wymowa: IPA: ˈljistfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  thin strip of wood used in construction
 • border           
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • lath       
  (noun   )
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

listwa progowasaddle
listwa przypodłogowaskirting board; baseboard

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Listwy wykonane z litego drewna lub z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednego kawałka, pozbawione sęków, o długości od ‧ do ‧ metrów mają być rozmieszczone w takich odległościach od siebie, aby zabezpieczyć drabinkę wejściową przed skręcaniem sięBattens made of hardwood, or other material of equivalent properties, in one piece, free of knots and between ‧ and ‧ m long, shall be provided at such intervals as will prevent the boarding ladder form twisting
CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogoweCPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings
Oświetlenie ogólne, czy to światłem słonecznym, czy to przy pomocy lamp (na przykład listew oświetleniowych) musi być jednorodne, podlegające kontroli i rozproszoneGeneral lighting, whether from sunlight or lamps (for instance, strip lighting) shall be uniform, controllable and diffuse
W sieciach prądu stałego należy sprawdzić zużycie listwy stykowej w wyniku przepływu prądu przy obciążeniu elektrycznymThe wear of the contact strips by the current at electrical load shall be checked for DC systems
przynajmniej jedna trzecia powierzchni podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, oraz musi być pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torfat least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
Bedzie listwa, to nie będą spadaćThere' il be a rail so they won' t fall off
Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz poręcz ciągła na zrębnicy lukuSide decks shall be fitted with a foot-rail and a continuous hand-rail that is secured to the coaming
Deformująca się bariera musi być przymocowana do betonowego bloku za pomocą dziesięciu śrub, po pięć w górnej i dolnej listwie mocującejThe deformable barrier must be fixed to the concrete block by means of ten bolts, five in the top mounting flange and five in the bottom
słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podporyA pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowoWood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeńDoor fittings (hinges, handles and locks), fittings for radiators and fireplaces and other metal articles for the house (curtain rails, carpet rods, hooks, etc.) or for the garden (chains, grids, stakes and hoop segments for fencing and bordering
nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenieunderseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
Należy przemieszczać się w sposób, który umożliwia reprezentatywne pobranie próbek z każdej części sektora, włącznie z rejonami pokrytymi ściółką oraz pokrytymi listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneWalking around shall be done in a manner which will sample representatively all parts of the sector, including littered and slatted areas when slats are safe to walk on
Należy przemieszczać się w sposób, który umożliwia reprezentatywne pobranie próbek z każdej części budynku, włącznie z rejonami pokrytymi ściółką oraz listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneWalking around must be done in a manner which will sample representatively all parts of the building, including littered and slatted areas when slats are safe to walk on
Dla pantografów z niezależnymi listwami stykowymi pomiarów dla każdej listwy stykowej należy dokonywać osobnoFor pantographs with independent contact strips each contact strip shall be measured separately
Płyta stolarska ze sklejki, płyta laminowana, listwa i podobne wyroby drewniane laminowane (w tym fornirowane płyty i arkuszePlywood blockboard, laminboard, battinboand and similar laminated wood products (including veneered panels and sheets
Wysokość tych pasów musi wynosić ‧ mm, ich szerokość ‧ mm, a grubość co najmniej ‧ mm. W obydwu pasach musi być wywierconych pięć otworów przejściowych o średnicy ‧ mm odpowiadających otworom w listwie mocującej na barierze (patrz pktThese strips must be ‧ mm high and ‧ mm wide and have a thickness of at least ‧ mm. Five clearance holes of ‧ mm diameter must be drilled in both strips to correspond with those in the mounting flange on the barrier (see paragraph
Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof (notified under document number C
Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowaClosure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
Listwy stykowe (XIV, ‧ i XVI) muszą być umieszczone w kolejności określonej powyżej oraz ustawione w położeniu w stosunku do uchwytów do ustawiania położenia tak, jak zostało to pokazane na rysunku, bądź też pod kątem ‧ w stosunku do tego położenia, przy zachowaniu tolerancji ‧ w każdym przypadkuThe contact strips (XIV, ‧ and XVI) must be placed in the order indicated above and positioned in relation to the positioning lugs either as indicated in the drawing or at an angle of ‧g from that position, with a tolerance of p ‧g in either case
LISTWY STYKOWECONTACT STRIPS
Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączoneBlocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled
Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneThis shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografuthe protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
Przynajmniej połowa podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani kratAt least half of the total floor area must be solid, that is, not of slatted or of grid construction
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.