Tłumaczenia na język angielski:

  • band placement   
  • interrow placement   
  • row placement   
  • seed banding   
  • side band placement   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każde gospodarstwo rolne, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, zgadza się na objęcie kontrolą stosowania, planu i rejestru nawożenia
en Each farm benefiting from an individual derogation shall accept that the application referred to in paragraph ‧ of Article ‧, the fertilisation plan and the fertilisation accounts can be subject to control
pl Referencyjne zlewnie monitorujące są reprezentatywne dla różnych rodzajów gleb, poziomów intensywności i praktyk nawożenia
en The reference monitoring catchments shall be representative of the different soil types, levels of intensity and fertilisation practices
pl Przycinanie zimowe, przecinanie, nawożenie, zapylanie, przycinanie letnie, letnie nawadnianie, walka z wiosennymi przymrozkami i ręczny zbiór są częścią know-how nabytego przez producentów Kiwi de l'Adour
en The winter pruning, thinning, fertilisation, pollination, summer pruning, summer irrigation, spring-frost protection measures and hand-picking all attest to the know-how acquired by the kiwis de l'Adour producers
pl Proces produkcji obejmuje następujące zabiegi pielęgnacyjne zapewniające optymalny rozwój rośliny papryki: nawadnianie, nawożenie, ochrona roślin
en The production process involves the following plant-care procedures that contribute to the optimal development of the paprika plant: watering, fertilisation, plant protection
pl Winogrona Vlaams-Brabantse tafeldruif są uprawiane w ogrzewanych szklarniach, gdzie prawie wszystkie prace wykonywane są ręcznie, poczynając od przycinania winorośli na zimę poprzez spulchnianie gleby, nawożenie, usuwanie pędów, ochronę przed ostrym słońcem, organiczne zwalczanie ewentualnych chorób, zraszanie i podlewanie, aż po utrzymanie szklarni i monitorowanie upraw
en The Vlaams-Brabantse tafeldruif is cultivated in heated glasshouses where almost all the work is done entirely by hand: winter pruning, working the soil, fertilising, removing shoots, protecting against strong sunshine, organically combating possible diseases, misting and watering, glasshouse maintenance, monitoring, etc.- there is always work to be done
pl Zabrania się nawożenia przy podlewaniu
en Fertirrigation is prohibited
pl Niedopuszczalne jest takie prowadzenie upraw, w szczególności tak intensywne nawożenie, aby plony były większe niż ‧ ton truskawek z ‧ hektara
en Cultivation techniques, in particular intensive fertilisation, aimed at obtaining yields in excess of ‧ tonnes of strawberries per hectare are not permissible
pl w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, działki rolne poddane nawożeniu
en as regards the use of fertiliser: date of application, type and amount of fertiliser, parcels concerned
pl Pożywki zawierające niezbędne składniki dla rozwoju roślin, używane w hydroponice i w doświadczeniach wazonowych; w przypadku nawożenia użyj
en Solutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
pl Zalesione obszary gospodarstwa, które są przedmiotem środków działania mających wpłynąć na lub przyspieszyć wzrost drzewa, takich jak trzebienie, nawożenie, inne ulepszenia lub regeneracja drzewostanu
en The wooded areas of the holding that are subjected to measures to influence or to accelerate the wood growth, such as thinnings, fertilising, other stand improvement or regeneration
pl Każde gospodarstwo posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowych
en A fertilisation plan shall be kept for each farm describing the crop rotation of the farmland, the planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
pl Każde gospodarstwo przygotowuje swój rejestr nawożenia
en Fertilisation accounts shall be prepared by each farm
pl Kluczem do drzewek cytrusowych jest odpowiednie nawożenie
en The key to happy citrus Is a fertilizer
pl Na przykład nawożenie azotem na obszarze uprawy ograniczono do ‧ kg azotu na hektar, z czego odlicza się dostępny roślinom azot glebowy, mając na względzie zapobieżenie niekorzystnemu wpływowi na smak ziemniaków
en For example, nitrogen fertilisation in the area is limited to ‧ kg nitrogen/hectare minus the plant-available nitrogen in the soil so as not to adversely affect the potatoes’ taste
pl metody nawożenia: dodawanie nawozów organicznych na jesieni, w szczególności w postaci varech (to jest organicznego nawozu z alg morskich zbieranych z plaż całej wyspy
en fertilisation methods: adding organic material in autumn, in particular in the form of kelp (organic compost made of marine algae harvested on the beaches of the island
pl Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością wynoszącą ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntów
en The competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from grazing livestock manure, with nitrogen and phosphorus maximum fertilisation rates and conditions on land use
pl Oprócz nawożenia podłoża przed wysiewem, w czerwcu przeprowadza się nawożenie wierzchniej warstwy azotem, uzupełniające poprzednie nawożenie
en In addition to the basal dressing before sowing, a top dressing is applied in June to provide additional nitrogen
pl Plan nawożenia zawiera
en The fertilisation plan shall include the following
pl Należy podać, w stosownych okolicznościach, osiągnięte skutki, np. supresja pędów, hamowanie dojrzewania, redukowanie długości łodyg, wspomaganie nawożenia itp
en Where relevant, effects achieved e.g. sprout suppression, retardation of ripening, reduction in stem length, enhanced fertilization etc., must be reported
pl Nawożenie organiczne będzie miało charakter jednorazowego zastosowania na podłoże nawozu krowiego lub kurzego
en Organic fertiliser is applied once as a basal dressing (cow dung or poultry dung
pl Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się wytworzonego nawozu
en The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, where the produced manure is used to nourish the crop production
pl informacje o historii miejsca (to jest szata roślinna, podawanie środków ochrony upraw, nawożenie, przypadkowe zanieczyszczenia itp
en information on the history of the site (i.e. vegetation cover, treatments with crop protection products, treatments with fertilisers, accidental contamination, etc
pl I/‧ b) Rośliny ustalające poziom azotu wykorzystywane do celów nawożenia
en I/‧ (b) Nitrogen fixing crops used for fertilising purposes
pl Każde gospodarstwo posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowych
en A fertilisation plan shall be kept for each farm describing the crop rotation of the farmland and the planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 216 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 0,38 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.