Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowa
qualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przesiewowe metody analizy
en Screening methods of analysis
pl Do wyboru próbek o znaczących poziomach dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) powinno stosować się analizę metodą przesiewową, ze sprawdzoną, szeroko akceptowalną walidacją, o wysokiej wydajności
en A screening method of analysis with proven, widely acceptable validation and high throughput should be used to select the samples with significant levels of dioxins and dioxin-like PCBs
pl Do standardowych metod zapobiegających zakażeniu w wyniku stosowania produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkiego należą: dobór dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobrań i puli osocza na swoiste markery zakażenia, skuteczne metody unieczynniania/usuwania wirusów w trakcie procesu wytwarzania
en Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses
pl Metody analiz GC/MS i pomiaru aktywności biologicznej mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań przesiewowych
en GC/MS methods of analysis and bioassays may be used for screening
pl Strategia przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie metody przesiewowej dla wszystkich potwierdzonych przypadków TSE u małych przeżuwaczy na poziomie krajowych laboratoriów referencyjnych
en The strategy includes firstly implementing a screening method of all confirmed TSE cases in small ruminants at the level of the national reference laboratories
pl Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to badanie przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metody
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Następnie we wszystkich przypadkach, u których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wyselekcjonowane przez CRL laboratoria próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metod
en Secondly, a ring trial with at least three different methods in selected laboratories under the heading of the CRL to be carried out on all cases in which the first screening test could not exclude BSE
pl METODY PRZESIEWOWE
en SCREENING METHODS
pl EpiDermTM (zwalidowana metoda referencyjna ‧) zaleca się do stosowania jedynie jako przesiewową metodę badania lub w ramach strategii badań sekwencyjnych, zgodnie z podejściem uwzględniającym wartość naukową danych, w celu zaklasyfikowania do kategorii ‧ według GHS, substancje drażniące
en Methods with a performance equivalent to EpiDermTM (validated reference method ‧) are only recommended as a screen test method, or as part of a sequential testing strategy in a weight of evidence approach, for classifying GHS category ‧ irritant substances
pl Państwa Członkowskie wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ ustanawiają wykaz odmian pszenicy durum kwalifikujących się do specjalnej premii jakościowej określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ zgodnie metodą przesiewową odmian określonych w ust. ‧ niniejszego artykułu
en Member States listed in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall establish the list of durum wheat varieties eligible for the special quality premium referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ in accordance with the variety screening method laid down in paragraphs ‧ to ‧ of this Article
pl informacje dotyczące kontroli klinicznych i planów pobierania próbek na potrzeby nadzoru czynnego i biernego oraz analiz przesiewowych (częstotliwość, metody, wyniki
en information relating to the clinical checks and sampling plans for active and passive surveillance and screening analyses (frequencies, methods, results
pl Należy więc ustanowić ścisłe wymagania w stosunku do analizy potwierdzającej i minimalnych wymogów dotyczących metod przesiewowych
en It is therefore appropriate to establish strict requirements for the confirmatory methods of analysis and minimum requirements for the screening method
pl Państwa członkowskie wykorzystujące metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy analizie nie więcej niż ‧ % próbek do pobrania i poddania analizie zgodnie z tabelą w pkt
en Member States using multi-residue methods may use qualitative screening methods on up to ‧ % of the samples to be taken and analysed in accordance with the table in point
pl w przypadku gdy wynik pierwszego badania przesiewowego nie został potwierdzony kolejnym szybkim testem, próbka musi zostać poddana badaniu z zastosowaniem jednej z pozostałych metod potwierdzających; w przypadku gdy wynik zastosowanego badania histopatologicznego jest niejednoznaczny lub negatywny, tkanki poddaje się dalszemu badaniu, z zastosowaniem jednej z pozostałych metod i protokołów badania potwierdzającego
en where the result of the primary screening is not confirmed by the subsequent rapid test, the sample must be subjected to an examination by one of the other confirmatory methods; in case the histopathological examination is used for that purpose but proves to be inconclusive or negative, the tissues must be submitted to a further examination by one of the other confirmatory methods and protocols
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (na przykład niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznych
en If new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (for example, inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, wykonać badanie przesiewowe, stosując ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧) lub metodę równoważną
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Następujące roztwory podstawowe są używane(o różnych współczynnikach rozcieńczenia) dla metod DOC Die-Away, zmodyfikowanego badania przesiewowego OECD, wydzielanie CO‧, respirometrii manometrycznej i badania „zamkniętej butli”
en The following stock solutions may be used (with different dilution factors) for the methods DOC Die-Away, Modified OECD Screening, CO‧ Evolution, Manometric Respirometry, Closed Bottle test
pl Długoterminowy wpływ leczenia testosteronem na gruczoły piersiowe pozostaje obecnie nieznany, dlatego należy uważnie obserwować pacjentki pod kątem raka piersi zgodnie z aktualnie zaakceptowanymi metodami badań przesiewowych i indywidualnymi potrzebami pacjentki
en The long-term effect of testosterone treatment on the breast is currently unknown, therefore patients should be carefully monitored with regard to breast cancer in accordance with currently accepted screening practises and individual patient needs
pl Inne działania prowadzone w kontekście zdrowia publicznego obejmowały zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej[‧] oraz zalecenie ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych od ‧ Hz ‧ GHz[‧]
en Other activities in the context of the public health framework included Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community and Recommendation ‧/EC of ‧ July ‧ on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields ‧ Hz to ‧ GHz
pl Niniejsza dyrektywa ustanawia te techniczne wymagania, które uwzględniają zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej [‧], niektóre zalecenia Rady Europy, opinię Komitetu Naukowego ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, monografii Farmakopei Europejskiej, w szczególności dotyczących krwi lub składników krwi jako materiału wyjściowego do produkcji leków gotowych oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również międzynarodowe doświadczenie w tej dziedzinie
en This Directive lays down those technical requirements, which take account of Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community, certain recommendations of the Council of Europe, the opinion of the Scientific Committee for Medicinal Products and Medical Devices, the monographs of the European Pharmacopoeia, particularly in respect of blood or blood components as a starting material for the manufacture of proprietary medicinal products and recommendations of the World Health Organisation (WHO), as well as international experience in this field
pl Wiemy, że najtańszą metodą zwalczania raka jest zapobieganie, a mimo to istnieją państwa członkowskie, w tym na przykład Węgry, w których w tym roku znaleziono fundusze jedynie na programy badań przesiewowych w kierunku raka gardła, piersi i jelita grubego, ale nie w kierunku innych odmian raka.
en We know that the most cost-effective way to combat cancer is prevention, and yet there are Member States, including Hungary for example, where this year money is only being put into screening programmes for mouth, breast and cervical cancers, but not other types of cancer.
pl Następnie we wszystkich przypadkach, w których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wybrane laboratoria podlegające laboratorium referencyjnemu Wspólnoty ds. TSE (CRL) próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metod
en Secondly, a ring trial with at least three different methods in selected laboratories under the heading of the Community Reference laboratory for TSEs (CRL) to be carried out on all cases in which the first screening test could not exclude BSE
pl Przy ustalaniu wymagań technicznych i dostosowywaniu ich do postępu należy uwzględnić zalecenie Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej[‧], odnośne zalecenia Rady Europy i WHO, jak również wskazówki odnośnych instytucji i organizacji europejskich w rodzaju wskazań Farmakopei Europejskiej
en Setting of technical requirements and adaptation to progress should take into account the Council recommendation of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the EC, relevant recommendations of the Council of Europe and the WHO as well as indications of relevant European institutions and organisations such as the monographs of the European Pharmacopoeia
pl Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptaków
en Initial screening using M gene PCR is recommended, with rapid testing of positives for H‧ (but within two weeks) and in case of a positive finding analysis of the cleavage site must be undertaken as soon as possible to determine whether or not it has a highly pathogenic avian influenza (HPAI) or a low pathogenic avian influenza (LPAI) motif
pl Metody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMS
en Screening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methods
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43613 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 11,888 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.