wymowa: IPA: ˈljistfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  thin strip of wood used in construction
 • border           
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • lath       
  (noun   )
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

listwa przypodłogowa
skirting board; baseboard

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Listwy wykonane z litego drewna lub z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednego kawałka, pozbawione sęków, o długości od ‧ do ‧ metrów mają być rozmieszczone w takich odległościach od siebie, aby zabezpieczyć drabinkę wejściową przed skręcaniem się
en Battens made of hardwood, or other material of equivalent properties, in one piece, free of knots and between ‧ and ‧ m long, shall be provided at such intervals as will prevent the boarding ladder form twisting
pl CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
en CPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings
pl Oświetlenie ogólne, czy to światłem słonecznym, czy to przy pomocy lamp (na przykład listew oświetleniowych) musi być jednorodne, podlegające kontroli i rozproszone
en General lighting, whether from sunlight or lamps (for instance, strip lighting) shall be uniform, controllable and diffuse
pl W sieciach prądu stałego należy sprawdzić zużycie listwy stykowej w wyniku przepływu prądu przy obciążeniu elektrycznym
en The wear of the contact strips by the current at electrical load shall be checked for DC systems
pl przynajmniej jedna trzecia powierzchni podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, oraz musi być pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torf
en at least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
pl Bedzie listwa, to nie będą spadać
en There' il be a rail so they won' t fall off
pl Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz poręcz ciągła na zrębnicy luku
en Side decks shall be fitted with a foot-rail and a continuous hand-rail that is secured to the coaming
pl Deformująca się bariera musi być przymocowana do betonowego bloku za pomocą dziesięciu śrub, po pięć w górnej i dolnej listwie mocującej
en The deformable barrier must be fixed to the concrete block by means of ten bolts, five in the top mounting flange and five in the bottom
pl słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podpory
en A pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
pl Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
en Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
pl zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeń
en Door fittings (hinges, handles and locks), fittings for radiators and fireplaces and other metal articles for the house (curtain rails, carpet rods, hooks, etc.) or for the garden (chains, grids, stakes and hoop segments for fencing and bordering
pl nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenie
en underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
pl Należy przemieszczać się w sposób, który umożliwia reprezentatywne pobranie próbek z każdej części sektora, włącznie z rejonami pokrytymi ściółką oraz pokrytymi listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en Walking around shall be done in a manner which will sample representatively all parts of the sector, including littered and slatted areas when slats are safe to walk on
pl Należy przemieszczać się w sposób, który umożliwia reprezentatywne pobranie próbek z każdej części budynku, włącznie z rejonami pokrytymi ściółką oraz listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en Walking around must be done in a manner which will sample representatively all parts of the building, including littered and slatted areas when slats are safe to walk on
pl Dla pantografów z niezależnymi listwami stykowymi pomiarów dla każdej listwy stykowej należy dokonywać osobno
en For pantographs with independent contact strips each contact strip shall be measured separately
pl Płyta stolarska ze sklejki, płyta laminowana, listwa i podobne wyroby drewniane laminowane (w tym fornirowane płyty i arkusze
en Plywood blockboard, laminboard, battinboand and similar laminated wood products (including veneered panels and sheets
pl Wysokość tych pasów musi wynosić ‧ mm, ich szerokość ‧ mm, a grubość co najmniej ‧ mm. W obydwu pasach musi być wywierconych pięć otworów przejściowych o średnicy ‧ mm odpowiadających otworom w listwie mocującej na barierze (patrz pkt
en These strips must be ‧ mm high and ‧ mm wide and have a thickness of at least ‧ mm. Five clearance holes of ‧ mm diameter must be drilled in both strips to correspond with those in the mounting flange on the barrier (see paragraph
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof (notified under document number C
pl Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowa
en Closure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
pl Listwy stykowe (XIV, ‧ i XVI) muszą być umieszczone w kolejności określonej powyżej oraz ustawione w położeniu w stosunku do uchwytów do ustawiania położenia tak, jak zostało to pokazane na rysunku, bądź też pod kątem ‧ w stosunku do tego położenia, przy zachowaniu tolerancji ‧ w każdym przypadku
en The contact strips (XIV, ‧ and XVI) must be placed in the order indicated above and positioned in relation to the positioning lugs either as indicated in the drawing or at an angle of ‧g from that position, with a tolerance of p ‧g in either case
pl LISTWY STYKOWE
en CONTACT STRIPS
pl Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone
en Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled
pl Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en This shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
pl zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografu
en the protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
pl Przynajmniej połowa podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat
en At least half of the total floor area must be solid, that is, not of slatted or of grid construction
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,205 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.