Tłumaczenia na język angielski:

  • have a long tongue   

Przykładowe zdania z "mieć długi język; być gadatliwym", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl długi okres czasu, jaki będzie prawdopodobnie potrzebny wyznaczonym ekspertom na osiągnięcie porozumienia co do tego, jakie spośród różnych zestawów udostępnianych danych zasadniczych mają być przekazane dalej, zwłaszcza że włączenie określonego testu zamiast innego mogłoby mieć znaczące skutki finansowe dla przedsiębiorstwa z uwagi na mechanizm podziału kosztów
en the long time that it will presumably take for the designated experts to reach an agreement on what data are to be passed on from the various sets of shared core data, not least because the inclusion of one test rather than another could have significant economic consequences for the company by virtue of the cost-sharing mechanism
pl stężenia mikotoksyn (aflatoksyny B‧, ochratoksyny A, zearalenonu, deoksyniwalenolu i fumonizyn) w paszach, podając metody analiz; metoda pobierania próbek powinna mieć charakter zarówno losowy, jak i nielosowy; w przypadku celowego pobierania próbek muszą one obejmować materiały paszowe, w których podejrzewa się podwyższone stężenie mikotoksyn, np. ziarna zbóż, nasiona oleiste, owoce oleiste, ich produkty i produkty uboczne oraz materiały paszowe składowane przez długi okres lub przewożone transportem morskim na duże odległości; wyniki kontroli powinny być zgłaszane przy użyciu wzoru określonego w załączniku I
en the concentration of mycotoxins (aflatoxin B‧, ochratoxin A, zearalenone, deoxynivalenol and fumonisins) in feedingstuffs, indicating the methods of analysis; the method of sampling should comprise both random and targeted sampling; in the case of targeted sampling, the samples should be feed materials suspected of containing higher concentrations of mycotoxins, such as cereal grains, oil seeds, oil fruits, their products and by-products, and feed materials stored for a long time or transported by sea over a long distance; the results of the checks should be reported using the model set out in Annex I
pl Dlaczego bycie w śpiączce przez długi czas miałoby mieć negatywne skutki na psychikę?
en Why should being comatose this long have any mental side effects?
pl Funkcjonowanie standardów stosowanych dla celów porównawczych w testach powinno, o ile to możliwe, być znane przez wystarczająco długi czas w regionie, w którym ma mieć miejsce test
en The performance of standards used for comparative purposes in the tests should if possible have been known over a sufficiently long period in the region in which the test is to be carried out
pl Ponieważ jednak ZPPP jest zwykle tworzone w celu świadczenia usług przez stosunkowo długi okres, musi ono mieć zdolność dostosowywania się do zmian w otoczeniu gospodarczym, prawnym i technicznym
en However, as the IPPP is usually set up to provide a service over a fairly long period, it must be able to adjust to certain changes in the economic, legal or technical environment
pl Protokół ma na celu kontrolę emisji metali ciężkich powodowanych działalnością człowieka, które przenoszone w powietrzu na długi ponadgraniczny dystans i które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne
en The Protocol aims at controlling emissions of heavy metals caused by anthropogenic activities that are subject to long-range transboundary atmospheric transport and that are likely to have significant adverse effects on human health or the environment
pl Podstawą reformy były również mniejsze zmiany, na ogół przygotowywane w różnej formie przez długi czas, ale uznaliśmy, że zamiast mieć wiele sprawozdań zmieniających postanowienia dotyczące pomniejszych kwestii, lepiej te wszystkie zmiany zgrupować razem.
en The second source is a lot of smaller changes that, in many ways, have been in the pipeline for a long time but, rather than have a string of reports changing the rules on minor points, we have grouped them together.
pl mając na uwadze, że zobowiązanie do integracji zadeklarowane przez Unię Europejską przez długi okres ograniczane było szeroko rozpowszechnioną myślą, że integracja ma charakter lokalny; mając na uwadze, że w rzeczywistości integracja to również zjawisko globalne w swoich skutkach- szczególnie, gdy nie jest uwieńczone sukcesem, ponieważ niepowodzenie jednego Państwa Członkowskiego we wprowadzaniu skutecznej polityki integracyjnej może mieć niepożądane skutki dla Unii jako całości, na przykład
en whereas the European Union's commitment to integration has long been curbed by the commonly-held idea that integration is local; whereas, in fact, integration is just as global in its implications, especially when it fails, since the failure by a single Member State to implement successful integration policies can have adverse consequences for the Union as a whole, for example
pl w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Przez długi czas będziemy mieć w pamięci obraz zniszczenia i zagłady spowodowanych tajfunem Morakot, ale to ludność tajwańska będzie przez nadchodzące lata żyła odczuwając skutki tej tragedii.
en on behalf of the ECR Group. - Mr President, the scenes of devastation and destruction caused by Typhoon Morakot will remain in our minds for a long time, but many people in Taiwan will be living with the consequences of this tragedy for years to come.
pl Strategia jest ambitna, gdyż zawiera wykaz- niewątpliwie bardzo długi, lecz niekompletny- dziedzin priorytetowych, które mogą mieć wpływ na rozwój kontynentu
en The strategy is ambitious precisely because it outlines the undoubtedly numerous, but non-exhaustive, priority areas for impacting on the continent's development
pl podkreśla potrzebę, mając na uwadze priorytet, jakim jest zachowanie publicznej służby zdrowia oraz zapewnienie nieskrępowanego i powszechnego dostępu do niej, pilnego sformułowania przez Unię Europejską spójnej polityki dotyczącej mobilności pacjentów w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i sprawozdania grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia oraz potrzebę uzgodnienia wytycznych, z których będą korzystać pacjenci, specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia i instytucje finansujące; uważa, że pacjent znajdujący się w stanie zagrażającym życiu powinien mieć co najmniej prawo i możliwość do odpowiedniego leczenia w innym Państwie Członkowskim w odpowiednim czasie, jeżeli takie leczenie nie jest dostępne w jego własnym kraju lub okres oczekiwania jest zbyt długi
en Stresses the need, with due regard for the priority of maintaining and ensuring unrestricted and universal access to the public health service, for the European Union to develop urgently a coherent policy on patient mobility in the light of the judgments of the European Court of Justice and the report of the High Level Process of Reflection on patient mobility and healthcare developments in the European Union (Reflection Process), and to agree guidelines for use by patients, health professionals and funding agencies; believes that as a minimum the patient who suffers from a life-threatening condition should have a right and the possibility to seek timely treatment in another Member State, if this is not available in his/her own country or not within a reasonable period of time
pl Moim zdaniem potrzebne nam trzy główne zmiany: procedura nadmiernego zaburzenia równowagi musi mieć wystarczająco duży zakres, tak by obejmowała rynki pracy, w tym poziom bezrobocia, a w związku z tym w miarę konieczności należy włączyć do działań Radę ds. Zatrudnienia; w jakościowej ocenie poziomu długu publicznego oraz zmian w części naprawczej paktu stabilności i wzrostu należy uwzględnić między innymi poziom inwestycji publicznych oraz zmiany sytuacji w tym zakresie; powiązania ze strategią UE 2020 w całym nowym systemie muszą być jak najwyraźniejsze i praktyczne.
en I think we need three main changes there: the excessive balances procedure has to be broad enough to cover labour markets, including unemployment levels, and therefore the Employment Council needs to be included wherever relevant; the qualitative assessment of public debt levels and developments in the corrective arm of the Stability and Growth Pact should pay full attention to levels and developments in public investment as well; and the linkage with 2020 throughout the new system needs to be explicit and operationalised as fully as possible.
pl I to dlatego, rodzina Modigliani opuści to miejsce...Powinniśmy mieć nadzieje, że cała ta posiadłość i inne dobra... mogą być sprzedane w celu spłacenia długu Włoskiej Republice
en It' s therefore stated that the Modigliani family... shall be relieved of all properties, household or other items... that can be sold for the purpose of the ltalian Republic
pl występowanie brucelozy (B. melitensis) zostało potwierdzone, owce ani kozy nie mogą być wywożone z tego gospodarstwa do czasu, kiedy wszystkie zakażone zwierzęta lub zwierzęta z gatunków wrażliwych na tę chorobę zostaną ubite, a dwa testy z co najmniej trzymiesięcznym lub dłuższym odstępem zostały przeprowadzone zgodnie z załącznikiem C do dyrektywy ‧/EWG na wszystkich zwierzętach, które mają więcej niż sześć miesięcy. Testy te muszą mieć wynik ujemny
en brucellosis (B. melitensis) is confirmed, no sheep or goats may be exported until such time as all animals infected or all the animals of species susceptible to infection are slaughtered and two tests, separated by an interval of at least three months or more, and carried out in accordance with Annex C to Directive ‧/EEC, on all the animals of the holding over six months old, give negative results
pl Ta debata powinna być zdecydowanie dłuższa i większa liczba posłów powinna mieć szansę uczestniczenia w niej.
en This debate should be far longer, and more Members should be allowed to participate in it.
pl Od dłuższego czasu przekonuję, że powinniśmy mieć politykę arktyczną - być może poprzez mechanizm polityki wymiaru północnego - i z wielkim zadowoleniem wzięłam w imieniu naszego przewodniczącego udział w konferencji na Grenlandii, gdzie po raz pierwszy znalazłam się w otoczeniu kilkunastu urzędników Komisji z różnych DG.
en I have long argued that we should have an Arctic policy - perhaps through our Northern Dimension mechanism - and I was very pleased a month ago to attend a conference in Greenland on behalf of our President where I found myself for the first time surrounded by more than a dozen Commission officials from different DGs.
pl Ale myślę, że to zawieszenie powinno być dłuższe, że powinniśmy podjąć jednak refleksję wewnątrz Unii na temat tego, jakie stosunki z Rosją chcemy mieć.
en Furthermore, I believe the suspension should be for longer and that within the Union we should reflect on what kind of a relationship with Russia we actually want.
pl Do tego celu mogą być uwzględniane wszystkie aspekty sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na życie, przy czym wpływy z innych środków niż składki i uzyskany z nich dochód nie mogą mieć charakteru systematycznego i stałego w takim stopniu, że w dłuższej perspektywie byłaby zagrożona wypłacalność zakładu
en For that purpose, all aspects of the financial situation of a life insurance undertaking may be taken into account, without the input from resources other than premiums and income earned thereon being systematic and permanent in a way that it may jeopardise the solvency of the undertaking concerned in the long term
pl stwierdza, że ewentualny niekorzystny efekt powrotu do sytuacji sprzed orzeczeń w sprawach SIMAP i Jaegera polega na tym, że mogłoby się zdarzyć, że harmonogramy pracy przewidywałyby długie okresy dyżurowania pracowników w stałej gotowości w miejscu pracy; sytuacja taka, o ile nie pozostawałaby pod skuteczną kontrolą, mogłaby mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a być może także i innych osób, np. odbiorców usług i społeczeństwa, a także na możliwość pogodzenia przez pracownika swojej pracy z życiem rodzinnym
en recognises that a possible negative effect of returning to the pre-SIMAP/Jaeger position is that there could be situations where patterns of work could exist in which workers may spend large amounts of time on-call at the workplace and that, if not effectively managed, this could potentially impact on the health and safety of such workers, and possibly others, such as customers and the public, and also on a worker's ability to balance work and family life
pl Słyszymy coraz więcej takich lamentów, że większa liczba dokumentów Unii Europejskiej powinna być tłumaczona na język niemiecki, że Niemcy państwem wnoszącym do budżetu Unii Europejskiej największy wkład, że Niemcy powinny mieć swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ itd.
en We hear more and more of this lamentation: that more EU documents should be translated into German, that Germany is the biggest net contributor to the EU budget, that it should have its own seat on the UN Security Council and so on.
pl zgadza się, że konsumenci chcący zmienić dostawcę usług finansowych muszą mieć pełną swobodę dokonywania zmian, ograniczaną minimalną ilością barier prawnych i związanych z tym kosztów, oraz że klauzule umów regulujące zmianę dostawcy muszą być sformułowane przejrzyście, w łatwo zrozumiałym języku oraz konsumenci powinni być o nich wyraźnie informowani
en Agrees that consumers who wish to change financial service provider must be free to do so at any time, subject only to minimum legal barriers and costs, and that contract clauses governing such a change of provider must be drafted in transparent, easily comprehensible language and be explicitly brought to the attention of consumers
pl Każdy kraj chce być dumny ze swojej młodzieży, a każdy młody człowiek chce mieć możliwość poznawania nowych kultur, języków i zdobywania doświadczeń zawodowych za granicą.
en Each country wants to be proud of its young people, and each young person wants the opportunity to get to know new cultures and languages and to acquire professional experience abroad.
pl Cieszyłbym się, gdybyśmy mieli przy naszych stanowiskach komputer. Wówczas moglibyśmy mieć we wszystko wgląd elektroniczny i w czasie głosowania mielibyśmy przed sobą przedmiotowe poprawki w naszych własnych językach, a głosowanie mogłoby być przeprowadzone w ukierunkowany sposób.
en I would be pleased if we could receive a computer here in our workstations, particularly since we can view everything electronically, so that when voting, we then have the amendments in our own languages in front of us and the vote can be carried out in a targeted manner.
pl jest przekonany, że drobni rolnicy muszą mieć zapewniony łatwy dostęp do właściwie ukierunkowanych informacji, które powinny być szeroko rozpowszechniane w lokalnych językach, np. za pośrednictwem wiejskich stacji radiowych, oraz podkreśla konieczność rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, aby zmniejszyć przepaść w dostępie do technologii cyfrowych na obszarach wiejskich
en Believes that accessible and well targeted information must be made available to small scale farmers and should be widely disseminated in local languages, for example through rural radio stations, and stresses the need to develop information and communication technologies to reduce the digital divide in rural areas
pl podziela pogląd Komisji, że wskaźnik ten w początkowej fazie powinien być stosowany do oceny znajomości pięciu najczęściej nauczanych języków w systemach nauczania i szkolenia w Unii Europejskiej (niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego); wzywa jednak Komisję i Radę do ustanowienia koniecznych środków w celu objęcia tymi testami większej liczby urzędowych języków Unii Europejskiej, co nie powinno jednak mieć negatywnego wpływu na nauczanie i rozwijanie innych języków, niepodlegających ocenie przy pomocy wspomnianego wskaźnika
en Shares the Commission's view that in the initial phase this indicator should be used to assess linguistic proficiency in the five most widely taught languages in the Union's education and training systems (English, French, German, Italian and Spanish); calls on the Commission and the Council, however, to take the necessary measures to extend these tests to a wider range of official Union languages without however undermining standards of teaching and development in respect of other languages not assessed by the indicator
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1632040 zdań frazy mieć długi język; być gadatliwym.Znalezione w 199,054 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.