wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnie
you're not serious
chyba nie mówisz poważnie!
you can't be serious!
co mówiłeś
what were you saying
coś mi mówi, że
something tells me
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy mam rację mówiąc
am I right to say
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
czyny mówią głośniej niż słowa
actions speak louder than words
ja tego nie mówiłem
I didn't say so
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałem
like I said; well we have to hide it
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jak się mówi law
how do you say law
jak się mówi...po angielsku
how do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczy
what's the sense of saying such things
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
kto mówi TEL
who's speaking, please
między nami mówiąc
between you and me
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówiąc ogólnie
generally speaking
Mówiące-do-Ryb
Fish Speaker
mówiący
speaking
mówić
speech; converse; speak; ; parley; mention; to say; verbalize; tell; bid; say; talk; to talk; drone; to speak
mówić czystą angielszczyzną
speak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatr
preach to the winds
mówić jak ślepy o kolorach
talk through one's hat
mówić na ty
address with the informal T-form; thou
Mówienie językami
Speaking in Tongues
mówię ci
I tell you
mówił poważnym tonem
his tone was serious
mówiony
spoken
naciśnij i mów
push-to-talk
nawiasem mówiąc; mimochodem
by way of digression
nie całkiem kapuję (co mówisz)
I'm not quite with you
nie ma o czym mówić
don't mention it
nie mów!
you don't say!; you don't say so!
nie mówię po rosyjsku
I don't speak Russian
nie powinieneś tego mówić
you should not say that
nie trzeba było mówić
you needn't have said
nie zważaj na to, co ludzie mówią
never mind what people say
ogólnie mówiąc
broadly speaking; generally speaking; on the whole
on prawie nie mówi po angielsku
he can scarcely speak English
prawdę mówiąc
as a matter of fact; to tell the truth
proszę mówić wolniej
please speak more slowly
Szymon mówi
Simon says
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niecierpię kiedy mówisz o służbie w ten sposób
en I hate it when you talk of the service in this way
pl i łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc
en and brake it, and gave it unto the disciples and said
pl Mów, pomogę ci
en Tell me, let me help
pl Bardzo proszę mówić trochę głośniej, żeby wszyscy mogli słyszeć.
en Please speak louder so everybody can hear you.
pl Mówię tylko, że jeśli chodzi o kulturę, Egipt leży
en I' m saying Egypt' s culture isn' t all that great
pl Nie muszę ci mówić, jak wysoka jest stawka
en We' d come back for you as soon as the mission' s over
pl Mówiąc "koncepcje w planowaniu urbanistycznym” mam właściwie na myśli brak koncepcji w planowaniu urbanistycznym.
en When I say 'urban planning concepts', I actually mean the absence of urban planning concepts.
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
en I would like to ask this: within the framework of the various schools which you spoke about, is support also being considered for this type of institution of higher education, namely universities which have come into being in various cities situated on national borders inside the European Union?
pl Mówi Pan, że się nie obudzi
en You' re saying he' s not going to wake up
pl Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.
en The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.
pl Pod wodospadem jest jaskinia, a w jaskini Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue i mnóstwo Mohikanów i Daniel Day- Lewis mówi, " Zostań przy życiu a znajdę cię
en Underneath the waterfall is a cave and in the cave is Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue and a load of Mohicans and Daniel Day- Lewis is saying, " Just stay alive and I will find you
pl A mówiłaś, że nie chcesz, byśmy się popłakały
en And you said you didn' t want us to start crying.I love you
pl Nie wiem, o czym pan mówi
en I don' t know what you' re talking about
pl W pewnym momencie pewna kobieta mówi, że mogłaby przyrządzić dla obecnych nieco makaronu i pizzę, gdyby tylko miała do dyspozycji nieco więcej miejsca.
en At a certain point, a woman says that if she had some room, she could make some pasta and pizza for the people present.
pl Postrzeganie mówienia i lęk przed mówieniem wśród osób dorosłych uczących się języka angielskiego
en Attitudes towards Speaking and Speaking Anxiety in Adult Learners of English
pl Krzyże nic nie dają, ale niektóre legendy mówią prawdę
en Crosses?Crosses don' t do squat
pl Mówię ci to, by oczyścić atmosferę
en And I wanted to speak to you, ' cuz I gotta clean out the last little bit of this
pl A poza tym mówiłam to by cię wkurzyć
en Besides, I was just saying that to get your goat
pl Nie mówiłem, że ją zaniosę
en I never said I' d bring her the book
pl Mówiłeś, że Sara dała ci tablicę w twoim śnie?Zgadza się
en Did you not say that Sarah introduced the tablet to you during one of the dreams?
pl Prawo osób, które nie mówią w języku postępowania karnego lub go nie rozumieją, do tłumaczenia ustnego i do tłumaczenia pisemnego jest zapisane w art. ‧ EKPC, zgodnie z jego wykładnią zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
en The right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
pl Mówi tylko po włosku?
en She only speaks Italian?
pl Wielu posłów do Parlamentu z Włoch o tym mówiło, i jak rozumiem, obszar Pakistanu, który został zalany, jest wielkości terytorium całych Włoch.
en Many Members of Parliament from Italy have spoken, and I understand that the territory of Pakistan which is flooded is about the size of the territory of the whole of Italy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 5,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.