Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzona
en However, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
pl To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęli
en It brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
pl Od wielu lat czy nawet kilkudziesięciu lat staram się wypełniać swoją rolę i pomagać w rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej. Teraz jednak nadeszła chwila, gdy drogą polityczną i parlamentarną można rozwiązać sprawę kurdyjską i uniknąć przemocy.
en For many years now, indeed for decades, I have been trying to play my part to help resolve the Kurdish issue, but now the time has come when it is possible to have a political and parliamentary solution to the Kurdish issue and abandon violence.
pl Musimy trwać przy tym celu, a teraz nie jest najlepsza chwila na jego zmianę, nawet gdyby oznaczało to dążenie do pomniejszego celu.
en We must persist with this target, and now is not the right time to change it, even if that were to mean aiming for a lower target.
pl Pozycje planet są obliczane dokładnie tylko dla z przedziału około ‧ lat w przeszłość i przyszłość od chwili obecnej. Pozycje planet są przewidywane za pomocą analizy Fouriera ich orbit, jakie obserwowane były przez kilka ostatnich wieków. W szkole uczyliśmy się, że planety krążą po eliptycznych orbitach wokół Słońca, jednakże nie jest to do końca prawdą. Byłoby tak tylko, gdyby w Układzie Słonecznym była tylko jedna planet i ona wraz ze Słońcem byłyby masami punktowymi. Jednakże w obecnej sytuacji, planety stale oddziałują na siebie i ich orbity się zmieniają. Wpływ na orbity ma też zjawisko pływowe. W rzeczywistości, ostatnie analizy wskazują, że orbity planet mogą być niestabilne nawet w długim okresie czasu (np. milionach, czy miliardach lat). Możesz spodziewać się, że pozycje planet będą zgadzać się z dokładnością do kilku sekund łukowych w latach od-‧ do
en Planet positions are only accurate for dates within ‧ years or so of the current epoch. The planet positions are predicted using a Fourier-like analysis of their orbits, as observed over the past few centuries. We learnt in school that planets follow simple elliptical orbits around the Sun, but this is not strictly true. It would be true only if there was only one planet in the Solar system, and if the Sun and the planet were both point masses. As it is, the planets are constantly tugging on each other, perturbing the orbits slightly, and tidal effects also induce precessional wobbling. In fact, recent analysis suggests that the planets ' orbits may not even be stable in the long term (i. e., millions or billions of years). As a rule of thumb, you can expect the position of a planet to be accurate to a few arcseconds between the dates-‧ and
pl Unia Europejska powinna bardziej odważnie występować w tej sprawie, nie zważając na autocenzurę politycznej poprawności, która jest widoczna nawet w tekście rezolucji, którą za chwilę przyjmiemy.
en The European Union should act with greater courage in this matter, paying no heed to the self-censorship imposed by political correctness, which is visible even in the text of the resolution that we will shortly adopt.
pl Nawet w tych wypadkach jednak postęp był osiągany, a porozumienia podpisywane, w ostatniej chwili, pod ogromną presją ze strony społeczności międzynarodowej.
en However, even in these cases, progress was always achieved and agreements were signed at the last minute and under considerable pressure from the international community.
pl Jeden i pół procenta PKB państw członkowskich - to było wystarczająco dużo w chwili, w której o tym mówiliśmy, ale obecnie kryzys jest nawet gorszy, niż wówczas myśleliśmy.
en One and a half percent of Member States' GDP - that was right when we said it, but now the crisis is even worse than we thought at that time.
pl W tej chwili brakuje szkoleń nawet, jeżeli pracodawcy posiadają politykę dotyczącą szkoleń w zakładzie pracy.
en At the moment there is a lack of training even where employers have training policies in place.
pl Po drugie przy rozpatrywaniu potencjalnej konkurencji istotne jest, że sektor pocztowy jest całkowicie otwarty na konkurencję od ‧ r. i że do chwili obecnej jedynym tego skutkiem było uzyskanie przez konkurentów łącznego szacowanego udziału w rynku w wysokości zaledwie ‧ % – nawet w segmencie, w którym wprowadzenie konkurencji było najłatwiejsze (usługi w zakresie listów adresowanych B‧B, krajowe i międzynarodowe
en Second, as to the potential competition, it is significant that the entire postal sector has been opened to competition since ‧ and that this has until now only resulted in competitors gaining an aggregate estimated market share of just ‧ % even in the most readily competitive segment (BtB addressed letter services, domestic and international
pl Przywożone towary, nawet w formie produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym, będące przedmiotem całościowego pozwolenia na dopuszczenie do swobodnego obrotu, które z upływem wyznaczonego terminu powrotnego wywozu (o ile jest to potrzebne zgodnie z art. ‧) nie otrzymały żadnego przeznaczenia celnego, określonego w art. ‧ Kodeksu, uważane są za dopuszczone do swobodnego obrotu, a zgłoszenie dopuszczenia do swobodnego obrotu uważane jest za złożone i przyjęte, a zwolnienie za udzielone z chwilą upływu tego terminu
en Import goods, whether in the form of compensating products or of goods in the unaltered state, which are covered by a general authorization for release for free circulation and which, upon expiry of the period for re-exportation (having due regard to Article ‧), have not been assigned to any of the customs-approved treatments or uses referred to in Article ‧ of the Code shall be considered to have been released for free circulation, and the declaration for release for free circulation shall be considered to have been lodged and accepted and release granted upon expiry of the said period
pl W tej chwili nikt nie ratowałby nawet dziecka nad przepaścią ze strachu, że Biały Dom chciał, by tam zostało
en It' s like if there was a baby on the ledge up on ‧th.No one would get up and save it in case the White House wanted it there
pl Artykuł ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim, jak w sprawie przed sądem krajowym, przepis ten może być powoływany w ramach powództwa wniesionego w państwie członkowskim przeciwko pozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w tym państwie oraz przeciwko współpozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nawet gdy powództwo to od chwili jego wniesienia jest niedopuszczalne w stosunku do pierwszego pozwanego na mocy uregulowania krajowego
en Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in a situation such as that in the main proceedings, that provision may be relied on in the context of an action brought in a Member State against a defendant domiciled in that State and a co-defendant domiciled in another Member State even when that action is regarded under a national provision as inadmissible from the time it is brought in relation to the first defendant
pl Ja również byłbym wdzięczny, gdyby pan komisarz, którego chciałbym powitać na nowym stanowisku, spojrzał świeżym okiem na sprawę, nawet jeśli nie wchodzi to w zakres jego kompetencji, i zaakceptował fakt, że ta szlachetna, lecz wadliwa propozycja jest dokładnie tym, czego sektor owiec i kóz nie potrzebuje w tej chwili.
en I would appreciate it as well if the Commissioner, whom I welcome to his new post, could perhaps bring a fresh pair of eyes - as opposed to a pair of tags - to this issue, even though it is not within his remit, and accept that this well-meaning but deeply flawed proposal is precisely what the sheep and goat sector of Europe does not need at this time or at all.
pl stwierdza, że w chwili obecnej ETS nie nakłada na sędziów obowiązku deklarowania interesów finansowych, takich jak pakiety kontrolne akcji, stanowiska dyrektorskie i umowy konsultingowe; wskazuje, że zarówno od członków Komisji, jak i posłów do Parlamentu Europejskiego, wymaga się deklarowania wspomnianych interesów w rejestrze publicznym, zaś członkowie Trybunału Obrachunkowego przedkładają deklarację interesów finansowych prezesowi Trybunału; zaleca, aby z uwagi na przejrzystość, nawet jeżeli obecnie nie ma takiego prawnego wymogu, ETS domagał się wiążącego uregulowania tej kwestii
en Notes that the ECJ currently imposes no obligation on judges to declare financial interests, such as share holdings, directorships and consultancy contracts; points out that both Commissioners and Members of the European Parliament are required to declare such interests in a public register and that Members of the Court of Auditors deposit a declaration of their financial interests with the Court's President; recommends that, in the interests of transparency, even in the absence of a legal requirement at present, the ECJ should ask for binding rules of this kind to be drawn up
pl Przeprowadzenie zmian na wielką skalę nie jest nawet możliwe w tej chwili.
en Sweeping changes are not even possible at the moment.
pl Nie wątpiłem w to nawet przez chwilę
en I don' t doubt that for a second
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Próbował pan w dokumencie strategicznym dokonać oceny funkcjonowania polityki rolnej, nie tyle w kwestii rolnictwa, ponieważ rozwija się ono w tej chwili stosunkowo dobrze, nawet jeśli nie we wszystkich sektorach.
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, you have attempted in a strategy paper to carry out a health check of agricultural policy, not so much in terms of agriculture, because that is going relatively well as the moment, even if not in all sectors.
pl (ES) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz Malmström! Problem z komunikatem, który przedstawiła Komisja, jest taki, że ten komunikat nie jest w chwili obecnej wiarygodny w odniesieniu do problemów o charakterze krótkoterminowym, wynikających z poruszanej tu sprawy, a nawet do nadzwyczajnych rozwiązań, które Unia Europejska powinna w tej chwili wprowadzić.
en (ES) Madam President, Mrs Malmström, the problem with the communication tabled by the Commission is that it is a communication that is not credible at the present time, in relation to the long-term problems that the issue raised here involves, or even to the emergency solutions that the European Union should have implemented at this time.
pl Musimy udzielić Gruzji naszego wsparcia w chwili gdy kraj ten obawia się prowokacji, a nawet agresji, ze strony Rosji.
en We must give Georgia our support at a moment when the country fears further provocation, and even aggression, by Russia.
pl Nawet jeśli pomoc ta okaże się zbyt mała, aby rozwiązać problem w tym sektorze, co najmniej wydaje się ona potrzebna w tej chwili.
en Even if that aid is certainly not enough to resolve the problems in the sector, it does at least seem necessary at this point.
pl Nawet projekt w sprawie sytuacji zatrudnieniowej w służbie zdrowia, który został nieco zredukowany przez Komisję Budżetową, jest szczególnie bliski memu sercu, ponieważ w tej sferze zaistniały poważne problemy od chwili rozszerzenia UE w 2004 r. i w 2007 r.
en Even the project on the employment situation in health care, which has been reduced somewhat by the Committee on Budgets, is particularly close to my heart, because there have been considerable problems here since the EU enlargements in 2004 and 2007.
pl Państwo, które nadal okupuje terytorium państwa członkowskiego UE, nawet w chwili, gdy o tym mówię.
en A state which continues to occupy the territory of an EU Member State even as we speak.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2996332 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 493,485 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.