Tłumaczenia na język angielski:

  • mendicant   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "mnich żebrzący", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tutaj właśnie zaczyna rozmywać się i zanikać granica między coraz liczniejszą i zubożałą klasą średnią a osobami ostatecznie wykluczonymi, bezdomnymi, żebrzącymi i uzależnionymi od opieki charytatywnejIt is here that the line becomes blurred between a growing and increasingly impoverished middle class and those who are definitively excluded, homeless, beggars, and those dependent on charity
Nasze banki żebrzą na kolanach przed rządami krajowymi.Our banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
Chciałbym zapytać komisarza Špidlę, kto chroni dzieci żebrzące na ulicach, sprzedające róże i myjące szyby w samochodach na skrzyżowaniach we włoskich miastach; mówiąc krótko, wykorzystywane dzieci, których rodzice są często nieznani?I would like to ask Commissioner Špidla who is protecting the children who are on the streets begging, selling roses and cleaning car windscreens at traffic lights in Italian cities; in short, exploited children, whose parentage is often undetermined?
Nie można generalizować w ten sposób, "to wina tej społeczności, trzeba się jej pozbyć, ponieważ żaden z jej członków nie ma pozwolenia na pracę, nie pasuje do naszych wyobrażeń lub kultury, bądź też wszyscy z nich są bezrobotni czy żebrzą".It is not possible to say in a general way' 'it is this group's fault, and this group has to go, because none of its members have work permits, or because they do not fit in with our idea of our culture, or because they are all unemployed, or because they are begging'.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.The situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Lewicowi romantycy często przymykają oczy oraz chcą wierzyć, że osoby te żebrzą dobrowolnie i nie ma czegoś takiego jak turystyka czy mafia żebraków.Left-wing romantics often shut their eyes and would have the public believe that these people are begging voluntarily and that there is no such thing as begging tourism or the begging mafia.
Na ulicach pełno ludzi... żebrzących o coś do jedzeniaHOWARD:Gold in Mexico? Sure
Prezydenci nie żebrząPresidents don' t beg
Wspomniano o moratorium i na pewno w chwili obecnej nie wydaje mi się ono realnym rozwiązaniem, bo gdybyśmy je wprowadzili, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że stalibyśmy się jak bogacz, który decyduje się rozdać swoje pieniądze i który kończy żebrząc od tych, którym je rozdał.People have spoken about a moratorium and certainly, at this point in time, it does not seem to me to be a feasible option, because if we were to do that, there is a grave danger that we could become like a rich man who decides to give away all his money and finishes up having to beg from those he gave his money to.
Żywimy współczucie do dzieci, które spotykamy na ulicach i wkładamy monetę do ich żebrzących rąk.We have compassion for children who we meet in the street and put a coin in their begging hands.
Straciłem przyjaciół.I skończyłem, dosłownie, żebrząc na Sunset BoulevardI lost my friends, and ended up, literally, panhandling in the streets on Sunset Boulevard
Nie można pozwolić, aby poprzez eliminację języka tybetańskiego i narzucenie chińskiego zrealizowano wreszcie przebiegły plan likwidacji kultury tybetańskiej, który pomimo dziesięcioleci prześladowań obywateli i mnichów tybetańskich jeszcze nie został skutecznie doprowadzony do końca pod znakiem sierpa i młota.The plan to eradicate Tibetan culture, which has not yet been brought to a successful conclusion under the symbol of the hammer and sickle in decades of persecution against the Tibetan people and monks, cannot now be artfully completed by eliminating the Tibetan language and imposing Chinese.
Historia sera jest prawdopodobnie związana z mnichami cysterskimi, którzy żyli w Leek w Staffordshire w ‧ wiekuThe origins of the cheese can be linked back to the Cistercian monks who settled in Leek, Staffordshire in the ‧th century
Podobnie jak pogardliwe i brutalne potraktowanie pokojowych demonstrantów w czasie rewolty mnichów buddyjskich w wrześniu 2007 roku i nałożenie embarga informacyjnego trwającego kilka miesięcy, jest to działanie o charakterze totalitarnym, skierowane przeciwko interesom własnych obywateli.Like the Burmese regime's contemptuous and brutal treatment of peaceful demonstrators during the Buddhist monks' revolt in September 2007 and its subsequent imposition of a news embargo lasting several months, this is a totalitarian act which is directed against the interests of the population.
Ten odważny mnich buddyjski jest od lat prześladowany i więziony za walkę o wolność religii oraz prawa człowieka.This brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights.
Bogusław Rogalski, w sprawie ataków na birmańskich mnichówBogusław Rogalski, on the attacks on Burmese monks
Nie ma racjonalnego wytłumaczenia, więc mnisi podejrzewają obecność ponadnaturalnej siłyAs you can' t find a natural explanation... the monks suspect the presence of supernatural forces
pochwala odważne działania mnichów buddyjskich i dziesiątek tysięcy innych demonstrantów pokojowych sprzeciwiających się antydemokratycznemu i represyjnemu reżimowi w Birmie oraz zdecydowanie potępia brutalną reakcję władz birmańskichApplauds the courageous action of the Burmese monks and tens of thousands of other peaceful demonstrators in confronting the anti-democratic and repressive regime in Burma and utterly condemns the brutal response by the Burmese authorities
Nie mogę przyjąć wyzwania rzuconego przez mnichaI cannot and will not accept a challenge from a monk
We wrześniu zeszłego roku popularny ruch prodemokratyczny kierowany przez mnichów buddyjskich został brutalnie zdławiony.Last September the popular pro-democracy movement led by Buddhist monks was brutally crushed.
Jeśli nie znajdą rzeki, będziemy musieli puścić przodem mnicha, Wen Zhu i Ma Gunlf they can ' t find the ri v er...... we ' il ha v e to let the monk, Wen zhu and Ma Gun lea v e first
Jesteś mnichem, nie powinieneś przeklinaćYou cursed.Not very well, but you' re a monk
Z jakiej pochodzisz krainy, mnichu?What land do you come from monk?
Kilku mnichów na pielgrzymceJust some monks on a pilgrimage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 574 zdań frazy mnich żebrzący.Znalezione w 1,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.