wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
   
  practice of communicating with one's God
 • devotion     
  (noun   )
   
  ecclesiastical: a prayer
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • petition   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)
 
rel. religia rytualny tekst modlitwy – wypowiadany lub napisany

Did you mean: Modlitwa

Picture dictionary

prayer, orison
prayer, orison

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

Codzienna modlitwa o pokój
Daily Prayer for Peace
Dom modlitwy
Gospel Halls
Modlitwa
Prayer
Modlitwa błagalna
Impetratory Prayer
Modlitwa Eucharystyczna
Eucharist Prayer
Modlitwa Jezusa
Jesus Prayer
Modlitwa Pańska
Lord's Prayer
Modlitwa poranna
Morning Prayer
Modlitwa serca
Jesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwy
prayers
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Week of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Osama bin Laden, niech go Allah chroni, poprosili mnie o przekazanie wspaniałych wieści całemu ludowi muzułmańskiemu, oraz mym braciom Mudżahedinom tworzącym wspólnotę z Grupą Salafistów dla Modlitwy i Walki, wraz z grupą Qaeda al- Jihad
en Osama bin Laden, may Allah protect him, has instructed me to give the good news to the Muslim masses and my brothers the Mujahideen of the union of the Salafist Group for Preaching and Combat with the group Qaeda al- Jihad
pl W imię Allaha, dobroczynnego i łaskawego..... wznosimy modły do jedynego Boga..... któremu należne są nasze modlitwy..... który przybył do nas w osobie, Farda Muhammada..... i który wychował Elijaha Muhammada
en In the name of Allah, the merciful.All praises due to Allah, Lord of all worlds. The one God to whom praise is due forever
pl Po tylu wysiłkach i modlitwach dziewczynka jest martwa
en After all the efforts and prayers, the little girl is dead
pl Dla tych marines ta chwila na modlitwę... podczas nabożeństwa, jak wielu z nich wierzy, będzie ich ostatnią przed pójściem na wojnę
en For these Marines, a moment for prayer...... at a service that many here believe will be their last before going to war
pl To dobra rzecz na modlitwę
en That' s a good thing to pray for
pl Ojciec Saji z mojej wsi poprosił parafian o modlitwę za ofiary, ale my możemy zrobić coś więcej.
en Father Saji from my village has asked our parish to pray for the victims, but we can do more than that.
pl Zapytałem go:" Czy ty nie słuchasz modlitw ludzi? "
en And I said, " Don' t you listen to people' s prayers? "
pl To dlatego pochylam głowę w modlitwie, i ofiaruje róże
en That is why I bow my head and pray, and dedicate a rose
pl Analiza aszkenazyjskiej wymowy języka hebrajskiego na podstawie nagrania modlitwy ‘Ejlo Deworim Mordechaja Herschmana
en An analysis of the Ashkenazi pronunciation of Hebrew on the basis of the recording of the prayer ‘Eylo Devorim by Mordechai Herschmann
pl Możemy zmówić modlitwę
en " God Bless America "?
pl * Słuchając modlitw
en Listening to prayers
pl Bo wierzę, że Bóg, kimkolwiek by nie był... słyszy wszystkie modlitwy... nawet jeśli nie zawsze je spełnia
en Because i believe that god, whomever you hold that to be, hears all prayers, even if sometimes the answer is no
pl A teraz będę mówiła ci o spełnianiu modlitw
en And now I' m going to tell you about answered prayers
pl Duke, może ty poprowadzisz modlitwę?
en Duke, why don' t you lead us in prayer?
pl Ponadto do mojego biura parlamentarnego wpłynęło wiele skarg od społeczności rumuńskiej z Valea Timocului w Serbii w związku z odmową prawa do nauki i modlitwy w języku rumuńskim.
en Also, I have received numerous complaints at my parliamentary office from the Romanian community of Valea Timocului in Serbia, in relation to the prohibition of the right to learn and pray in the Romanian language.
pl Wątek modlitwy chasydzkiej w literaturze i sztuce
en The Motif of Hasidic Prayer in Art and Literature
pl Modlitwa "życiem" św. Faustyny Kowalskiej na podstawie "Dzienniczka".
en prayer as an "existence" of st. faustyna kowalska on the basis of "diary"
pl W takich chwilach możemy jedynie okazać solidarność z Japończykami - solidarność wyrażaną w naszych myślach i modlitwach, ale również w formie praktycznej pomocy.
en At such moments we can only show solidarity with the Japanese - a solidarity that is expressed in our thoughts and prayers, but also in practical assistance.
pl lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami przypłynęły od Tyberiady inne łodzieTymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana
en Other boats, which were from Tiberias, came to shore near the place... where the crowd had eaten the bread after the Lord had given thanks
pl Nasza nowa konstytucja jest zbiorem naszych wspólnych wartości; rozpoczyna się naszą najpiękniejszą modlitwą narodową, która podkreśla znaczenie naszych wspólnych europejskich wartości, i wreszcie, oddaje należny szacunek naszym chrześcijańskim korzeniom i rodzinie, które są naszymi największymi wartościami.
en Our new constitution is the collection of our shared values; it starts with our most beautiful national prayer which also emphasises the importance of our common European values, and it finally places the appreciation of our Christian roots and family - our key values - where it belongs.
pl Tak, dom modlitwy jest osobistym życiem każdego z nas tu obecnych, pułkowniku
en Yes.The meeting house is the personal life of everyone here, Colonel
pl Dla tych, którzy odstępują od modlitwy w celu wyznania swojej winy,..... osiągnięcie przebaczenia Allaha,..... jest najtrudniejszą rzeczą na świecie
en The lost, found, must bend their knees...... to admit their guilt.To implore Allah' s forgiveness is the hardest thing on earth
pl " Panie, usłysz moją modlitwę. "
en O Lord, hear my prayer
pl To nie pora na modlitwę
en Now is not the time to pray
pl To jest twoja wymówka, na przegapienie modlitw?
en You miss prayers with an excuse like that?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 460 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,529 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.