Tłumaczenia na język angielski:

  • gross operating surplus   

Przykładowe zdania z "nadwyżka operacyjna brutto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W ujęciu od strony dochodu wpływ dotyczy jedynie nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach gross operating surplus is the only item affected
pl Do wyliczenia ceny sprzedaży wykorzystano dwie oddzielne metody: metodę wielokrotności nadwyżki operacyjnej brutto i metodę wolnych przepływów pieniężnych
en Two distinct methods have been used to calculate this selling price: the gross operating surplus multiple method and the free cash flow method
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto równa się zmianie wartości dodanej pomniejszonej o zmianę innych subsydiów dotyczących produkcji R
en In the income approach the change in gross operating surplus equals the change in value added less the change in other production subsidies R
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w zmianie nadwyżki operacyjnej brutto, której znaku wpływu nie można określić a priori
en In the income approach the change in value added is mirrored in a change in gross operating surplus the sign of which cannot be established a priori
pl Włączenie czynszów kalkulacyjnych niektórych garaży posiadanych przez właścicieli w sferze wytwórczości wpływa na produkcję, wartość dodaną, zużycie ostateczne gospodarstw domowych oraz nadwyżkę operacyjną brutto
en The inclusion of imputed rents of certain garages owned by owner-occupiers in the sphere of production affects output, value added, final consumption of households and gross operating surplus
pl Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowych
en Alternatively it can be calculated from gross operating surplus by adding personnel costs
pl Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe lub nadzwyczajne w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z nadwyżki operacyjnej brutto
en Income and expenditure classified as financial or extraordinary in company accounts is excluded from gross operating surplus
pl Jeśli chodzi o zużycie środków trwałych, które stanowią składnik nadwyżki operacyjnej brutto, jest ono rejestrowane w kraju, w którym producent uznawany jest za rezydenta i z tego względu traktuje się je jako część PKB/PNB tego kraju
en As for consumption of fixed capital, which constitutes a component of gross operating surplus, this is recorded in the country where the producer is deemed to be resident and therefore counts as part of the GDP/GNP of that country
pl DNB stanowi ogólny pierwotny dochód uzyskiwany przez jednostki instytucjonalne rezydentów: rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, dochód majątkowy (uzyskiwany pomniejszony o płacony), nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny dochód brutto
en GNI represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), gross operating surplus and gross mixed income
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto wynika ze zmiany wartości dodanej
en In the income approach the change in gross operating surplus follows from the change in value added
pl W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto wzrasta odpowiednio do zmian w wartości dodanej
en In the income approach gross operating surplus rises corresponding to the change in value added
pl poprawa metody doboru próby podatkowej i ekstrapolacji wyników dla obliczenia nadwyżki operacyjnej brutto przedsiębiorstw
en improvement of the method for selecting the tax sample and extrapoling the results to calculate companies
pl Nadwyżka operacyjna brutto opiera się na
en Gross operating surplus is based on
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego
en Gross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
pl Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym
en Gross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the nature of expense method
pl PKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarki
en GDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
pl W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach gross operating surplus will be affected
pl Koszty osobowe wykorzystuje się przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i sald
en Personnel costs is used in the calculation of Gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
pl Wartość dodana w kosztach czynników produkcji używana jest przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i sald
en Value added at factor cost is used in the calculation of gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
pl aby JRD były dostrzegalne, system informacyjny przedsiębiorstwa musi mieć możliwość wykazania lub obliczenia dla każdej JRD co najmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, nadwyżki operacyjnej i zatrudnienia oraz środków trwałych brutto
en whereas for a KAU to be observable, the enterprise
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się w następujący sposób
en Gross operating surplus is based on
pl W przypadku każdej z tych pozycji Państwa Członkowskie określają procedury stosowane w celu zapewnienia, aby zarówno część, która jest dochodem do opodatkowania, jak i część zwolniona z opodatkowania były uznane za wynagrodzenie pracowników lub nadwyżkę operacyjna brutto przedsiębiorstw niestowarzyszonych (a nie jako zużycie pośrednie
en Member States shall describe for each of these items the procedures used to ensure that both the part which is taxable income and the part which is tax-exempt are treated as remuneration of employees or gross operating surplus of unincorporated enterprises (and not as intermediate consumption
pl W ujęciu od strony dochodu wzrost wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach the increase in value added is mirrored in an equivalent increase in gross operating surplus
pl W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto zmienia się w takim samym stopniu co wartość dodana
en In the income approach gross operating surplus changes to the same extent as value added
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22557 zdań frazy nadwyżka operacyjna brutto.Znalezione w 8,092 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.