Tłumaczenia na język angielski:

  • have a long tongue   

Przykładowe zdania z "mieć długi język; być gadatliwym", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl długi okres czasu, jaki będzie prawdopodobnie potrzebny wyznaczonym ekspertom na osiągnięcie porozumienia co do tego, jakie spośród różnych zestawów udostępnianych danych zasadniczych mają być przekazane dalej, zwłaszcza że włączenie określonego testu zamiast innego mogłoby mieć znaczące skutki finansowe dla przedsiębiorstwa z uwagi na mechanizm podziału kosztów
en the long time that it will presumably take for the designated experts to reach an agreement on what data are to be passed on from the various sets of shared core data, not least because the inclusion of one test rather than another could have significant economic consequences for the company by virtue of the cost-sharing mechanism
pl stężenia mikotoksyn (aflatoksyny B‧, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu i fumonizyn) w paszach, podając metody analiz; metoda pobierania próbek powinna mieć charakter zarówno losowy, jak i nielosowy; w przypadku celowego pobierania próbek muszą one obejmować materiały paszowe, w których podejrzewa się podwyższone stężenie mikotoksyn, np. ziarna zbóż, nasiona oleiste, owoce oleiste, ich produkty i produkty uboczne oraz materiały paszowe składowane przez długi okres lub przewożone transportem morskim na duże odległości; wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku I
en the concentration of mycotoxins (aflatoxin B‧, ochratoxin A, zearalenone, deoxynivalenol and fumonisins) in feedingstuffs, indicating the methods of analysis; the method of sampling should comprise both random and targeted sampling; in the case of targeted sampling, the samples should be feed materials suspected of containing higher concentrations of mycotoxins, such as cereal grains, oil seeds, oil fruits, their products and by-products, and feed materials stored for a long time or transported by sea over a long distance; the results of the checks should be reported using the model set out in Annex I
pl Dlaczego bycie w śpiączce przez długi czas miałoby mieć negatywne skutki na psychikę?
en Why should being comatose this long have any mental side effects?
pl Funkcjonowanie standardów stosowanych dla celów porównawczych w testach powinno, o ile to możliwe, być znane przez wystarczająco długi czas w regionie, w którym ma mieć miejsce test
en The performance of standards used for comparative purposes in the tests should if possible have been known over a sufficiently long period in the region in which the test is to be carried out
pl mając na uwadze, że zobowiązanie do integracji zadeklarowane przez Unię Europejską przez długi okres ograniczane było szeroko rozpowszechnioną myślą, że integracja ma charakter lokalny; mając na uwadze, że w rzeczywistości integracja to również zjawisko globalne w swoich skutkach- szczególnie, gdy nie jest uwieńczone sukcesem, ponieważ niepowodzenie jednego Państwa Członkowskiego we wprowadzaniu skutecznej polityki integracyjnej może mieć niepożądane skutki dla Unii jako całości, na przykład
en whereas the European Union's commitment to integration has long been curbed by the commonly-held idea that integration is local; whereas, in fact, integration is just as global in its implications, especially when it fails, since the failure by a single Member State to implement successful integration policies can have adverse consequences for the Union as a whole, for example
pl Podstawą reformy były również mniejsze zmiany, na ogół przygotowywane w różnej formie przez długi czas, ale uznaliśmy, że zamiast mieć wiele sprawozdań zmieniających postanowienia dotyczące pomniejszych kwestii, lepiej te wszystkie zmiany zgrupować razem.
en The second source is a lot of smaller changes that, in many ways, have been in the pipeline for a long time but, rather than have a string of reports changing the rules on minor points, we have grouped them together.
pl Ponieważ jednak ZPPP jest zwykle tworzone w celu świadczenia usług przez stosunkowo długi okres, musi ono mieć zdolność dostosowywania się do zmian w otoczeniu gospodarczym, prawnym i technicznym
en However, as the IPPP is usually set up to provide a service over a fairly long period, it must be able to adjust to certain changes in the economic, legal or technical environment
pl w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Przez długi czas będziemy mieć w pamięci obraz zniszczenia i zagłady spowodowanych tajfunem Morakot, ale to ludność tajwańska będzie przez nadchodzące lata żyła odczuwając skutki tej tragedii.
en on behalf of the ECR Group. - Mr President, the scenes of devastation and destruction caused by Typhoon Morakot will remain in our minds for a long time, but many people in Taiwan will be living with the consequences of this tragedy for years to come.
pl Protokół ma na celu kontrolę emisji metali ciężkich powodowanych działalnością człowieka, które przenoszone w powietrzu na długi ponadgraniczny dystans i które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne
en The Protocol aims at controlling emissions of heavy metals caused by anthropogenic activities that are subject to long-range transboundary atmospheric transport and that are likely to have significant adverse effects on human health or the environment
pl Strategia jest ambitna, gdyż zawiera wykaz- niewątpliwie bardzo długi, lecz niekompletny- dziedzin priorytetowych, które mogą mieć wpływ na rozwój kontynentu
en The strategy is ambitious precisely because it outlines the undoubtedly numerous, but non-exhaustive, priority areas for impacting on the continent's development
pl podkreśla potrzebę, mając na uwadze priorytet, jakim jest zachowanie publicznej służby zdrowia oraz zapewnienie nieskrępowanego i powszechnego dostępu do niej, pilnego sformułowania przez Unię Europejską spójnej polityki dotyczącej mobilności pacjentów w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sprawozdania grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia oraz potrzebę uzgodnienia wytycznych, z których będą korzystać pacjenci, specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i instytucje finansujące; uważa, że pacjent znajdujący się w stanie zagrażającym życiu powinien mieć co najmniej prawo i możliwość do odpowiedniego leczenia w innym Państwie Członkowskim w odpowiednim czasie, jeżeli takie leczenie nie jest dostępne w jego własnym kraju lub okres oczekiwania jest zbyt długi
en Stresses the need, with due regard for the priority of maintaining and ensuring unrestricted and universal access to the public health service, for the European Union to develop urgently a coherent policy on patient mobility in the light of the judgments of the European Court of Justice and the report of the High Level Process of Reflection on patient mobility and healthcare developments in the European Union (Reflection Process), and to agree guidelines for use by patients, health professionals and funding agencies; believes that as a minimum the patient who suffers from a life-threatening condition should have a right and the possibility to seek timely treatment in another Member State, if this is not available in his/her own country or not within a reasonable period of time
pl Moim zdaniem potrzebne nam trzy główne zmiany: procedura nadmiernego zaburzenia równowagi musi mieć wystarczająco duży zakres, tak by obejmowała rynki pracy, w tym poziom bezrobocia, a w związku z tym w miarę konieczności należy włączyć do działań Radę ds. Zatrudnienia; w jakościowej ocenie poziomu długu publicznego oraz zmian w części naprawczej paktu stabilności i wzrostu należy uwzględnić między innymi poziom inwestycji publicznych oraz zmiany sytuacji w tym zakresie; powiązania ze strategią UE 2020 w całym nowym systemie muszą być jak najwyraźniejsze i praktyczne.
en I think we need three main changes there: the excessive balances procedure has to be broad enough to cover labour markets, including unemployment levels, and therefore the Employment Council needs to be included wherever relevant; the qualitative assessment of public debt levels and developments in the corrective arm of the Stability and Growth Pact should pay full attention to levels and developments in public investment as well; and the linkage with 2020 throughout the new system needs to be explicit and operationalised as fully as possible.
pl I to dlatego, rodzina Modigliani opuści to miejsce...Powinniśmy mieć nadzieje, że cała ta posiadłość i inne dobra... mogą być sprzedane w celu spłacenia długu Włoskiej Republice
en It' s therefore stated that the Modigliani family... shall be relieved of all properties, household or other items... that can be sold for the purpose of the ltalian Republic
pl Ale myślę, że to zawieszenie powinno być dłuższe, że powinniśmy podjąć jednak refleksję wewnątrz Unii na temat tego, jakie stosunki z Rosją chcemy mieć.
en Furthermore, I believe the suspension should be for longer and that within the Union we should reflect on what kind of a relationship with Russia we actually want.
pl Od dłuższego czasu przekonuję, że powinniśmy mieć politykę arktyczną - być może poprzez mechanizm polityki wymiaru północnego - i z wielkim zadowoleniem wzięłam w imieniu naszego przewodniczącego udział w konferencji na Grenlandii, gdzie po raz pierwszy znalazłam się w otoczeniu kilkunastu urzędników Komisji z różnych DG.
en I have long argued that we should have an Arctic policy - perhaps through our Northern Dimension mechanism - and I was very pleased a month ago to attend a conference in Greenland on behalf of our President where I found myself for the first time surrounded by more than a dozen Commission officials from different DGs.
pl stwierdza, że ewentualny niekorzystny efekt powrotu do sytuacji sprzed orzeczeń w sprawach SIMAP i Jaegera polega na tym, że mogłoby się zdarzyć, że harmonogramy pracy przewidywałyby długie okresy dyżurowania pracowników w stałej gotowości w miejscu pracy; sytuacja taka, o ile nie pozostawałaby pod skuteczną kontrolą, mogłaby mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a być może także i innych osób, np. odbiorców usług i społeczeństwa, a także na możliwość pogodzenia przez pracownika swojej pracy z życiem rodzinnym
en recognises that a possible negative effect of returning to the pre-SIMAP/Jaeger position is that there could be situations where patterns of work could exist in which workers may spend large amounts of time on-call at the workplace and that, if not effectively managed, this could potentially impact on the health and safety of such workers, and possibly others, such as customers and the public, and also on a worker's ability to balance work and family life
pl Do tego celu mogą być uwzględniane wszystkie aspekty sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na życie, przy czym wpływy z innych środków niż składki i uzyskany z nich dochód nie mogą mieć charakteru systematycznego i stałego w takim stopniu, że w dłuższej perspektywie byłaby zagrożona wypłacalność zakładu
en For that purpose, all aspects of the financial situation of a life insurance undertaking may be taken into account, without the input from resources other than premiums and income earned thereon being systematic and permanent in a way that it may jeopardise the solvency of the undertaking concerned in the long term
pl Ta debata powinna być zdecydowanie dłuższa i większa liczba posłów powinna mieć szansę uczestniczenia w niej.
en This debate should be far longer, and more Members should be allowed to participate in it.
pl występowanie brucelozy (B. melitensis) zostało potwierdzone, owce ani kozy nie mogą być wywożone z tego gospodarstwa do czasu, kiedy wszystkie zakażone zwierzęta lub zwierzęta z gatunków wrażliwych na tę chorobę zostaną ubite, a dwa testy z co najmniej trzymiesięcznym lub dłuższym odstępem zostały przeprowadzone zgodnie z załącznikiem C do dyrektywy ‧/EWG na wszystkich zwierzętach, które mają więcej niż sześć miesięcy. Testy te muszą mieć wynik ujemny
en brucellosis (B. melitensis) is confirmed, no sheep or goats may be exported until such time as all animals infected or all the animals of species susceptible to infection are slaughtered and two tests, separated by an interval of at least three months or more, and carried out in accordance with Annex C to Directive ‧/EEC, on all the animals of the holding over six months old, give negative results
pl KopeteTeX pozwala naukowcom i matematykom prowadzić rozmowę przy użyciu języka LaTeX. Wyrażenia wewnątrz symboli $$ wyświetlane jako grafika w oknie rozmowy i mogą być wycinane i wklejane jak oryginalny Latex. Aby korzystać z tej wtyczki, musisz mieć zainstalowany LaTeX
en KopeteTeX allows scientists and mathematicians to hold conversations using the LaTeX markup language. Expressions entered within $$ are rendered as a graphic in the chatwindow, and can be cut and pasted as the original Latex. To use this plugin you must have LaTeX installed
pl umowy powinny być sporządzane prostym i zrozumiałym językiem, a konsument powinien mieć faktycznie możliwość zapoznania się ze wszystkimi warunkami umowy, a wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na jego korzyść
en Whereas contracts should be drafted in plain, intelligible language, the consumer should actually be given an opportunity to examine all the terms and, if in doubt, the interpretation most favourable to the consumer should prevail
pl Tybetańczycy mają przynajmniej prawo być i czuć się ludźmi, a żeby tak się stało muszą mieć prawo pielęgnować własne tradycje, historię i język: krótko mówiąc - utrzymać własną tożsamość, której istotnym elementem jest tożsamość językowa.
en The Tibetans have the right to continue to be and to feel like a people, at least, and to do so they must be free to nurture their own traditions, history and language: in short, to keep their own identity, an essential part of which is language identity.
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit a) rozporządzenia nr ‧/‧, zmienionego rozporządzeniem nr ‧/‧, należy interpretować w ten sposób, że imitacja lub przywołanie tradycyjnego terminu w rozumieniu tego przepisu może mieć miejsce w sytuacji, gdy termin ten zostanie przetłumaczony na język inny od tego, w jakim został on wyrażony w załączniku ‧ do tego rozporządzenia, jeśli tłumaczenie to może być mylące lub wprowadzać w błąd osoby, do których jest skierowane
en Article ‧(a) of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, is to be interpreted as meaning that there may be imitation or evocation of a traditional term within the meaning of that provision where that term is translated into a language other than that in which that term is given in Annex ‧ to that regulation, if that translation is likely to cause confusion or to mislead the persons to whom it is addressed
pl Cieszyłbym się, gdybyśmy mieli przy naszych stanowiskach komputer. Wówczas moglibyśmy mieć we wszystko wgląd elektroniczny i w czasie głosowania mielibyśmy przed sobą przedmiotowe poprawki w naszych własnych językach, a głosowanie mogłoby być przeprowadzone w ukierunkowany sposób.
en I would be pleased if we could receive a computer here in our workstations, particularly since we can view everything electronically, so that when voting, we then have the amendments in our own languages in front of us and the vote can be carried out in a targeted manner.
pl Kwalifikujący się kandydaci muszą: być obywatelami jednego z państw członkowskich UE; posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, dający prawo do podjęcia studiów doktoranckich; mieć przynajmniej ‧-letnie doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na stanowisku wymagającym wyżej wymienionych kwalifikacji, z czego ‧ lat na wysokim stanowisku kierowniczym; wykazywać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz dobrą znajomość innego języka urzędowego UE
en To be eligible candidates must: be a citizen of an EU Member State; hold a university degree that gives access to undertaking doctoral studies; have at least ‧ years’ postgraduate professional experience at a level to which the qualifications referred to above give admission, including at least five years at a senior management level; have a thorough knowledge of one of the official languages of the EU and an adequate knowledge of another of these
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1632040 zdań frazy mieć długi język; być gadatliwym.Znalezione w 343,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.