wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

chciałbym mówić z p. Johnsem TEL
I'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnie
you're not serious
chyba nie mówisz poważnie!
you can't be serious!
co mówiłeś
what were you saying
coś mi mówi, że
something tells me
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy mam rację mówiąc
am I right to say
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
czyny mówią głośniej niż słowa
actions speak louder than words
ja tego nie mówiłem
I didn't say so
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałem
like I said; well we have to hide it
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jak się mówi law
how do you say law
jak się mówi...po angielsku
how do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczy
what's the sense of saying such things
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
kto mówi TEL
who's speaking, please
między nami mówiąc
between you and me
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówiąc ogólnie
generally speaking
Mówiące-do-Ryb
Fish Speaker
mówiący
speaking
mówić
speech; converse; speak; ; parley; mention; to say; verbalize; tell; bid; say; talk; to talk; drone; to speak
mówić czystą angielszczyzną
speak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatr
preach to the winds
mówić jak ślepy o kolorach
talk through one's hat
mówić na ty
address with the informal T-form; thou
Mówienie językami
Speaking in Tongues
mówię ci
I tell you
mówił poważnym tonem
his tone was serious
mówiony
spoken
naciśnij i mów
push-to-talk
nawiasem mówiąc; mimochodem
by way of digression
nie całkiem kapuję (co mówisz)
I'm not quite with you
nie ma o czym mówić
don't mention it
nie mów!
you don't say!; you don't say so!
nie mówię po rosyjsku
I don't speak Russian
nie powinieneś tego mówić
you should not say that
nie trzeba było mówić
you needn't have said
nie zważaj na to, co ludzie mówią
never mind what people say
ogólnie mówiąc
broadly speaking; generally speaking; on the whole
on prawie nie mówi po angielsku
he can scarcely speak English
prawdę mówiąc
as a matter of fact; to tell the truth
proszę mówić wolniej
please speak more slowly
Szymon mówi
Simon says
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ale ja lubię jak o nim mówisz
en But I like to hear you tell it
pl To ważny punkt zwrotny i ostrzeżenie dla rządu Berlusconiego oraz rządu regionalnego pod przewodnictwem Stefano Caldoro, które do tej pory wyłącznie mówiły i umacniały swoje kliki, jak też struktury mafijne.
en It is an important turning point and a warning to the Berlusconi Government and the regional government run by Stefano Caldoro, which so far have done nothing but talk and bolster up their cliques and the Mafia establishment.
pl A ty nadal nie wiesz, do kogo mówisz!
en You don' t realise who you are talking to
pl Mówiłeś, że to dziwne?
en You said it was weird?
pl Mówiła, że muszę pomóc w czymś ważnym... trzem innym osobom
en She told me I had to do something big...... for three other people
pl Mówię do Pana Owari
en I speak to Lord Owari
pl Mówią na grubych " misie "
en They call fat guys " bears "
pl – Co za durnie z nas, Rollo, żeby mówić takie rzeczy, jakbym ja mógł ci to zrobić – albo ty mnie. – Odwrócił się tyłem i oparł twarz o szybę.
en < What fools we are, Rollo, talking like this, as if I’d do that to you – or you to me. > He turned his back and leaned his face against the glass.
pl Tak mówi Instrukcja
en It' s in the manual
pl Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.
en Each case needs to be evaluated on its own merits, even if recent initiatives from the Commission, supported by the European Parliament, such as those relating to illegal hunting in Italy, which I have previously referred to, or to the Rospuda Valley, illustrate the interest of using this procedure in order to protect the environment.
pl – Ja nigdy nie byłem żonaty – wyznał Percival. – Prawdę mówiąc, nigdy przesadnie nie interesowały mnie kobiety. Proszę mnie źle nie zrozumieć, mężczyźni też nie.
en < Never married myself, > Percival said. < To tell you the truth I never had much interest in women. Don’t mistake me — not in boys either.
pl Gdyby był tu obecny przewodniczący Barroso, zapytałbym go, czy może zagwarantować, że aby dokonać minimalnych zmian traktatu, o których mówił, w Irlandii i innych krajach nie będą niezbędne referenda.
en If Mr Barroso were here, I would like to ask him if he can guarantee that a referendum will not be required in Ireland and elsewhere to make the minimum treaty changes he spoke of.
pl Nie jestem pewien, o czym pan mówi
en I' m not sure I know what you mean
pl Jeśli chodzi o kwestię Szwajcarii i Unii Europejskiej, o którym mówił pan Schwab, to w dniu 1 lipca 2009 r. zostanie w pełni wdrożona poprawka bezpieczeństwa do Wspólnotowego kodeksu celnego.
en Concerning the problem of Switzerland and the European Union, which Mr Schwab raised, on 1 July 2009 the security amendment to the Community Customs Code will be fully implemented.
pl I co mówiłem?
en What did I say?
pl To, co dzieje się w Jemenie musi zwracać naszą uwagę i musimy podnosić najgłośniejsze apele do rządu jemeńskiego o zaprzestanie natychmiast tych praktyk okropnych i przyjrzenie się również temu, że - jak mówiła przed chwilą moja koleżanka - w więzieniach jest jeszcze x osób niepełnoletnich, które oczekują na karę śmierci.
en What is happening in Yemen must attract our attention and we must make the loudest appeals to the Yemeni Government to put an immediate stop to these awful practices, and also to look into the fact that - as my fellow Member said a moment ago - there are still a number of juveniles in prison awaiting execution.
pl Dlatego, jak mówiły już moje koleżanki i koledzy posłowie, powinniśmy się skoncentrować na domach już istniejących.
en Therefore, as has been stated by my fellow Members, we should focus on the houses that are there currently.
pl Panie przewodniczący! Chciałbym zapytać tych kolegów, którzy sprzeciwiają się Traktatowi, aby wyjaśnili, co mają na myśli, kiedy mówią o "samopoprawiającym się” traktacie.
en Mr President, I would like to ask those colleagues who oppose the Treaty to explain precisely what is they mean when they speak about a 'self-amending' treaty.
pl Czy ktoś ci już kiedyś mówił, że wyglądasz jak James Taylor?
en Has anyone ever told you you look like James Taylor?
pl Ups, nic nie mówiłem
en " Oops.Never mind. "
pl Wyraźnie pamiętam, że Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla, mówił o wszystkich tych elementach.
en I clearly remember that Nobel prize winner Joseph Stiglitz addressed all these points.
pl A mówiąc " Bóg " naturalnie, rozumiem ciebie
en And, by god, i of course mean you
pl Mówię tylko, że to złe określenie dla dziewczyny, która podąża za swymi całkowicie zdrowymi, naturalnymi potrzebami i poznaje swą seksualność
en I say " witch " is a buzzword for a girl who happened...... to follow her completely healthy, natural urges...... and explore her sexuality
pl Będę mówił przez ‧ sekund, potem się rozłączę
en I' m gonna talk for ‧ seconds, and then I' m getting off
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 17,847 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.