wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: liczyć (nazwa czynności)
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczy
every minute counts
liczenie bakterii
bacterial counting
liczenie kolonii
colony counting
liczenie komórek
cell counting
liczenie mikroorganizmów
microorganism counting
liczyć
tally; reckon; calculate; account; score; number; matter; compute; ; figure; work out; add up; rely; depend; charge; estimate; to count; consider; take into account; count on; expect; count
liczyć barany
to count sheep
liczyć się
reckon; count
mnie nie liczcie
count me out
Nie licząc psa
To Say Nothing of the Dog
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęścia
I wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłem
this is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja stwierdza zatem, że skoro w rozpatrywanej sprawie nie było inwestora liczącego na zysk, niekonieczne jest uwzględnianie zysku kapitałowego przy obliczaniu zysków netto TV
en The Commission therefore finds that, since in the present case there was no investor to receive a return, it is unnecessary to have regard to any return on capital in calculating TV‧'s net costs
pl A ja liczyłam, że nie zostanę męczenniczką
en And I was hoping for some sort of tactical plan that didn' t envolve martyrdom
pl Liczy się ilość nie jakość
en It' s quantity, not quality
pl Znacznie większy wysiłek jest potrzebny w przypadku organów nadzoru dla nadzoru makroostrożnościowego i liczymy na dobrą wolę Rady i Parlamentu, by jak najszybciej znaleźć ambitne i skuteczne rozwiązanie.
en Much more effort is needed when it comes to the supervisory authorities for micro-prudential supervision and, again, we count on the will of both Council and Parliament to arrive at an ambitious and efficient solution as soon as possible.
pl Takiego zaksięgowania należy dokonać w ciągu pięciu dni, licząc od dnia, w którym upływa wspomniany okres
en Such entry in the accounts shall take place within five days of the expiry of the period in question
pl Joey, liczyłem na ciebie
en Joey, I count on you
pl Liczę, że statek zatonie... i wszyscy wylądujemy na piaszczystej wyspie
en I hope the ship goes down... and we' re all marooned on a desert island
pl stosowanie umiejętności analitycznych i liczenia (szeregi czasowe, statystyka przestrzenna, analiza niepewności i wrażliwości
en applying analytical skills and numeracy (time series, spatial statistics, uncertainty and sensitivity analysis
pl Jesteś pewny, że chłopak umie liczyć?
en You sure that boy knows how to count?
pl Liczyłem, że tego uniknę
en I hoped to avoid this
pl STOCRIN w postaci roztworu doustnego ma mniejszą biodostępność w porównaniu z kapsułkami twardymi, liczoną jako miligram roztworu w stosunku do miligrama kapsułki twardej
en STOCRIN oral solution is less bioavailable than the hard capsule on a mg per mg basis
pl Ale jakoś zapominamy o tym, i liczymy, że to się nigdy nie zdarzy, ostatecznie nie tobie lub osobom, na których ci zależy
en But somehow you forget about it, figure it' il never happen.At least not to you or the people you care about
pl Jeżeli wynik któregokolwiek z badań określonych w A lub B jest pozytywny, zwierzę musi być izolowane, a pobrane od niego nasienie, licząc od ostatniego negatywnego wyniku badania, nie może być wprowadzone do obrotu
en If any of the tests referred to in A or B proves positive, that animal must be isolated and the semen, collected from it since the last negative test shall not be subject of trade
pl Jednakże Komisja odegra czynną rolę w inwentaryzacji rezultatów konferencji i w pełni liczymy na to, że hiszpańska prezydencja będzie przewodzić narodom europejskim, aby ich głos na tej konferencji przeważył.
en However, the Commission will play an active role in the stock-taking part of the conference, and we count fully on the Spanish Presidency to lead the European nations so that their voice will make a big difference in this conference.
pl EIT może odgrywać ogromną rolę w zagwarantowaniu, że europejskie innowacje ponownie będą mieć renomę na świecie, a europejscy naukowcy i przemysł będą siłą, z którą należy się liczyć.
en The EIT can play an enormous role in ensuring that European innovation is once again renowned throughout the world and that European industry and researchers are a force to be reckoned with.
pl Zgodni jesteśmy - i to jest druga kwestia, którą chciałbym podkreślić - że chcemy objąć licytacją o wiele większą liczę przydziałów.
en We are agreed - this is a second point that I should like to highlight - that we wish to auction a much larger proportion of allowances.
pl Jako sprawozdawca jestem zadowolony, że po zakończeniu prac, które trwały niemal trzy lata i wymagały intensywnych negocjacji z Radą, mogę teraz przedstawić kompromisowy wniosek zatwierdzony przez Radę, i liczę, że zostanie on również zatwierdzony przez Parlament.
en After work that has taken nearly three years and that has required intensive negotiations with the Council, I am pleased, as rapporteur, to now be able to table a compromise proposal, which the Council has approved and which I hope will win the approval of Parliament.
pl obciążenie Komisji Europejskiej zapłatą na rzecz skarżącej kwoty ‧ EUR wraz z odsetkami w wysokości ‧ % od kwoty ‧ EUR licząc od dnia ‧ sierpnia ‧ r. oraz odsetkami w wysokości ‧ % od kwoty ‧ EUR licząc od dnia ‧ maja ‧ r.; odpowiednio z odsetkami w wysokości ‧ % od kwoty ‧ EUR licząc od dnia wydania wyroku
en order the European Commission to pay to the applicant the sum of EUR ‧ plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ August ‧, plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ December ‧, plus ‧ % interest on the amount of EUR ‧ from ‧ May ‧; respectively ‧ % interest on sum of EUR ‧ from the date of judgment
pl Nie wiem, czy w akcji mogę liczyć na kolegów
en How many times I wonder going into a dangerous situation if I' il get back up?
pl Gdyby okazało się, że odzyskiwanie aktywów trwa dłużej niż rok, licząc od ostatecznego terminu zgłaszania wierzytelności, likwidatorzy dokonują podziału nowej dywidendy tymczasowej na podstawie stanu aktywów rozporządzalnych na ten dzień
en If it appears that the recovery of assets will take longer than one year from the time limit for the declaration of claims, the liquidators will distribute a new interim dividend in relation to the assets available at that date
pl Mówimy tylko o kosztach administracyjnych nie licząc kosztów, jakie ponoszą same osoby ubiegające się o azyl, zarówno te, którym prawo do azylu przysługuje, jak i te, których wnioski są ostatecznie odrzucane ze słusznych lub niesłusznych powodów.
en We are only talking about administrative costs, without counting the costs for the asylum seekers themselves, both those who are entitled to asylum and those whose claims are ultimately denied for the right or wrong reasons.
pl Nie licz na to, że zrozumienie przyjdzie w ciągu kilku dni!
en Don' t get your hopes up of understanding in a few days
pl Dobrze liczycie?
en Did we count right?
pl Następnie przeprowadza się głosowanie wewnątrz Komitetu, głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie liczone są tak jak to zdefiniowano w tym artykule
en When votes are taken within the Committee, the votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted as defined in that Article
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 1,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.