Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówkaheader block
nagłówekhead-line; inscription; screamer; preamble; captain; head; headstall; title; header; headword; headnote; headpiece; rubric; heading; letterhead; headline; capital; caption
nagłówek formularzaform header
nagłówek grupygroup header
nagłówek hostahost header
nagłówek kolumnycolumn heading
nagłówek P1P1 header
nagłówek P2P2 header
nagłówek pakietupacket header
nagłówek raportureport header
nagłówek sekcjisection header
nagłówek stronypage header
nagłówek wiadomościmessage header
nagłówek wierszarow heading; row header
nagłówek zamówieniaorder header
nagłówek zawartościcontent header
plik nagłówkaheader file
styl nagłówkaheading style
tytuł, nagłówekheading
wiersz nagłówkaheader row
źródło nagłówkaheader source

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chciałam to wyjaśnić; środki finansowe dla Mauretanii wciąż będą musiały podlegać nagłówkowi AKP.I just wanted to make this clarification; the funds for Mauritania will still come under the ACP heading.
w kolumnach pod nagłówkiemunder the columns headed
Współczynniki rozcieńczenia oraz, dla badania MITI, właściwie przygotowane podłoża mineralne podano pod nagłówkami właściwych badańThe dilution factors and, for the MITI test, the specific preparation of the mineral medium are given under the headings of the specific tests
w nagłówku po wyraziein the heading, the words
Umieść nagłówek strony jako sekcję w szablonie stronyPlace the Page Header section onto the report template
Po paragrafie ‧ dodano nagłówek oraz paragraf ‧AAfter paragraph ‧, a heading and paragraph ‧A are added
Przeszukuje nagłówki wiadomościSearches the headers of the message
Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmianaHeading in the product specification affected by the amendment
Nagłówki oraz tytuły zawarte w niniejszych ogólnych przepisach nie są uznawane za ich część, ani też nie są brane pod uwagę przy interpretowaniu tychże przepisówThe headings and titles in these general regulations shall not be taken as part thereof or be taken into consideration in the interpretation of these regulations
Wszstkie linijki rozpoczynające się od ' ‧ ' są uważane za komentarze. Po nagłówku, następuje blok tak zwanych klawiszy palca, oznaczających miejsca spoczynku dla wszystkich ‧ palcówAll lines starting with a hash character '‧ ' are considered comments. After the header section a block of so called finger keys follows, indicating the resting positions for all ‧ fingers
W przypadku homologacji typu WE pojazdu specjalnego lub homologacji typu WE udzielonej na mocy art. ‧ dyrektywy ‧/WE, wykaz udzielonych zwolnień lub podjętych środków specjalnych. Nagłówek Przedmiot Rodzaj homologacji typu WE i rodzaj zwolnień Dotyczy wariantu(-ówIn the case of EC type-approval of a special-purpose vehicle, or of EC type-approval granted under Article ‧ of Directive ‧/EC, a list of exemptions granted or special measures taken
Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku Pozycja z rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie Opis odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienieA reference number in the column below entitled Related item from Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ means that the characteristics of the item described in the column Description lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to
Elementy wskazujące na fakt, że tabela miała ograniczać konkurencję to między innymi, rozmyślnie normatywna konotacja nagłówka i uwagi we wstępie do tabeli oraz fakt, że Cech przez ‧ lat przydzielał prace według sporządzonej przez niego umowy typowej, według której jedyną opcją określenia wynagrodzenia było odniesienie się do tabeliThe evidence indicating that the scale sought to restrict competition includes the intentionally rule-making tone of the title and of the recitals in the preamble, and the fact that for ‧ years the Association drew up and circulated a standard contract in which the only option for determining fees was a reference to the scale
Odczytywanie nagłówka taśmyReading tape header
Po art. ‧ nagłówekAfter Article ‧, the heading
Załącznik I, nagłówek Współpraca międzynarodowa, akapit trzeci punktorAnnex I, heading International cooperation, paragraph ‧, bullet
Wybierz styl wyświetlanych nagłówków wiadomościView-> headersChoose display style of message headers
Nagłówek deklaracjiHeader of the declaration
W takich przypadkach właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia lub państwo członkowskie, w którym dokument krajowy ma zastosowanie jako dokument dowodowy, w egzemplarzu kontrolnym T‧ pod nagłówkiem Uwagi w sekcji Kontrola użycia i/lub przeznaczenia lub pod odpowiednim nagłówkiem dokumentu krajowego umieszczają jeden z wpisów wymienionych w załączniku IaIn such cases, one of the entries listed in Annex Ia shall be added by the competent authorities of the Member State of destination of the T‧ control copy or the Member State where a national document is used as proof under the heading Remarks in the section headed Control of use and/or destination on the T‧ control copy or under the corresponding heading of the national document
pod nagłówkiem Gastroenterologia: Intern medicin: gastroenterology og hepatologiUnder Gastroenterology: Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
Kalambury językowe w nagłówkach prasowych. Analiza magazynu Private Eye.Puns in Press Headlines. An Analysis of Private Eye.
Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmianaHeading in the specification affected by the amendment
Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ (Technologie teleinformatyczne), podsekcja Działania, nagłówek ‧ Badania nad zastosowaniami tiret trzecie a podtiret drugie ‧ a (noweAnnex I, Part Themes, section ‧ (Information and Communication Technologies), subsection Activities, heading ‧ (Applications Research), indent ‧a (new
w nagłówku tytułu VI, słowa decyzji ‧/‧/WE, Euratom zastępuje się słowamiin the heading of Title VI, the term Decision ‧/‧/EC, Euratom shall be replaced by the following
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 0,468 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.