Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówka
header block
nagłówek
head-line; inscription; screamer; preamble; captain; head; headstall; title; header; headword; headnote; headpiece; rubric; heading; letterhead; headline; capital; caption
nagłówek grupy
group header
nagłówek hosta
host header
nagłówek kolumny
column heading
nagłówek P1
P1 header
nagłówek P2
P2 header
nagłówek pakietu
packet header
nagłówek raportu
report header
nagłówek sekcji
section header
nagłówek wiersza
row heading; row header
plik nagłówka
header file
styl nagłówka
heading style

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w części ‧ skreśla się tekst pkt ‧ (decyzja Komisji ‧/WE) oraz w części ‧ skreśla się tekst pkt ‧ (decyzja Komisji ‧/WE) obydwa pod nagłówkiem
en The text of point ‧ (Commission Decision ‧/EC) in part ‧ and point ‧ (Commission Decision ‧/EC) in part ‧ both under the headings
pl Dane dotyczące nieklinicznej farmakologii i toksykologii należy przedkładać w ramach logicznej struktury, na przykład według nagłówków wskazanych w aktualnej wersji modułu ‧ Wspólnego Dokumentu Technicznego (CTD) lub formatu eCTD
en Non-clinical pharmacology and toxicology data should be submitted in a logical structure, such as the headings of the current version of Module ‧ of the Common Technical Document, or of the eCTD format
pl w nagłówku tytułu VI, słowa decyzji ‧/‧/WE, Euratom zastępuje się słowami
en in the heading of Title VI, the term Decision ‧/‧/EC, Euratom shall be replaced by the following
pl recepta lekarza weterynarii wypisana jest na formularzu zawierającym nagłówki wskazane we wzorze w załączniku A
en the veterinarian
pl w ust. ‧ nagłówek czwartej kolumny tabeli otrzymuje brzmienie
en in paragraph ‧, the heading of the fourth column of the table shall be replaced by
pl skreśla się nagłówki
en ́neurology
pl w zakresie objętym nagłówkiem B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + częściowo C. Reszta świata (państwa członkowskie), dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, BG oraz RO
en under the heading B. Other participating Member States (i.e. excluding domestic sector) + part of C. Rest of the world (Member States), two columns, entitled BG and RO, respectively, are inserted after the last column
pl Czy na pewno chcesz usunąć ten nagłówek?
en Really delete this header?
pl w części ‧ tytuł ‧ rozdział I sekcja I nagłówek otrzymuje brzmienie
en the heading of Section I of Chapter I of Title ‧ of Part ‧ shall be replaced by the following
pl zmienić nagłówek rozdziału ‧ na: Przepisy wspólne
en amend the title of Section ‧ to read Common Provisions
pl pod nagłówkiem Chirurgia ogólna: Kirurgi
en Under General surgery: Kirurgi
pl Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacje
en The header of the declaration comprises
pl Informacje o nagłówku PRUEM
en PRUEM header info
pl pod nagłówkiem Hematologia ogólna: Intern medicin: hæmatologi
en Under General Haematology: Intern medicin: hæmatologi
pl Paragraf ‧B oraz poprzedzający go nagłówek otrzymują następujące brzmienie
en Paragraph ‧B and the preceding heading are amended as follows
pl Przed nagłówkiem ZA. ISLANDIA w dostosowaniu b) dodaje się następujący tekst
en The following shall be inserted before the heading ZA. ICELAND in adaptation (b
pl DSTDEVP(Baza danych; " Nagłówek "; Warunki
en DSTDEVP(Database; " Header "; Conditions
pl Wykaz taki sporządza się na papierze zaopatrzonym w nagłówek z nazwą instytucji, a każda jego strona jest podpisana przez jedną z osób z takiej instytucji, wymienionych imiennie w pozwoleniu
en The list shall be on the headed paper of the institution and each page shall be signed by one of the persons from the institution and named on the licence
pl DSTDEV(Baza danych; " Nagłówek "; Warunki
en DSTDEV(Database; " Header "; Conditions
pl Pod nagłówkiem
en The following entry shall be added under the heading
pl Ten suwak pozwala na określenie jak szybko przewijacz ma przewijać. Jeżeli masz raczej mało miejsca w pasku zadań (i-co za tym idzie-mały news ticker), powinieneś wówczas ustawić mniejszą wartość, aby móc w ogóle przeczytać nagłówki. Dla większych news tickerów można ustawić większą prędkość tekstu, a wtedy bardzo krótko czeka się na pojawienie się nowego nagłówka
en This slider lets you define how fast the scrolltext should be scrolling. If you have rather little space on your taskbar (and therefore a rather small news ticker), you should probably set this to a lower value so that you have a chance to read the headlines. For wider news tickers (and better eyes), a faster text is probably appropriate so that you have to wait for the next headline only as little as possible
pl w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę wniosku na papierze firmowym nie trzeba wypełniać sekcji ‧ lit. a), jeśli odnośna informacja widnieje w nagłówku
en where the application is submitted on the applicant firm
pl pod nagłówkiem
en under the heading
pl Ustawienia Pokaż nagłówek dokumentu
en Settings Show Document Header
pl nagłówek tytułu ‧ otrzymuje brzmienie
en the heading of Title ‧ shall be replaced by the following
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 1,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.