Tłumaczenia na język angielski:

  • last of all   

Przykładowe zdania z "na koniec; i wreszcie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uważam, że kiedy nasz proces legislacyjny dobiegnie końca, będziemy mogli stwierdzić, że podjęliśmy ważny nowy krok na drodze do doprowadzenia do sytuacji, w której najważniejsze europejskie lotniska będą wreszcie przestrzegać tych samych zasad, jeśli chodzi o nakładanie różnego rodzaju opłat za usługi związane z lądowaniem, startem, oświetlaniem lotniska, parkowanie samolotów oraz obsługą pasażerów i ładunków.
en I think that when we reach the end of the legislative process we will have taken an important new step toward achieving a situation where the most important European airports are finally observing the same rules when it comes to levying all kinds of charges for services related to landing, take-off, airport lighting, parking of aircraft and the processing of passengers and freight.
pl Na Radzie i Parlamencie spoczywa jednocześnie wielka odpowiedzialność związana z porozumieniem, gdyż muszą zadecydować, czy chcą kontynuować złe praktyki, które doprowadziły do osłabienia paktu stabilności i wzrostu, a pośrednio także do kryzysu, czy też zakończą politykę porozumień na szczeblu państw członkowskich i złych układów, a wreszcie pozwolą na przyjęcie takiego podejścia do polityki gospodarczej, które zapewni rozwiązania na szczeblu UE, będzie oparte na wspólnie ustalonych zasadach i w końcu dopełni aspekt polityki gospodarczej związany z integracją, którego celem będzie silna Europa.
en At the same time, the Council and Parliament bear a huge responsibility over the agreement, because they have to decide whether they want to follow the bad practices that have lead to the weakening of the Stability and Growth Pact and indirectly to the crisis as well, or put an end to the policy of agreements made at Member State level and bad bargains, and finally give space to a new economic policy approach that will offer common European solutions, is built on commonly established rules, and will finally complete the economic policy aspect of integration, with a strong Europe in focus.
pl na piśmie. - (FR) Doszliśmy wreszcie do końca długiego i mozolnego procesu.
en in writing. - (FR) Here we are at the end of a lengthy and laborious process.
pl Nie przyznała się przed sobą, gdy ją to w końcu znudziło, czytała dalej z nawyku, a później przez próżność, aż wreszcie stwierdziła zaskoczona, że odzyskała spokój i ma w sercu mniej smutku niż zmarszczek na czole.
en She wearied of it, would not confess it, continued from habit, and at last was surprised to feel herself soothed, and with no more sadness at heart than wrinkles on her brow.
pl I na koniec, ponieważ wszyscy mamy w tej kwestii takie samo zdanie: mam nadzieję, że wzmocni Pani swe działania na rzecz uwolnienia pana Szalita i problem ten zostanie wreszcie rozwiązany.
en Finally again, since we are all of one mind on this: I hope that you will strengthen your efforts to free Mr Shalit, so that this problem can finally be resolved.
pl Zdaję sobie wreszcie sprawę z obaw wyrażanych przez niektórych z Państwa i mogę obiecać, że na długo przed końcem pięcioletniego okresu będę gotów, by w pełni skorzystać z uprawnień Komisji i zażądać, by Agencja wyszła poza zakres art. 2, czyli zajęła się współpracą w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
en Finally, I am aware of the concerns expressed by many of you, and can promise you that, well before the end of the five-year period, I would be ready to make full use of the Commission's powers to request the Agency to go beyond the scope of Article 2, namely in the field of justice and security cooperation.
pl Teraz nadszedł czas na wykonanie kroku do przodu i udzielenie zgody z naszej strony - ze strony Parlamentu - na przedmiotową procedurę, aby wreszcie pojawiło się światełko na końcu tunelu.
en It is now quite simply time to take a step forwards and to give consent from our side - Parliament's side - to this procedure so that there is finally some light at the end of the tunnel.
pl Życzę Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, a wreszcie prezydencji węgierskiej, skutecznej pracy nad opracowywaniem i doprowadzeniem do końca tej doniosłej strategii na rzecz integracji Romów do czerwca tego roku.
en I wish the European Parliament, the European Commission, the European Council and, last but not least, the Hungarian EU Presidency, successful work in developing and bringing to a final conclusion this momentous strategy for the integration of the Roma by June this year.
pl Wreszcie stwierdzenie, że zachowanie podmiotu MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (obecnie MAPFRE, S.A.) w stosunku do skarżącej jako jego dostawcy, polegające na jednostronnym narzucaniu cen płaconych przez niego za świadczone usługi pomocy drogowej, na ustalaniu cen niższych od kosztów takich usług, na nieuzasadnionym i arbitralnym wymaganiu świadczenia usług na warunkach nieobjętych umową (wykonywania usług za pomocą lawet z namalowanym logo MAPFRE), na grożeniu zerwaniem umowy, jeżeli nie zostaną spełnione jego żądania i na zrealizowaniu w końcu tej groźby, stanowiły naruszenie hiszpańskiej ustawy o ochronie konkurencji (Ley Española de Defensa de la Competencia), a także art. ‧ i ‧ WE
en Declare, in short, that by its conduct towards its service provider, the applicant, the company MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (now known as MAPFRE SA), infringed the Spanish Law on the Protection of Competition and Articles ‧ and ‧ EC, by unilaterally setting the rates for the breakdown services provided, setting rates below the cost price of such services, unjustifiably and arbitrarily requiring the services to be performed subject to conditions not provided for under the contract (performance of the service using breakdown trucks displaying MAPFRE’s logo), threatening to terminate the contract if such requirements were not met, and ultimately carrying out such a threat
pl Zamiast pozwalać na to, by nasze europejskie deklaracje pomocowe stawały się najpierw jedynie intencjami, następnie niejasnymi ambicjami, a w końcu tragicznie cichymi zdradami, powinniśmy raczej podwoić nasze wysiłki i zapewnić, by to właśnie dzięki naszemu pokoleniu ubóstwo odeszło wreszcie w niepamięć.
en Instead of allowing our European aid pledges to drift towards being mere intentions, then vague aspirations, and, eventually, tragically quiet betrayals, we should instead redouble our efforts to make sure that ours is the generation that finally does make poverty history.
pl Na przykład, gdyby prawdziwe koszty środowiskowe i społeczne transportu towarowego zostały włączone do cen płaconych w całym łańcuchu dostawy, wreszcie nastąpiłby koniec szaleństwa, które polega na bezsensownym handlu tam i z powrotem niemal identycznymi produktami między odległymi krajami.
en For example, if the true environmental and social costs of freight transport were internalised within prices paid along the supply chain, we might finally see an end to the madness that sees more or less identical products being pointlessly traded back and forth between distant countries.
pl Wreszcie koniec sezonu, który jest często bardzo słoneczny, pozwala fasoli Lingot na pełne dojrzewanie w strąku i na suszenie w sposób tradycyjny, na świeżym powietrzu, na kozłach
en Sunshine at the end of the season allows the Lingot to fully ripen in the pod, and to be dried in the traditional way, on perroquets in the open air
pl Wreszcie, ze względu na niepewność np. prognoz sprzedaży budżety miesięczne są często przekraczane i Komisja nie znalazła oznak świadczących o mniejszej dostępności rabatów pod koniec okresów budżetowych lub stosowania środków odwetowych po zaobserwowaniu regularnych odstępstw od budżetów, co nie jest zgodne z teorią cichej zmowy
en Finally, due to uncertainty of e.g. sales forecast, monthly budgets are often over-spent and the Commission did not find indications of either reduced availability of discounts towards the end of budget periods or retaliation following the observed and regular deviation from budgets, neither of which is consistent with a theory of tacit collusion
pl W porównaniu do innych, omawianych tutaj przy innych okazjach grup, sprowadza się to do tego, że mamy do czynienia z hierarchią, w której na pierwszym planie plasuje się mniejszość romska, następnie imigranci z krajów trzecich, a za nimi Europejczycy pochodzący z krajów trzecich i wreszcie, na samym końcu, osoby o "europejskim pochodzeniu”.
en When compared with others, examined here on other occasions, it brings us face to face with a hierarchy of people which henceforth places the Roma minority at the top, then migrants from outside Europe, then Europeans of non-European origin and, finally, right at the bottom, those of European 'origin'.
pl Po pierwsze, dzięki traktatowi doczekamy wreszcie końca bezużytecznych - moim zdaniem - debat na temat europejskich instytucji i konstytucji Unii Europejskiej.
en First, thanks to the treaty, we will finally see an end to what I believe are useless debates on the European Institutions and on the constitution of the European Union.
pl Ponadto w odniesieniu do odnowionych i wymiernych zobowiązań planujemy do końca roku opracować standardowe elementy szkolenia w zakresie równości płci, praw człowieka i praw dziecka, które zostaną wykorzystane podczas szkolenia personelu misji w ramach WPBiO; planujemy także opracować przed rokiem 2013 strategie lokalne pozwalające na wdrożenie postanowień rezolucji nr 1325 dotyczących współpracy na rzecz rozwoju w co najmniej 60 % krajów dotkniętych, teraz lub w niedalekiej przeszłości, konfliktami zbrojnymi; i wreszcie planujemy przedstawianie, przy wykorzystaniu 17 wskaźników przyjętych w lutym 2010 roku, regularnych sprawozdań z procesu realizacji zobowiązań dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
en Furthermore, as regards renewed and measurable commitments, we plan to develop, by the end of the year, some standard training elements on gender, human rights and children's rights which will be used to train the personnel of CSDP missions; to develop, by 2013, local strategies to implement resolution 1325 in development cooperation in at least 60% of conflict and post-conflict countries; and, lastly, to report regularly on the implementation of the EU's women, peace and security commitments, by using the 17 indicators that were adopted in July 2010.
pl Jest tylko jedna recepta na silną gospodarczo Europę, a brzmi ona tak: mniej biurokracji i mniej urzędników w Brukseli, a także mniej biurokracji w państwach członkowskich; obniżki podatków zamiast podwyżek podatków; i wreszcie koniec z masową imigracją.
en There is only one recipe for an economically strong Europe, and that is less bureaucracy and fewer officials in Brussels, and also less bureaucracy in the Member States; tax cuts instead of tax increases; and putting a stop to mass immigration.
pl Na koniec pragnę dodać, że, nawet jeśli propozycja ta może się wydawać bardzo ambitna, to uważam, że Unia Europejska musi wreszcie umocnić swój prestiż i poszerzyć swoje wpływy, i wydaje mi się, że jest to jakiś sposób, by to osiągnąć.
en Finally, I wish to add that, even though this proposal may sound very ambitious, I believe that the European Union must finally boost its prestige and extend its influence, and I think this is one way to achieve this.
pl " Eddie i Lou w roli dwóch żołnierzy nie wymawiających żadnej kwestii, aż wreszcie, dosłownie na końcu, rola główna Homer Simpson. "
en " Eddie and Lou as the two soldiers without lines, then, last and least, the lead, Homer Simpson. "
pl Na koniec pragnę życzyć Panu i Belgii jednej rzeczy - abyśmy wreszcie zobaczyli na szczeblu federalnym w Belgii taki sam poziom biegłości, jaki wykazał Pan na szczeblu europejskim, broniąc słusznej zasady, że ktokolwiek pragnie wysuwać żądania - jak Pan to uczynił - musi również przedstawić rozwiązania.
en Finally, I wish just one thing for you and for Belgium, and that is that we finally get to see the proficiency at Federal level in Belgium that you have shown at European level following the sound thinking that whoever has to make demands - as you did - must also demonstrate solutions.
pl W chwili, gdy Europa zdołała wreszcie wyjść z kryzysowej sytuacji związanej z traktatami i gdy 27 państw członkowskich w końcu ratyfikowało traktat z Lizbony, cieszy mnie przyjęcie nowych ram prawnych i instytucjonalnych, które, poprzez konsolidację władzy Parlamentu i skoncentrowanie się szczególnie na roli parlamentów narodowych w procesie integracji europejskiej, pozwolą dopasować sposób funkcjonowania Unii do jej obecnych rozmiarów.
en At a time when Europe has finally managed to overcome the treaties crisis in which it was embroiled and the Treaty of Lisbon has, at last, been ratified by the 27 Member States, I welcome the fact that there is a new legal and institutional framework that will allow the way the Union functions to be tailored in line with its current size, through consolidating Parliament's powers and focusing specifically on the role of national parliaments in European integration.
pl Na koniec wreszcie chciałbym z zadowoleniem powitać konstruktywne propozycje w sprawie utworzenia transatlantyckich organów konsultacji, w tym z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
en Finally, I would like to welcome the particularly constructive proposals on setting up transatlantic consultation bodies, including for foreign and security policy.
pl Z jednej strony wyjątkowość i niezwykła waga instrumentów prawnych, nad którymi pracowaliśmy, z drugiej strony świadomość upływającego czasu i nieuchronnie zbliżającego się końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego, i wreszcie, po trzecie, oczekiwanie zarówno ze strony państw członkowskich, ale także obywateli Unii Europejskiej, by przynajmniej na jakiś ściśle określony czas przyjść im z pomocą w rozwiązywaniu jakże trudnych, a jednocześnie ważnych dla nich spraw.
en On the other hand there was an awareness of the passing of time and the unavoidable approach of the end of this term of the European Parliament, and thirdly and finally there was an expectation, both from the Member States and from the citizens of the European Union, that at least at some precisely specified time there would be help available for them to resolve matters which are for them so very difficult and at the same time so important.
pl Wreszcie, po 20 latach, wydaje się, że widzimy światełko na końcu długiego, męczącego tunelu.
en Finally, after 20 years, it seems we are seeing a bit of light at the end of a long, arduous tunnel.
pl Skarżący utrzymuje wreszcie, że nie sporządzając sprawozdania z oceny najpóźniej na miesiąc przed końcem okresu próbnego, pozwana naruszyła art. ‧ warunków zatrudnienia innych pracowników
en The applicant finally argues that, by not completing the evaluation report at the latest one month before the expiry of the probationary period, the defendant infringed Article ‧ of the Conditions of Employment of Other Servants
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2228674 zdań frazy na koniec; i wreszcie.Znalezione w 195,884 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.