Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowa
qualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, wykonać badanie przesiewowe, stosując ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧) lub metodę równoważną
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Śledzenie obecności dioksyn w środkach spożywczych może być dokonywane przy zastosowaniu strategii opartej na metodzie przesiewowej mającej na celu wybór próbek o poziomie dioksyn i dioksynopodobnych PCB nie mniejszym niż ‧ % poniżej lub powyżej najwyższego dopuszczalnego poziomu
en Monitoring for the presence of dioxins in foodstuffs may be performed by a strategy involving a screening method in order to select those samples with levels of dioxins and dioxin-like PCBs that are less than ‧ % below or exceed the maximum level
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (np. niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznych
en If new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (e.g. inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
pl "Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej"
en Populational programme for the detection of breast cancer by screening mammography
pl wzywa Komisję, aby wskazała państwom członkowskim dostępne możliwości finansowania metod prowadzenia badań przesiewowych i profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, jak również możliwości dalszych badań naukowych w dziedzinie chorób układu krążenia za pośrednictwem Siódmego ramowego programu w dziedzinie badań, funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
en Calls on the Commission to point out to Member States the funding opportunities available for cardiovascular disease and high blood pressure screening and prevention methods as well as for further research into cardiovascular disease, such as through the Seventh Research Framework Programme, the Structural Funds and the European Development Fund
pl Państwa Członkowskie wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ ustanawiają wykaz odmian pszenicy durum kwalifikujących się do specjalnej premii jakościowej określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ zgodnie metodą przesiewową odmian określonych w ust. ‧ niniejszego artykułu
en Member States listed in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall establish the list of durum wheat varieties eligible for the special quality premium referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ in accordance with the variety screening method laid down in paragraphs ‧ to ‧ of this Article
pl Jeśli potrzebne jest nowe badanie, wykonać badanie przesiewowe stosując ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub metodę równoważną
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Mowa tu o wynalezionym przez rumuńskiego badacza, Raluka-Ioana van Stadego, czujniku, który pozwala przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku raka przed wystąpieniem symptomów, co zapewnia najdokładniejszą metodę dostępną na rynku, ułatwiając tym samym osiągnięcie wyższego wskaźnika terapii zakończonej powodzeniem.
en It is a sensor invented by Romanian researcher Raluca-Ioana van Stade, which can screen for types of cancer before the symptoms appear, providing the most accurate method available on the market, thereby facilitating a higher rate of treatment success.
pl Krótki okres czasu między przyjęciem rozporządzenia (WE) nr ‧ a wejściem w życie specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum uniemożliwia ustanowienie wykazu uprawianych odmian kwalifikujących się do przyznania pomocy w latach ‧ zgodnie z przewidzianą metodą przesiewową
en The short time between the adoption of Regulation (EC) No ‧ and the entry into force of the specific quality premium for durum wheat makes it impossible to establish a list of eligible varieties for the granting of the aid in the years ‧ and ‧ according to the envisaged screening method
pl Próbki zbadano metodą przesiewową pod kątem rażąco niskiego stopnia skażenia mikrobiologicznego i w takim przypadku badane metodą CEN
en Samples were screened for abnormally low microbiologic contamination and in that case, analysed with the CEN Method
pl W przypadku gdy wyniki jakościowego badania przesiewowego są pozytywne, państwo członkowskie stosuje zwyczajowe metody docelowe, aby przedstawić wyniki w kategoriach ilościowych
en Where the results of qualitative screening are positive, Member States shall use a usual target method to quantify the findings
pl Przeprowadza się wstępne badania przesiewowe metodą PCR dla genu M, a wyniki dodatnie poddaje się następnie szybkim badaniom na obecność H‧, przeprowadzanym w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie
en Initial screening using M gene PCR shall be carried out, followed by rapid testing of positive findings for H‧ which shall be carried out within a period of not more than ‧ weeks
pl Do standardowych metod zapobiegających zakażeniu w wyniku stosowania produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkiego należą: dobór dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobrań i puli osocza na swoiste markery zakażenia, skuteczne metody unieczynniania/usuwania wirusów w trakcie procesu wytwarzania
en Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses
pl Długoterminowy wpływ leczenia testosteronem na gruczoły piersiowe pozostaje obecnie nieznany, dlatego należy uważnie obserwować pacjentki pod kątem raka piersi zgodnie z aktualnie zaakceptowanymi metodami badań przesiewowych i indywidualnymi potrzebami pacjentki
en The long-term effect of testosterone treatment on the breast is currently unknown, therefore patients should be carefully monitored with regard to breast cancer in accordance with currently accepted screening practises and individual patient needs
pl METODY PRZESIEWOWE
en SCREENING METHODS
pl Państwa członkowskie wykorzystujące metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy analizie nie więcej niż ‧ % próbek do pobrania i poddania analizie zgodnie z tabelą w pkt
en Member States using multi-residue methods may use qualitative screening methods on up to ‧ % of the samples to be taken and analysed in accordance with the table in point
pl W celu zapewnienia przestrzegania tych wymogów, w każdym Państwie Członkowskim należy ustalić kryteria metody przesiewowej dla odmian oraz procedurę ustalania wykazu uprawianych odmian jak również minimalną ilość kwalifikowanego materiału siewnego do wykorzystania
en In order to ensure that those requirements are respected, the criteria for the variety screening method in each Member States should be fixed and the procedure for the establishment of the eligible varieties list as well as the minimum quantity of certified seeds to be used should be fixed
pl Przesiewowe metody analizy
en Screening methods of analysis
pl Metoda przesiewowa analizy, z popartym dowodami, ogólnie możliwym do przyjęcia uzasadnieniem i wysoką wydajnością, mogłaby być wykorzystywana do selekcjonowania próbek o znaczących poziomach dioksyn
en A screening method of analysis with proven, widely acceptable validation and high throughput could be used to select the samples with significant levels of dioxins
pl Metody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMS
en Screening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methods
pl Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to należy wykonać badania przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metody
en If new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
pl Jednakże dla celów badań przesiewowych, w celu wykrycia całkowitej zawartości ASP w jadalnych częściach mięczaków, może być także stosowana metoda ‧.‧ ASP ELISA, opublikowana w Dzienniku AOAC w czerwcu ‧ r
en However, for screening purposes, the ‧.‧ ASP ELISA method as published in the AOAC Journal of June ‧ may also be used to detect the total content of ASP of edible parts of molluscs
pl Metoda przesiewowa oznacza metody stosowane do wykrycia obecności substancji lub klasy substancji na poziomie udziału
en Screening method means methods that are used to detect the presence of a substance or class of substances at the level of interest
pl wykrycie przeciwciał Treponema pallidum metodą testu przesiewowego (TPHA, TPPA lub EIA) ORAZ dodatkowo wykrycie przeciwciał Tp-IgM (metodą IgM-ELISA, IgM immunoblot lub ‧S-IgM-FTA-abs) – potwierdzone w drugiej próbie IgM
en Detection of Treponema pallidum antibodies by screening test (TPHA, TPPA or EIA) AND additionally detection of Tp-IgM antibodies (by IgM-ELISA, IgM immunoblot or ‧S-IgM-FTA-abs)- confirmed by a second IgM assay
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43613 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 4,561 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.