Tłumaczenia na język angielski:

  • mendicant   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "mnich żebrzący", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prezydenci nie żebrzą
en Presidents don' t beg
pl Wspomniano o moratorium i na pewno w chwili obecnej nie wydaje mi się ono realnym rozwiązaniem, bo gdybyśmy je wprowadzili, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że stalibyśmy się jak bogacz, który decyduje się rozdać swoje pieniądze i który kończy żebrząc od tych, którym je rozdał.
en People have spoken about a moratorium and certainly, at this point in time, it does not seem to me to be a feasible option, because if we were to do that, there is a grave danger that we could become like a rich man who decides to give away all his money and finishes up having to beg from those he gave his money to.
pl Straciłem przyjaciół.I skończyłem, dosłownie, żebrząc na Sunset Boulevard
en I lost my friends, and ended up, literally, panhandling in the streets on Sunset Boulevard
pl Lewicowi romantycy często przymykają oczy oraz chcą wierzyć, że osoby te żebrzą dobrowolnie i nie ma czegoś takiego jak turystyka czy mafia żebraków.
en Left-wing romantics often shut their eyes and would have the public believe that these people are begging voluntarily and that there is no such thing as begging tourism or the begging mafia.
pl Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.
en The situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
pl Chciałbym zapytać komisarza Špidlę, kto chroni dzieci żebrzące na ulicach, sprzedające róże i myjące szyby w samochodach na skrzyżowaniach we włoskich miastach; mówiąc krótko, wykorzystywane dzieci, których rodzice są często nieznani?
en I would like to ask Commissioner Špidla who is protecting the children who are on the streets begging, selling roses and cleaning car windscreens at traffic lights in Italian cities; in short, exploited children, whose parentage is often undetermined?
pl Nasze banki żebrzą na kolanach przed rządami krajowymi.
en Our banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
pl Nie można generalizować w ten sposób, "to wina tej społeczności, trzeba się jej pozbyć, ponieważ żaden z jej członków nie ma pozwolenia na pracę, nie pasuje do naszych wyobrażeń lub kultury, bądź też wszyscy z nich są bezrobotni czy żebrzą".
en It is not possible to say in a general way' 'it is this group's fault, and this group has to go, because none of its members have work permits, or because they do not fit in with our idea of our culture, or because they are all unemployed, or because they are begging'.
pl Żywimy współczucie do dzieci, które spotykamy na ulicach i wkładamy monetę do ich żebrzących rąk.
en We have compassion for children who we meet in the street and put a coin in their begging hands.
pl Na ulicach pełno ludzi... żebrzących o coś do jedzenia
en HOWARD:Gold in Mexico? Sure
pl Tutaj właśnie zaczyna rozmywać się i zanikać granica między coraz liczniejszą i zubożałą klasą średnią a osobami ostatecznie wykluczonymi, bezdomnymi, żebrzącymi i uzależnionymi od opieki charytatywnej
en It is here that the line becomes blurred between a growing and increasingly impoverished middle class and those who are definitively excluded, homeless, beggars, and those dependent on charity
pl Ten został ścięty, ale przedtem zwierzył się mnichowi, który wykonał trzy krzyże
en He was guillotined, but confided in a monk. who made ‧ crucifixes
pl Pod koniec września zaatakowano setki mnichów z klasztoru Bat Nha.
en At the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
pl Na Mnicha i Tammany
en Cast for Monk and Tammany, by God.Twice
pl Mnisi i cywile, którzy uciekli z Birmy od września, przekazali CSW sprawozdania z pierwszej ręki na temat brutalności reżimu przeciwko ruchowi demokratycznemu.
en Monks and civilians who had fled Burma since September gave CSW first-hand accounts of the regime's brutality against the pro-democracy movement.
pl A nie macie Mnicha Biegacza?
en Don' t you have a running monk?
pl Z jakiej pochodzisz krainy, mnichu?
en What land do you come from monk?
pl Ostatnim przykładem polityki reżimu wobec Tybetu jest pacyfikacja mnichów okazujących radość z powodu uhonorowania Złotym Medalem Kongresu Dalajlamę (który jest przecież także uhonorowany nagrodą Nobla), od kilkudziesięciu lat walczącego o poszanowanie praw człowieka.
en The latest example of the regime's policy towards Tibet is the repression of the monks who expressed their delight at the award of the Congressional Gold Medal to the Dalai Lama. The Dalai Lama has also received the Nobel Prize and has been fighting for respect for human rights over several decades.
pl Bogusław Rogalski, w sprawie ataków na birmańskich mnichów
en Bogusław Rogalski, on the attacks on Burmese monks
pl Nazwiemy cię San- tsangiem, ponieważ wdałeś się tak dalece w tego mnicha
en You want the Longevity Monk mostJust call him Longevity
pl Początki wytwarzania tych serów przypisywane są pierwszym mnichom, którzy zamieszkali we wsi Cebreiro- która stanowi wejście do prowincji Galicja na szlaku francuskim, podstawowym szlaku pielgrzymkowym do Santiago- w celu opieki nas szpitalem wybudowanym tam pod koniec ‧ dla opieki nad pielgrzymami
en These cheeses are said to have originated with the first monks who settled in the village of Cebreiro, the point of entry into Galicia of the main pilgrim route to Santiago, El Camino francés, to serve in the hospital built at the end of the ‧th century to meet the needs of pilgrims
pl Zobaczyłem mnicha idącego poboczem drogi
en I saw a monk walking along the side of the road
pl Nim umarł... w bardzo sędziwym wieku, podobno podzielił się swoją opowieścią z franciszkańskim mnichem
en Before dying of... extreme old age, he supposedly imparted his tale to a Franciscan friar
pl Niegdyś mnisi często grali w tenisa w klasztorach.
en Monks used to play tennis in monasteries.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 574 zdań frazy mnich żebrzący.Znalezione w 0,723 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.