Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzona
en However, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
pl To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęli
en It brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
pl Od wielu lat czy nawet kilkudziesięciu lat staram się wypełniać swoją rolę i pomagać w rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej. Teraz jednak nadeszła chwila, gdy drogą polityczną i parlamentarną można rozwiązać sprawę kurdyjską i uniknąć przemocy.
en For many years now, indeed for decades, I have been trying to play my part to help resolve the Kurdish issue, but now the time has come when it is possible to have a political and parliamentary solution to the Kurdish issue and abandon violence.
pl Musimy trwać przy tym celu, a teraz nie jest najlepsza chwila na jego zmianę, nawet gdyby oznaczało to dążenie do pomniejszego celu.
en We must persist with this target, and now is not the right time to change it, even if that were to mean aiming for a lower target.
pl Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.
en Each case needs to be evaluated on its own merits, even if recent initiatives from the Commission, supported by the European Parliament, such as those relating to illegal hunting in Italy, which I have previously referred to, or to the Rospuda Valley, illustrate the interest of using this procedure in order to protect the environment.
pl Niemniej zwolnienia te były ustanawiane rok po roku, a nawet z przerwą między dniem ‧ lipca a dniem ‧ grudnia ‧ r. (zob. motyw ‧ niniejszego uzasadnienia), a władze włoskie nie wykazały ani nigdy nie twierdziły, że decyzje w sprawie zastosowania odstępstw podjęto w chwili przyjęcia podatku
en However, the exemptions in question were laid down year after year, with even an interruption between ‧ July and ‧ December ‧ (see recital ‧ above), and the Italian authorities have neither demonstrated nor ever asserted that these derogations were decided on when the tax was adopted
pl Od chwili przystąpienia do Unii, zakres wsparcia udzielanego przez te państwa wzrósł dwukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie.
en Since joining the Union, these countries have doubled and in some cases tripled the level of aid they provide.
pl Nawet w chwili, kiedy Komisja opublikowała swój pierwszy projekt dyrektywy na początku lat 90., było jasne, że ustanowienie jednolitego rynku nie będzie proste, lecz będzie to długi proces.
en It was clear, even at the time when the Commission published its first proposal for the directives in the early nineties, that it would not be easy to establish a unified market, but that it would be a protracted process.
pl Nie sądzę, żeby od pani komisarz czy przedstawiciela Rady, a nawet posła tej właśnie Izby można było oczekiwać, by wystąpił przed Izbą w warunkach, w których znalazła się przed chwilą pani komisarz Reding.
en I do not believe that any member of the Commission or the Council, or even of this very House, should be expected to address the House in the conditions that Mrs Reding faced just now.
pl Ubezpieczonemu lub członkowi jego rodziny, który ma prawo do protezy, sprzętu dużych rozmiarów lub prawo do innych świadczeń rzeczowych o znacznej wartości przyznane przez instytucję Państwa Członkowskiego zanim został on objęty ubezpieczeniem w instytucji innego Państwa Członkowskiego, przysługują takie świadczenia na koszt pierwszej instytucji, nawet jeżeli świadczenia te zostały faktycznie udzielone w chwili, kiedy ta osoba była już ubezpieczona na podstawie ustawodawstwa stosowanego przez drugą instytucję
en An insured person or a member of his/her family who has had a right to a prosthesis, a major appliance or other substantial benefits in kind recognised by the institution of a Member State, before he/she became insured under the legislation applied by the institution of another Member State, shall receive such benefits at the expense of the first institution, even if they are awarded after the said person has already become insured under the legislation applied by the second institution
pl Do chwili obecnej żaden członek obydwu tych organizacji nie był jednak skłonny zrezygnować z gwarancji bezpieczeństwa NATO, nawet w sytuacji, gdy UE zwiększa nacisk na wysiłki w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa oraz wprowadza odpowiednik artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego: klauzulę solidarności w traktacie lizbońskim.
en However, until now, there was no member in both organisations willing to give up the NATO security guarantee, even if the EU is putting weight behind its defence and security effort and has introduced its equivalent of Article 5 of the Washington Treaty: the solidarity clause in the Lisbon Treaty.
pl Państwo, które nadal okupuje terytorium państwa członkowskiego UE, nawet w chwili, gdy o tym mówię.
en A state which continues to occupy the territory of an EU Member State even as we speak.
pl Nawet gdy linie lotnicze otrzymałyby 100% przydziałów z chwilą wejścia do systemu - przy czym nikt z nas o to nie zabiega - roczny wzrost w lotnictwie na poziomie 5% wymagałby równie wysokiego wolumenu oszczędności w kategoriach emisji CO2.
en Even if airlines were issued with 100% allowances upon entering the scheme - and none of us is asking for that - an annual growth in aviation of 5% would require an equally high volume of savings in terms of CO2 emissions.
pl Możesz zostać nadkomisarzem, ale niech ci się nawet przez chwilę nie zdaje, że będziesz chociaż w ‧ % takim gliną, jakim był Gene Hunt
en Now, you might get to be my DCl, but don' t think for one minute you' il be a tenth of the copper Gene Hunt was
pl Poza tym, istotne jest, że przemysł wspólnotowy w rozpatrywanym okresie ani przez chwilę nie był w stanie osiągnąć nawet połowy marży zysku, którą zgodnie z wnioskami z dochodzenia pierwotnego, mógłby w rozsądny sposób uzyskać wobec braku importu subsydiowanego, tj. ‧ %
en In addition, it is pertinent that the Community industry was at no time during the period considered in a position to reach even half of the profit margin, which, according to the findings in the original investigation, it could reasonably have obtained in the absence of subsidised imports, i.e. ‧ %
pl Jednakże przepisy art. ‧ ust. ‧ akapit drugi w związku z art. ‧ ust. ‧ (B) lit. c) tej dyrektywy i art. ‧a rozporządzenia nr ‧/‧, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji nr ‧/‧, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku towarów zajętych przez organy po ich nielegalnym wprowadzeniu na ten obszar, to jest od chwili opuszczenia przez nie terenu, na którym znajduje się pierwszy urząd celny położony wewnątrz tego obszaru, i równocześnie lub w późniejszym okresie zniszczonych przez te organy, pozostając przez cały czas w posiadaniu tych organów, ma miejsce zdarzenie podatkowe i powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, nawet jeśli towary te zostaną następnie objęte procedurą celną
en However, the second subparagraph of Article ‧ in conjunction with Article ‧(B)(c) of that directive and Article ‧a of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, must be interpreted as meaning that, for goods which are seized by those authorities after their unlawful introduction into that territory, namely once they have gone beyond the area in which the first customs office inside that territory is situated, and are simultaneously or subsequently destroyed by those authorities, without having left their possession, the chargeable event for value added tax occurs and that tax is chargeable, even if those goods are subsequently placed under a customs warehousing procedure
pl Nie wątpiłem w to nawet przez chwilę
en I don' t doubt that for a second
pl W niektórych regionach Włoch, jak np. w Lacjum, fundusze dla rolników są wypłacane po miesiącach, a w niektórych przypadkach nawet po latach, od przekazania ich przez Unię Europejską. Nie mam w tej chwili więcej czasu, by przedstawiać więcej przykładów.
en In Italy, in certain regions, such as Lazio, farmers' funds are paid out months or, in some cases, years after being transferred from the European Union, and I do not have time now to give other examples.
pl Musimy udzielić Gruzji naszego wsparcia w chwili gdy kraj ten obawia się prowokacji, a nawet agresji, ze strony Rosji.
en We must give Georgia our support at a moment when the country fears further provocation, and even aggression, by Russia.
pl Bomby spadają nawet w tej chwili gdy to mówię
en The bombs are falling even as we speak
pl mając na uwadze, że organizacje pozarządowe zostały wydalone w chwili, w której ich usługi są niezwykle potrzebne, szczególnie ze względu na występującą obecnie w Darfurze Zachodnim epidemię zapalenia opon mózgowych; mając na uwadze, że wskutek tego wydalenia cierpiącym chorym drastycznie ograniczy się lub nawet całkowicie zlikwiduje dostęp do opieki medycznej
en whereas the NGOs have been expelled at a time when their services are vitally needed, particularly as there is currently a meningitis epidemic in West Darfur; whereas the expulsion will leave sufferers with extremely limited or no access to medical treatment
pl Ponadto skarżąca podnosi, że nawet jeżeliby przyjąć, że pozwana miała do tego prawo, aczkolwiek skarżąca twierdzi, że tak nie jest, to pozwana naruszyła zasady dobrej administracji, przejrzystości i równego traktowania, w chwili gdy zadecydowała o przeprowadzeniu do końca procedury przyznania zamówienia nawet po upłynięciu okresu przedłużenia, ponieważ zdaniem skarżącej, nie powinno dojść do podpisania jakiejkolwiek umowy, po upływie ważności jednej lub kilku ofert
en In addition, the applicant argues that even if one assumed that the defendant had right to do so, quod non, it was in violation of the principles of good administration, transparency and equal treatment that it decided to proceed with the completion of the award process even after the expiration of the extension as, in the applicant’s opinion, no contract can be signed when one or more tenders are not valid anymore
pl (FR) Pani Poseł Tzavela! Nie ośmieliłbym się udzielić Pani lekcji historii, ale chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w Iranie to kraje zachodnie, Stany Zjednoczone, popierały szacha Iranu, a do ostatniej chwili, nawet za czasu rządów Bakhtiara, znajdowaliśmy się po niewłaściwej stronie, i dostarczyliśmy wszelką broń, by wspomóc zwycięstwo irańskiej teokracji.
en (FR) Mrs Tzavela, I would not dare to give you a history lesson, but I would like nonetheless to point out that, in Iran, it was the West, the United States, which supported the Shah of Iran and that, until the very last moment, even under the Bakhtiar Government, we were on the wrong side, and we gave all the arms to help the Iranian theocracy win.
pl Robisz to nawet w tej chwili
en You' re doing it right now
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2996334 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 1 008,781 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.