wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: liczyć (nazwa czynności)
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczyevery minute counts
liczenie bakteriibacterial counting
liczenie koloniicolony counting
liczenie komórekcell counting
liczenie mikroorganizmówmicroorganism counting
liczę na, mam nadzieję naI'm hoping for
liczyćtally; reckon; calculate; account; score; number; compute; matter; ; figure; work out; add up; rely; depend; charge; estimate; to count; consider; take into account; count on; expect; count
liczyć baranyto count sheep
liczyć sięreckon; count
liczyć się z faktami; stwierdzać faktyface the facts
mnie nie liczciecount me out
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję nawe must hope for
Nie licząc psaTo Say Nothing of the Dog
nie liczące się latadrop-out years
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęściaI wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłemthis is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Termin ważności tymczasowego zezwolenia, określony w ust. ‧, nie może przekroczyć okresu czterech lat, licząc od dnia, w którym zezwolenie staje się skuteczneProvisional authorization as referred to in paragraph ‧ may not exceed four years from the date on which it takes effect
Z wyjątkiem przypadku gdy z własnej inicjatywy dostawca użył kontenerów, a nie było to wymienione w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, dostawca nie ponosi opłat za przetrzymywanie kontenerów po upływie ‧ dni licząc od daty, kiedy towary zostają udostępnione w magazynieExcept where containers have been used on the supplier
Trybunał orzekł, że liczy się minimalne wynagrodzenie w kraju pochodzenia, innymi słowy polski pracownik musi pracować w takim samym miejscu pracy, jak pracownik niemiecki, w zamian za 46% wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik niemiecki.It said that it is the minimum wage in the country of origin which counts, in other words a Polish worker must work in the same workplace as a German worker for 46% of the pay the German worker works for.
zatwierdzić wyłącznie albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o szkolenie i pracę (na okres dwóch lat trwania umowy) albo przyznanie pomocy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych uprzednio na podstawie umowy o szkolenie i pracę, których umowy zostały przekształcone w umowy na czas nieokreślony (przez okres trzech lat licząc od przekształcenia formy umowyto authorise, on a mutually exclusive basis, either the grant of assistance for workers recruited on training and work experience contracts (for the two years’ duration of such contracts) or the grant of assistance for those workers recruited previously on training and work experience contracts which were subsequently converted into open-ended contracts (for the three years from that conversion)?
W liście z dnia ‧ kwietnia ‧ r. pan Alpha Oumar Konaré, Przewodniczący Komisji UA zwrócił uwagę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na fakt, że wobec wyzwania, jakie sytuacja w Darfurze wciąż stawia przed UA i jej partnerami z jednej strony oraz strategicznego wymiaru partnerstwa między UA a UE z drugiej strony, ma on nadzieję, że może liczyć na znaczące poparcie UE i jej Państw Członkowskich dla wysiłków UA oraz wzmocnienia misji AMIS IIIn a letter dated ‧ April ‧, Mr Alpha Oumar Konaré, President of the AU Commission, indicated to the Secretary General/High Representative (SG/HR) that taking into account the challenge that the situation in Darfur continues to pose to the AU and its partners, on the one hand, and the strategic dimension of the partnership between the AU and the EU on the other hand, he hoped to be able to count on the substantial support of the EU and its Member States to the efforts of the AU and to the reinforcement of AMIS II
Dobrze, możesz na mnie liczyć w ciągu ‧ minutWell, you can rely on me for exactly ‧ minutes
" Możesz sobie mackać ogonem, ale nie licz, że cos dostaniesz" You can waa your tail, but I ain' t aonna feed you no more
Niemniej jednak, może ona dostarczyć bardziej dokładnego sposobu liczenia sprzedaży i magazynowania różnych roczników winaNevertheless, it can provide a more accurate idea of sales and stocks of different vintages
Wszystkie te strategie w stylu: "tak, zobaczymy, co się stanie”, które nie znajdują uznania w ONZ, nie będą się liczyły w świecie jutra.All of those strategies that consist of saying 'yes, we will see', which have no allies in the United Nations, will count for nothing in tomorrow's world.
Co się tyczy największych państw, sprawozdanie Francji liczy ‧ stron, Niemiec- ‧ strony, Hiszpanii- ‧, a Wielkiej BrytaniiIn the case of the large states, France's report was ‧ pages, Germany's ‧ pages, Spain's ‧ pages and the United Kingdom's ‧ pages
Myślisz, że nasz przyszły król będzie chciał stać się tamponem, więc twoje poglądy się nie liczą!You think our future king wants to become a tampon, so your views don' t count!
Jesteś najlepszy... nie licząc Sheltonów i mnieYou' re as good as anybody I' ve seen, except maybe the Shelton boys and me
To nie ma znaczenia, liczy się to że żyjeszIt doesn' t matter.What matters is you' re alive
UE musi zająć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestii praw człowieka, bo liczą się tylko czyny, a nie słowa.The EU must take a more determined stand on human rights; only deeds mean anything, not words.
Jesteś sumienny.Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyćTotally professional
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów ‧-godzinnych liczonych od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynkuA weekly rest period shall start no later than at the end of six ‧-hour periods from the end of the previous weekly rest period
Zostawić do wysuszenia na ‧ godziny, liczone od momentu powrotu temperatury do ‧C. Przykryć pojemnik pokrywką i wyjąć z piecaLeave to dry for four hours reckoned from the time when the oven temperature returns to ‧ °C
Możemy liczyć tylko na siebieWe can only save ourselves
Dla uiszczenia żądanych kwot stowarzyszenie poręczające będzie rozporządzać trzymiesięcznym terminem, licząc od dnia skierowania do niego żądania zapłatyThe guaranteeing association shall have a period of three months, from the date when a claim for payment is made upon it, in which to pay the amounts claimed
Niezależnie od warunków, w jakich odbywa się wypłacanie funduszy UE, nie możemy umywać rąk, licząc na pomyślny rozwój wypadków.Regardless of the circumstances whereby EU funds are disbursed, we cannot wash our hands and hope for the best.
Liczy się zdolność służenia wspólnej idei.What matters is the ability to serve a common idea.
Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie ‧/‧/EWG zobowiązań wynikających z odnowienia włączenia substancji czynnej do załącznika I państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających azoksystrobinę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie ‧/‧/EWG, w szczególności w jej art. ‧, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I do tej dyrektywyWithout prejudice to the obligations defined by Directive ‧/‧/EEC as a consequence of renewing the inclusion of an active substance in Annex I thereof, Member States should be allowed a period of six months after renewal to review authorisations of plant protection products containing azoxystrobin to make sure that the requirements laid down in Directive ‧/‧/EEC, in particular in its Article ‧, and the relevant conditions set out in Annex I to that Directive, continue to be satisfied
Zainteresowane strony mogą przedstawić swoje uwagi dotyczące środków, w stosunku do których Komisja wszczyna procedurę, w ciągu miesiąca, licząc od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim listu, na następujący adresInterested parties may submit their comments on the measure in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to
Dla osoby, która posiada bogate życie duchowe, każda chwila liczy się jak rok.I z każdym rokiem jest o pięć lat młodszyI think if a person lives intensively in fullness of spirit he gets younger every year!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 2,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.