Tłumaczenia na język angielski:

 • oil cake   
  (Noun  )
   
  solid residue
   
  solid residue
 • cake           
  (verb, noun   )
 • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
tłusty odpad na paszę
 
kuch
 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

makuch lniany
linseed cake
makuch rzepakowy
rapeseed cake
makuch z rdzenia palmy
palm kernel expeller
makuchy
oil cakes; oil meals; oilseed cakes; cotton cake; press cake; oil-cake
makuchy arachidowe
peanut cake; groundnut cake; groundnut meal; groundnut oilmeal
makuchy lniane
linseed cake
makuchy rzepakowe
rapeseed cake; rapeseed meal
makuchy słonecznikowe
sunflower cake; sunflower meal
makuchy z nasion bawełny
cottonseed cake; cottonseed meal
makuchy z ziarna palmy
palm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, cenę ustala się na podstawie ofert i cen olejów i makuchów na rynkach światowych lub rynkach Wspólnoty
en Where no offer and no price can be used to determine the world market price of castor seed, the price shall be determined on the basis of the offers and prices on the world or Community markets for castor oil and oil-cake
pl Nasiona soi pod postacią ziaren, nasion opiekanych, makuchu i łusek
en Soya bean as bean, toasted, expeller and hulls
pl makuchy słonecznika: ‧ %
en sunflower cake: ‧ %
pl Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznych
en The supplementary feed concentrate, supplied by a feed manufacturer or produced on the farm, is composed exclusively of: cereals/cereal offals or by-products/oilseeds/oilseed products and by-products (oilcakes)/legume seed products and by-products/pulp from tubers, roots or fruit/molasses/dried alfalfa/dairy products/vegetable oils and fats/minerals (carbonates, phosphates, salt, magnesium)/yeasts and yeast by-products
pl Makuch z kiełków ryżowych
en Rice germ expeller
pl makuchy słonecznikowe: ‧ %
en sunflower cake: ‧ %
pl Preferowane będą programy przetwórstwa dotyczące produktów gwarantujących jakość oraz przetwórstwa rzepaku, tak aby wspomagać przyrost wartości pochodzącej z połączenia zastosowania żywieniowego i energetycznego rzepaku (produkcja sprasowanych, wstępnie obgotowanych makuchów oraz olej rzepakowy jako paliwo używane w gospodarstwie rolnym
en Priority will be given to processing projects for products carrying quality marks and those involving rape seed processing in order to add value through combined nutritional and energy uses of rape seed (the production of pre-cooked, pressed oilseed cake and oil for farm fuel
pl Metoda służy do oznaczania zawartości wolnego gossypolu, całkowitego gossypolu i chemicznie związanych substancji w nasionach bawełny, w makuchach, w mączce z nasion bawełny i w mieszankach paszowych zawierających te materiały paszowe, w których zawartość wolnego gossypolu, całkowitego gossypolu i chemicznie związanych substancji przekracza ‧ mg/kg
en This method makes it possible to determine the levels of free gossypol, total gossypol and chemically related substances in cottonseed, cottonseed meal and cottonseed cake and in compound feed containing these feed materials where more than ‧ mg/kg of free gossypol, total gossypol and chemically related substances are present
pl Na przykład w przypadku próbki oliwy z oliwek o wielkości ‧ g należy dodać ‧ l, a w przypadku próbki oleju z nasion lub makuchów oliwek takiej samej wielkości-‧ l ‧ % roztworu-cholestanu
en For example, for ‧ g of sample add ‧ ml of the ‧ % a-cholestanol solution in the case of an olive oil and ‧ ml for seed oils or olive-pomaca oil
pl nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en sunflower seed as seed and expeller
pl Nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en Sunflower seed as seed and expeller
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oilcake and other solid residues
pl Niniejszym Portugalia jest upoważniona do zniesienia ceł mających zastosowanie w przywozie makuchów i innych pozostałości stałych objętych kodami NC ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧, z wyłączeniem kodów NC ‧ ‧ i ‧ ‧, pochodzących z pozostałych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej w przywozie z państw trzecich
en Portugal is hereby authorized to abolish duties applicable to imports of oil cake and other solid residues falling within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧, with the exception of CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in the other Member States and to apply the Common Customs Tariff duties to imports of those products originating in third countries
pl Rzepak w postaci ziaren, makuchu i łusek
en Rape seed, expeller and hulls
pl Pasze gotowane, makuchy i mączka lniana, produkty bogate w mączkę lnianą i inne produkty bogate w substancje kleiste lub koloidalne (np. skrobia dekstrynowana) Przygotować roztwór zgodnie z ppkt. ‧.‧, lecz nie filtrować go
en Cooked feeding-stuffs, flax cakes and flour, products rich in flax flour and other products rich in mucilage or in colloidal substances (for example, dextrinated starch) Prepare the solution as described under ‧.‧ but do not filter
pl w produkcji wina, osad winny, w produkcji oliwy z oliwek odpady, takie jak makuchy
en in vinification, lees and argols, in the manufacture of olive oil, waste, such as oilseed cakes
pl Pozycja Pasze treściwe obejmuje w szczególności makuchy, mieszanki paszowe, zboża, susz z traw, suche wysłodki, mączkę rybną, mleko i przetwory mleczne, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania pasz
en The heading Concentrated feedingstuffs includes in particular oilcakes, compound feeds, cereals, dried grass, dried sugar beet pulp, fish meal, milk and dairy products, minerals and products for the preservation and storage of such feedingstuffs
pl jako komponenty białkowe: śruty ze strączkowych (łubinu, bobiku, grochu), śruta poekstrakcyjna sojowa, makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna rzepakowa oraz susz z zielonek
en as protein components: middlings of leguminous crops (lupin, field bean and pea), post-extraction soya meal, rapeseed oilcake or post-extraction rapeseed meal and dried green fodder
pl nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku
en rape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en as protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodder
pl Zawartość oleju w makuchu i innych wytłokach powstających przy ekstrakcji oliwy z oliwek (kody CN ‧ ‧ i ‧ ‧) oznaczane są metodą przedstawioną w załączniku
en The oil content of oil cake and other residues resulting from the extraction of olive oil (CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧) shall be determined using the method set out in Annex
pl makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju sojowego, używane do karmienia zwierząt
en Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, used for animal feed
pl jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonek
en as protein components:- lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oil cake, fodder yeast or dried green fodder
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oil-cake and other solid residues
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,481 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.