Tłumaczenia na język angielski:

  • oil cake   
     
    solid residue
  • cake           
    (verb, noun   )
  • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
tłusty odpad na paszę
 
kuch
 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lniany
linseed cake
makuch rzepakowy
rapeseed cake
makuch z rdzenia palmy
palm kernel expeller
makuchy
oil cakes; oil meals
makuchy arachidowe
peanut cake; groundnut cake
makuchy lniane
linseed cake
makuchy rzepakowe
rapeseed cake
makuchy z ziarna palmy
palm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en sunflower seed as seed and expeller
pl nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lniana
en linseed; linseed expeller; linseed extracted
pl Do tego celu bierze się pod uwagę wartość średnich ilości olejów i makuchów uzyskanych we Wspólnocie w wyniku przetwarzania ‧ kilogramów nasion rącznika po odjęciu kwoty reprezentującej koszty przetwarzania nasion rącznika na olej i makuchy
en For that purpose account shall be taken of the value of the average quantities of oil and oil-cake obtained in the Community from processing ‧ kilograms of castor seed less an amount representing the cost of processing the seed into oil and oil-cake
pl CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczowi olejów roślinnych
en CPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
pl makuchy słonecznikowe: ‧ %
en sunflower cake: ‧ %
pl makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry
en copra expeller; copra extracted
pl w produkcji wina, osad winny, w produkcji oliwy z oliwek odpady, takie jak makuchy
en in vinification, lees and argols, in the manufacture of olive oil, waste, such as oilseed cakes
pl nasiona soi w postaci nasion, nasion opiekanych, makuchu i łusek
en soya bean as bean, toasted, expeller and hulls
pl rzepak w postaci ziaren, makuchu i łusek
en rape seed, expeller and hulls
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oilcake and other solid residues
pl Obejmuje ona wyroby będące przedmiotem przetwórstwa i ich produkty uboczne (np. powrót odtłuszczonego mleka, otrąb, makuch, miazgi buraków cukrowych, naci, jak również powrót nasion po przetworzeniu
en These include goods subjected to treatment and processing and their by-products (e.g. the return of skimmed milk, bran, oilcake and sugar beet pulp and tops, as well as the return of seeds after treatment
pl w przypadku braku ofert i cen nasion rącznika, oleju i makuchy cenę rynku światowego nasion rącznika należy ustalać na tym samym poziomie co cena orientacyjna
en whereas, if there are no offers and no prices for castor seed, oil and oil-cake, the world market price for castor seed should be determined at the same level as the guide price
pl nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku
en rape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
pl jeśli ochrona ma być całkowita i spójna w odniesieniu do makuchów, innych pozostałości pochodzących z ekstrakcji oliwy z oliwek i oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy, należy zastosować system, który miałby taki sam skutek
en whereas if protection is to be complete and consistent, a system which would have the same effect must be applied to oil-cake, other residues resulting from the extraction of olive oil and olives for oil production
pl Nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en Sunflower seed as seed and expeller
pl Finansowane będą w szczególności urządzenia do magazynowania ziaren, prasy do wyciskania oleju, urządzenia do magazynowania makuchów olejowych
en In particular, aid will help finance grain storage facilities, oil presses and oilseed cake storage facilities
pl makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju sojowego, używane do karmienia zwierząt
en Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, used for animal feed
pl rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ upoważnia Portugalię do częściowego zawieszenia należności przywozowych na makuchy do dnia ‧ grudnia ‧ r
en Whereas Commission Regulation (EEC) No ‧ authorizes Portugal to suspend partially the import duties on oil cake until ‧ December
pl Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
en Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
pl W czasie drugiej fazy chowu, czyli fazy opasu, zawartość suchej masy zbóż w paszy nie powinna być niższa niż ‧ %, a dozwolone składniki są następujące: kukurydza, masa ciastowata z ziaren i/lub kłosów kukurydzy, sorgo, jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, inne gatunki zbóż o mniejszym znaczeniu, otręby i inne produkty uboczne pochodzące z przetwórstwa zbóż, ziemniaki suszone, kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych, makuchy lniane, suszone wysłodki buraczane bez cukru, wytłoki z jabłek i gruszek, skórki winogron i pomidorów regulujące tranzyt jelitowy, serum mleka, maślanka, suszona mąka z lucerny, melasa, mączka z koncentratu sojowego, słonecznikowego, sezamowego, kokosowego lub z ziaren kukurydzy, groszek zielony lub inne nasiona roślin strączkowych, drożdże piwne lub torula i inne, tłuszcze o temperaturze topnienia powyżej ‧ °C
en During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least ‧ % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp, linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean, sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast, torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than ‧ °C
pl Preferowane będą programy przetwórstwa dotyczące produktów gwarantujących jakość oraz przetwórstwa rzepaku, tak aby wspomagać przyrost wartości pochodzącej z połączenia zastosowania żywieniowego i energetycznego rzepaku (produkcja sprasowanych, wstępnie obgotowanych makuchów oraz olej rzepakowy jako paliwo używane w gospodarstwie rolnym
en Priority will be given to processing projects for products carrying quality marks and those involving rape seed processing in order to add value through combined nutritional and energy uses of rape seed (the production of pre-cooked, pressed oilseed cake and oil for farm fuel
pl metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobi
en The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
pl Metoda służy do oznaczania zawartości wolnego gossypolu, całkowitego gossypolu i chemicznie związanych substancji w nasionach bawełny, w makuchach, w mączce z nasion bawełny i w mieszankach paszowych zawierających te materiały paszowe, w których zawartość wolnego gossypolu, całkowitego gossypolu i chemicznie związanych substancji przekracza ‧ mg/kg
en This method makes it possible to determine the levels of free gossypol, total gossypol and chemically related substances in cottonseed, cottonseed meal and cottonseed cake and in compound feed containing these feed materials where more than ‧ mg/kg of free gossypol, total gossypol and chemically related substances are present
pl Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy
en Oilcake and other residues resulting from the extraction of olive oil
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,673 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.