Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzona
en However, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
pl To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęli
en It brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
pl Od wielu lat czy nawet kilkudziesięciu lat staram się wypełniać swoją rolę i pomagać w rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej. Teraz jednak nadeszła chwila, gdy drogą polityczną i parlamentarną można rozwiązać sprawę kurdyjską i uniknąć przemocy.
en For many years now, indeed for decades, I have been trying to play my part to help resolve the Kurdish issue, but now the time has come when it is possible to have a political and parliamentary solution to the Kurdish issue and abandon violence.
pl Musimy trwać przy tym celu, a teraz nie jest najlepsza chwila na jego zmianę, nawet gdyby oznaczało to dążenie do pomniejszego celu.
en We must persist with this target, and now is not the right time to change it, even if that were to mean aiming for a lower target.
pl Musimy udzielić Gruzji naszego wsparcia w chwili gdy kraj ten obawia się prowokacji, a nawet agresji, ze strony Rosji.
en We must give Georgia our support at a moment when the country fears further provocation, and even aggression, by Russia.
pl Do chwili obecnej żaden członek obydwu tych organizacji nie był jednak skłonny zrezygnować z gwarancji bezpieczeństwa NATO, nawet w sytuacji, gdy UE zwiększa nacisk na wysiłki w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa oraz wprowadza odpowiednik artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego: klauzulę solidarności w traktacie lizbońskim.
en However, until now, there was no member in both organisations willing to give up the NATO security guarantee, even if the EU is putting weight behind its defence and security effort and has introduced its equivalent of Article 5 of the Washington Treaty: the solidarity clause in the Lisbon Treaty.
pl Miliardy płynęły do słabych państw członkowskich, a wydawało się, że nawet w chwili swojego przystąpienia Grecja manipulowała liczbami; ale nie, państwo przymykaliście na to oczy.
en Billions have flowed to weak Member States and, even at the time of its accession, Greece appeared to be manipulating the figures, but no, you were blind to that.
pl Ponieważ jest to zarówno wspólne, jak i rzadkie dobro, musimy po pierwsze w pełni rozumieć, jak widmo jest obecnie wykorzystywane, i stąd postulat szeroko zakrojonej, wyczerpującej analizy sposobów wykorzystywania widma przez wszystkie zainteresowane strony, w tym podmioty wymienione przed chwilą przez posła Chichestera, a mianowicie służby ochrony ludności, a nawet służby wojskowe.
en Being both a shared and a rare asset, we need to have a good understanding, firstly, of how spectrum is used today, hence, this idea of a wide-ranging, comprehensive study on how spectrum is currently being used by all stakeholders, including those whom Mr Chichester just singled out, namely, civil protection services, for example, and even military services.
pl Pani komisarz Vassiliou! Możliwe, że za chwilę przedstawi nam pani listę ważnych powodów uzasadniających to opóźnienie, a nawet nieprzedstawienia planu działania w sprawie mobilności miejskiej.
en Mrs Vassiliou, it may be that you are about to give us a list of good reasons for the delay, and even the failure to present the Action Plan on Urban Mobility.
pl Jednakże przepisy art. ‧ ust. ‧ akapit drugi w związku z art. ‧ ust. ‧ (B) lit. c) tej dyrektywy i art. ‧a rozporządzenia nr ‧/‧, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji nr ‧/‧, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku towarów zajętych przez organy po ich nielegalnym wprowadzeniu na ten obszar, to jest od chwili opuszczenia przez nie terenu, na którym znajduje się pierwszy urząd celny położony wewnątrz tego obszaru, i równocześnie lub w późniejszym okresie zniszczonych przez te organy, pozostając przez cały czas w posiadaniu tych organów, ma miejsce zdarzenie podatkowe i powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, nawet jeśli towary te zostaną następnie objęte procedurą celną
en However, the second subparagraph of Article ‧ in conjunction with Article ‧(B)(c) of that directive and Article ‧a of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, must be interpreted as meaning that, for goods which are seized by those authorities after their unlawful introduction into that territory, namely once they have gone beyond the area in which the first customs office inside that territory is situated, and are simultaneously or subsequently destroyed by those authorities, without having left their possession, the chargeable event for value added tax occurs and that tax is chargeable, even if those goods are subsequently placed under a customs warehousing procedure
pl W niektórych regionach Włoch, jak np. w Lacjum, fundusze dla rolników są wypłacane po miesiącach, a w niektórych przypadkach nawet po latach, od przekazania ich przez Unię Europejską. Nie mam w tej chwili więcej czasu, by przedstawiać więcej przykładów.
en In Italy, in certain regions, such as Lazio, farmers' funds are paid out months or, in some cases, years after being transferred from the European Union, and I do not have time now to give other examples.
pl Panie i panowie! Nawet w tej chwili nasi wrogowie stosują każde możliwe narzędzie, jakie zdołali zgromadzić, aby przeprowadzić kolejne niszczycielskie ataki, takie jak te w Nowym Jorku, Londynie, Madrycie i wielu innych miejscach na Ziemi.
en So folks, even as we gather today, our enemies are employing every tool they can muster to conduct new and devastating attacks like the ones that struck New York, London, Madrid and many other places around the globe.
pl stwierdza, że w chwili obecnej ETS nie nakłada na sędziów obowiązku deklarowania interesów finansowych, takich jak pakiety kontrolne akcji, stanowiska dyrektorskie i umowy konsultingowe; wskazuje, że zarówno od członków Komisji, jak i posłów do Parlamentu Europejskiego, wymaga się deklarowania wspomnianych interesów w rejestrze publicznym, zaś członkowie Trybunału Obrachunkowego przedkładają deklarację interesów finansowych prezesowi Trybunału; zaleca, aby z uwagi na przejrzystość, nawet jeżeli obecnie nie ma takiego prawnego wymogu, ETS domagał się wiążącego uregulowania tej kwestii
en Notes that the ECJ currently imposes no obligation on judges to declare financial interests, such as share holdings, directorships and consultancy contracts; points out that both Commissioners and Members of the European Parliament are required to declare such interests in a public register and that Members of the Court of Auditors deposit a declaration of their financial interests with the Court's President; recommends that, in the interests of transparency, even in the absence of a legal requirement at present, the ECJ should ask for binding rules of this kind to be drawn up
pl Nawet w chwili, kiedy Komisja opublikowała swój pierwszy projekt dyrektywy na początku lat 90., było jasne, że ustanowienie jednolitego rynku nie będzie proste, lecz będzie to długi proces.
en It was clear, even at the time when the Commission published its first proposal for the directives in the early nineties, that it would not be easy to establish a unified market, but that it would be a protracted process.
pl Niemniej zwolnienia te były ustanawiane rok po roku, a nawet z przerwą między dniem ‧ lipca a dniem ‧ grudnia ‧ r. (zob. motyw ‧ niniejszego uzasadnienia), a władze włoskie nie wykazały ani nigdy nie twierdziły, że decyzje w sprawie zastosowania odstępstw podjęto w chwili przyjęcia podatku
en However, the exemptions in question were laid down year after year, with even an interruption between ‧ July and ‧ December ‧ (see recital ‧ above), and the Italian authorities have neither demonstrated nor ever asserted that these derogations were decided on when the tax was adopted
pl Jeżeli instytucja Państwa Członkowskiego przyznała pracownikowi lub członkowi jego rodziny prawo do protezy, sprzętu dużych rozmiarów lub prawo do innych świadczeń rzeczowych o znacznej wartości, zanim został on objęty ubezpieczeniem w instytucji innego Państwa Członkowskiego, to przysługują mu świadczenia na koszt pierwszej instytucji, nawet jeżeli świadczenia te zostały faktycznie udzielone w chwili, kiedy ten pracownik był już ubezpieczony w drugiej instytucji
en Where the right of a worker or a member of his family to a prosthesis, a major appliance or other substantial benefits in kind has been recognised by the institution of a Member State before be becomes insured with the institution of another Member State, the said worker shall receive such benefits at the expense of the first institution, even if they are granted after he becomes insured with the second institution
pl Nawet w tych wypadkach jednak postęp był osiągany, a porozumienia podpisywane, w ostatniej chwili, pod ogromną presją ze strony społeczności międzynarodowej.
en However, even in these cases, progress was always achieved and agreements were signed at the last minute and under considerable pressure from the international community.
pl To dowód, że w Europie nawet w trudnych chwilach, solidarność nie jest jedynie pustym słowem.
en It proves that, even when times are tough, solidarity is not a hollow word in Europe.
pl Robisz to nawet w tej chwili
en You' re doing it right now
pl Nawet projekt w sprawie sytuacji zatrudnieniowej w służbie zdrowia, który został nieco zredukowany przez Komisję Budżetową, jest szczególnie bliski memu sercu, ponieważ w tej sferze zaistniały poważne problemy od chwili rozszerzenia UE w 2004 r. i w 2007 r.
en Even the project on the employment situation in health care, which has been reduced somewhat by the Committee on Budgets, is particularly close to my heart, because there have been considerable problems here since the EU enlargements in 2004 and 2007.
pl Jeden i pół procenta PKB państw członkowskich - to było wystarczająco dużo w chwili, w której o tym mówiliśmy, ale obecnie kryzys jest nawet gorszy, niż wówczas myśleliśmy.
en One and a half percent of Member States' GDP - that was right when we said it, but now the crisis is even worse than we thought at that time.
pl Uważamy, że ta debata jest bardzo pożyteczna - mało tego, odbywa się ona nawet w tej chwili - ale nie jesteśmy przekonani, że możemy dojść do rozsądnego rozwiązania w krótkim czasie, dziś lub jutro.
en We believe the debate is useful - indeed, it is now being held - but we are not convinced that we can get a sensible resolution in the short time available today or tomorrow.
pl Gordon Brown wciąż powtarza, że to nie jest konstytucja, podczas gdy wszyscy liderzy UE mówią, że tak jest: Valéry Giscard d'Estaing, José Luis Rodriguez Zapatero, Angela Merkel, nawet nasz przewodniczący powiedział tak w tej Izbie przed chwilą.
en Gordon Brown keeps on saying it is not a constitution, when all the EU leaders say it is: Valéry Giscard d'Estaing, José Luis Rodriguez Zapatero, Angela Merkel, even our own President of President said so in this Chamber a short while ago.
pl Artykuł ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim, jak w sprawie przed sądem krajowym, przepis ten może być powoływany w ramach powództwa wniesionego w państwie członkowskim przeciwko pozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w tym państwie oraz przeciwko współpozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nawet gdy powództwo to od chwili jego wniesienia jest niedopuszczalne w stosunku do pierwszego pozwanego na mocy uregulowania krajowego
en Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in a situation such as that in the main proceedings, that provision may be relied on in the context of an action brought in a Member State against a defendant domiciled in that State and a co-defendant domiciled in another Member State even when that action is regarded under a national provision as inadmissible from the time it is brought in relation to the first defendant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2996334 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 356,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.