Tłumaczenia na język angielski:

  • mobile         
    (noun, adjv   )
     
    capable of being moved

Pozostałe znaczenia:

 
dynamiczny, prężny, sprawny
 
ruchomy, przestawny, przesuwny
 
Czynny
 
operatywny
 
aktywny
 
zdolny do sprawnego, elastycznego działania
 
obrotny, rzutki, energiczny
 
operatywny, aktywny, przedsiębiorczy
 
ruchliwy, witalny, żywotny
 
często zmienający miejsce pobytu lub miejsce pracy
 
Ruchomy
 
dający się łatwo wprowadzić w ruch
 
dziarski, pełen energii
 
przesuwalny, przewoźny, niestacjonarny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

adres mobilny
mobile address
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Services
Mobile Access for Windows SharePoint Services
formanty mobilne
mobile controls
jednostka mobilna
mobile units
Łącze mobilne
Mobile Link
Mobilna młodzież
Youth on the move
Mobilny Wojskowy Szpital Chirurgiczny
Mobile army surgical hospital
podwójny międzynarodowy numer identyfikacji abonenta mobilnego
dual International Mobile Subscriber Identity (dual-IMSI)
profil użytkownika mobilnego
roaming user profile

Przykładowe zdania z "mobilny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Telewizja internetowa i telewizja mobilna także powinny mieć przyszłość w Europie, nie tylko jako produkt ekonomiczny, ale także jako podstawowa gwarancja wolności informacji i pluralizmu mediów.
en TV on the internet and mobile TV should also have a future in Europe, not only as an economic product but also as a core guarantee of freedom of information and media pluralism.
pl mobilny punkt pobrań oznacza tymczasowy lub ruchomy obiekt wykorzystywany do pobierania krwi i składników krwi, który znajduje się poza placówką służby krwi, ale jest przez nią kontrolowany
en mobile site means a temporary or movable place used for the collection of blood and blood components which is in a location outside of but under the control of the blood establishment
pl Problematyka zatrudniania pracowników mobilnych w oparciu o umowę o pracę w kontekście czasu pracy oraz sposobu jego wynagradzania w firmie Eleks – Janusz Kosiorek Spółka Jawna.
en The issue of employment of mobile workers under a contract of employment in the context of working time and payment conditions in the ELEKS company.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) środek przyczynia się do rozwoju sektora radiofonii i telewizji poprzez umożliwienie dzięki DVB-T transmisji z wielu nadajników telewizyjnych oraz pobudza rozwój nowych usług, takich jak usługi interaktywne lub odbiór przy pomocy odbiorników mobilnych i przenośnych
en Under Article ‧(c), the measure contributed to the development of the broadcasting sector since DVB-T allowed more television broadcasters to transmit and promoted the development of new services such as interactive television services or mobile and portable reception
pl Sherry: system udostępniania multimediów dla urządzeń mobilnych
en Sherry: multimedia sharing system for mobile devices
pl perspektywa cyklu życia pod kątem tego, czy nie można by zastąpić obecnie uznawanej liniowej struktury przeciętnego przebiegu życia strukturą bardziej mobilną i naprzemienną, w której inwestycje w rodzinę, w przerwy na opiekę nad dziećmi i innymi osobami potrzebującymi opieki lub też na własne kształcenie nie byłyby uznawane za fortunny wyjątek i nie powodowałyby nieuniknionych utrudnień kariery, przede wszystkim dla kobiet, ale stały się stopniowo normalnymi i powszechnymi warunkami dla większości kobiet i mężczyzn, którzy tego pragną
en a life-cycle prognosis to investigate the possibility of replacing the current longitudinal view of average life cycles with an alternative, more flexible, approach in which investment in the family, career-breaks to look after children or others who need care or to follow courses is not seen as the happy exception or as an inevitable detriment to career, especially for women, but instead progressively becomes a normal and ordinary condition for most men and women who so desire
pl międzynarodowy numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego (IMEI) nadawcy połączenia
en the International Mobile Equipment Identity (IMEI) of the calling party
pl Mobilna chłodnia, jest trudniejsza do złapania
en A refrigerated truck That' s mobileSo he' il be harder to catch
pl Podatki są w związku z tym przesuwane - z zysków osób prawnych na zyski prywatne, a następnie z dochodów inwestycyjnych na dochody z pracy, które są nawet jeszcze mniej mobilne, z dochodów z wysoko wynagradzanego zatrudnienia na pracowników słabo wynagradzanych, którzy w związku z tym są mniej mobilni, a generalnie z dochodu i aktywów na konsumpcję.
en Taxes are therefore shifted - from corporate profits to private income, and then from investment income to labour income, which is even less mobile, within income from highly paid employment to less well paid employees, who are also correspondingly less mobile, and generally from income and assets to consumption.
pl Ten system może obejmować prosty mianownik: im bardziej mobilny jest czynnik, tym większy jest jego potencjał zakłóceń w stosunku do krajowych usług finansowych i tym szersza ulga podatkowa, oczywiście, którą on sam może zastosować.
en This system can involve a simple denominator: the more mobile a factor, the greater its potential for extortion against national fiscal services and the more sweeping the tax relief, of course, which it is able to enforce itself.
pl Popieram również zawarte w inicjatywie "Mobilna młodzież” dążenie do tego, by zapewnić dopasowanie kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy.
en I also support the fact that the Youth on the Move initiative aims to ensure education that will meet the needs of the labour market.
pl Obok mobilnych łączy Internetu szerokopasmowego, coraz ważniejszą rolę w świadczeniu usług i rozwijaniu innowacji w innych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, kultura i administracja publiczna, odgrywają między innymi smartfony, tablety czy inteligentne klucze.
en Mobile broadband alongside, amongst other things, smartphones, PC tablets and smart keys, plays an increasingly important role in service supply and innovation in other areas, such as healthcare, education, culture and public administration.
pl Projekt i realizacja mobilnego systemu informacji przestrzennej
en Geographic information system for mobile devices Design and implementation
pl Zdalne zarządzanie serwerami usług sieciowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
en Remote management of local networks utilising mobile devices
pl Dokument w sprawie programu "Mobilna młodzież” nie jest skoncentrowany w dużej mierze na znaczeniu rynku; zasadniczo chcieliśmy w ogóle uniknąć tej kwestii, ale w kilku miejscach podkreśliliśmy, że systemy kształcenia muszą dostosowywać się do potrzeb społeczeństwa oraz gospodarki i że należy w jak największym stopniu zlikwidować tę olbrzymią przepaść, tę olbrzymią lukę, tak by młodzi ludzie mieli możliwość bezproblemowego wchodzenia na rynek pracy.
en The Youth on the Move dossier does not focus very much on the importance of the market; we actually wanted to avoid that question altogether, but we have emphasised in several places that education systems need to adapt to the needs of society and the economy, and that this large gulf, this large gap, should be reduced as much as possible and that young people should be enabled to enter the labour market with as few obstacles as possible.
pl Przy okazji omawiania inicjatywy "Mobilna młodzież” wspomniałem już, że edukacja jest instrumentem niezbędnym, aby spełnić ambitne cele strategii Europa 2020.
en As I said regarding the Youth on the Move initiative, education is an essential instrument in ensuring the realisation of the ambitious objectives of the Europe 2020 strategy.
pl Biblum-biblioteka Bluetooth na urządzenia mobilne
en Biblum-the Bluetooth library for mobile devices
pl Pozwoli to zachować możliwość elastycznego i mobilnego kształcenia młodzieży w różnych ośrodkach akademickich oraz tak potrzebnej wymiany kadry profesorskiej.
en This will enable us to sustain the potential for the flexible and mobile education of young people at a variety of academic centres and the very necessary exchange of professorial-level staff.
pl Ponadto wnoszę o ustanowienie i wspieranie regionalnych szkół europejskich, które powinny kierować się jedną podstawową zasadą Unii Europejskiej - polityki regionalnej w Europie mobilnej, opartej na wiedzy.
en Moreover, I move for the establishment and support of regional European Schools, which should take into account one basic principle of the European Union - regional policy in a mobile, knowledge-based Europe.
pl mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do obsługi sprzętu wojskowego
en Mobile repair shops specially designed or modified to service military equipment
pl Właściwe władze wykorzystują patrole mobilne w celu nadzorowania granicy zewnętrznej między poszczególnymi przejściami granicznymi
en The competent authorities shall use mobile units to carry out external border surveillance between crossing points
pl w przypadku Trustonic: świadczenie usług umożliwiających zarządzanie aplikacjami konsumenckimi dla urządzeń mobilnych
en for Trustonic: provision of services enabling the management of consumer applications to mobile devices
pl mając na uwadze, że pracownicy mobilni nadal są narażeni na utratę ich praw związanych ze świadczeniami socjalnymi
en whereas mobile workers still run the risk of losing social security benefits
pl Wysoce mobilny
en Highly mobile
pl segment klientów indywidualnych obejmuje transakcje detaliczne, sprzedaż poprzez filie pocztowe, sprzedaż mobilną oraz e-banking
en the Private Customer Segment encompasses retail branch business, sales through post offices, mobile sales and eBanking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 605 zdań frazy mobilny.Znalezione w 0,848 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.