Tłumaczenia na język angielski:

 • home         
  (Noun  ) (advb, verb, noun, adjv   )
 • locale   
  (noun   )
 • lodgings   
  (noun   )
 • place             
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • venue   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pokój lub magazyn
 
Miejsce bytowania
 
własne miejsce
 
sadyba
 
miejsce, pomieszczenie
 
cela
 
Lokal mieszkalny
 
locum
 
Lokator za nie płaci
 
lokal
 
cztery kąty lub ściany
 
pomieszczenie, siedziba
 
ciepłe gniazdko
 
Gniazdko potocznie
 
gniazdo, (ciepłe) gniazdko
 
turecki deser z cukru i mąki ziemniaczanej;
 
miejsce, siedlisko dla kogoś
 
siedziba, pomieszczenie
 
Miejsce pobytu
 
Sadyba, miejsce zamieszkania
 
pomieszczenie dla kogoś
 
dach nad głową
 
cztery ściany
 
mieszkanie dla ludzi
 
kwatera
 
siedziba firmy
 
mieszkanie
 
pokój
 
gniazdko
 
dom
 
kwatera, lokal, dom
 
pomieszczenie
 
gniazdo
 
pomieszczenie do mieszkania
 
własny kąt, dach nad głową
 
miejsce
 
Siedlisko
 
cztery kąty
 
zakwaterowanie
 
pomieszczenie, siedlisko
 
własny kąt
 
siedziba
 
Gniazdo, legowisko
 
Miejsce, pomieszczenie dla kogoś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Škofja Loka
Škofja Loka

Przykładowe zdania z "lokum", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Posłuchaj, Znalazłem lokum
en Pos3uchaj, Znalaz3em lokum
pl Załatwię jej bezpieczne lokum
en I' il keep her close.Protected. Off the grid
pl Ale cała moja namiętność odeszła wraz z jej złotymi lokami
en But all my passion went with her golden hair
pl " o imieniu Mitzi Gaynor... " z głową bąbelkowo ciętych loków... " która sprawiłaby wzrost żołnierza każdego faceta. "
en " named Mitzi Gaynor..." with a head of bubble- cut curls... " that would make any man' s privates go sprong. "
pl Budują mi tymczasowe lokum
en They' re building me a temporary place to live
pl Dlaczego potrzeba ci takie duże lokum?
en How come you need such a big place?
pl Równie dobrze możemy skorzystać z mojego nowego lokum
en We might as well use my new apartment
pl Lokum na wynajem.W sam raz na moją kieszeń. Umowa na ‧ lat
en And it' s a sublet...... and it' s right in my price range, and it' s available for ten years
pl Lokum Alvarado
en Alvarado' s crib
pl Sądząc po akcesoriach, chcecie spalić lokum wraz z dowodami
en Judging by your arsonist tool kit...... you' re here to burn down the building and extinguish all evidence therein
pl Każdy pęk loków figury jest odtworzony
en Each wave and curl of the subject' s own hair is reproduced
pl Widzisz przybyłem z daleka, i szukam odpowiedniego lokum na noc
en You see, I’ ve come a long way, and I’ m seeking suitable lodgings for the night
pl To tymczasowe, póki nie znajdę nowego lokum
en It' s a who.Édouard Laboulaye
pl Rozdział ‧ projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę i rozwój rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w gminie Škofja Loka obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy następujących artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en Chapter ‧ of the draft Rules on granting State aid for conservation and development of agriculture, forestry and rural areas in the municipality of Škofja Loka for the period ‧-‧ includes measures constituting State aid in accordance with the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Ta, która wyglądała jak gwiazda filmowa... z tymi bąbelkowo ciętymi lokami
en The one that looked like the film star... with the bubble- cut curls
pl Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.
en The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
pl Zatem musi szukać innego lokum
en So she' s out looking for another apartment
pl Lokum ‧, więc musiałem znać wszystkich bileterów... na Stadionie Jankesów i Shea, także
en LocaI ‧, so I got to know aII the ushers... at Yankee Stadium and Shea, too
pl Znaleźliście już w końcu jakieś lokum?
en ZnaleŸliœcie ju ¿ w koñcu jakieœ lokum?
pl Zdaje się, że Edmunds jest za ścianą Lokum
en It looks like Edmunds is up on the side of the Habitat
pl Dlaczego nie spróbuje pan sobie znaleźć innego lokum, a ja zwrócę panu pieniądze, gdy tylko znajdę pracę?
en Why don' t you try to find yourself another place... and I will pay you back all your money once I get a job?
pl Czy zatopiłeś kiedykolwiek nos w gąszczu loków... i chciałeś po prostu zasnąć na wieki?
en Have you ever buried your nose in a mountain of curls... and just wanted to go to sleep forever?
pl No.Dlatego szukam nowego lokum
en I am not helping out around here to get paid
pl Na początek znajdźmy lokum
en WeIl, we could start by getting a cabin
pl Gmina Škofja Loka
en Municipality of Škofja Loka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49 zdań frazy lokum.Znalezione w 0,237 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.