Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   
     
    proverb

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem
Speech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czasami milczenie jest złotem
There are times when silence is golden
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Speech is silver, silence is gold.
Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.
Speech is silver, silence is golden.
Spencer!-... a milczenie jest złotem
Spencer!-... and silence is money
Mama powiada, że milczenie jest złotem
Mother says no flies enter a closed mouth
Milczenie jest złotem
Silence is golden
Milczenie jest złotem
Your silence is golden
Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dnia
That song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.
For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
Naturalną reakcją na " nic " jest odgadnięcie koloru papieru i spuszczenie głowy w milczeniu
Yes-- when something' s nothing, the natural response is to guess the color of the paper it' s wrapped in and then descend into stunned silence?
Jesteśmy tego dowodem, ci, którzy zostali wtrąceni do więzienia za obronę naszych ideałów i prawa obywateli Europy, podczas gdy Europa przyglądała się w milczeniu.
We are the proof of that, we who have been thrown in jail for defending our ideas and the rights of European citizens, while Europe watched on in silence.
W takich okolicznościach mogłoby być dla nas korzystniej przestrzegać kilkumiesięcznego milczenia w zawstydzeniu - chociaż muszę przyznać, że przedmiotowe sprawozdanie w obecnej postaci może być uznane ze niezwykle wyważone, jak na standardy obowiązujące w tej Izbie, i jest w nim słuszna krytyka wielu spraw, takich jak sytuacji na Kubie czy w Zimbabwe.
In these circumstances, it may be advisable for us to observe a couple of months' ashamed silence - although I do admit that the report in its present form can be described as remarkably balanced by the standards of this House, and rightly criticises a large number of matters such as the situation in Cuba and Zimbabwe.
Było to miejsce, w którym ceniono milczenie Olive tak samo, jak ceniła je Lily
It was a place that valued Olive' s silence as much as Lily did
Milczenie oznacza zgodę, chciałam zatem powiedzieć, że żarówki energooszczędne nie stanowią zagrożenia, jeżeli konsumenci - domownicy - właściwie się z nimi obchodzą, i jeżeli produkowane we właściwych warunkach, z poszanowaniem tak zdrowia pracowników, jak i środowiska.
Silence lends assent, so I would just like to say that energy-efficient light bulbs are not a danger to the public if properly handled by the consumer, by the householder, and if produced in a proper working environment where the health of the employees and the environment are both respected.
Kurdowie, szyici, mniejszości niemuzułmańskie, działacze związkowi, Ekumeniczny Patriarchat, Ormianie, Cypryjczycy, więźniowie, władze lokalne, homoseksualiści, kobiety, kurdyjskie partie polityczne i środki masowego przekazu będą miały bardzo dużo do powiedzenia, kiedy ośmielą się przerwać milczenie.
Kurds, Alevi, non-Muslim minorities, trade unionists, the Ecumenical Patriarchate, Armenians, Cypriots, prisoners, local authorities, homosexuals, women, Kurdish political parties and the mass media have a great deal to say when they dare to break their silence.
Karol był przybity - pacjenci się nie zjawiali. Godzinami siedział w milczeniu, szedł spać do gabinetu albo patrzył, jak żona szyje.
Charles was dull: patients did not come. He remained seated for hours without speaking, went into his consulting room to sleep, or watched his wife sewing.
Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ... jest moją różą.
because it is she that I have listened to, when she grumbled, or boasted, or even sometimes when she said nothing. Because she is my rose.
Pomiędzy północą a świtem, tylko cienie przemykają w milczeniu./ Tam jest!/- Brać ją
After midnight and until dawn, only shadows move in the silence.There she is!- Get her
To milczenie jest nieznośne.Rozumiem
I hate coming here and not being able to talk
Odczuwamy dzisiaj rozpacz; ta wojna jest tragedią. Obrazy cierpienia i zabitych, które od trzech tygodni stale pojawiają się na naszych ekranach, nie do zniesienia; spieszę dodać, że podobnie jak wszystkie obrazy wojny, wszystkie konflikty, również te, o których mówi się zdecydowanie mniej albo nawet nie mówi się wcale, na przykład w Kongu, Darfurze, Zimbabwe, a wcześniej w Czeczenii, gdzie okropności wojny miały miejsce przy całkowitym milczeniu mediów i, chcę to podkreślić, polityków.
The images of suffering and of death that have flashed across our screens non-stop for three weeks now are unbearable, as are, I hasten to add, all the images of war, all the conflicts, including those that are spoken of much less, if at all, such as Congo, Darfur, Zimbabwe and, before that, Chechnya, the horrors of which took place amid a deafening media and, I would stress, political, silence.
Milczenie jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić
Being reticent is the worst thing we can do
Za czasów wdowy Dubuc matka mogła być pewna swego pierwszeństwa; teraz w miłości Karola do Emmy widziała zanik uczuć do siebie, kradzież czegoś, co się jej należało; i przyglądała się szczęściu syna w zbolałym milczeniu, jak bankrut patrzący przez okno na ludzi siedzących przy stole w jego dawnym domu.
In Madame Dubuc’s time the old woman felt that she was still the favorite; but now the love of Charles for Emma seemed to her a desertion from her tenderness, an encroachment upon what was hers, and she watched her son’s happiness in sad silence, as a ruined man looks through the windows at people dining in his old house.
Piąte jest milczeniem
The " ‧ " is silent
Milczenie Pentagonu potwierdza obawy, że sprawa jest poważna
Senior Pentagon officials refused comment, adding fuel to the speculation... that there could be a very serious problem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1309842 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 105,766 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.