wymowa: IPA: ˈljistfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  thin strip of wood used in construction
 • border           
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • lath       
  (noun   )
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

listwa przypodłogowa
skirting board; baseboard

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Listwy stykowe (XIV, ‧ i XVI) muszą być umieszczone w kolejności określonej powyżej oraz ustawione w położeniu w stosunku do uchwytów do ustawiania położenia tak, jak zostało to pokazane na rysunku, bądź też pod kątem ‧ w stosunku do tego położenia, przy zachowaniu tolerancji ‧ w każdym przypadku
en The contact strips (XIV, ‧ and XVI) must be placed in the order indicated above and positioned in relation to the positioning lugs either as indicated in the drawing or at an angle of ‧g from that position, with a tolerance of p ‧g in either case
pl Zakrzywiona płyta gumowa wypełniona listwami ołowianymi jest wkomponowana z obu stron w pokrycie piankowe
en A curved slab of rubber filled with lead-pellets is integrated in the foam covering at both sides
pl Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en This shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
pl być skierowany na tylną listwę stykową, odpowiednio do kierunku jazdy
en aim at the trailing contact strip according to the travel direction
pl W sieciach prądu stałego należy sprawdzić zużycie listwy stykowej w wyniku przepływu prądu przy obciążeniu elektrycznym
en The wear of the contact strips by the current at electrical load shall be checked for DC systems
pl Deformująca się bariera musi być przymocowana do betonowego bloku za pomocą dziesięciu śrub, po pięć w górnej i dolnej listwie mocującej
en The deformable barrier must be fixed to the concrete block by means of ten bolts, five in the top mounting flange and five in the bottom
pl Owiewki boczne i rynny przeciwdeszczowe oraz listwy ściekowe
en Lateral air and rain deflectors and window anti-smear air deflectors
pl W pomieszczeniu musi być wystarczająco dużo wygodnej, czystej i suchej powierzchni do leżenia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listew
en The housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying/rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted
pl LISTWY STYKOWE
en CONTACT STRIPS
pl Miernik i testowany egzemplarz nie powinny być łączone listwami zasilającymi ani zasilaczami
en No power strips or UPS units should be connected between the meter and the UUT
pl Płyta okładzinowa musi być złączona spoiwem z płytą na listwach mocujących
en The cladding sheet must be adhesively bonded to the backing sheet at the mounting flanges
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof (notified under document number C
pl Mocowanie czoła bariery musi być takie, aby pojazd w dowolnej fazie uderzenia nie mógł się stykać z żadną częścią konstrukcji dalej niż ‧ mm od górnej powierzchni bariery (z wyłączeniem górnej listwy
en The attachment of the barrier face must be such that the vehicle must not contact any part of the structure more than ‧ mm from the top surface of the barrier (excluding the upper flange) during any stage of the impact
pl Jeżeli na jakimkolwiek statku elementy konstrukcyjne, takie jak listwy odbojowe, uniemożliwiają wprowadzenie niniejszych przepisów, należy wprowadzić szczególne ustalenia w celu zapewnienia inspektorom możliwości bezpiecznego wejścia na statek i zejścia z niego
en Where on any vessel constructional features such as rubbing bands would prevent the implementation of any of these provisions, special arrangements shall be made to ensure that inspectors are able to embark and disembark safely
pl Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
en Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
pl Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
en Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
pl wykończarki do nawierzchni (z wyjątkiem wykończarek wyposażonych w listwę do intensywnego zagęszczania
en paver-finishers (excluding paver-finishers equipped with a high-compaction screed) Definition
pl wykończarki do nawierzchni (wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczania
en paver-finishers (equipped with a high-compaction screed) Definition
pl To ty chciatas podpierac listwami parkietowymi
en Who uses parquet to support a ceiling?
pl nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenie
en underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji
en amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof
pl zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografu
en the protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
pl słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podpory
en A pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
pl Lubię hotele z niebieskim pyłem na listwach podłogowych
en I love a hotel that' s got blue powder sprinkled along the baseboard
pl Na zewnętrznych krawędziach pokładów i w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż ‧ m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o wysokości co najmniej ‧,‧ m lub barierki zgodne z normą europejską EN ‧:‧, które powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowej
en The outer edges of decks, as well as work stations where persons might fall more than ‧ m, shall be fitted with bulwarks or coamings that are at least ‧,‧ m high or with a guard rail in accordance with European standard EN ‧:‧, which shall comprise a handrail, a rail at knee height and a foot-rail
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.