Tłumaczenia na język angielski:

  • interdepartmental   
    (adjv   )

Przykładowe zdania z "międzywydziałowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
zauważa, że zamiast z CCAM intendenci Parlamentu mogą według uznania zasięgać rady międzywydziałowej grupy do spraw zamówień publicznych (GIMP); zauważa ponadto, że w miejsce rocznego sprawozdania CCAM na temat działań w zakresie zamówień Sekretarz Generalny- w reakcji na wcześniejsze rezolucje w sprawie absolutorium- przygotował sprawozdanie oparte na danych dostarczonych przez intendentów, które zawiera następujące informacje na temat zamówień udzielonych w ‧ rNotes that instead of the CCAM, Parliament's authorising officers may on an optional basis consult the Inter-service group on public contracts (GIMP) for advice; notes further that to replace the annual CCAM report on contract activity, the Secretary-General has- in response to earlier discharge resolutions- produced a report based on data supplied by the authorising officers containing the following information on contracts concluded in
zwraca się do Komisji Europejskiej o włączenie kwestii mieszkalnictwa do refleksji nad miastami i trwałym rozwojem regionów oraz do programu prac międzywydziałowej grupy roboczej utworzonej w celu koordynowania polityki prowadzonej w dziedzinach mających wpływ na zagadnienia miejskieCalls on the Commission to include housing in the debate on cities and the sustainable development of the regions, and in the work programme of the inter-services task force set up to coordinate policies affecting the urban dimension
zauważa, że zamiast z CCAM intendenci Parlamentu mogą według uznania zasięgać rady międzywydziałowej grupy do spraw zamówień publicznych (GIMP); zauważa ponadto, że w miejsce rocznego sprawozdania CCAM na temat działań w zakresie zamówień Sekretarz Generalny – w reakcji na wcześniejsze rezolucje w sprawie absolutorium – przygotował sprawozdanie oparte na danych dostarczonych przez intendentów, które zawiera następujące informacje na temat zamówień udzielonych w ‧ rNotes that instead of the CCAM, Parliament’s authorising officers may on an optional basis consult the Inter-service group on public contracts (GIMP) for advice; notes further that to replace the annual CCAM report on contract activity, the Secretary-General has, in response to earlier discharge resolutions, produced a report based on data supplied by the authorising officers containing the following information on contracts concluded in
Ustanawia się międzywydziałową grupę urzędników kancelaryjnychAn interdepartmental group of document management officers shall be set up
Przewodniczący zwołuje posiedzenia grupy międzywydziałowej z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrekcji generalnej lub równorzędnej służbyThe interdepartmental group shall be convened by its chairman, either on the chairman
Ponadto EKES wspiera inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do powołania grupy międzywydziałowej zajmującej się problematyką miejskąThe EESC also supports the European Commission's initiative to set up an inter-service group on urban issues
Niemniej jednak poprzez grupy międzywydziałowe wszyscy uczestniczymy w tym procesie.Nevertheless, through the inter-service groups we are all participating in this process.
Proszę mi pozwolić także powiedzieć, że DG REGIO przygotowała, na lata 2007-2013 wytyczne dla wewnętrznych prac Komisji nad kwestią Romów, które były stosowane przez wszystkie służby w okresie programowania. Istnieje grupa międzywydziałowa ds.Let me also say that DG REGIO has prepared, for the period 2007-2013, guidance for internal Commission work on the Roma issue, which has been used across the services in the programming period.
Wprowadzenie w życie wyżej wymienionych zasad wymaga ustalenia logicznej i niezawodnej struktury organizacyjnej w ramach każdej dyrekcji generalnej lub równorzędnej służby, na poziomie międzywydziałowym oraz na poziomie KomisjiImplementation of the abovementioned rules requires the establishment of a sound and reliable organisational structure within each Directorate-General or equivalent department, at interdepartmental level and at Commission level
Jestem koordynatorem współpracy międzywydziałowejI' m an interdepartmental liaison
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne jako zindywidualizowana forma kształcenia na studiach wyższych.Individual Interdepartmental Studies in the Humanities as an Individual Form of Training in Higher Education.
utworzenia przy Komisji międzywydziałowej jednostki koordynacyjnej na rzecz rozwoju terytorialnego, której zadaniem byłoby opracowanie i realizacja strategii informacyjnej i komunikacyjnej dotyczącej społecznie odpowiedzialnej jednostki terytorialnejsetting up a territorial development inter-service coordination unit within the Commission, tasked with framing and implementing an SRR information and communication strategy
Sekretarz generalny, działając na wniosek międzywydziałowej grupy urzędników kancelaryjnych i w porozumieniu z dyrektorem generalnym ds. personelu i administracji, przyjmuje i regularnie uaktualnia przepisy wykonawcze do niniejszych przepisówRules for the implementation of these provisions shall be adopted and regularly updated by the Secretary-General, in agreement with the Director-General for Personnel and Administration, acting on a proposal from the interdepartmental group of document management officers
Utworzona ostatnio międzywydziałowa grupa zadaniowa Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawy miejskie powinna zająć się mieszkalnictwem jako istotnym elementem polityki miejskiejThe recently created inter-service Task force of the Commission in charge of urban affairs to deal with housing as an important element of urban policies
udział w licznych posiedzeniach koordynacyjnych- wewnętrznych, międzywydziałowych i posiedzeniach organów (Konferencji Przewodniczących, Konferencji Przewodniczących Komisji, Konferencji Przewodniczących Delegacjiattending numerous internal and interdepartmental coordination meetings and meetings of European Parliament bodies (Conference of Presidents, Conference of Committee Chairs, Conference of Delegation Chairs
Określając środki szkoleniowe, biorą oni pod uwagę wymagania dyrekcji generalnych i równorzędnych służb odnośnie do szkolenia i wsparcia, przekazane przez międzywydziałową grupę urzędników kancelaryjnychWhen determining training measures they shall take due account of the training and support requirements of Directorates-General and equivalent departments as relayed by the interdepartmental group of document management officers
Grupa międzywydziałowaInterdepartmental group
Rozważajcie też aspekt kryminalny... a nie różnice międzywydziałoweBuild your evidence for a criminal complaint, not just interdepartmental
wzywa Komisję i Radę do zapewnienia spójności praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych w zakresie rozwoju UE, handlu zewnętrznego i polityki praw człowieka, a także do ustanowienia w tym celu międzywydziałowej grupy roboczej ds. praw ekonomicznych, społecznych i kulturowychCalls on the Council and the Commission to ensure the coherence of ESC rights in the EU's development, external trade and human rights policies, and, to that end, to set up an inter-service working group on ESC rights
Proponuje, aby grupa międzywydziałowa Komisji Europejskiej do spraw miejskich zajmowała się również kwestiami mieszkalnictwa i wyznaczyła odpowiedzialną za nie osobęThe Committee suggests that the inter-service group include housing in its remit and that it appoint an interlocutor on this issue
Chyba opuściłeś zajęcia z polityki międzywydziałowejAll I need is a jury to like me
Musimy prowadzić efektywniejszą pracę międzywydziałową.We need to have more effective inter-departmental work.
zobowiązuje Komisję do poszukiwania nowych sposobów łączenia poszczególnych dziedzin polityki i narzędzi strukturalnych z innymi dziedzinami polityki i środkami wspólnotowymi ukierunkowanymi na zwiększanie synergii w dziedzinie wspierania konkurencyjności, badań naukowych i trwałej innowacyjności w oparciu o prace międzywydziałowego zespołu zadaniowego Komisji poświęcone tym dziedzinomUrges the Commission to explore new ways of combining structural policies and instruments with other Community policies and instruments aimed at increasing synergies that will promote competitiveness and sustainable research and innovation, drawing on the work of the Commission's interdepartmental task forces dedicated to these fields
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23 zdań frazy międzywydziałowy.Znalezione w 0,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.