Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówkaheader block
nagłówekhead-line; inscription; screamer; preamble; captain; head; headstall; title; header; headword; headnote; headpiece; rubric; heading; letterhead; headline; capital; caption
nagłówek formularzaform header
nagłówek grupygroup header
nagłówek hostahost header
nagłówek kolumnycolumn heading
nagłówek P1P1 header
nagłówek P2P2 header
nagłówek pakietupacket header
nagłówek raportureport header
nagłówek sekcjisection header
nagłówek stronypage header
nagłówek wiadomościmessage header
nagłówek wierszarow heading; row header
nagłówek zamówieniaorder header
nagłówek zawartościcontent header
plik nagłówkaheader file
styl nagłówkaheading style
tytuł, nagłówekheading
wiersz nagłówkaheader row
źródło nagłówkaheader source

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
w części ‧ skreśla się tekst pkt ‧ (decyzja Komisji ‧/WE) oraz w części ‧ skreśla się tekst pkt ‧ (decyzja Komisji ‧/WE) obydwa pod nagłówkiemThe text of point ‧ (Commission Decision ‧/EC) in part ‧ and point ‧ (Commission Decision ‧/EC) in part ‧ both under the headings
Dane dotyczące nieklinicznej farmakologii i toksykologii należy przedkładać w ramach logicznej struktury, na przykład według nagłówków wskazanych w aktualnej wersji modułu ‧ Wspólnego Dokumentu Technicznego (CTD) lub formatu eCTDNon-clinical pharmacology and toxicology data should be submitted in a logical structure, such as the headings of the current version of Module ‧ of the Common Technical Document, or of the eCTD format
w nagłówku tytułu VI, słowa decyzji ‧/‧/WE, Euratom zastępuje się słowamiin the heading of Title VI, the term Decision ‧/‧/EC, Euratom shall be replaced by the following
recepta lekarza weterynarii wypisana jest na formularzu zawierającym nagłówki wskazane we wzorze w załączniku Athe veterinarian
w ust. ‧ nagłówek czwartej kolumny tabeli otrzymuje brzmieniein paragraph ‧, the heading of the fourth column of the table shall be replaced by
skreśla się nagłówkíneurology
w zakresie objętym nagłówkiem B. Pozostałe uczestniczące państwa członkowskie (tj. z wyłączeniem sektora krajowego) + częściowo C. Reszta świata (państwa członkowskie), dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, BG oraz ROunder the heading B. Other participating Member States (i.e. excluding domestic sector) + part of C. Rest of the world (Member States), two columns, entitled BG and RO, respectively, are inserted after the last column
Czy na pewno chcesz usunąć ten nagłówek?Really delete this header?
w części ‧ tytuł ‧ rozdział I sekcja I nagłówek otrzymuje brzmieniethe heading of Section I of Chapter I of Title ‧ of Part ‧ shall be replaced by the following
zmienić nagłówek rozdziału ‧ na: Przepisy wspólneamend the title of Section ‧ to read Common Provisions
pod nagłówkiem Chirurgia ogólna: KirurgiUnder General surgery: Kirurgi
Nagłówek deklaracji zawiera następujące informacjeThe header of the declaration comprises
Informacje o nagłówku PRUEMPRUEM header info
pod nagłówkiem Hematologia ogólna: Intern medicin: hæmatologiUnder General Haematology: Intern medicin: hæmatologi
Paragraf ‧B oraz poprzedzający go nagłówek otrzymują następujące brzmienieParagraph ‧B and the preceding heading are amended as follows
Przed nagłówkiem ZA. ISLANDIA w dostosowaniu b) dodaje się następujący tekstThe following shall be inserted before the heading ZA. ICELAND in adaptation (b
DSTDEVP(Baza danych; " Nagłówek "; WarunkiDSTDEVP(Database; " Header "; Conditions
Wykaz taki sporządza się na papierze zaopatrzonym w nagłówek z nazwą instytucji, a każda jego strona jest podpisana przez jedną z osób z takiej instytucji, wymienionych imiennie w pozwoleniuThe list shall be on the headed paper of the institution and each page shall be signed by one of the persons from the institution and named on the licence
DSTDEV(Baza danych; " Nagłówek "; WarunkiDSTDEV(Database; " Header "; Conditions
Pod nagłówkiemThe following entry shall be added under the heading
Ten suwak pozwala na określenie jak szybko przewijacz ma przewijać. Jeżeli masz raczej mało miejsca w pasku zadań (i-co za tym idzie-mały news ticker), powinieneś wówczas ustawić mniejszą wartość, aby móc w ogóle przeczytać nagłówki. Dla większych news tickerów można ustawić większą prędkość tekstu, a wtedy bardzo krótko czeka się na pojawienie się nowego nagłówkaThis slider lets you define how fast the scrolltext should be scrolling. If you have rather little space on your taskbar (and therefore a rather small news ticker), you should probably set this to a lower value so that you have a chance to read the headlines. For wider news tickers (and better eyes), a faster text is probably appropriate so that you have to wait for the next headline only as little as possible
w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę wniosku na papierze firmowym nie trzeba wypełniać sekcji ‧ lit. a), jeśli odnośna informacja widnieje w nagłówkuwhere the application is submitted on the applicant firm
pod nagłówkiemunder the heading
Ustawienia Pokaż nagłówek dokumentuSettings Show Document Header
nagłówek tytułu ‧ otrzymuje brzmieniethe heading of Title ‧ shall be replaced by the following
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 1,194 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.