Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   
     
    proverb

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem
Speech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Milczenie jest złotem
en Your silence is golden
pl Mama powiada, że milczenie jest złotem
en Mother says no flies enter a closed mouth
pl Milczenie jest złotem
en Silence is golden
pl Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.
en Speech is silver, silence is golden.
pl Spencer!-... a milczenie jest złotem
en Spencer!-... and silence is money
pl Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
en Speech is silver, silence is gold.
pl Czasami milczenie jest złotem
en There are times when silence is golden
pl Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dnia
en That song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
pl Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.
en For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
pl Ważne jest, abyśmy przerwali milczenie i pokazali, że wspieramy osoby najbardziej narażone.
en What is important is that we break the silence and that we show that there is support for these vulnerable people.
pl Tymczasem przemoc mężczyzn wobec kobiet nie zna granic geograficznych, limitu wieku, rozróżnienia ze względu na klasę, rasę lub tło kulturowe, jest wciąż niezauważalna, a jej ofiary zmuszane do milczenia.
en However men's violence against women knows no geographical boundaries, no age limit, no class or race or cultural distinctions, it is still invisible and the victims are silenced.
pl Musimy pogadać./ Dobry wieczór./ Sensacyjna wiadomość.../ Departament Policji/ w San Francisco potwierdził.../ że człowiek,/ który nazwał siebie Zodiakiem.../ i terroryzował Bay Area, po ‧ miesiącach/ milczenia ponownie się odezwał./ W liście oznajmia:/ " Wróciłem... "/ Tym razem Zodiak/ nie grozi mieszkańcom.../ stwierdza, że historia jego życia powinna być kanwą/ najlepszego scenariusza filmowego w dziejach
en We need to talk.Good evening. Our top story
pl Inni, jak Joaquín Almunia, Michel Barnier, nowy komisarz Maroš Šefčovič, a nawet pani Georgiewa, nie złożyli ślubów milczenia i pokazali, po ich zniesieniu, iż jeśli jesteś na tyle odważny, by wejść w dialog z Parlamentem, możesz zdobyć większe uznanie niż wtedy, gdy pozwolisz na to, by tobą manipulowano.
en Others, like Joaquín Almunia, Michel Barnier, the new Commissioner Maroš Šefčovič and even Mrs Georgieva, did not take the vow of silence and, once this vow of silence was lifted, demonstrated that, if you are so bold as to enter into dialogue with Parliament, you can achieve a higher profile than if you allow yourself to be manipulated.
pl Czy Rada jest przygotowana na reakcję na sprawozdanie pana posła Claudio Favy, czy będzie trwała w milczeniu?
en Is the Council prepared to give its reaction to the Fava report, or is it to persist in its silence?
pl Fakt pozostaje faktem, że jeśli nie zrobimy nic, a jedynie będziemy stali w bezruchu i milczeniu, zostaniemy oskarżeni o tchórzostwo w obliczu zamętu i kryzysu.
en But the fact is that, if we do nothing and just stand still and say nothing, then, frankly, we will in fact be accused of cowardice in the face of strong tumult and crisis.
pl Milczenie jest doskonałym wyrazem pogardy.
en Silence is the most perfect expression of scorn.
pl Armeńskie lobby jest tak głośne w Parlamencie właśnie z uwagi na oczywisty spisek milczenia, który otacza kwestię ludobójstwa od blisko stu lat.
en The Armenian lobby is so vociferous in this Parliament precisely because of the apparent conspiracy of silence that has surrounded the genocide question for almost a century.
pl Obecna tu dziś Rada jest Radą milczenia i Radą złudzeń.
en The Council here today is a Council of silence and a Council of illusions.
pl Jest to sprawa, wobec której nie możemy przejść w milczeniu.
en This is something that we cannot remain silent on.
pl Jeżeli jedna ze stron rezygnuje z zabrania głosu, jej milczenie w przedmiocie wystąpienia drugiej strony w żadnym razie nie będzie rozumiane jako przyznanie, o ile dana argumentacja została już przez nią odrzucona na piśmie
en If a party refrains from presenting oral argument, this will never be construed as constituting acquiescence in the oral argument presented by another party where the arguments in question have already been refuted in writing
pl To milczenie jest nieznośne
en I hate coming here and not being able to talk.It' s fine
pl Za czasów wdowy Dubuc matka mogła być pewna swego pierwszeństwa; teraz w miłości Karola do Emmy widziała zanik uczuć do siebie, kradzież czegoś, co się jej należało; i przyglądała się szczęściu syna w zbolałym milczeniu, jak bankrut patrzący przez okno na ludzi siedzących przy stole w jego dawnym domu.
en In Madame Dubuc’s time the old woman felt that she was still the favorite; but now the love of Charles for Emma seemed to her a desertion from her tenderness, an encroachment upon what was hers, and she watched her son’s happiness in sad silence, as a ruined man looks through the windows at people dining in his old house.
pl Milczenie Pentagonu potwierdza obawy, że sprawa jest poważna
en Senior Pentagon officials refused comment, adding fuel to the speculation... that there could be a very serious problem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1309847 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 282,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.