wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnie
you're not serious
chyba nie mówisz poważnie!
you can't be serious!
co mówiłeś
what were you saying
coś mi mówi, że
something tells me
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy mam rację mówiąc
am I right to say
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
czyny mówią głośniej niż słowa
actions speak louder than words
ja tego nie mówiłem
I didn't say so
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałem
like I said; well we have to hide it
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jak się mówi law
how do you say law
jak się mówi...po angielsku
how do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczy
what's the sense of saying such things
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
kto mówi TEL
who's speaking, please
między nami mówiąc
between you and me
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówiąc ogólnie
generally speaking
Mówiące-do-Ryb
Fish Speaker
mówiący
speaking
mówić
speech; converse; speak; ; parley; mention; to say; verbalize; tell; bid; say; talk; to talk; drone; to speak
mówić czystą angielszczyzną
speak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatr
preach to the winds
mówić jak ślepy o kolorach
talk through one's hat
mówić na ty
address with the informal T-form; thou
Mówienie językami
Speaking in Tongues
mówię ci
I tell you
mówił poważnym tonem
his tone was serious
mówiony
spoken
naciśnij i mów
push-to-talk
nawiasem mówiąc; mimochodem
by way of digression
nie całkiem kapuję (co mówisz)
I'm not quite with you
nie ma o czym mówić
don't mention it
nie mów!
you don't say!; you don't say so!
nie mówię po rosyjsku
I don't speak Russian
nie powinieneś tego mówić
you should not say that
nie trzeba było mówić
you needn't have said
nie zważaj na to, co ludzie mówią
never mind what people say
ogólnie mówiąc
broadly speaking; generally speaking; on the whole
on prawie nie mówi po angielsku
he can scarcely speak English
prawdę mówiąc
as a matter of fact; to tell the truth
proszę mówić wolniej
please speak more slowly
Szymon mówi
Simon says
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Szczerze mówiąc, jestem nieco rozczarowany
en Quite honest, I' m...I' m a little disappointed
pl sprawozdawca. - (FR) Panie przewodniczący! Będę mówić krótko.
en rapporteur. - (FR) Mr President, I will be brief.
pl Mówiłem, żeby odmierzać wodę kubkiem
en I said to measure that water in a cup
pl Może pan mówić przy niej
en You can talk in front of her
pl Pewnie w ogóle nie umiał mówić
en I believe that it drove crazy
pl Jak mówiłem, trzymałem w rękach strzelbę na białe niedźwiedzie, gotowy wejść do akcji...To do mnie!
en So, as I was saying, there I was with my white polar- bear gun...-.. to blend in
pl Wolałbym nie mówić
en I' d rather not say
pl Mówiłem ci, nie martw się, że zgubiłeś porucznika z papierami
en As I' ve told you already, the fact that you' ve lost your Lieutenant with the papers, mustn' t worry you
pl Mówi, że zdecydujesz się w ostatniej chwili
en He says you' il cave in at the last minute
pl Schowaj, skoro tak mówisz!
en Hide, as you say!
pl Mówiąc krótko, jak najbardziej opowiadam się za wnioskiem, ale sądzę, że im bardziej go dopracujemy, tym lepiej będzie dla programu BONUS i regionu.
en In short, I am very much in favour of the proposal, but I think that the stronger we build it the better it will be for BONUS and for the region.
pl Mówiłeś, że będziemy mieli wielki dom, jak wrócimy na Psychlo w przyszłym roku
en You said we' d have a huge house when we go back to Psychlo next year
pl O czym ty mówisz?
en What are you talking about?
pl Nie mów, że nie słuchaliście... gramofonu, kiedy byłam tu wczoraj po południu
en Don' t say you two weren' t here... playing this phonograph when I rang the buzzer yesterday afternoon
pl Mówisz, że to prezent?
en You speak about a present!
pl Niemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
en Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
pl Zawsze to mówicie
en That' s what you guys always tell me
pl Wyrażał się z uwielbieniem o Coolidge i Partii Republikańskiej... mówiąc z akcentem typowym dla bostońskiej klasy wyższej
en He spoke adoringly of Coolidge and the Republican party, all in an upper- class Boston accent
pl Mówi, że jest przeludniony i załgany
en Says it’ s overpopulated and hypocritical
pl Mówił, że to kwestia bezpieczeństwa narodowego!
en He said it was national security!
pl No wiesz, duża, biała suknia o której zawsze mówisz
en You know, the big white dress you' re always talking about
pl Jak przypomniała pani komisarz, stanowimy największy blok gospodarczy na świecie i współdzielimy - o czym z kolei mówił sprawozdawca - wartości, które umożliwiają obecne zbliżenie.
en As the Commissioner reminded us, we make up the largest economic bloc in the world and we share - as the rapporteur said - values that will allow this rapprochement.
pl Nie przestajesz mówić, od kiedy tu jestem
en You know, you haven' t stopped talking since I came.You must have been vaccinated with a phonograph needle
pl Vernon, nie mów tak!
en You' ve finally driven him loopy.Vernon, don' t say that
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 12,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.