Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzona
en However, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
pl To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęli
en It brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
pl Od wielu lat czy nawet kilkudziesięciu lat staram się wypełniać swoją rolę i pomagać w rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej. Teraz jednak nadeszła chwila, gdy drogą polityczną i parlamentarną można rozwiązać sprawę kurdyjską i uniknąć przemocy.
en For many years now, indeed for decades, I have been trying to play my part to help resolve the Kurdish issue, but now the time has come when it is possible to have a political and parliamentary solution to the Kurdish issue and abandon violence.
pl Musimy trwać przy tym celu, a teraz nie jest najlepsza chwila na jego zmianę, nawet gdyby oznaczało to dążenie do pomniejszego celu.
en We must persist with this target, and now is not the right time to change it, even if that were to mean aiming for a lower target.
pl W tej chwili brakuje szkoleń nawet, jeżeli pracodawcy posiadają politykę dotyczącą szkoleń w zakładzie pracy.
en At the moment there is a lack of training even where employers have training policies in place.
pl Ubezpieczonemu lub członkowi jego rodziny, który ma prawo do protezy, sprzętu dużych rozmiarów lub prawo do innych świadczeń rzeczowych o znacznej wartości przyznane przez instytucję Państwa Członkowskiego zanim został on objęty ubezpieczeniem w instytucji innego Państwa Członkowskiego, przysługują takie świadczenia na koszt pierwszej instytucji, nawet jeżeli świadczenia te zostały faktycznie udzielone w chwili, kiedy ta osoba była już ubezpieczona na podstawie ustawodawstwa stosowanego przez drugą instytucję
en An insured person or a member of his/her family who has had a right to a prosthesis, a major appliance or other substantial benefits in kind recognised by the institution of a Member State, before he/she became insured under the legislation applied by the institution of another Member State, shall receive such benefits at the expense of the first institution, even if they are awarded after the said person has already become insured under the legislation applied by the second institution
pl Miliardy płynęły do słabych państw członkowskich, a wydawało się, że nawet w chwili swojego przystąpienia Grecja manipulowała liczbami; ale nie, państwo przymykaliście na to oczy.
en Billions have flowed to weak Member States and, even at the time of its accession, Greece appeared to be manipulating the figures, but no, you were blind to that.
pl W tym przypadku nawet jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia uzna, że wniosek jest poprawnie wypełniony, nie może przesłać potwierdzenia odbioru do chwili otrzymania żądanych informacji i przez ‧ dni od otrzymania brakujących informacji, jeżeli w tym okresie nie wpłynęły żadne wezwania do uzupełnienia informacji
en In this case, even if the competent authority of Member State of destination considers the application duly completed, they may not send an acknowledgement of receipt until the requested information has been received and no further request has been sent within ‧ days after the receipt of the missing information
pl Nie sądzę, żeby od pani komisarz czy przedstawiciela Rady, a nawet posła tej właśnie Izby można było oczekiwać, by wystąpił przed Izbą w warunkach, w których znalazła się przed chwilą pani komisarz Reding.
en I do not believe that any member of the Commission or the Council, or even of this very House, should be expected to address the House in the conditions that Mrs Reding faced just now.
pl Przeprowadzenie zmian na wielką skalę nie jest nawet możliwe w tej chwili.
en Sweeping changes are not even possible at the moment.
pl Jeżeli instytucja Państwa Członkowskiego przyznała pracownikowi lub członkowi jego rodziny prawo do protezy, sprzętu dużych rozmiarów lub prawo do innych świadczeń rzeczowych o znacznej wartości, zanim został on objęty ubezpieczeniem w instytucji innego Państwa Członkowskiego, to przysługują mu świadczenia na koszt pierwszej instytucji, nawet jeżeli świadczenia te zostały faktycznie udzielone w chwili, kiedy ten pracownik był już ubezpieczony w drugiej instytucji
en Where the right of a worker or a member of his family to a prosthesis, a major appliance or other substantial benefits in kind has been recognised by the institution of a Member State before be becomes insured with the institution of another Member State, the said worker shall receive such benefits at the expense of the first institution, even if they are granted after he becomes insured with the second institution
pl Nawet projekt w sprawie sytuacji zatrudnieniowej w służbie zdrowia, który został nieco zredukowany przez Komisję Budżetową, jest szczególnie bliski memu sercu, ponieważ w tej sferze zaistniały poważne problemy od chwili rozszerzenia UE w 2004 r. i w 2007 r.
en Even the project on the employment situation in health care, which has been reduced somewhat by the Committee on Budgets, is particularly close to my heart, because there have been considerable problems here since the EU enlargements in 2004 and 2007.
pl Przywożone towary, nawet w formie produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym, będące przedmiotem całościowego pozwolenia na dopuszczenie do swobodnego obrotu, które z upływem wyznaczonego terminu powrotnego wywozu (o ile jest to potrzebne zgodnie z art. ‧) nie otrzymały żadnego przeznaczenia celnego, określonego w art. ‧ Kodeksu, uważane są za dopuszczone do swobodnego obrotu, a zgłoszenie dopuszczenia do swobodnego obrotu uważane jest za złożone i przyjęte, a zwolnienie za udzielone z chwilą upływu tego terminu
en Import goods, whether in the form of compensating products or of goods in the unaltered state, which are covered by a general authorization for release for free circulation and which, upon expiry of the period for re-exportation (having due regard to Article ‧), have not been assigned to any of the customs-approved treatments or uses referred to in Article ‧ of the Code shall be considered to have been released for free circulation, and the declaration for release for free circulation shall be considered to have been lodged and accepted and release granted upon expiry of the said period
pl Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.
en Each case needs to be evaluated on its own merits, even if recent initiatives from the Commission, supported by the European Parliament, such as those relating to illegal hunting in Italy, which I have previously referred to, or to the Rospuda Valley, illustrate the interest of using this procedure in order to protect the environment.
pl Ponieważ jest to zarówno wspólne, jak i rzadkie dobro, musimy po pierwsze w pełni rozumieć, jak widmo jest obecnie wykorzystywane, i stąd postulat szeroko zakrojonej, wyczerpującej analizy sposobów wykorzystywania widma przez wszystkie zainteresowane strony, w tym podmioty wymienione przed chwilą przez posła Chichestera, a mianowicie służby ochrony ludności, a nawet służby wojskowe.
en Being both a shared and a rare asset, we need to have a good understanding, firstly, of how spectrum is used today, hence, this idea of a wide-ranging, comprehensive study on how spectrum is currently being used by all stakeholders, including those whom Mr Chichester just singled out, namely, civil protection services, for example, and even military services.
pl Ja również byłbym wdzięczny, gdyby pan komisarz, którego chciałbym powitać na nowym stanowisku, spojrzał świeżym okiem na sprawę, nawet jeśli nie wchodzi to w zakres jego kompetencji, i zaakceptował fakt, że ta szlachetna, lecz wadliwa propozycja jest dokładnie tym, czego sektor owiec i kóz nie potrzebuje w tej chwili.
en I would appreciate it as well if the Commissioner, whom I welcome to his new post, could perhaps bring a fresh pair of eyes - as opposed to a pair of tags - to this issue, even though it is not within his remit, and accept that this well-meaning but deeply flawed proposal is precisely what the sheep and goat sector of Europe does not need at this time or at all.
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wobec niezwykle poważnego kryzysu, który dotyka sektor samochodowy od USA po nasz kontynent, Europa ma przed sobą jasny wybór: może biernie przyglądać się załamaniu popytu i produkcji, którego skutków nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć w chwili obecnej, w imię zachowania abstrakcyjnej spójności teoretycznego modelu liberalizmu rynkowego, przy pełnym poszanowaniu konkurencji, tak jak domagały się tego niektóre osoby zabierające dzisiaj głos, albo przyjąć na siebie odpowiedzialność za właściwe uporanie się z sytuacją.
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, faced with the extremely serious crisis that is affecting the car sector from the US to our continent, Europe has a very clear choice: either to remain inactive and observe this collapse in demand and production, the effects of which we cannot even calculate today, in the name of an abstract consistency with a theoretical model of market liberalism, with total respect for competition, as some voices have urged here today, or to take on its responsibilities to tackle the situation properly.
pl Nawet gdyby uznano, że wpływ środków masowego przekazu we Włoszech był silniejszy od wpływu, który zaznaczył się w innych państwach europejskich, mając na uwadze wrażliwość ludzi w kwestii bezpieczeństwa żywności oraz istnienie bardzo krytycznej opinii o systemach produkcji w sektorze zwierzęcym, nie wydaje się to w chwili obecnej wystarczające, aby wykazać nadzwyczajny charakter przedmiotowego zdarzenia
en Even were it to be concluded that the media impact in Italy was greater than in other European countries, because of public sensitivity to questions of food safety and the existence of a strand of public opinion that was very critical of livestock-rearing systems, this would still not demonstrate the exceptional nature of the event
pl Och, Mike...... nawet nie myślę o tym w tej chwili
en Oh, Mike...... can' t even think of that now
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Próbował pan w dokumencie strategicznym dokonać oceny funkcjonowania polityki rolnej, nie tyle w kwestii rolnictwa, ponieważ rozwija się ono w tej chwili stosunkowo dobrze, nawet jeśli nie we wszystkich sektorach.
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, you have attempted in a strategy paper to carry out a health check of agricultural policy, not so much in terms of agriculture, because that is going relatively well as the moment, even if not in all sectors.
pl Do chwili obecnej żaden członek obydwu tych organizacji nie był jednak skłonny zrezygnować z gwarancji bezpieczeństwa NATO, nawet w sytuacji, gdy UE zwiększa nacisk na wysiłki w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa oraz wprowadza odpowiednik artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego: klauzulę solidarności w traktacie lizbońskim.
en However, until now, there was no member in both organisations willing to give up the NATO security guarantee, even if the EU is putting weight behind its defence and security effort and has introduced its equivalent of Article 5 of the Washington Treaty: the solidarity clause in the Lisbon Treaty.
pl Nawet jeżeli sąd Państwa Członkowskiego uznał, że spełnione zostały łącznie warunki, w których może on zawiesić stosowanie aktu wspólnotowego, w szczególności kiedy kwestia ważności tego aktu została już przedstawiona Trybunałowi, właściwe krajowe władze administracyjne innego państwa Członkowskiego nie mogą zawiesić stosowania tego aktu do chwili orzeczenia o jego ważności przez Trybunał
en Even in the case in which a court of a Member State forms the view that the conditions have been satisfied under which it may suspend application of a Community measure, in particular where the question of the validity of that measure has already been referred to the Court, the competent national administrative authorities of the other Member States cannot suspend application of that measure until such time as the Court has ruled on its validity
pl (ES) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz Malmström! Problem z komunikatem, który przedstawiła Komisja, jest taki, że ten komunikat nie jest w chwili obecnej wiarygodny w odniesieniu do problemów o charakterze krótkoterminowym, wynikających z poruszanej tu sprawy, a nawet do nadzwyczajnych rozwiązań, które Unia Europejska powinna w tej chwili wprowadzić.
en (ES) Madam President, Mrs Malmström, the problem with the communication tabled by the Commission is that it is a communication that is not credible at the present time, in relation to the long-term problems that the issue raised here involves, or even to the emergency solutions that the European Union should have implemented at this time.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2996334 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 430,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.