Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uważa, że w ramach kryteriów dotyczących zachowania substancji organicznych w glebie, zasady WPR dotyczące odpowiednich warunków agronomicznych i ochrony środowiska powinny promować systemy pochłaniania i sekwestracji dwutlenku węgla za pomocą optymalnego stosowania metod upraw na terenach suchych (płytka orka, płodozmian, genotypy przystosowane do środowiska, kontrola ewapotranspiracji, ukierunkowane nawożenie, zintegrowane zwalczanie plag, itp
en Considers that, among the criteria for retaining organic matter in soil, the CAP good agricultural and environmental condition principles should provide incentives for carbon absorption and fixation based on optimum use of dryland farming techniques (minimum tilling, crop rotation, genotypes suited to the local environment, evapotranspiration control, targeted fertilisation, integrated control, etc
pl Oprócz nawożenia podłoża przed wysiewem, w czerwcu przeprowadza się nawożenie wierzchniej warstwy azotem, uzupełniające poprzednie nawożenie
en In addition to the basal dressing before sowing, a top dressing is applied in June to provide additional nitrogen
pl Nawożenie organiczne przeprowadzane jest jednorazowo, z wykorzystaniem nawozu krowiego lub kurzego
en Organic fertiliser is applied once as a basal dressing (cow dung or poultry dung
pl Gleba na tym obszarze jest piaszczysto-gliniasta o dużej zawartości czynnego wapna, jej ph waha się między subalkaliczną i alkaliczną, przy czym duża zawartość substancji organicznych wynika przede wszystkim z tego, że rolnicy Fucino przeprowadzają co dwa lata nawożenie bogatymi nawozami organicznymi
en The soil is sandy-loam with a high level of active lime; the pH is between subalkaline and alkaline, with high levels of organic matter that can be attributed to the abundant manuring carried out by Fucino farmers every other year
pl rozrzucanie osadów ściekowych na powierzchni gleby w celach nawożenia lub użyźniania, szlamu w tym szlamu kanalizacyjnego i osadów z oczyszczalni ścieków oraz podobnych substancji
en the spreading of sludges, including sewage sludges, and sludges resulting from dredging operations, and similar matter on the soil for the purposes of fertilisation or improvement
pl Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożenia
en Non-fertilising irrigation is authorised from the time of setting
pl Każde gospodarstwo posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowych
en A fertilisation plan shall be kept for each farm describing the crop rotation of the farmland and the planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
pl stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania i nawadniania/odwadniania
en use of balanced fertilisation, liming and irrigation/drainage practices
pl Plan nawożenia zawiera
en The fertilisation plan shall include the following
pl popiera stosowanie w rolnictwie substancji pozyskiwanych z produktów rolnych, takich jak nawozy, środki ochrony roślin i środki zwalczania szkodników, ponieważ wspiera to stosowanie biologicznych metod uprawy w zakresie nawożenia i ochrony roślin
en Supports the use in agriculture of preparations produced from agricultural products such as fertilisers, pesticides and insecticides, encouraging organic farming methods as regards fertilisation and plant protection
pl Nawożenie organiczne będzie miało charakter jednorazowego zastosowania na podłoże nawozu krowiego lub kurzego
en Organic fertiliser is applied once as a basal dressing (cow dung or poultry dung
pl przygotowanie gleby, nawożenie i udoskonalanie (analiza gleby, korekta błędów w zakresie składników odżywczych, utrzymanie żyzności
en soil preparation, fertilization and improvement (soil analysis, correction of nutritional defects, maintenance of fertility
pl ustalenie planów nawożenia dla każdego gospodarstwa rolnego oddzielnie oraz prowadzenie rejestru wykorzystania nawozu
en the establishment of fertilizer plans on a farm-by-farm basis and the keeping of records on fertilizer use
pl W ramach pierwszego zarzutu skarżąca twierdzi, że sprawozdania z kontroli na miejscu odzwierciedlały kontrolę wszystkich zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, w tym kontrolę przestrzegania rocznego limitu nawożenia nawozami naturalnymi, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia nr
en Within the framework of the first plea, the applicant maintains that the reports of on-the-spot checks reflected checking in respect of all the principles of normal good farming practice, including in respect of observance of the annual limit on the spreading of organic fertilisers, in accordance with Article ‧ of Regulation No
pl Proces produkcji obejmuje następujące zabiegi pielęgnacyjne zapewniające optymalny rozwój rośliny papryki: nawadnianie, nawożenie, ochrona roślin
en The production process involves the following plant-care procedures that contribute to the optimal development of the paprika plant: watering, fertilisation, plant protection
pl Co roku należy przedłożyć właściwym władzom sporządzony rejestr nawożenia
en A fertilisation account must be annually submitted to the competent authority
pl Każde gospodarstwo posiada plan nawożenia dla całej powierzchni opisujący płodozmian i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowych
en A fertilisation plan shall be kept for each farm, for its whole acreage, describing the crop rotation and planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
pl Poprzez celowe, lecz ograniczone nawożenie azotem producent może natomiast wyprodukować ziemniaki charakteryzujące się dobrym smakiem
en Rather, producers are able to produce potatoes with a good taste by means of targeted but low-level nitrogen fertilisation
pl podczas fazy rozwoju uprawy, oprócz podlewania i nawożenia, prowadzone są prace w zakresie pielenia i odchwaszczania oraz usuwania nadmiaru owoców z roślin w celu uzyskania właściwych rozmiarów i mas dla potrzeb obrotu handlowego
en apart from watering, fertilising, weeding and clearing, the removal of fruit from plants that have too many must be done in order to get sizes and weights that are suitable for sale
pl Każde gospodarstwo przygotowuje swój rejestr nawożenia
en Fertilisation accounts shall be prepared by each farm
pl Właściwe władze zapewniają objęcie wszystkich wniosków o przyznanie odstępstwa oraz rejestrów nawożenia kontrolą administracyjną
en The competent authorities shall ensure that all the applications for derogation and fertiliser accounts are submitted to administrative control
pl EUR w przypadku zakupu nowych traktorów, pod warunkiem, że przy okazji zakupu traktorów zezłomowane zostaną maszyny do nawożenia lub rozpylania środków fitosanitarnych
en EUR ‧ for the acquisition of new tractors when, along with the tractors, equipment for the application of phytosanitary products or fertilisers is scrapped
pl każda hodowla bydła przedłoży wraz z rocznym wnioskiem rejestr nawożenia i przyjmuje, iż może podlegać losowej kontroli
en each cattle farm must submit, together with its annual application, the fertilisation account and accept that they can be subject to random control
pl Ilości referencyjne dla normalnego nawożenia: użyć od ‧,‧ do ‧,‧ kg czystego nawozu azotowego (N organiczny > ‧ %) na roślinę rocznie dla roślin o wydajności wynoszącej ‧ kg
en Reference amounts for normal fertilising: apply ‧,‧ to ‧,‧ kg of pure nitrogen fertiliser (organic N > ‧ %) per plant per annum for plants with an output of ‧ kg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 216 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 0,76 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.