Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówka
header block
nagłówek
head-line; inscription; screamer; preamble; captain; head; headstall; title; header; headword; headnote; headpiece; rubric; heading; letterhead; headline; capital; caption; newspaper headline
nagłówek grupy
group header
nagłówek hosta
host header
nagłówek kolumny
column heading
nagłówek P1
P1 header
nagłówek P2
P2 header
nagłówek pakietu
packet header
nagłówek raportu
report header
nagłówek sekcji
section header
nagłówek wiersza
row heading; row header
plik nagłówka
header file
styl nagłówka
heading style

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Metafory nagłówków prasowych w publicystyce na przykładzie tygodników "Przegląd" i "Polityka"
en Metaphors of press headlines in publicism on example weeklies "Przegląd" and "Polityka"
pl Wybierz styl wyświetlanych nagłówków wiadomościView-> headers
en Choose display style of message headers
pl W tytule ‧ część ‧ nagłówek
en In Part II, Title II, the heading
pl w kolumnie drugiej nagłówek Wywozowa deklaracja skrócona – przesyłki pocztowe i ekspresowe (zob. uwagi ‧.‧ oraz ‧.‧–‧.‧) otrzymuje brzmienie: Wywozowa deklaracja skrócona – przesyłki ekspresowe (zob. uwagi ‧.‧ oraz ‧.‧–
en in the second column, the heading Exit summary declaration- Postal and express consignments (See notes ‧.‧ and ‧.‧ to ‧.‧) is replaced by Exit summary declaration- Express consignments (See notes ‧.‧ and ‧.‧ to
pl Artykuł ‧ nagłówek i ustęp
en Article ‧, title and paragraph
pl w dodatku ‧, ustęp ‧, wymaganie CPR_‧, w nagłówku tabeli ‧ odniesienie
en in Appendix ‧, paragraph ‧, requirement CPR_‧, in the heading of table ‧ the reference
pl Organizacja To pole może zawierać nazwę Twojej organizacji, wyświetlaną w nagłówku wysyłanych przez Ciebie wiadomości. Można spokojnie pozostawić to pole puste
en Organization This field should have the name of your organization if you would like it to be shown in the email header that is sent out. It is safe (and normal) to leave this blank
pl Powiedz, żeby umieścili to na pierwszej stronie i dali jakiś...... spektakularny nagłówek
en Tell them to run the image on the late edition and ask them not to make a spectacle out of the headline
pl Pokaż ikony szyfrowania doda więcej informacji na temat statusu do kolumny Temat w panelu nagłówków: każda wiadomość, która zostanie podpisana będzie posiadała małą ikonę Podpisu przed tematem, każda wiadomość, która została zaszyfrowana będzie miała małą ikonę Zaszyfrowania przed tematem. Pamiętaj, że musisz raz wybrać wiadomość zanim te ikony się pojawią, do tego czasu wyświetlone będą tylko znaki zapytania
en Show crypto icons will add more status information to the Subject columns in the header pane: every message that has been signed will have a small Signed icon in front of the subject, every message that has been encrypted will have a small Encrypted icon in front of the subject. Note that you have to select a message once before these icons will appear, until then only question marks will be displayed
pl akapit drugi pod nagłówkiem Okres przejściowy otrzymuje brzmienie
en the text of the second paragraph under the heading Transition Period shall be replaced by the following
pl DVAR(Baza danych; " Nagłówek "; Warunki
en DVAR(Database; " Header "; Conditions
pl W polu ‧ egzemplarza kontrolnego T‧ pod nagłówkiem
en Box ‧ of the T‧ control copy shall be completed with one of the following entries under the heading
pl w dodatku ‧ pkt ‧ nagłówek otrzymuje brzmienie
en in Appendix ‧, point ‧, the heading is replaced by the following
pl wykaz materiałów paszowych, z których składa się pasza, opatrzony nagłówkiem skład i podający nazwę każdego materiału paszowego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz wyszczególniający wspomniane materiały paszowe w porządku malejącym ze względu na masę obliczoną na podstawie zawartości wilgoci w mieszance paszowej; przedmiotowy wykaz może obejmować odsetek wagowy; oraz
en a list of the feed materials of which the feed is composed, bearing the heading composition and indicating the name of each feed material in accordance with Article ‧(a), and listing those feed materials in descending order by weight calculated on the moisture content in the compound feed; that list may include the percentage by weight; and
pl Nie otrzymano uwag w odniesieniu do niniejszego nagłówka, w związku z czym ustalenia Komisji zostają potwierdzone
en No comments were received under this heading and the Commission
pl Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧.‧ (Bezpieczeństwo), podsekcja Działania, nagłówek Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej punktor
en Annex I, part Themes, section ‧.‧ (Security), subsection Activities, bullet
pl Nagłówek Postanowienia instytucjonalne tytułu ‧ otrzymuje brzmienie: Postanowienia instytucjonalne i finansowe
en The heading of Title ‧ of the EAEC Treatyamp; Institutional provisionsamp; shall be replaced by the heading:Institutional and financial provisionsamp
pl W Załączniku nagłówek pkt ‧ otrzymuje brzmienie
en In the Annex, the heading at point ‧ is replaced by the following
pl Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ (Technologie teleinformatyczne), podsekcja Działania, nagłówek ‧ Badania nad zastosowaniami tiret pierwsze podtiret trzecie
en Annex I, part Themes, section ‧ (Information and Communication Technologies), subsection Activities, heading ‧ (Applications Research), indent ‧, sub indent
pl pod nagłówkiem Chirurgia zębowa, jamy ustnej i szczękowo-twarzowa (podstawowe kształcenie medyczne i lekarsko-dentystyczne): Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
en Under Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training): Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
pl Po pkt ‧ (zalecenie Komisji ‧/WE), pod nagłówkiem
en Under the heading
pl Lista w centrum zakładki pokazuje uczestników zdarzenia i pozwala na edycję oraz usuwanie uczestników. Pamiętaj, że możesz zmienić kolejność uczestników. Kliknij na nagłówek jakiejkolwiek kolumny (Nazwisko, E-mail, Rola, Stan, RSVP), aby posortować listę zgodnie z wybraną kolumną. Kolumna RSVP pokazuje, czy od danej osoby wymagane jest potwierdzenie przybycia
en The list in the center of the tab displays the attendees selected for this event, and lets you select attendees to edit or remove. Please note that you can change the order of attendees. Click any of the column headings (Name, Email, Role, Status, RSVP) to sort the list according to that column. The RSVP column indicates whether or not a response is requested from the attendee
pl przepisz nagłówek
en Rewrite Header
pl Celem większej czytelności relacji pomiędzy art ‧ i ‧ projektowanej dyrektywy EBC zaleca zastąpienie obecnego nagłówka art ‧ terminem „wyłączenia »
en In order to make the relationship between Articles ‧ and ‧ of the proposed directive clearer, the ECB suggests replacing the current heading of Article ‧ with the term « exemptions »
pl wagę netto wyrażoną w kg, jak również ilość wyrażoną w odpowiednich jednostkach, jeśli nie wyraża się jej jako masy, według nagłówków CN
en the net weight expressed in kg, and the quantity in the unit prescribed where other than net weight, by combined nomenclature heading
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 0,641 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.