wymowa: IPA: ˈljistfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  thin strip of wood used in construction
   
  nautical: long strip that keeps a sail flat
   
  thin strip of wood used in construction
 • slat   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • border           
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • lath       
  (Noun  ) (noun   )
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • boards   
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • lumber     
  (verb, noun   )
 • planks   
 • sawnwood   
 • scantlings   
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   
 • spline   
  (Noun  ) (noun   )
 • split wood   
  (verb   )
 • stavewood   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

listwa przypodłogowa
skirting board; baseboard
ozdobna listwa
molding; decoration; border; moulding; ornament; trim; edging

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bedzie listwa, to nie będą spadać
en There' il be a rail so they won' t fall off
pl Znalazlem krew za gniazdkiem elektrycznym i listwa podlogowa
en Found blood behind the electrical outlet and the baseboard
pl O listwach wykończeniowych?
en Crown molding?
pl Zdecydowanie o listwach
en I' il definitely talk about crown molding
pl Dębowe listwy, piękne słoje
en Oak slats, lovely grain running through it
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji
en amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof
pl Listwy wykonane z litego drewna lub z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednego kawałka, pozbawione sęków, o długości od ‧ do ‧ metrów mają być rozmieszczone w takich odległościach od siebie, aby zabezpieczyć drabinkę wejściową przed skręcaniem się
en Battens made of hardwood, or other material of equivalent properties, in one piece, free of knots and between ‧ and ‧ m long, shall be provided at such intervals as will prevent the boarding ladder form twisting
pl Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowa
en Closure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
pl Opończa powinna być rozpostarta na odpowiednim szkielecie (słupki, ściany, pałąki, listwy itp
en The sheet shall be supported by an adequate superstructure (uprights, sides, arches, slats, etc
pl Płyta stolarska ze sklejki, płyta laminowana, listwa i podobne wyroby drewniane laminowane (w tym fornirowane płyty i arkusze
en Plywood blockboard, laminboard, battinboand and similar laminated wood products (including veneered panels and sheets
pl wykończarki do nawierzchni (wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczania
en paver-finishers (equipped with a high-compaction screed) Definition
pl Dotyczy to także powierzchni pokrytych ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en It shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
pl Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczne
en This shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
pl Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączone
en Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled
pl zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografu
en the protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
pl być skierowany na tylną listwę stykową, odpowiednio do kierunku jazdy
en aim at the trailing contact strip according to the travel direction
pl CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
en CPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings
pl słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podpory
en A pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
pl Płyta okładzinowa musi być złączona spoiwem z płytą na listwach mocujących
en The cladding sheet must be adhesively bonded to the backing sheet at the mounting flanges
pl W górnej listwie musi być wywierconych pięć otworów w odległościach ‧ mm od jej górnej krawędzi, a w dolnej listwie pięć otworów w odległości ‧ mm od jej dolnej krawędzi
en Five holes must be drilled in the top flange at a distance of ‧ mm from the top edge of the flange and five in the bottom flange, ‧ mm from the bottom edge of that flange
pl Miernik i testowany egzemplarz nie powinny być łączone listwami zasilającymi ani zasilaczami
en No power strips or UPS units should be connected between the meter and the UUT
pl nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenie
en underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
pl W sieciach prądu stałego, w celu poprawy kontaktu listew odbieraka z przewodem jezdnym, aby uniknąć niebezpiecznego nagrzewania się przewodu jezdnego podczas postoju pociągu z pracującym wyposażeniem dodatkowym, może być potrzebna większa siła
en In DC systems to improve the contact of collector strips with the contact wire, a higher force may be needed to avoid dangerous heating of the contact wire when the train is at standstill with its auxiliaries working
pl przynajmniej jedna trzecia powierzchni musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, i pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torf
en at least one third shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
pl Sztywne łuki i żebra dachu w szczególności nie mogą wystawać w dół na więcej niż ‧ mm, z wyjątkiem listew powierzchni przeszklonych i framug drzwi (patrz załącznik X, wyjaśnienia, pkt
en In particular, the rigid roof sticks or ribs, with the exception of the header rail of the glazed surfaces and door frames, shall not project downwards more than ‧ mm. (see Annex X, explanatory notes, paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.