wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: liczyć (nazwa czynności)
 • count         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  the act of counting
 • arithmetic operation   
  (Noun  )
 • calculation   
  (noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

elektroniczna maszyna licząca
computer; computing device; computing machine; data processor; electronic computer; information processing system
każda minuta się liczy
every minute counts
liczenie bakterii
bacterial counting
liczenie kolonii
colony counting; flow cytometry; cell counting
liczenie komórek
cell counting; flow cytometry; colony counting
liczenie mikroorganizmów
microorganism counting
liczyć
tally; reckon; calculate; account; score; number; matter; compute; ; figure; work out; add up; rely; depend; charge; estimate; to count; consider; take into account; count on; expect; count; enumerate
liczyć barany
to count sheep
liczyć na
lean on
liczyć się
reckon; count; enumerate
maszyna licząca
adding machine; totaliser; totalizer
maszynka do liczenia
adding machine; totaliser; totalizer
mnie nie liczcie
count me out
Nie licząc psa
To Say Nothing of the Dog
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęścia
I wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłem
this is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dawka początkowa Zalecaną dawką produktu leczniczego HYCAMTIN w postaci kapsułek jest ‧, ‧ mg/m‧ powierzchni ciała/dobę podawane przez ‧ kolejnych dni, co ‧ tygodnie licząc od pierwszego dnia każdego kursu
en Initial dose The recommended dose of HYCAMTIN capsules is ‧ mg/m‧ body surface area/day administered for ‧ consecutive days with a ‧ week interval between the start of each course
pl Dobrze, to ja liczę cenę podróży dookoła świata dla jednej osoby
en The cost of a trip around the world for one, right?
pl W każdym razie może ona liczyć na moje zaangażowanie.
en In any case, she can count on my commitment.
pl Wskaźnik cieplarniany czynników chłodniczych znajdujących się w obiegu chłodniczym oraz środków spieniających wykorzystanych do izolacji urządzenia powinien być równy lub mniejszy niż ‧ (liczony jako równoważnik emisji CO‧ w okresie ‧ lat
en The refrigerants in the refrigerating circuit and foaming agent used for the insulation of the appliance, shall have a global warming potential equal to, or lower than, ‧ (rated as CO‧ equivalents over a period of ‧ years
pl W zakresie gromadzonych danych mieszczą się przedsiębiorstwa prowadzące niefinansową działalność, zatrudniające w ‧ r. od ‧ do ‧ osób, które w ‧ r. nadal prowadziły działalność i zatrudniają przynajmniej ‧ osób w okresie sprawozdawczym zgodnie z art. ‧; a w charakterze subpopulacji – przedsiębiorstwa o dużym tempie wzrostu (przeciętny roczny wzrost zatrudnienia przekraczający ‧ % w latach ‧–‧) oraz przedsiębiorstwa o dużym tempie wzrostu liczące maksymalnie pięć lat (zwane gazelami), założone w ‧ lub ‧ r
en The scope of the data collection shall be enterprises in the non-financial business community with ‧ to ‧ persons employed in ‧ and which were still active in ‧ and have ‧ or more persons employed in the reference period as stated in Article ‧, and as sub-populations high-growth enterprises (average annualised employment growth of more than ‧ % per annum over the period from ‧ to ‧) and gazelles (high-growth enterprises that are up to five years old), first established in ‧ or
pl w odniesieniu do wsparcia udzielonego w jakimkolwiek roku okresu realizacyjnego i po tym okresie, jest liczone zgodnie z postanowieniami załącznika ‧ do niniejszego Porozumienia przy uwzględnieniu zawartych tam danych oraz wskazówek metodologicznych stosowanych w tablicach pomocniczych do części ‧ listy koncesyjnej Członka
en with respect to support provided during any year of the implementation period and thereafter, calculated in accordance with the provisions of Annex ‧ of this Agreement and taking into account the constituent data and methodology used in the tables of supporting material incorporated by reference in Part ‧ of the Member
pl Jak to nie liczy się wielkość łódki
en The size of the boat don' t matter
pl Liczy, że będzie coś z tego miał
en He thinks he can pull a fast one
pl I nie liczą się widzenia po kwasie
en And acid trips don' t count
pl jeżeli wszystkie zwierzęta należące do gatunków wrażliwych na chorobę stwierdzoną w gospodarstwie zostały ubite, a pomieszczenia zdezynfekowane w ciągu ‧ dni, licząc od dnia, w którym zwierzęta zostały zniszczone a pomieszczenia zdezynfekowane; wyjątek stanowi wąglik, z wyjątkiem przypadku wąglika gdzie okres zakazu wynosi ‧ dni
en if all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the premises disinfected during ‧ days, beginning on the day on which the animals were destroyed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the period of prohibition is ‧ days
pl Nikt już nie ma prawa powiedzieć, że pojedynczy głos się nie liczy
en Let it never again be said, that a single vote counts for nothing
pl Kwota pomocy liczona osobno bądź łącznie z pomocą lub dotacjami, które mogą zostać udzielone przez jakikolwiek inny organ administracji, podmiot publiczny lub osobę fizyczną lub prawną, nie może jednak przekroczyć wymienionej kwoty ‧ EUR za zwierzę, a w każdym razie nie może przekroczyć limitów ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
en However, grants, taken alone or together with one or more other aid payments or grants from any other administration, public body or natural or legal person, may not exceed the limit of EUR ‧ per animal referred to above or the limits laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No
pl Naprawdę liczę na współpracę z państwem.
en I am really looking forward to cooperating with you.
pl Komisja może w drodze decyzji nałożyć na osoby określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b), przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw okresowe kary pieniężne w wysokości do ‧ ECU za każdy dzień zwłoki liczony od dnia podanego w decyzji, w celu przymuszenia do
en The Commission may by decision impose on the persons referred to in Article ‧ (b), undertakings or associations of undertakings concerned periodic penalty payments of up to ECU ‧ for each day of the delay calculated from the date set in the decision, in order to compel them
pl Wiem, że Irlandia Północna intensywnie pracuje nad założeniem centrum odpowiedzialnego za rozwiązywanie konfliktów i może liczyć na pełne poparcie z mojej strony w tej sprawie.
en I know that Northern Ireland is actively working on the establishment of a centre for conflict resolution and they have my support in taking this forward.
pl Liczę również, że pani Ashton, która jest obecna dzisiaj w czasie debaty, dołoży wszelkich starań, ażeby dialog na temat praw człowieka, który rozpoczęto z Białorusią w zeszłym roku, przyniósł konkretne efekty, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o zaprzestaniu represji wobec obrońców praw człowieka oraz niezależnych dziennikarzy białoruskich.
en I am hoping, too, that Mrs Ashton, who is present, today, at this debate, will make every effort to ensure that the dialogue on the subject of human rights, which was begun with Belarus last year, brings tangible results, particularly where we are talking about ending the repression of human rights defenders and independent Belarusian journalists.
pl Bez uszczerbku dla przepisu drugiego akapitu art. ‧ termin ten nie może przekraczać dziesięciu dni, licząc od powiadomienia dłużnika o kwocie należności, a w przypadku całościowego zaksięgowania zliczonych kwot na warunkach przewidzianych w art. ‧ ust.‧ akapit drugi termin ten zostaje wyznaczony w taki sposób, aby uniemożliwić dłużnikowi uzyskanie dłuższego terminu na uiszczenie należności niż ten, jaki by uzyskał w przypadku odroczenia płatności
en Without prejudice to the second paragraph of Article ‧, that period shall not exceed ten days following communication to the debtor of the amount of duty owed and, in the case of aggregation of entries in the accounts under the conditions laid down in the second subparagraph of Article ‧, it shall be so fixed as not to enable the debtor to obtain a longer period for payment than if he had been granted deferred payment
pl Liczę na pana
en I' m counting on you, okay?
pl Wspólny unijny program przesiedleń omawiamy w kluczowym momencie: od 2007 roku pięć państw członkowskich - nie licząc tych, które już miały programy - postanowiło wdrożyć krajowe programy przesiedleń.
en The Joint EU resettlement programme is being discussed at a crucial time: since 2007, five Member States - in addition to those which already had the programmes - have decided to start national resettlement programmes.
pl Jeżeli w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w ustępie 5, komitet pojednawczy doprowadzi do porozumienia w sprawie wspólnego projektu, zarówno Parlament Europejski jak i Rada dysponują terminem czternastu dni licząc od tej daty, aby przyjąć wspólny projekt.
en If, within the twenty-one days referred to in paragraph 5, the Conciliation Committee agrees on a joint text, the European Parliament and the Council shall each have a period of fourteen days from the date of that agreement in which to approve the joint text.
pl Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć
en I knew I could count on you
pl Akcje wyemitowane w zamian za wkłady inne niż pieniężne w następstwie podwyższenia kapitału subskrybowanego powinny być całkowicie pokryte w okresie pięciu lat licząc od decyzji o podwyższeniu kapitału
en Where shares are issued for a consideration other than in cash in the course of an increase in the subscribed capital the consideration must be transferred in full within a period of five years from the decision to increase the subscribed capital
pl Gdy wycena uzyskana dla nieruchomości inwestycyjnej zostanie istotnie skorygowana dla celów sprawozdania finansowego, na przykład, aby uniknąć podwójnego liczenia aktywów lub zobowiązań ujmowanych jako oddzielne aktywa i zobowiązania zgodnie z paragrafem ‧, jednostka przedstawia uzgodnienie między uzyskaną wyceną a wartością skorygowaną ujętą w sprawozdaniu finansowym, pokazujące odrębnie łączną kwotę wszelkich ujętych zobowiązań leasingowych, które zostały ponownie dodane, i wszelkie inne istotne korekty
en When a valuation obtained for investment property is adjusted significantly for the purpose of the financial statements, for example to avoid double-counting of assets or liabilities that are recognised as separate assets and liabilities as described in paragraph ‧, the entity shall disclose a reconciliation between the valuation obtained and the adjusted valuation included in the financial statements, showing separately the aggregate amount of any recognised lease obligations that have been added back, and any other significant adjustments
pl Premia o wartości ‧ gCO‧eq/MJ ma zastosowanie przez okres nieprzekraczający ‧ lat, licząc od daty przekształcenia terenów do celów rolniczych, pod warunkiem że zapewnione zostanie regularne zwiększanie zasobów węgla oraz znaczne ograniczenie erozji w odniesieniu do terenów określonych w pkt (i) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia gleby w odniesieniu do terenów określonych w pkt (ii
en The bonus of ‧ gCO‧eq/MJ shall apply for a period of up to ‧ years from the date of conversion of the land to agricultural use, provided that a steady increase in carbon stocks as well as a sizable reduction in erosion phenomena for land falling under (i) are ensured and that soil contamination for land falling under (ii) is reduced
pl A pan, przyjacielu, może liczyć na mnie.Zrobię wszystko, aby wyrwać pana z tego miejsca
en And you, my friend, can count on me... to do everything in my power to get you out of this place
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 2,344 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.