Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówka
header block
nagłówek
head-line; inscription; screamer; preamble; captain; head; headstall; title; header; headword; headnote; headpiece; rubric; heading; letterhead; headline; capital; caption
nagłówek grupy
group header
nagłówek hosta
host header
nagłówek kolumny
column heading
nagłówek P1
P1 header
nagłówek P2
P2 header
nagłówek pakietu
packet header
nagłówek raportu
report header
nagłówek sekcji
section header
nagłówek wiersza
row heading; row header
plik nagłówka
header file
styl nagłówka
heading style

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl odpowiednio pod nagłówkiem
en under the heading
pl Cokolwiek mówią w tych reklamach, to nagłówki nie uzasadniają niczego
en Whatever they say in those ads, the ends don' t justify the means
pl W nagłówku Inne w polu ‧ egzemplarza kontrolnego T‧ należy wprowadzić jedną z niżej podanych informacji
en One of the following shall be entered under the heading Other in box ‧ of the T‧ control copies
pl Nagłówek każdej wiadomości zawiera informacje o składających wniosek państwie członkowskim, organizacji w tym państwie oraz użytkowniku
en The header of each message contains information on the requesting Member State, the requesting organisation within that Member State and the user involved
pl w nagłówku wyrazy
en in the heading, the words
pl w kolumnach pod nagłówkiem
en under the columns headed
pl Uwaga: Jeżeli ten wzór wykorzystuje się do homologacji typu zgodnie z art. ‧ ust. ‧, nie może on zawierać nagłówka
en If this model is used for type-approval pursuant to Article ‧, it must not bear the heading
pl Nagłówek/stopka
en Header/Footer
pl Inny nagłówek na pierwszej stronie
en Different header for the first page
pl Nagłówek oraz paragrafy ‧A i ‧A zostały dodane
en A heading and paragraphs ‧A and ‧A are added
pl Treść nagłówka ‧Style name
en Contents Head
pl Po pkt OS‧ dodaje się nagłówek oraz pkt OS‧A i OS‧B w następującym brzmieniu
en After paragraph AG‧, a heading and paragraphs AG‧A and AG‧B are added, as follows
pl DCOUNT(Baza danych; " Nagłówek "; Warunki
en DCOUNT(Database; " Header "; Conditions
pl W załączniku ‧ część ‧B, wprowadza się następujące zmiany:-pod nagłówkiem
en Part ‧B of Annex ‧ is amended as follows:-under the heading
pl Nagłówek FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM OBJĘTYM ZOBOWIĄZANIEM
en The heading COMMERCIAL INVOICE ACCOMPANYING GOODS SUBJECT TO AN UNDERTAKING
pl nagłówek otrzymuje brzmienie Pozycja ‧ – Barwniki azowe – Wykaz metod badania
en the heading is replaced by Entry ‧- Azocolourants- List of testing methods
pl Wyrażenie jest rozpatrywane bez uwzglęnienia wielkości liter, tak więc wyrażenia KDE, kDE lub kde wszystkie będą pasować do nagłówka, który zawiera wyrażenie KDE
en The expression is n't treated case-sensitively, so the expressions KDE, kDE or kde will all match headlines which contain KDE
pl Pod nagłówkiem Do celów niniejszej Umowy, rozporządzenie dostosowuje się w sposób następujący:, w sekcji A pkt ‧ załącznika ‧ do Umowy wprowadza się następujące zmiany
en Under the heading For the purposes of this Agreement, the Regulation shall be amended as follows:, point ‧ of Section A of Annex ‧ of the Agreement is amended as follows
pl W przypadku gdy art. ‧ stosuje się do dostaw na platformę, w polu ‧ egzemplarza kontrolnego T‧ pod nagłówkiem Inne umieszcza się jeden z następujących wpisów
en Where Article ‧ applies to deliveries to a rig, one of the following shall be entered under
pl pod nagłówkiem Radioterapia: Klinisk Onkologi
en Under Radiotherapy: Klinisk Onkologi
pl Pokaż wszystkie nagłówki wiadomościView
en Show all message headers
pl Wniosek musi zawierać dokumenty wymienione w załączniku ‧ do rozporządzenia przedstawione zgodnie z odpowiednimi nagłówkami i numeracją według formatu CTD UE lub formatu Uwag dla wnioskodawców zawartych w tomie ‧B (weterynaryjne produkty lecznicze, gdy nie jest dostępny format CTD UE
en The application must contain the elements listed in Annex ‧ of the Regulation, presented as follows in accordance with the appropriate headings and numbering of the EU-CTD format or the Notice to applicants Volume ‧B format (veterinary medicinal products when the EU-CTD format is not available
pl Formy i funkcje skrzydlatych słów w nagłówkach prasowych
en Forms and functions of the winged words in press headlines
pl na str. ‧, załącznik IV, nagłówek pierwszej kolumny
en On page ‧, Annex IV, in the heading of the first column
pl Artykuł ‧ nagłówek i ustęp
en Article ‧, title and paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 0,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.