Tłumaczenia na język angielski:

  • oil cake   
     
    solid residue
  • cake           
    (verb, noun   )
  • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
tłusty odpad na paszę
 
kuch
 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lniany
linseed cake
makuch rzepakowy
rapeseed cake
makuch z rdzenia palmy
palm kernel expeller
makuchy
oil cakes; oil meals
makuchy arachidowe
peanut cake; groundnut cake
makuchy lniane
linseed cake
makuchy rzepakowe
rapeseed cake
makuchy z ziarna palmy
palm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl rzepak w postaci ziaren, makuchu i łusek
en rape seed, expeller and hulls
pl Finansowane będą w szczególności urządzenia do magazynowania ziaren, prasy do wyciskania oleju, urządzenia do magazynowania makuchów olejowych
en In particular, aid will help finance grain storage facilities, oil presses and oilseed cake storage facilities
pl makuchy słonecznikowe: ‧ %
en sunflower cake: ‧ %
pl w produkcji wina, osad winny, w produkcji oliwy z oliwek odpady, takie jak makuchy
en in vinification, lees and argols, in the manufacture of olive oil, waste, such as oilseed cakes
pl Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
en Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
pl wszystkie makuchy bez dodatku mocznika
en all cattle-cakes with no added urea
pl jeśli ochrona ma być całkowita i spójna w odniesieniu do makuchów, innych pozostałości pochodzących z ekstrakcji oliwy z oliwek i oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy, należy zastosować system, który miałby taki sam skutek
en whereas if protection is to be complete and consistent, a system which would have the same effect must be applied to oil-cake, other residues resulting from the extraction of olive oil and olives for oil production
pl Pozycja Pasze treściwe obejmuje w szczególności makuchy, mieszanki paszowe, zboża, susz z traw, suche wysłodki, mączkę rybną, mleko i przetwory mleczne, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania pasz
en The heading Concentrated feedingstuffs includes in particular oilcakes, compound feeds, cereals, dried grass, dried sugar beet pulp, fish meal, milk and dairy products, minerals and products for the preservation and storage of such feedingstuffs
pl nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en sunflower seed as seed and expeller
pl makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju arachidowego, używane do karmienia zwierząt
en Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut (peanut) oil, used for animal feed
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodder
pl makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry
en copra expeller; copra extracted
pl Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, a ponadto, kiedy nie jest możliwe ustalenie wartości makuchów lub olejów uzyskiwanych w wyniku przetwarzania takiego ziarna, cena na rynku światowym jest równa cenie orientacyjnej nasion rącznika
en Where no offer and no price can be used to determine the world market price for castor seed and, further, where it is impossible to establish the value of the oil-cake or oil processed from such seed, the world market price shall be equal to the guide price for castor seed
pl Metoda ta umożliwia oznaczenie zawartości olejku gorczycznego w makuchach sporządzonych z gatunków Brassica i Sinapis oraz w złożonych paszach, zawierających makuchy sporządzone z powyższych gatunków. Zawartość olejku gorczycznego wyrażona jest zawartością izotiocyjanianu allilu, który można wyekstrahować za pomocą pary
en This method makes it possible to determine the amount of mustard oil contained in cakes made from the Brassica and Sinapis species, and in compound feeding-stuffs which contain cakes made from those species, and, expressed as allyl isothiocyanate, which can be steam entrained
pl Nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en Sunflower seed as seed and expeller
pl CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczowi olejów roślinnych
en CPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
pl Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy
en Oilcake and other residues resulting from the extraction of olive oil
pl nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku
en rape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
pl Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznych
en The supplementary feed concentrate, supplied by a feed manufacturer or produced on the farm, is composed exclusively of: cereals/cereal offals or by-products/oilseeds/oilseed products and by-products (oilcakes)/legume seed products and by-products/pulp from tubers, roots or fruit/molasses/dried alfalfa/dairy products/vegetable oils and fats/minerals (carbonates, phosphates, salt, magnesium)/yeasts and yeast by-products
pl metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobi
en The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oil-cake and other solid residues
pl makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju sojowego, używane do karmienia zwierząt
en Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, used for animal feed
pl Niniejszym Portugalia jest upoważniona do zniesienia ceł mających zastosowanie w przywozie makuchów i innych pozostałości stałych objętych kodami NC ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧, z wyłączeniem kodów NC ‧ ‧ i ‧ ‧, pochodzących z pozostałych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej w przywozie z państw trzecich
en Portugal is hereby authorized to abolish duties applicable to imports of oil cake and other solid residues falling within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧, with the exception of CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in the other Member States and to apply the Common Customs Tariff duties to imports of those products originating in third countries
pl W czasie drugiej fazy chowu, czyli fazy opasu, zawartość suchej masy zbóż w paszy nie powinna być niższa niż ‧ %, a dozwolone składniki są następujące: kukurydza, masa ciastowata z ziaren i/lub kłosów kukurydzy, sorgo, jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, inne gatunki zbóż o mniejszym znaczeniu, otręby i inne produkty uboczne pochodzące z przetwórstwa zbóż, ziemniaki suszone, kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych, makuchy lniane, suszone wysłodki buraczane bez cukru, wytłoki z jabłek i gruszek, skórki winogron i pomidorów regulujące tranzyt jelitowy, serum mleka, maślanka, suszona mąka z lucerny, melasa, mączka z koncentratu sojowego, słonecznikowego, sezamowego, kokosowego lub z ziaren kukurydzy, groszek zielony lub inne nasiona roślin strączkowych, drożdże piwne lub torula i inne, tłuszcze o temperaturze topnienia powyżej ‧ °C
en During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least ‧ % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp, linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean, sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast, torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than ‧ °C
pl makuch z kiełków ryżowych
en rice germ expeller
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,223 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.