Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każde gospodarstwo posiada swój rejestr nawożeniaFertilisation accounts shall be kept by each farm
Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ekologicznego ulepszania glebyLand treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
Jeśli stosowne, należy podać osiągnięte skutki, np. supresja pędów, hamowanie dojrzewania, redukowanie długości łodyg, wspomaganie nawożenia itdWhere relevant, effects achieved e.g. sprout suppression, retardation of ripening, reduction in stem length, enhanced fertilization etc. must be reported
Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożeniaNon-fertilising irrigation is authorised from the time of setting
Kluczem do drzewek cytrusowych jest odpowiednie nawożenieThe key to happy citrus Is a fertilizer
Zmiana rodzaju prowadzonej gospodarki rolnej, formy upraw lub nawożenia obornikiem nie jest uznawana za zmianę w użytkowaniu gruntówA change of management activities, tillage practice or manure input practice is not considered land-use change
Przy nawożeniu, podlewaniu, kontrolowaniu i innych procedurach, należy bardzo uważać, aby unikać kontaminacjiWhen fertilising, watering, inspecting and any other manipulations take great care to avoid cross-contamination
W ramach pierwszego zarzutu skarżąca twierdzi, że sprawozdania z kontroli na miejscu odzwierciedlały kontrolę wszystkich zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, w tym kontrolę przestrzegania rocznego limitu nawożenia nawozami naturalnymi, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia nrWithin the framework of the first plea, the applicant maintains that the reports of on-the-spot checks reflected checking in respect of all the principles of normal good farming practice, including in respect of observance of the annual limit on the spreading of organic fertilisers, in accordance with Article ‧ of Regulation No
mając na uwadze, że duże uzależnienie rolnictwa unijnego od surowców kopalnych wykorzystywanych do nawożenia, w środkach ochrony roślin i jako paliwo do maszyn niesie ze sobą ryzyko wynikające z wahań cen ropy i niedostatku ropy naftowej, któremu należy przeciwdziałać poprzez oszczędzanie i zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energiiwhereas, in the face of oil price fluctuations and scarce oil supplies, the heavy dependence of EU agriculture on fossil energy for use of fertilisers and pesticides and operation of machinery poses risks, which should be headed off by achieving savings and by making greater use of renewable energy sources
przygotowanie gleby, nawożenie i udoskonalanie (analiza gleby, korekta błędów w zakresie składników odżywczych, utrzymanie żyznościsoil preparation, fertilization and improvement (soil analysis, correction of nutritional defects, maintenance of fertility
dane dotyczące nawożenia we wszystkich gospodarstwach korzystających z indywidualnego odstępstwadata related to fertilisation in all farms which benefit from an individual derogation
Każde gospodarstwo posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowychA fertilisation plan shall be kept for each farm describing the crop rotation of the farmland and the planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
obornika przeznaczonego do nawożenia ziemi w gospodarstwiemanure intended for applying to land on a holding
Nawożenie i zastosowanie produktów fitosanitarnych: odnoszą się do sposobów, które zmieniają się w zależności od rodzaju gleby i wpływu plag i/lub chorób uwarunkowanych klimatemApplication of fertilisers and plant protection products: practices vary depending on the type of soil and the incidence of pests and/or diseases brought on by weather conditions
Ta specyfika idzie w parze z rozwojem szczególnych systemów chowu, takich jak budowa rurociągów mlecznych między serowniami a chlewniami w celu uniknięcia przewozu samochodami ciężarowymi serwatki lub też wymiana gnojowicy między hodowcami trzody chlewnej a członkami spółdzielni mleczarskich, którzy stosują ją do nawożenia swoich pastwiskThese special features have gone hand in hand with the development of special farming systems such as the installation of milk pipelines between cheese dairies and pig farms to avoid having to transport the whey by tanker, and the exchange of slurry between pig farmers and members of the dairy cooperatives who use it to fertilise their grassland
W celu ograniczenia zużycia zasobów nieodnawialnych odpady i produkty uboczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego powinny być poddawane recyklingowi, który umożliwia uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia glebyIn order to minimise the use of non-renewable resources, wastes and by-products of plant and animal origin should be recycled to return nutrients to the land
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych na hektar rocznie, z przepisami dotyczącymi nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from livestock manure, with nitrogen and phosphorus fertilisation provisions and conditions on land use
Nawożenie, nawadnianie i środki ochrony roślin stosuje się stosownie do potrzebFertilisation, irrigation and plant health protection are provided as needed
Każde gospodarstwo rolne, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, zgadza się na objęcie kontrolą stosowania, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, planu i rejestru nawożeniaEach farm benefiting from an individual derogation shall accept that the application referred to in paragraph ‧ of Article ‧, the fertilisation plan and the fertilisation accounts can be subject to control
uważa, że w ramach kryteriów dotyczących zachowania substancji organicznych w glebie, zasady WPR dotyczące odpowiednich warunków agronomicznych i ochrony środowiska powinny promować systemy pochłaniania i sekwestracji dwutlenku węgla za pomocą optymalnego stosowania metod upraw na terenach suchych (płytka orka, płodozmian, genotypy przystosowane do środowiska, kontrola ewapotranspiracji, ukierunkowane nawożenie, zintegrowane zwalczanie plag, itpConsiders that, among the criteria for retaining organic matter in soil, the CAP good agricultural and environmental condition principles should provide incentives for carbon absorption and fixation based on optimum use of dryland farming techniques (minimum tilling, crop rotation, genotypes suited to the local environment, evapotranspiration control, targeted fertilisation, integrated control, etc
popiera stosowanie w rolnictwie substancji pozyskiwanych z produktów rolnych, takich jak nawozy, środki ochrony roślin i środki zwalczania szkodników, ponieważ wspiera to stosowanie biologicznych metod uprawy w zakresie nawożenia i ochrony roślinSupports the use in agriculture of preparations produced from agricultural products such as fertilisers, pesticides and insecticides, encouraging organic farming methods as regards fertilisation and plant protection
Na przykład nawożenie azotem na obszarze uprawy ograniczono do ‧ kg azotu na hektar, z czego odlicza się dostępny roślinom azot glebowy, mając na względzie zapobieżenie niekorzystnemu wpływowi na smak ziemniakówFor example, nitrogen fertilisation in the area is limited to ‧ kg nitrogen/hectare minus the plant-available nitrogen in the soil so as not to adversely affect the potatoes’ taste
Nawożenie ma charakter w dużym stopniu organiczny i stosowane jest racjonalnieFertilisation should preferably be by organic means and must be rationed
przeznaczonego do stosowania, pod nadzorem właściwych władz, do nawożenia ziemi stanowiącej część jednego gospodarstwa położonego po obu stronach granicy dwóch Państw Członkowskich. bintended for application, under the supervision of the competent authorities, to land forming part of a single holding located on both sides of the border of two Member States
wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystejthe cadmium input rate (due to mineral fertilisers but also to atmospheric deposition, soil conditioning preparations, sewage sludge and weathering of parent rock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 216 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 1,177 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.