Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowa
qualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wzywa Komisję, aby wskazała państwom członkowskim dostępne możliwości finansowania metod prowadzenia badań przesiewowych i profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, jak również możliwości dalszych badań naukowych w dziedzinie chorób układu krążenia za pośrednictwem Siódmego ramowego programu w dziedzinie badań, funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
en Calls on the Commission to point out to Member States the funding opportunities available for cardiovascular disease and high blood pressure screening and prevention methods as well as for further research into cardiovascular disease, such as through the Seventh Research Framework Programme, the Structural Funds and the European Development Fund
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (na przykład niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznych
en If new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (for example, inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
pl Jednakże dla celów badań przesiewowych, w celu wykrycia całkowitej zawartości ASP w jadalnych częściach mięczaków, może być także stosowana metoda ‧.‧ ASP ELISA, opublikowana w Dzienniku AOAC w czerwcu ‧ r
en However, for screening purposes, the ‧.‧ ASP ELISA method as published in the AOAC Journal of June ‧ may also be used to detect the total content of ASP of edible parts of molluscs
pl Śledzenie obecności dioksyn w środkach spożywczych może być dokonywane przy zastosowaniu strategii opartej na metodzie przesiewowej mającej na celu wybór próbek o poziomie dioksyn i dioksynopodobnych PCB nie mniejszym niż ‧ % poniżej lub powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu
en Monitoring for the presence of dioxins in foodstuffs may be performed by a strategy involving a screening method in order to select those samples with levels of dioxins and dioxin-like PCBs that are less than ‧ % below or exceed the maximum level
pl Mowa tu o wynalezionym przez rumuńskiego badacza, Raluka-Ioana van Stadego, czujniku, który pozwala przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku raka przed wystąpieniem symptomów, co zapewnia najdokładniejszą metodę dostępną na rynku, ułatwiając tym samym osiągnięcie wyższego wskaźnika terapii zakończonej powodzeniem.
en It is a sensor invented by Romanian researcher Raluca-Ioana van Stade, which can screen for types of cancer before the symptoms appear, providing the most accurate method available on the market, thereby facilitating a higher rate of treatment success.
pl Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptaków
en Initial screening using M gene PCR is recommended, with rapid testing of positives for H‧ (but within two weeks) and in case of a positive finding analysis of the cleavage site must be undertaken as soon as possible to determine whether or not it has a highly pathogenic avian influenza (HPAI) or a low pathogenic avian influenza (LPAI) motif
pl Metoda przesiewowa analizy, z popartym dowodami, ogólnie możliwym do przyjęcia uzasadnieniem i wysoką wydajnością, mogłaby być wykorzystywana do selekcjonowania próbek o znaczących poziomach dioksyn
en A screening method of analysis with proven, widely acceptable validation and high throughput could be used to select the samples with significant levels of dioxins
pl Krótki okres czasu między przyjęciem rozporządzenia (WE) nr ‧ a wejściem w życie specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum uniemożliwia ustanowienie wykazu uprawianych odmian kwalifikujących się do przyznania pomocy w latach ‧ zgodnie z przewidzianą metodą przesiewową
en The short time between the adoption of Regulation (EC) No ‧ and the entry into force of the specific quality premium for durum wheat makes it impossible to establish a list of eligible varieties for the granting of the aid in the years ‧ and ‧ according to the envisaged screening method
pl Strategia przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie metody przesiewowej dla wszystkich potwierdzonych przypadków TSE u małych przeżuwaczy na poziomie krajowych laboratoriów referencyjnych
en The strategy includes firstly implementing a screening method of all confirmed TSE cases in small ruminants at the level of the national reference laboratories
pl w przypadku gdy wynik pierwszego badania przesiewowego nie został potwierdzony kolejnym szybkim testem, próbka musi zostać poddana badaniu z zastosowaniem jednej z pozostałych metod potwierdzających; w przypadku gdy wynik zastosowanego badania histopatologicznego jest niejednoznaczny lub negatywny, tkanki poddaje się dalszemu badaniu, z zastosowaniem jednej z pozostałych metod i protokołów badania potwierdzającego
en where the result of the primary screening is not confirmed by the subsequent rapid test, the sample must be subjected to an examination by one of the other confirmatory methods; in case the histopathological examination is used for that purpose but proves to be inconclusive or negative, the tissues must be submitted to a further examination by one of the other confirmatory methods and protocols
pl Państwa członkowskie wykorzystujące metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy analizie nie więcej niż ‧ % próbek do pobrania i poddania analizie zgodnie z tabelą w pkt
en Member States using multi-residue methods may use qualitative screening methods on up to ‧ % of the samples to be taken and analysed in accordance with the table in point
pl Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to badanie przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metody
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Do standardowych metod zapobiegających zakażeniu w wyniku stosowania produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkiego należą: dobór dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobrań i puli osocza na swoiste markery zakażenia, skuteczne metody unieczynniania/usuwania wirusów w trakcie procesu wytwarzania
en Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses
pl ZMODYFIKOWANE BADANIE PRZESIEWOWE OECD (Metoda C.‧-B
en MODIFIED OECD SCREENING TEST (Method C.‧-B
pl Metody analiz GC/MS i pomiaru aktywności biologicznej mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań przesiewowych
en GC/MS methods of analysis and bioassays may be used for screening
pl Następnie we wszystkich przypadkach, w których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wybrane laboratoria podlegające laboratorium referencyjnemu Wspólnoty ds. TSE (CRL) próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metod
en Secondly, a ring trial with at least three different methods in selected laboratories under the heading of the Community Reference laboratory for TSEs (CRL) to be carried out on all cases in which the first screening test could not exclude BSE
pl ANALIZA METODĄ PRZESIEWOWĄ
en SCREENING METHODS OF ANALYSIS
pl W celu zapewnienia przestrzegania tych wymogów, w każdym Państwie Członkowskim należy ustalić kryteria metody przesiewowej dla odmian oraz procedurę ustalania wykazu uprawianych odmian jak również minimalną ilość kwalifikowanego materiału siewnego do wykorzystania
en In order to ensure that those requirements are respected, the criteria for the variety screening method in each Member States should be fixed and the procedure for the establishment of the eligible varieties list as well as the minimum quantity of certified seeds to be used should be fixed
pl W przypadku metod przesiewowych wartość współczynnika odzysku wynosi od ‧ do ‧ %
en For screening methods, the recoveries shall be in the range of ‧ to ‧ %
pl Przeprowadza się wstępne badania przesiewowe metodą PCR dla genu M, a wyniki dodatnie poddaje się następnie szybkim badaniom na obecność H‧, przeprowadzanym w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie
en Initial screening using M gene PCR shall be carried out, followed by rapid testing of positive findings for H‧ which shall be carried out within a period of not more than ‧ weeks
pl W przypadku gdy wyniki jakościowego badania przesiewowego są pozytywne, państwo członkowskie stosuje zwyczajowe metody docelowe, aby przedstawić wyniki w kategoriach ilościowych
en Where the results of qualitative screening are positive, Member States shall use a usual target method to quantify the findings
pl Próbki zbadano metodą przesiewową pod kątem rażąco niskiego stopnia skażenia mikrobiologicznego i w takim przypadku badane metodą CEN
en Samples were screened for abnormally low microbiologic contamination and in that case, analysed with the CEN Method
pl METODY PRZESIEWOWE
en SCREENING METHODS
pl Niniejsza dyrektywa ustanawia te techniczne wymagania, które uwzględniają zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej [‧], niektóre zalecenia Rady Europy, opinię Komitetu Naukowego ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, monografii Farmakopei Europejskiej, w szczególności dotyczących krwi lub składników krwi jako materiału wyjściowego do produkcji leków gotowych oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również międzynarodowe doświadczenie w tej dziedzinie
en This Directive lays down those technical requirements, which take account of Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community, certain recommendations of the Council of Europe, the opinion of the Scientific Committee for Medicinal Products and Medical Devices, the monographs of the European Pharmacopoeia, particularly in respect of blood or blood components as a starting material for the manufacture of proprietary medicinal products and recommendations of the World Health Organisation (WHO), as well as international experience in this field
pl Pełne wykorzystanie tej metody jako głównego badania przesiewowego zaleca się tylko wtedy, jeśli posiada się specjalistyczną, fachową wiedzę na ten temat
en Full exploitation of this method as principal screening test is only recommended when specialised expertise has been acquired
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43613 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 4,397 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.