Tłumaczenia na język angielski:

  • mobile         
    (noun, adjv   )
     
    capable of being moved

Pozostałe znaczenia:

 
dynamiczny, prężny, sprawny
 
ruchomy, przestawny, przesuwny
 
Czynny
 
operatywny
 
aktywny
 
zdolny do sprawnego, elastycznego działania
 
obrotny, rzutki, energiczny
 
operatywny, aktywny, przedsiębiorczy
 
ruchliwy, witalny, żywotny
 
często zmienający miejsce pobytu lub miejsce pracy
 
Ruchomy
 
dający się łatwo wprowadzić w ruch
 
dziarski, pełen energii
 
przesuwalny, przewoźny, niestacjonarny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

adres mobilny
mobile address
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Services
Mobile Access for Windows SharePoint Services
formanty mobilne
mobile controls
jednostka mobilna
mobile units
Łącze mobilne
Mobile Link
Mobilna młodzież
Youth on the move
Mobilny Wojskowy Szpital Chirurgiczny
Mobile army surgical hospital
podwójny międzynarodowy numer identyfikacji abonenta mobilnego
dual International Mobile Subscriber Identity (dual-IMSI)
profil użytkownika mobilnego
roaming user profile

Przykładowe zdania z "mobilny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl moduł oznacza samowystarczalną i samodzielną procedurę wykorzystania zasobów państw członkowskich, dostosowaną do wykonania wcześniej określonych zadań lub służącą zaspokojeniu wcześniej określonych potrzeb, lub mobilny zespół reagowania operacyjnego państw członkowskich; obejmuje on zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne i można go określić w kategoriach zdolności do działania lub wykonywania zadania(-ń), którego(-ych) jest w stanie się podjąć
en module means a self-sufficient and autonomous predefined task- and needs-driven arrangement of Member States’ capabilities or a mobile operational team of the Member States representing a combination of human and material means, that can be described in terms of its capacity for intervention or by the task(s) it is able to undertake
pl wzmocnienie możliwości diagnostycznych dzięki wykorzystaniu regionalnego laboratorium i jego mobilnej jednostki (labo vert
en Stregthening of the diagnosis capacity by the use of the regional laboratory and its mobile unit (labo vert
pl Udokumentowana wiedza teoretyczna na temat stopnia zaawansowania technologii komunikacji multimedialnej (w tym technologii transmisji audiowizualnych) w zakresie Internetu (w tym Internetu mobilnego), rozwiązań technicznych i technologii kolaboratywnych, platform wymiany informacji i sharingu
en proven theoretical knowledge of state-of-the-art multimedia communications technology (including audiovisual retransmission) via the Internet (including nomad access), of technical architectures and of collaborative, data exchange and sharing platforms
pl Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to jak Państwu wiadomo Komisja uruchomiła ostatnio inicjatywę "Mobilna młodzież” - inicjatywę przewodnią strategii Europa 2020, która nakazuje, aby kształcenie i szkolenie było lepiej dopasowane do potrzeb młodych ludzi.
en Turning to higher education, the Commission recently launched, as you know, Youth on the Move - a Europe 2020 flagship initiative which sets out to make education and training more relevant to young people's needs.
pl opłat subskrypcyjnych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i mobilna, teleks, telegraf, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi teleautomatyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych
en subscription charges and the cost of cable or radio communications (land and mobile telephones, telex, telegraph, television, teleconferencing and videoconferencing), expenditure on data-transmission networks, telematic services, etc., and the purchase of directories
pl Wpływ aplikacji mobilnych na proces komunikacji
en Impact of mobile applications in the communication process
pl Chciałabym podziękować Panu Posłowi Zverowi za sprawozdanie w sprawie programu "Mobilna młodzież”.
en I would like to thank Mr Zver for his report on Youth on the Move.
pl Analiza mobilnych płatności w bankowości elektronicznej
en Analysis of mobile payments in the e-banking
pl połączenie z Internetem: połączenie mobilne
en internet connection: mobile connection
pl wzywa Komisję do przeanalizowania możliwości zastosowania instrumentów handlowych, aby je zharmonizować i umożliwić korzystanie z ich gamy w celu promowania mobilnego dostępu do usług internetowych, wspierając przy tym innowacyjność, rozwój i konkurencję
en Calls on the Commission to review the applicability of trade instruments so as to harmonise and open the use of spectrum in order to promote mobile access to Internet services spurring innovation, growth and competition
pl Panie Przewodniczący! Program "Mobilna młodzież” obejmuje wiele zachęcających inicjatyw.
en Mr President, Youth on the Move contains many encouraging initiatives.
pl Kolejnym ważnym dla mnie sprawozdaniem jest dokument w sprawie programu "Mobilna młodzież”, który ma na celu między innymi rozwiązanie problemu dotyczącego przedwczesnego przerywania nauki w szkole.
en Another report that seems very important to me is Youth on the Move, one of the main aims of which is to address early school leaving.
pl Ogólny interes gospodarczy takiej usługi polega na dokonaniu przejścia z przekazu analogowego na przekaz cyfrowy, wspieraniu innowacji technicznych związanych z odbiorem mobilnym i przenośnym, utrzymaniu konkurencji infrastrukturalnej różnych możliwości przekazu oraz wspieraniu różnorodności ofert i poglądów
en It maintained that the SGEI consists in the achievement of the switch-over from analogue to digital transmission in order to promote technological innovations such as mobile and portable reception, to safeguard competition between different transmission platforms and to promote pluralism
pl Unia Europejska i państwa członkowskie zareagowały błyskawicznie, również Komisja podjęła zdecydowane kroki, wysyłając 2 miliony euro pomocy do Chin oraz zapewniła pomoc poprzez wysłanie mobilnych jednostek szpitalnych, leków, sprzętu ratunkowego oraz sprzętu do odgruzowywania.
en The European Union and its Member States reacted at once, and the Commission too took decisive action, sending EUR 2 million in emergency aid to China and assisting relief efforts by dispatching mobile hospital units, drugs, rescue equipment, and rubble-clearing gear.
pl Nie obejmuje: telefonów komórkowych (‧.‧), dzwonków do telefonów (‧.‧), kart typu pre-paid (‧.‧) i mobilnego dostępu do Internetu
en Does not include: mobile telephone devices (‧.‧), ring tones (‧.‧), prepaid cards (‧.‧) and mobile access to the Internet
pl Nacisk należy też położyć na skierowane do Komisji wezwanie, aby do czerwca 2011 roku przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący zagwarantowania dostępu do określonych podstawowych usług bankowych, a do końca 2011 roku poprawiła przejrzystość i porównywalność opłat bankowych, jak też wezwanie, by przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu likwidację przeszkód napotykanych przez mobilnych pracowników, aby zapewnić pełną możliwość przenoszenia praw emerytalnych.
en I would also stress the call for the Commission to table a legislative proposal on guaranteeing access to certain basic banking services by June 2011 and to improve the transparency and comparability of bank charges by the end of 2011, as well as the call to table a legislative proposal to remove obstacles encountered by mobile workers in order to ensure the full portability of pension rights.
pl zachęca władze oświatowe do aktywnej współpracy na rzecz wzajemnego uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej oraz zawodów, które odpowiadają normom określonym przez państwa członkowskie; uważa, że zasadnicze znaczenie ma pełne wykorzystanie przez państwa członkowskie europejskiej struktury kwalifikacji oraz ich odpowiednia reakcja na nadchodzące inicjatywy w zakresie europejskiego systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym, tak aby klasyfikacja poziomów krajowego systemu edukacji i programu Uczenie się przez całe życie umożliwiała pracownikom mobilnym kontynuowanie szkolenia; popiera zaangażowanie Komisji na rzecz rozwoju systemu Europass, dzięki któremu zdobyte kwalifikacje stają się bardziej czytelne dla pracodawców; podkreśla znaczenie służb Euraxess
en Encourages educational authorities to work together pro-actively on the mutual recognition of qualifications- gained from formal, informal and non-formal education- and professions which correspond to the standards set by Member States; considers it crucial that Member States make full use of the EQF and give appropriate follow-up to forthcoming initiatives on the European Credit system for Vocational Education and Training, so that classification in the levels of the national educational system and of the Lifelong Learning programme allows mobile workers to continue their training; endorses the Commission's commitment to developing Europass in order to make qualifications more readable for employers; stresses the value of the Euraxess Services
pl W ramach inicjatywy przewodniej Mobilna młodzież należy rozważyć następujące kierunki działań
en In the framework of the Youth on the Move flagship initiative, the following lines of action should be considered
pl nieobowiązkowo) rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połączenie mobilne przynajmniej przy użyciu telefonu ‧G (np. UMTS, mobilny WiMax
en optional) type of other broadband connection used to access the Internet at home: mobile via at least ‧G handset (e.g. UMTS, mobile WiMax
pl w przypadku przedsiębiorstw SG i GEFA: rozwiązania w zakresie finansowania mobilnych dóbr inwestycyjnych, m.in. samochodów ciężarowych oraz przyczep
en for SG and GEFA: financing solutions for mobile investment goods, inter alia trucks and trailers
pl Chciałabym pogratulować sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego, Panu Posłowi Zverowi, który przygotował sprawozdanie w sprawie programu "Mobilna młodzież”.
en I would like to congratulate the European Parliament rapporteur for Youth on the Move, Mr Zver.
pl Zagłosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Zvera w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej "Mobilna młodzież”.
en I voted in favour of the report by Mr Milan Zver on the Commission initiative 'Youth on the Move'.
pl Migracja prasy na platformy mobilne w Polsce
en Printed press migration to mobile platforms in Poland
pl Gra na platformę mobilną z wykorzystaniem systemu GPS i sensorów ruchu
en Mobile game based on GPS and motion sensors
pl Specyfikacja taka powinna uwzględniać wszystkie wykorzystywane standardowo w pojazdach funkcje radiokomunikacji mobilnej
en This should cover all mobile radio services normally used in vehicles
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 605 zdań frazy mobilny.Znalezione w 0,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.