Tłumaczenia na język angielski:

  • in the open   

Przykładowe zdania z "na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznym", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl na targach- w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem
en in covered markets other than from permanently fixed installations and in open-air markets
pl Widzę jeszcze bielone ściany, płócienną storę, która chroni od żaru, drugie drzwi, zaokrąglone, prowadzące do innego pokoju, i ogródek pod gołym niebem — rośliny więdną w upale — otoczony niebieską balustradą, jak w dużej willi w Sadek z piętrzącymi się tarasami wychodzącymi na Mekong.
en I see the whitewashed walls still, the canvas blind between us and the oven outside, the other door, arched, leading to the other room and to an open garden – the plants are dead from the heat – surrounded by blue balustrades like those at the big villa in Sadec with its tiers of terraces overlooking the Mekong.
pl Musiałbym wtedy czekać na koniec pod gołym niebem...... albo w jakiejś chałupie
en I' d have to stay in the open air or on a farm...... and wait for the end
pl Musimy jednak brać pod uwagę, że rolnicy zajmują się specyficzną działalnością - produkcją pod gołym niebem, uzależnioną od warunków klimatycznych, która nie da się zwiększyć z dnia na dzień np. poprzez wprowadzenie pracy na drugiej zmianie.
en It is important to bear in mind, however, that farmers are engaged in a very specific activity, namely production out in the open that is dependent on climatic conditions. Production cannot therefore be increased overnight, for instance by introducing a second shift.
pl na targach- w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem
en in covered markets other than from permanently fixed installationsand in open-air markets
pl Użycie sprzętu roboczego przeznaczonego do podnoszenia ładunków niekierowanych pod gołym niebem musi zostać wstrzymane, jeżeli warunki pogodowe ulegną pogorszeniu do takiego stopnia, że może to zagrozić bezpiecznemu używaniu sprzętu i narazić pracowników na niebezpieczeństwo
en Open-air use of work equipment designed for lifting non-guided loads must be halted when meteorological conditions deteriorate to the point of jeopardizing the safe use of the equipment and exposing workers to risks
pl Analiza ostrzega przed trzema ryzykami wynikającymi z globalizacji: tendencji do przekształcania obszarów górskich w muzea pod gołym niebem (rezerwaty przyrody/kultury oraz obszary wypoczynkowe), tendencji do promocji wzrostu gospodarczego bez względu na zasadę trwałości, oraz tendencji do spadku populacji
en The study warned of three risks arising from globalisation: the trend to turn mountain areas into outdoor museums (nature/cultural reserves and leisure areas), the trend to promote economic growth with no regard to the principle of sustainability, and the trend to population loss
pl Użycie sprzętu roboczego przeznaczonego do podnoszenia ładunków niekierowanych pod gołym niebem musi zostać wstrzymane, jeżeli warunki pogodowe ulegną pogorszeniu do takiego stopnia, że może to zagrozić bezpiecznemu używaniu sprzętu i narazić pracowników na niebezpieczeństwo
en Open-air use of work equipment designed for lifting non-guided loads must be halted when meteorological conditions deteriorate to the point of jeopardising the safe use of the equipment and exposing workers to risks
pl Za niedopuszczalne uważam jednak to, że od wielu lat 1,5 miliona Palestyńczyków jest przetrzymywanych w charakterze zakładników chybionej polityki w największym na świecie więzieniu pod gołym niebem.
en However, I find it unacceptable that, for years now, 1.5 million Palestinians have been placed in the largest open-air prison in the world as hostages of a misconceived policy.
pl W istocie, w tym przypadku - pod pozorem bezpieczeństwa publicznego i modernizacji - Chiny chcą pozostawić w stanie nienaruszonym nie więcej niż 15 % pierwotnego miasta i w gruncie rzeczy przekształcić Kaszgar w jedno wielkie muzeum pod gołym niebem.
en It is, indeed, the case that, under the guise of public security and modernisation, China wants to leave no more than 15% of the original city intact and, in fact, transform Kashgar into one huge open-air museum.
pl Ponieważ Ziemia znajduje się na orbicie wokoło Słońca, obserwujemy niebo ze stale przesuwającej się lokalizacji w przestrzeni. Dlatego powinniśmy widzieć efekt rocznej paralaksy, w której pozycje okolicznych obiektów zdają się chwiać jako odpowiedź na nasz ruchu dookoła Słońca. Tak się w rzeczywistości dzieje, ale odległości do nawet najbliższych gwiazd są tak duże, że trzeba wykonać dokładne obserwacje teleskopem, aby je wykryć Starożytni greccy astronomowie wiedzieli o paralaksie; ponieważ nie mogli dostrzec rocznej paralaksy w pozycji gwiazd wywnioskowali, że Ziemia nie może się obracać dookoła Słońca. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że gwiazdy są miliony razy dalej niż Słońce, więc efekt paralaksy jest niemożliwy do zauważenia gołym okiem
en Because the Earth is in orbit around the Sun, we observe the sky from a constantly moving position in space. Therefore, we should expect to see an annual parallax effect, in which the positions of nearby objects appear to wobble back and forth in response to our motion around the Sun. This does in fact happen, but the distances to even the nearest stars are so great that you need to make careful observations with a telescope to detect it The ancient Greek astronomers knew about parallax; because they could not observe an annual parallax in the positions of stars, they concluded that the Earth could not be in motion around the Sun. What they did not realize was that the stars are millions of times further away than the Sun, so the parallax effect is impossible to see with the unaided eye
pl Przejdźmy do pogody,/ jeśli mają państwo jakieś/ plany na świeżym powietrzu,,/ przez kolejnych kilka dni/ powinno być na zewnątrz ładnie./ Warunki pogodowe w tej chwili,/ to przede wszystkim/ bezchmurne niebo
en Turning now to the weather, if you have any outdoor plans, things are looking pretty good for the next couple of days.Current conditions right now... We have mostly sunny skies
pl rodzaj pojazdu oznacza kategorię, do której pojazd należy według liczby osi, wymiarów lub masy, lub według innych elementów klasyfikacji pojazdów uwzględniających stopień uszkodzenia dróg, np. według systemu klasyfikacyjnego odwołującego się do stopnia uszkodzenia dróg określonego w załączniku IV, pod warunkiem że zastosowany system klasyfikacyjny opiera się na właściwościach pojazdu, które albo są zawarte w dokumentacji pojazdu stosowanej we wszystkich Państwach Członkowskich, albo są widoczne gołym okiem
en type of vehicle means a category into which a vehicle falls according to the number of its axles, its dimensions or weight, or other vehicle classification factors reflecting road damage, e.g. the road damage classification system set out in Annex IV, provided that the classification system used is based on vehicle characteristics which either appear in the vehicle documentation used in all Member States or are visually apparent
pl W przypadku innych ograniczeń, w tym ograniczeń weterynaryjnych przyjętych na mocy prawa wspólnotowego w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, prowadzących do ograniczenia dostępu kur do wybiegów na świeżym powietrzu, jaja mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu jako jaja z chowu na wolnym wybiegu podczas obowiązywania ograniczenia, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez dwanaście tygodni
en In case of other restrictions, including veterinary restrictions, adopted under Community law to protect public and animal health, having the effect of restricting access of hens to open-air runs, eggs may continue to be marketed as free-range eggs for the duration of the restriction, but under no circumstances for more than twelve weeks
pl W przypadku innych ograniczeń, w tym ograniczeń weterynaryjnych przyjętych na mocy prawa wspólnotowego w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, prowadzących do ograniczenia dostępu kur do wybiegów na świeżym powietrzu, jaja mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu jako jaja z chowu na wolnym wybiegu podczas obowiązywania ograniczenia, ale w żadnym wypadku przez okres dłuższy niż dwanaście tygodni
en In case of other restrictions, including veterinary restrictions, adopted under Community law to protect public and animal health, having the effect of restricting access of hens to open-air runs, eggs may continue to be marketed as free-range eggs for the duration of the restriction, but under no circumstances for more than ‧ weeks
pl Dla podpozycji dotyczących świeżych warzyw, melonów i truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych (pozycje ‧), uprawianych w ramach ogrodnictwa towarowego na otwartym powietrzu lub pod zadaszeniem, podaje się powierzchnię faktycznie wykorzystywaną dla danej uprawy (powierzchnia uprawna
en For the subheadings concerning fresh vegetables, melons and strawberries (‧ to ‧), flowers and ornamental plants (headings ‧ to ‧), grown in market gardens in the open or under shelter, the area actually used for the crop (cropped area) is given. Example
pl Dla podpozycji dotyczących świeżych warzyw, melonów i truskawek (‧–‧), kwiatów i roślin ozdobnych (pozycje ‧, ‧ i ‧), uprawianych w ramach ogrodnictwa towarowego na otwartym powietrzu lub pod osłonami, podaje się powierzchnię faktycznie wykorzystywaną dla danej uprawy (powierzchnia uprawna
en For the subheadings concerning fresh vegetables, melons and strawberries (‧ to ‧), flowers and ornamental plants (headings ‧ to ‧), grown in market gardens in the open or under shelter, the area actually used for the crop (cropped area) is given
pl mając na uwadze, że siły rządowe kontynuowały używanie sił powietrznych, w tym helikopterów uzbrojonych w rakiety, samolotów Antonow lub MIG, łamiąc postanowienia porozumienia o zawieszeniu broni, wspierając milicje walczące na ziemi oraz terroryzując cywilów w miastach oraz obozach IDP poprzez loty na niskich wysokościach i ostrzał z powietrza; biorąc pod uwagę, że delegacja zauważyła dwa świeże ślady uderzenia rakiet z helikopterów na ziemi koło miejscowości Gallab w północnym Darfurze, w regionie kontrolowanym przez SLA
en whereas government forces continued to use aircraft such as rocket helicopters and Antonov or MIG planes, in breach of the ceasefire agreement, to support the militias fighting on the ground and to terrorise civilians in villages and IDP camps by flying at low altitude and even shooting; whereas its delegation was able to see the results of two recent impacts of helicopter rockets on the ground close to the village of Gallab, North Darfur, in an SLA-controlled area
pl Właściwe domy pasywne wymagają pewnych rozwiązań konstrukcyjnych (optymalna izolacja ścian i podłóg, przewody wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze poprowadzone pod samym domem), które utrudniają, ze względu na wzrost kosztów, pełne dostosowanie istniejących mieszkań do tego standardu
en Proper passive houses have to have certain construction characteristics (optimum insulation in walls and floors, pre-ventilation ducts for incoming fresh air underneath the house), which make it difficult and costly to fully adapt existing buildings to this standard
pl Dla podpozycji dotyczących świeżych warzyw, melonów i truskawek, kwiatów i roślin ozdobnych (pozycje ‧), uprawianych w ramach ogrodnictwa towarowego na otwartym powietrzu lub pod zadaszeniem, podaje się powierzchnię faktycznie wykorzystywaną dla danej uprawy (powierzchnia uprawna
en For the subheadings concerning fresh vegetables, melons and strawberries (‧ to ‧), flowers and ornamental plants (headings ‧ to ‧), grown in market gardens in the open or under shelter, the area actually used for the crop (cropped area) is given
pl Aby uwzględnić konsekwencje gospodarcze, które mogą być wywołane ograniczeniami, biorąc pod uwagę, że cały sektor potrzebuje racjonalnej ilości czasu na dostosowanie się, w szczególności w zakresie etykietowania, i pod warunkiem że nie wpłynie to w znaczący sposób na jakość produktów, należy przewidzieć okres przejściowy, podczas którego producent powinien móc nadal stosować etykietowanie dotyczące metody chowu, a mianowicie na świeżym powietrzu
en In order to take account of the possible economic consequences of such temporary restrictions, since the whole of the sector needs a reasonable adjustment period, especially as regards labelling, and provided that product quality is not substantially affected, provision should be made for a transitional period during which producers can continue to use the labelling relating to the free-range method of rearing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226870 zdań frazy na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznym.Znalezione w 159,824 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.