Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   
     
    proverb

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem
Speech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mama powiada, że milczenie jest złotem
en Mother says no flies enter a closed mouth
pl Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.
en Speech is silver, silence is golden.
pl Spencer!-... a milczenie jest złotem
en Spencer!-... and silence is money
pl Czasami milczenie jest złotem
en There are times when silence is golden
pl Milczenie jest złotem
en Your silence is golden
pl Milczenie jest złotem
en Silence is golden
pl Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
en Speech is silver, silence is gold.
pl Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dnia
en That song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
pl Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.
en For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
pl Ale skoro tylko weszli do łóżka, kochali się, bez namysłu, w milczeniu, jakby ustalili to sobie godzinę temu, a rozmowa tylko w tym przeszkodziła. Od miesięcy nie byli ze sobą w ten sposób.
en But when they were in bed, they made love at once without thinking, without speaking, as though it had been something they had agreed together an hour ago and all their discussion had only been a postponement of it It had been months since they had come together in this way.
pl Koledzy! Nie powinniśmy ulegać pokusie stosowania podwójnych standardów czy zmowy milczenia, tylko dlatego, że mamy do czynienia z krajem, który jest ważnym partnerem handlowym Unii.
en Fellow Members, we should not succumb to the temptation of applying double standards or a conspiracy of silence just because we are dealing with a country which is an important trade partner of the EU.
pl Wolą pomijać milczeniem to, że tak zwany "tymczasowy instrument stabilizacyjny” i związane z nim fundusze będą niczym więcej jak tylko środkiem na złagodzenie bólu, jaki przynosi kryzys finansowy, zastosowanym do ukrycia tego, że tylko zerwanie z obecną polityką oraz zmiana kursu może przynieść postęp społeczny.
en They prefer to ignore that the so-called 'temporary stabilisation measure' and related fund will be nothing more than means of easing the pain of the financial crisis, used to conceal the fact that only a break with current policies and a change of course can bring social progress.
pl Czy Rada jest przygotowana na reakcję na sprawozdanie pana posła Claudio Favy, czy będzie trwała w milczeniu?
en Is the Council prepared to give its reaction to the Fava report, or is it to persist in its silence?
pl Starcia pod kościołem św. Menasa to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest tragedia egipskich chrześcijan oraz milczenie organizacji międzynarodowych.
en Clashes in the vicinity of the Church of St. Menas are only the tip of the iceberg with regard to the tragedy of Egyptian Christians and the silence from international organisations.
pl W Parlamencie Włoskim, na czele Komitetu ds. Dzieci - przy zupełniej obojętności i milczeniu - zasiada Alessandra Mussolini, wnuczka Duce; jest to symbol, który umacnia związek pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, choć myśleliśmy, że zmarł on i został już pochowany we Włoszech i w Europie; powraca on jednak jak zły sen.
en Now in the Italian Parliament, chairing the Committee for Children - in total indifference and silence - is Alessandra Mussolini, the Duce's granddaughter, a coincidence that reinforces the symbolic link between the present and a past that we thought was definitively dead and buried in Italy and in Europe, yet is rearing its ugly head again today.
pl No nie wiem, byłaś bardzo przekonywująca w tym całym milczeniu
en I don' t know, you' re pretty effective with the whole silent treatment
pl Ze swojej strony nie zapominam i nie zamierzam pominąć milczeniem faktu, iż cała sprawa jest jedną z wielu konsekwencji ludobójstwa w Darfurze, wydarzenia, które było maskowane jako coś zupełnie innego.
en I for my part do not forget and I have no intention of passing over in silence the fact that this whole affair is one of the many consequences of the Darfur genocide, an event that has been masquerading as something else.
pl Dziś przypada Dzień Martina Luthera Kinga. To właśnie Martin Luther King powiedział, że przychodzi czas, gdy milczenie jest zdradą.
en Today is Martin Luther King Day and it was Martin Luther King who said that a time comes when silence becomes betrayal.
pl Historia dowiedzie, że największą tragedią tego okresu przemian... nie brutalne czyny złych ludzi, ale milczenie i obojętność dobrych
en History will have to record...... that the greatest tragedy of this period of social transition...... was not the vitriolic words and the violent actions of the bad people...... but the appalling silence and indifference of the good people
pl Jesteśmy tego dowodem, ci, którzy zostali wtrąceni do więzienia za obronę naszych ideałów i prawa obywateli Europy, podczas gdy Europa przyglądała się w milczeniu.
en We are the proof of that, we who have been thrown in jail for defending our ideas and the rights of European citizens, while Europe watched on in silence.
pl Milczenie jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić
en Being reticent is the worst thing we can do
pl I po chwili milczenia rzekł: – Gwiazdy piękne ze względu na pewną Różę, której nie widać.
en And, after a little silence, he spoke again: < The stars are beautiful, because of a flower that cannot be seen. >
pl W sytuacji, kiedy termin dwóch miesięcy, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy jest terminem instrukcyjnym, czy art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy sprzeciwiają się temu, aby obowiązujący w danym państwie system prawny przewidywał, że osoba ubiegająca się o informację, może wezwać władze do udzielenia odpowiedzi na jej wniosek o udzielenie informacji w określonym terminie, w przypadku uchybienia którego trwałe milczenie ze strony władz będzie poczytywane za dorozumianą decyzję odmawiającą udzielenia informacji, która następnie może stać się przedmiotem rozpatrzenia na drodze prawnej lub administracyjnej?
en If the two-month period referred to in Article ‧ of the Directive is a non-mandatory time-limit, do Articles ‧ and ‧ of the Directive preclude a national legal system from providing that the person requesting information may give the authority notice to respond to his request for information within a certain period, failing which the persistent failure by the authority to respond will be deemed to be an implicit decision to refuse to communicate the information, which can then be the subject matter of an administrative judicial review?
pl Milczenie jest twoją najskuteczniejszą bronią
en Silence is your best weapon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1309847 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 80,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.