Tłumaczenia na język angielski:

  • oil cake   
     
    solid residue
  • cake           
    (verb, noun   )
  • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
tłusty odpad na paszę
 
kuch
 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lniany
linseed cake
makuch rzepakowy
rapeseed cake
makuch z rdzenia palmy
palm kernel expeller
makuchy
oil cakes; oil meals
makuchy arachidowe
peanut cake; groundnut cake
makuchy lniane
linseed cake
makuchy rzepakowe
rapeseed cake
makuchy z ziarna palmy
palm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczowi olejów roślinnych
en CPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
pl nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lniana
en linseed; linseed expeller; linseed extracted
pl Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznych
en The supplementary feed concentrate, supplied by a feed manufacturer or produced on the farm, is composed exclusively of: cereals/cereal offals or by-products/oilseeds/oilseed products and by-products (oilcakes)/legume seed products and by-products/pulp from tubers, roots or fruit/molasses/dried alfalfa/dairy products/vegetable oils and fats/minerals (carbonates, phosphates, salt, magnesium)/yeasts and yeast by-products
pl nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepaku
en rape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
pl jako komponenty białkowe: śruty ze strączkowych (łubinu, bobiku, grochu), śruta poekstrakcyjna sojowa, makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna rzepakowa oraz susz z zielonek
en as protein components: middlings of leguminous crops (lupin, field bean and pea), post-extraction soya meal, rapeseed oilcake or post-extraction rapeseed meal and dried green fodder
pl makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju sojowego, używane do karmienia zwierząt
en Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, used for animal feed
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oilcake and other solid residues
pl ilość oliwek, makuch i innych pozostałości będących przedmiotem handlu światowego jest bardzo mała w porównaniu z handlem olejami z oliwek
en Whereas the volume of international trade in olives and oil cake and other residues is very small compared with trade in olive oils
pl jeśli oferty i ceny nasion rącznika na rynku światowym mogą zagrażać sprzedaży nasion rącznika produkowanego we Wspólnocie, cenę rynku światowego należy ustalać na podstawie wartości średnich ilości oleju i makuchy uzyskiwanych w wyniku przetwarzania nasion rącznika po odjęciu kosztów przetwarzania
en whereas if the offers and prices for castor seed on the world market might jeopardize the sale of Community-produced castor seed, the world market price should be determined on the basis of the value of the average quantities of oil and oil-cake derived from the processing of castor seed less the processing costs
pl w produkcji wina, osad winny, w produkcji oliwy z oliwek odpady, takie jak makuchy
en in vinification, lees and argols, in the manufacture of olive oil, waste, such as oilseed cakes
pl Nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en Sunflower seed as seed and expeller
pl rzepak w postaci ziaren, makuchu i łusek
en rape seed, expeller and hulls
pl w przypadku braku ofert i cen nasion rącznika, oleju i makuchy cenę rynku światowego nasion rącznika należy ustalać na tym samym poziomie co cena orientacyjna
en whereas, if there are no offers and no prices for castor seed, oil and oil-cake, the world market price for castor seed should be determined at the same level as the guide price
pl Makuchy i inne pozostałości stałe
en Oil-cake and other solid residues
pl Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego
en Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
pl Makuch z kiełków ryżowych
en Rice germ expeller
pl nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchu
en sunflower seed as seed and expeller
pl jeśli ochrona ma być całkowita i spójna w odniesieniu do makuchów, innych pozostałości pochodzących z ekstrakcji oliwy z oliwek i oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy, należy zastosować system, który miałby taki sam skutek
en whereas if protection is to be complete and consistent, a system which would have the same effect must be applied to oil-cake, other residues resulting from the extraction of olive oil and olives for oil production
pl makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z kopry
en copra expeller; copra extracted
pl W czasie drugiej fazy chowu, czyli fazy opasu, zawartość suchej masy zbóż w paszy nie powinna być niższa niż ‧ %, a dozwolone składniki są następujące: kukurydza, masa ciastowata z ziaren i/lub kłosów kukurydzy, sorgo, jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, inne gatunki zbóż o mniejszym znaczeniu, otręby i inne produkty uboczne pochodzące z przetwórstwa zbóż, ziemniaki suszone, kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych, makuchy lniane, suszone wysłodki buraczane bez cukru, wytłoki z jabłek i gruszek, skórki winogron i pomidorów regulujące tranzyt jelitowy, serum mleka, maślanka, suszona mąka z lucerny, melasa, mączka z koncentratu sojowego, słonecznikowego, sezamowego, kokosowego lub z ziaren kukurydzy, groszek zielony lub inne nasiona roślin strączkowych, drożdże piwne lub torula i inne, tłuszcze o temperaturze topnienia powyżej ‧ °C
en During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least ‧ % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp, linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean, sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast, torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than ‧ °C
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. upoważniające Portugalię do zniesienia należności przywozowych na makuchy pochodzące z innych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej przy przywozie makuchów z państw trzecich
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ authorizing Portugal to abolish import duties on oil cake from other Member States and to apply Common Customs Tariff duties to imports of oil cake from third countries
pl metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobi
en The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
pl Pasze gotowane, makuchy i mączka lniana, produkty bogate w mączkę lnianą i inne produkty bogate w substancje kleiste lub koloidalne (np. skrobia dekstrynowana) Przygotować roztwór zgodnie z ppkt. ‧.‧, lecz nie filtrować go
en Cooked feeding-stuffs, flax cakes and flour, products rich in flax flour and other products rich in mucilage or in colloidal substances (for example, dextrinated starch) Prepare the solution as described under ‧.‧ but do not filter
pl Pozycja Koncentraty paszowe obejmuje w szczególności makuchy, pasze zintegrowane, zboża, suchą trawę, suche wysłodki, mączkę rybną i mięsną, mleko i produkty mleczarskie, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania pasz
en The heading
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,774 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.