Tłumaczenia na język angielski:

 • mobile         
  (Adjectival  ) (noun, adjv   )
   
  capable of being moved
   
  capable of being moved

Pozostałe znaczenia:

 
dynamiczny, prężny, sprawny
 
ruchomy, przestawny, przesuwny
 
Czynny
 
operatywny
 
aktywny
 
zdolny do sprawnego, elastycznego działania
 
obrotny, rzutki, energiczny
 
operatywny, aktywny, przedsiębiorczy
 
ruchliwy, witalny, żywotny
 
często zmienający miejsce pobytu lub miejsce pracy
 
Ruchomy
 
dający się łatwo wprowadzić w ruch
 
dziarski, pełen energii
 
przesuwalny, przewoźny, niestacjonarny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

adres mobilny
mobile address
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Services
Mobile Access for Windows SharePoint Services
formanty mobilne
mobile controls
jednostka mobilna
mobile units
komputer mobilny
portable computer
Łącze mobilne
Mobile Link
Mobilna młodzież
Youth on the move
Mobilny Wojskowy Szpital Chirurgiczny
Mobile army surgical hospital
podwójny międzynarodowy numer identyfikacji abonenta mobilnego
dual International Mobile Subscriber Identity (dual-IMSI)
profil użytkownika mobilnego
roaming user profile

Przykładowe zdania z "mobilny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Interfejsy graficzne w technologii GWT dla urządzeń mobilnych
en Graphical interfaces for mobile devices in GWT
pl laboratorium mobilne musi
en in the case of a mobile laboratory, it shall
pl Pamiętając o tym, że organ wykonawczy Konwencji podczas swojej drugiej sesji ogłosił potrzebę skutecznej redukcji całkowitych emisji tlenków azotu ze źródeł stacjonarnych oraz mobilnych lub ich przepływów o charakterze transgranicznym do roku ‧, jaki również potrzebę utrzymania osiągniętego poziomu i przeglądu standardów emisji dla tlenków azotu w tych państwach, które już osiągnęły postęp w redukcji tych emisji
en Recalling that the executive body for the Convention recognized at its second session the need to reduce effectively the total annual emissions of nitrogen oxides from stationary and mobile sources or their transboundary fluxes by ‧, and the need on the part of other States that had already made progress in reducing these emissions to maintain and review their emission standards for nitrogen oxides
pl komisarz.- Proszę mi pozwolić powiedzieć co następuje panu Paulowi Rübigowi: dobrze wiadomo, że agitowałam bardzo stanowczo za europejskim standardem, który pozwoliłby nam na uczynienie mobilnej telewizji sukcesem w Europie w najkrótszym możliwym czasie, tak jak zrobiliśmy to z naszym standardem GSM.
en (DE) Let me say the following to Mr Rübig: it is well known that I have been campaigning very vigorously for a European standard, which would enable us to make mobile TV a success story throughout Europe within the shortest possible time, just as we did with our GSM standard.
pl Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie i Panowie! Byłem kontrsprawozdawcą przy sprawozdaniu w sprawie programu "Mobilna młodzież” i dlatego w świetle różnych poprawek złożonych do sprawozdań w sprawie branży kultury i branży twórczej oraz w sprawie wczesnego kształcenia chcę podzielić się następującymi przemyśleniami.
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, as shadow rapporteur of the Youth on the Move report, and in view of the various amendments that have been tabled to the reports on the cultural and creative industries and on early years learning, I should like to share the following thought.
pl Technologie mobilne w muzeach
en Mobile technologies in museums
pl Nowe formy i metody organizacji pracy na przykładzie pracowników mobilnych
en New forms and methods of work organization on example of mobile employee
pl Dwa problemy dotyczące rynku pracy, które pan poseł poruszył, to znaczy staże oraz podział rynku pracy, to zagadnienia objęte inicjatywą "Mobilna młodzież”.
en The two labour market problems which the honourable Member has raised, namely, traineeships and labour market segmentation, are among the topics 'Youth on the move' takes up.
pl Z jednego z raportów Mabb wynika, że ponadto sami nadawcy prywatni zainteresowani byli utrzymaniem przekazu naziemnego jako trzeciej możliwości, aby z jednej strony nie być uzależnionymi tylko od kabla i satelity, a z drugiej strony mieć możliwość wykorzystywania zastosowań przenośnych i mobilnych
en Moreover, a report by Mabb points out that the CSBs themselves had an interest to sustain the terrestrial platform as a third platform, on the one hand, in order to limit their dependence on cable and satellite providers and, on the other, to be able to develop mobile and portable applications
pl połączenie z Internetem: szerokopasmowe połączenie mobilne
en Internet connection: mobile broadband connection
pl "Mobilna młodzież”- ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego - Nauczanie początkowe - Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE - Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej - Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 roku (debata)
en Report: Zver - Youth on the Move: - a framework for improving Europe's education and training systems - Report: Honeyball - Early years learning - Report: Schaake - Cultural dimensions of EU external actions - Report: Sanchez-Schmid - Unlocking the potential of cultural and creative industries - Sarajevo as a European Capital of Culture in 2014 (debate)
pl EKES zaleca opracowanie specjalnego systemu komunikowania i ostrzegania z myślą o uruchomieniu sieci referencyjnych i usług mobilnych, tak aby każda zainteresowana osoba miała dostęp do odpowiednich informacji
en The EESC recommends that a special communication and reporting system be developed to enable a reference network and mobile service to function in such a way that all concerned have access to the information they need
pl Komunikacja klient - serwer między urządzeniami mobilnymi
en Client - server communication between mobile devices
pl Kolejnym ważnym dla mnie sprawozdaniem jest dokument w sprawie programu "Mobilna młodzież”, który ma na celu między innymi rozwiązanie problemu dotyczącego przedwczesnego przerywania nauki w szkole.
en Another report that seems very important to me is Youth on the Move, one of the main aims of which is to address early school leaving.
pl W Irlandii 25 % młodych ludzi nie ma pracy, a co tydzień tysiąc osób decyduje się na emigrację, zatem dla wielu irlandzkich rodzin przesłanie programu "Mobilna młodzież” ma bardzo odmienne znaczenie.
en A quarter of young people in Ireland are now unemployed and 1 000 people emigrate every week, so for many Irish families, the very notion of Youth on the Move has a very different meaning.
pl Mobilny system dostępu do sterownika urządzeń.
en Mobilne access system to controller of devices.
pl Nowe technologie, które poprowadzą nas ku wszechobecnemu społeczeństwu informacyjnemu, już są opracowywane; pojawienie się przełomowych technologii (takich jak szybkie sieci bezprzewodowe, urządzenia identyfikacji radiowej- RFID, sieci sensorów) oraz nowatorskich usług o bogatych zasobach treści (takich jak telewizja internetowa- IPTV, telefonia internetowa- VoIP, telewizja przenośna i inne usługi mobilne) wymaga odpowiednich poziomów bezpieczeństwa sieci i informacji już od pierwszych faz rozwoju, aby mogły one nabrać rzeczywistej wartości handlowej; szybkie przyjęcie nowych obiecujących wynalazków jest bardzo ważne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dla konkurencyjności Europy; organy rządowe i przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej zacząć stosować bezpieczne nowo powstające technologie i usługi, aby przyspieszyć ich powszechne przyjęcie
en New technologies that will lead us to the ubiquitous information society are already under development; the advent of ground-breaking technologies (such as, high-speed wireless networks, Radio Frequency Identification (RFID) Devices, sensor networks) and innovative, content-rich services (such as, Internet Protocol Television (IPTV), Voice over Internet Protocol (VoIP), mobile-TV and other mobile services) require adequate levels of network and information security from the very beginning of the development phase, in order to reach real commercial value; the early adoption of the new promising innovations is very important for the development of the information society and the competitiveness of Europe; governmental bodies and enterprises should adopt as soon as practicable secure, emerging new technologies and services in order to speed up their widespread adoption
pl Przyjmujemy także z zadowoleniem pierwsze sprawozdanie tej grupy, które zawiera ‧ zaleceń w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu wspierania i podtrzymywania procesu wprowadzania mobilnych sieci i usług w Europie- w tym działania dotyczące badań, norm, treści, bezpieczeństwa, zakresu częstotliwości, współpracy i regulacji międzynarodowej
en We also welcome the first report of this group which set-out ‧ recommendations on steps needed to support and sustain the roll-out of mobile networks and services across Europe – including action on research, standards, content, security, spectrum, international co-operation and regulation
pl Wykorzystanie technologii App Engine i Android do tworzenia applikacji webowo-mobilnych
en Synchronized Web and Mobile Application Using Google App Enging and Android Technologies
pl Jeśli program "Mobilna młodzież” ma zakończyć się powodzeniem, to jego realizacja i postęp muszą być ściśle monitorowane w terenie przez posłów do PE w ich okręgach wyborczych.
en If Youth on the Move is to enjoy better success, its implementation and progress will have to be closely monitored on the ground and by Members of this House in our constituencies.
pl Technologie mobilne a prywatność
en Mobile technologies and privacy
pl Potrzebne są nowe formy opieki, opieki nad dziećmi i usług mobilnych, takich jak dostarczanie posiłków dla ludzi, którzy nie mogą wychodzić z domu.
en New forms of care, child care and mobile services, such as meals on wheels, are required.
pl Neutralność technologiczna: biorąc pod uwagę, że usługi dostępu szerokopasmowego mogą być świadczone za pośrednictwem infrastruktury sieciowej opartej o technologie przewodowe (xDSL, kabel), bezprzewodowe (Wi-Fi, WiMAX), satelitarne i mobilne, państwa członkowskie nie powinny faworyzować żadnej konkretnej technologii ani platformy sieciowej, jeżeli nie są w stanie wykazać, że istnieje dla tego obiektywne uzasadnienie
en Technological neutrality: Given that broadband services can be delivered on a host of network infrastructures based on wireline (xDSL, cable), wireless (Wi-Fi, WiMAX), satellite and mobile technologies, Member States should not favour any particular technology or network platform unless they can show that there is an objective justification for this
pl Ten projekt pomoże przezwyciężyć niekorzystne warunki pracy pracowników mobilnych pojawiające się podczas integracji w kraju przyjmującym, w tym liczne problemy socjalne, jakie napotykają, a także pomoże w ostatecznym powrocie do kraju pochodzenia
en Such a scheme will help overcome the unfavourable conditions for mobile workers to integrate into the host country, including various social difficulties which they encounter, and help them, possibly, to return to their country of origin
pl korzystanie z urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu: telefon komórkowy przez GPRS
en use of mobile devices to access the Internet: mobile phone via GPRS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 605 zdań frazy mobilny.Znalezione w 0,367 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.