Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Naukowe gospodarowanie nawożeniemScientific fertilisation management
Plan nawożenia zawieraThe fertilisation plan shall include the following
Plany nawożenia muszą zawierać przewidywaną potrzebę stosowania azotu lub fosforu; poziom stosowania azotu ustala się na ‧ % poniżej optymalizacji nawożeniaFertilisation plans must include the estimated need for nitrogen and phosphorous application, and nitrogen application shall be fixed ‧ % below the economic optimum
Należy podać, w stosownych okolicznościach, osiągnięte skutki, np. supresja pędów, hamowanie dojrzewania, redukowanie długości łodyg, wspomaganie nawożenia itpWhere relevant, effects achieved e.g. sprout suppression, retardation of ripening, reduction in stem length, enhanced fertilization etc., must be reported
Przycinanie zimowe, przecinanie, nawożenie, zapylanie, przycinanie letnie, letnie nawadnianie, walka z wiosennymi przymrozkami i ręczny zbiór są częścią know-how nabytego przez producentów Kiwi de l'AdourThe winter pruning, thinning, fertilisation, pollination, summer pruning, summer irrigation, spring-frost protection measures and hand-picking all attest to the know-how acquired by the kiwis de l'Adour producers
Dokonanie zmian przepisów w odniesieniu do tych produktów jest sprawą pilną w świetle nadchodzącego sezonu prac polowych, podczas których mogłyby one zostać użyte do celów nawożenia, w ramach ograniczeń ustanowionych w załączniku I część A wspomnianego rozporządzeniaThe amendments for these products are urgent in the light of the upcoming agricultural season during which these products could be used, under the restrictive requirements laid down in Annex I, part A, to the Regulation, for fertilising purposes
Nawozy organiczne powinny stanowić od ‧ do ‧ % całorocznego nawożeniaOrganic fertiliser should account for ‧ to ‧ % of the whole year’s fertiliser spreading
Miedź odkłada się w glebie, a na zawartość miedzi w glebie wpływ może mieć nie tylko stosowanie środków ochrony roślin, lecz również chów i hodowla zwierząt oraz nawożenieCopper accumulates in soil and the level of copper in soil can be affected not only by applications of plant protection products but also from animal husbandry and from the application of manure
zasilaniem upraw azotem z gleby oraz z nawożenia, z uwzględnieniemand (ii) the nitrogen supply to the crops from the soil and from fertilization corresponding to
I/‧ b) Rośliny ustalające poziom azotu wykorzystywane do celów nawożeniaI/‧ (b) Nitrogen fixing crops used for fertilising purposes
W tym celu gospodarstwa rolne uczestniczące w programie (małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą bydła) będą otrzymywały porady eksperckie w zakresie nawożenia i wypasaniaTo that end, the agricultural holdings concerned (small and medium-sized cattle farms) will receive expert advice on manuring and grazing
ustalenie planów nawożenia dla każdego gospodarstwa rolnego oddzielnie oraz prowadzenie rejestru wykorzystania nawozuthe establishment of fertilizer plans on a farm-by-farm basis and the keeping of records on fertilizer use
Poprzez celowe, lecz ograniczone nawożenie azotem producent może natomiast wyprodukować ziemniaki charakteryzujące się dobrym smakiemRather, producers are able to produce potatoes with a good taste by means of targeted but low-level nitrogen fertilisation
W ramach pierwszego zarzutu skarżąca twierdzi, że sprawozdania z kontroli na miejscu odzwierciedlały kontrolę wszystkich zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, w tym kontrolę przestrzegania rocznego limitu nawożenia nawozami naturalnymi, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia nrWithin the framework of the first plea, the applicant maintains that the reports of on-the-spot checks reflected checking in respect of all the principles of normal good farming practice, including in respect of observance of the annual limit on the spreading of organic fertilisers, in accordance with Article ‧ of Regulation No
Nawożenie jest ograniczone do maksymalnie ‧ jednostek azotu (jedna jednostka azotu odpowiada ‧ kg N), ‧ jednostek potasu (‧ jednostka potasu odpowiada ‧ kg tlenku potasu (K‧O)) i ‧ jednostek fosforu (jedna jednostka fosforu odpowiada ‧ kg pięciotlenku fosforu (P‧O‧)) na hektarFertilisation is limited to a maximum of ‧ units of nitrogen (one unit of nitrogen being the equivalent of ‧ kg of N), ‧ units of potassium (one unit of potassium being the equivalent of ‧ kg of potassium oxide or K‧O) and ‧ units of phosphorus (one unit of phosphorus being the equivalent of ‧ kg of phosphorous pentoxide or P‧O‧) per hectare
Nawożenie azotem musi zostać podzielone na etapy przy maksymalnie ‧ jednostkach w jednym etapieNitrogen use must be limited to ‧ units at a time
Nawożenie stosuje się w zależności od zapotrzebowania danej uprawy; nawożenie winno dostarczyć najbardziej odpowiednich elementów odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, aby można było uzyskać produkcję optymalną zarówno z ilościowego jak i jakościowego punktu widzeniaFertilisation is carried out as required by the crop and must provide the most appropriate nutritional elements, such as nitrogen, phosphorous and potassium, so as to produce the best possible crop in terms of both quantity and quality
w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość nawozu, działki rolne poddane nawożeniuas regards the use of fertiliser: date of application, type and amount of fertiliser, parcels concerned
Sprzęt do nawożenia organicznego, w tymEquipment linked to the use of organic matter, in particular
informacje o historii miejsca (to jest szata roślinna, podawanie środków ochrony upraw, nawożenie, przypadkowe zanieczyszczenia itpinformation on the history of the site (i.e. vegetation cover, treatments with crop protection products, treatments with fertilisers, accidental contamination, etc
Produkty wyjątkowo dopuszczone do użycia w nawożeniu i użyźnianiu gleby, zgodnie z dyspozycjami załącznika IProducts authorized exceptionally for use in soil conditioning and fertilization, in accordance with the dispositions of Annex I
metody nawożenia: dodawanie nawozów organicznych na jesieni, w szczególności w postaci varech (to jest organicznego nawozu z alg morskich zbieranych z plaż całej wyspyfertilisation methods: adding organic material in autumn, in particular in the form of kelp (organic compost made of marine algae harvested on the beaches of the island
Co roku należy przedłożyć właściwym władzom sporządzony rejestr nawożeniaA fertilisation account must be annually submitted to the competent authority
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych na hektar rocznie, z przepisami dotyczącymi nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from livestock manure, with nitrogen and phosphorus fertilisation provisions and conditions on land use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 216 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 0,348 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.