Tłumaczenia na język angielski:

  • mendicant   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "mnich żebrzący", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie można generalizować w ten sposób, "to wina tej społeczności, trzeba się jej pozbyć, ponieważ żaden z jej członków nie ma pozwolenia na pracę, nie pasuje do naszych wyobrażeń lub kultury, bądź też wszyscy z nich są bezrobotni czy żebrzą".It is not possible to say in a general way' 'it is this group's fault, and this group has to go, because none of its members have work permits, or because they do not fit in with our idea of our culture, or because they are all unemployed, or because they are begging'.
Chciałbym zapytać komisarza Špidlę, kto chroni dzieci żebrzące na ulicach, sprzedające róże i myjące szyby w samochodach na skrzyżowaniach we włoskich miastach; mówiąc krótko, wykorzystywane dzieci, których rodzice są często nieznani?I would like to ask Commissioner Špidla who is protecting the children who are on the streets begging, selling roses and cleaning car windscreens at traffic lights in Italian cities; in short, exploited children, whose parentage is often undetermined?
Tutaj właśnie zaczyna rozmywać się i zanikać granica między coraz liczniejszą i zubożałą klasą średnią a osobami ostatecznie wykluczonymi, bezdomnymi, żebrzącymi i uzależnionymi od opieki charytatywnejIt is here that the line becomes blurred between a growing and increasingly impoverished middle class and those who are definitively excluded, homeless, beggars, and those dependent on charity
Na ulicach pełno ludzi... żebrzących o coś do jedzeniaHOWARD:Gold in Mexico? Sure
Lewicowi romantycy często przymykają oczy oraz chcą wierzyć, że osoby te żebrzą dobrowolnie i nie ma czegoś takiego jak turystyka czy mafia żebraków.Left-wing romantics often shut their eyes and would have the public believe that these people are begging voluntarily and that there is no such thing as begging tourism or the begging mafia.
Prezydenci nie żebrząPresidents don' t beg
Żywimy współczucie do dzieci, które spotykamy na ulicach i wkładamy monetę do ich żebrzących rąk.We have compassion for children who we meet in the street and put a coin in their begging hands.
Straciłem przyjaciół.I skończyłem, dosłownie, żebrząc na Sunset BoulevardI lost my friends, and ended up, literally, panhandling in the streets on Sunset Boulevard
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.The situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Wspomniano o moratorium i na pewno w chwili obecnej nie wydaje mi się ono realnym rozwiązaniem, bo gdybyśmy je wprowadzili, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że stalibyśmy się jak bogacz, który decyduje się rozdać swoje pieniądze i który kończy żebrząc od tych, którym je rozdał.People have spoken about a moratorium and certainly, at this point in time, it does not seem to me to be a feasible option, because if we were to do that, there is a grave danger that we could become like a rich man who decides to give away all his money and finishes up having to beg from those he gave his money to.
Nasze banki żebrzą na kolanach przed rządami krajowymi.Our banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
Jestem mnichem Grammatonu najwyżej rangiYou' re making a big mistake
Wzywamy władze do szanowania praw mnichów, mniszek i zwykłych obywateli do pokojowego protestowania i kładziemy nacisk na fakt, iż ta sytuacja stanowi nową okazję do podjęcia próby rozwiązania wysoce skomplikowanych problemów Birmy.We call on the authorities to respect the right of the monks, nuns and ordinary citizens to demonstrate peacefully and we stress that this situation represents a new opportunity to try and solve Burma's highly complex problems.
W związku z tym szokiem było dla nas spotkanie z wietnamskimi mnichami, którzy padli ofiarą brutalnych ataków.Against this background, it is shocking to meet Vietnamese monks who have been the victims of a violent attack.
Jestem mnichem z JaponiiI am a monk, visiting from Japan
Tybet, w szczególności samospalenia mniszek i mnichów (Tibet, in particular self-immolation by nuns and monks (
Jednakże nie mogą być one wolne i uczciwe, jeśli mnichom buddyjskim zakazuje się głosowania, a opozycja nie bierze w nim udziału.However, these cannot be free and fair if Buddhist monks are banned from voting and the opposition is not even involved.
Teraz, być może mam jakiś ślad związany z tym mnichem, o którym mówiła BuffyNow, I may have a lead on this monkthat Buffy spoke of
W Sajgonie... ku naszemu zdumieniu... aresztowano mnichówIn Saigon...... much to our confusion...... the monks were being arrested
Nim umarł... w bardzo sędziwym wieku, podobno podzielił się swoją opowieścią z franciszkańskim mnichemBefore dying of... extreme old age, he supposedly imparted his tale to a Franciscan friar
Mały mnichu, jeśli nie uda nam się stąd wyjść, ten buddyjski skarbLittle monk, if we don ' t make it out of here, this Buddhist treasure
Nie jestem mnichemI' m not a monk
Mały mnichuLittle monk
Staram się udawać mnicha, ale nie mam silnej woliI try to pretend I am a monk, but I don' t have the willpower
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 574 zdań frazy mnich żebrzący.Znalezione w 1,664 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.