Tłumaczenia na język angielski:

  • pulp   
    (verb, noun   )
  • wood pulp   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "masa celulozowa z drewna", pamięć tłumaczeniowa

add example
W pozycji ‧ wyrażenie masa celulozowa do przeróbki chemicznej oznacza chemiczny ścier z drewna, posiadający zawartość części nierozpuszczalnych ‧ % masy lub więcej w odniesieniu do sodowej lub siarczanowej masy celulozowej, względnie ‧ % masy lub więcej w odniesieniu do siarczynowej masy celulozowej, po jednej godzinie w roztworze wodorotlenku sodu, zawierającym ‧ % masy wodorotlenku sodu (NaOH) w temperaturze ‧ °C i w odniesieniu do siarczynowej masy celulozowej zawartość popiołu nie przekracza ‧,‧ % masyFor the purposes of heading ‧, the expression chemical wood pulp, dissolving grades means chemical wood pulp having by weight an insoluble fraction of ‧ % or more for soda or sulphate wood pulp or of ‧ % or more for sulphite wood pulp after one hour in a caustic soda solution containing ‧ % sodium hydroxide (NaOH) at ‧ °C, and for sulphite wood pulp an ash content that does not exceed ‧,‧ % by weight
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebliWastes from wood processing and the production of paper, cardboard, pulp, panels and furniture
ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ PRODUKCJI PAPIERU, TEKTURY, MASY CELULOZOWEJ, PŁYT I MEBLIWASTES FROM WOOD PROCESSING AND THE PRODUCTION OF PAPER, CARDBOARD, PULP, PANELS AND FURNITURE
obaw związanych z oddziaływaniem ogólnoustrojowym w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbce metali, w elektrotechnologii, obróbce drewna, produkcji masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), wykonywaniu podłóg, przemyśle budowniczymconcerns for systemic effects as a consequence of repeated inhalation exposure arising from the production of formulations (paints, lacquers, adhesives, cleanser), metal treatment, electro-engineering, wood treatment, pulp and paper production (paints and adhesives), flooring works, building trade
W komunikacie porusza się przede wszystkim wyzwania, przed jakimi stoi przemysł związany z leśnictwem definiowany jako obejmujący: przemysł wytwórczy masy celulozowej, papieru i opakowań papierowych, przemysł przetwórczy drewna- od tartaków po wytwórnie płyt drewnopochodnych, a także przemysł korkowy i poligraficznyThe Communication in the first instance addresses the challenges faced by the forest-based industries (FBI), defined as the industries producing pulp, paper and paper packaging, the woodworking industries (like sawmills and wood-based panels) and the cork and printing industries
obaw związanych z miejscowym oddziaływaniem na drogi oddechowe w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe związanego z produkcją i dalszym przetwarzaniem substancji jako półproduktu chemicznego, produkcją preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbką metali, obróbką drewna, produkcją masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), pracą w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, pracą przy wykonywaniu podłóg, w przemyśle budowlanym i przy stosowaniu kosmetykówconcerns for local effects in the respiratory tract as a consequence of repeated inhalation exposure arising from manufacture and further processing as a chemical intermediate, production of formulations (paints, lacquers, adhesives, cleanser), metal treatment, electro-engineering, wood treatment, pulp and paper production (paints and adhesives), flooring works, building trade and use of cosmetics
Działalność łączących się przedsiębiorstw pokrywa się jedynie na czterech etapach procesu, mianowicie w dziedzinie komór fermentacyjnych (na etapie gotowania, na którym drewno jest mieszane ze środkami chemicznymi, a także podgrzewane na parze w celu rozpuszczenia ligniny), urządzeń służących do mycia masy celulozowej (mycia i oczyszczania z resztek chemicznych), urządzeń służących do delignifikacji tlenowej (dalszej delignifikacji z użyciem tlenu) oraz służących do bielenia (bielenia masy, która po etapie delignifikacji jest nadal brązowaThe merging parties' activities overlap only in four process islands, namely in the field of digesters (cooking stage, where wood is mixed with chemicals and heated with steam in order to dissolve the lignin), equipment for brown stock washing (washing and cleaning of chemical residues), for oxygen delignification (further delignification with oxygen) and for bleaching (bleaching of the pulp which is still brown after the delignification stage
odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowywood-based waste from the pulp and paper industries, e.g. black liquor
Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpadyPulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowy (tylko z węglem pochodzącym z biomasywood-based waste from the pulp and paper industries, e.g. black liquor (with only biomass carbon
ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICHPULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF
ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADYPULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD
Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nichPulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and articles thereof
Dyrektywa ‧/‧/WE stanowi, iż drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, drewna do sztauerowania, przekładek drewnianych i drewna wspornikowego, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA jest okorowane i pozbawione wydrążonych przez chodniki larwalne dziur o średnicy większej niż ‧ mm, a poziom wilgotności wyrażonej w procentach suchej masy i uzyskanej w trakcie obróbki jest mniejszy niż ‧ %Directive ‧/‧/EC stipulates that wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., in the form of packing cases, crates, drums, pallets, box pallets or other load boards, dunnage, spacers and bearers including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the USA shall be stripped of its bark, and shall be free from grub holes larger than ‧ mm across, and shall have a moisture content expressed as a percentage of dry matter, of less than ‧ %, achieved at the time of manufacture
W przypadku gdy objętość lub masa produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż ‧ % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu pod względem objętości lub masyWhere the volume or weight of the timber products contained in the shipment presented for release for free circulation does not deviate by more than ‧ % from the volume or weight indicated in the corresponding licence, it shall be considered that the shipment conforms to the information provided in the licence so far as volume or weight is concerned
CPA ‧.‧.‧: Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard; non-domestic dryers n.e.c
Jeżeli objętość lub masa produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż ‧ % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu odnośnie do objętości lub masyWhere the volume or weight of the timber products contained in the shipment presented for release for free circulation does not deviate by more than ‧ % from the volume or weight indicated in the corresponding licence, it shall be considered that the shipment conforms to the information provided in the licence so far as volume or weight is concerned
Pakowanie odbywa się bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym, co pozwala na zachowanie jakości i umożliwia monitorowanie opakowań (są to wiaderka wykonane z drewna lub z innych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów o masie ‧-‧ kg lub opakowania detaliczne o masie od ‧,‧ do ‧ kg, które w zależności od producenta mogą mieć formę prostopadłościanu zapakowanego w wielowarstwową kompozytową folię aluminiową albo rolki owiniętej w drewnianą okleinę lub też walca w plastikowym opakowaniuIt is packaged either in small ‧ to ‧ kg buckets made of wood or another non-toxic material, or in small packages overlaid with several layers of aluminium foil, in the form of a small roll with a wooden casing, or in the form of a cylinder in a plastic packet
Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Wspólnoty w jej pierwotnym składzie produktów objętych działami ‧ i ‧ Wspólnej Taryfy Celnej, z wyjątkiem pozycji ‧ (Płyty stosowane w budownictwie z masy papierniczej, drewna odwłóknionego lub różnych roślin odwłóknionych, nawet aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi), są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramemCUSTOMS DUTIES ON IMPORTS INTO THE COMMUNITY AS ORIGINALLY CONSTITUTED OF PRODUCTS FALLING WITHIN CHAPTER ‧ OR ‧ OF THE COMMON CUSTOMS TARIFF EXCLUDING HEADING NO ‧ (BUILDING BOARD OF WOOD PULP OR OF VEGETABLE FIBRE, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR WITH SIMILAR BINDERS) SHALL BE PROGRESSIVELY ABOLISHED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING TIMETABLE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1346113 zdań frazy masa celulozowa z drewna.Znalezione w 121,31 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.