wymowa: IPA: ˈljiʤ̑ba ˈmnɔɡa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • plural     
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  word in plural form
   
  Grammatical number that is used for more that one (many) object of the same type.
   
  gram. gramatyka w deklinacji: cecha wyrazu opisującego więcej niż jeden element
   
  word in plural form

Pozostałe znaczenia:

 
plural (word in plural form)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczba mnoga", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Proszę zauważyć, że używam liczby mnogiej, "rynki pracy”, ponieważ według sprawozdania w kwestii modelu flexicurity nie ma "jednego rozmiaru pasującego na wszystkich”.
en Note that I use the plural, 'labour markets', because the report recognises that there is no 'one size fits all' as far as flexicurity is concerned.
pl (EL) Panie Przewodniczący! Jakiś czas temu napisałem artykuł zatytułowany "Monolog w liczbie mnogiej”.
en (EL) Mr President, a while back, I wrote an article entitled: 'Plural monologue'.
pl W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentki
en In patients undergoing ART procedures the risk of multiple pregnancy is related mainly to the number of embryos replaced, their quality and the patient age
pl Wariantywne końcówki fleksyjne rzeczowników w mianowniku liczby mnogiej
en Variant inflective endings in nouns in nominative plural
pl W związku z powyższym, pani komisarz, przejdę bezpośrednio do sedna i zapytam, jakie działania - i używam tu liczby mnogiej - Komisja ma zamiar podjąć w perspektywie krótkoterminowej, aby wyeliminować te braki.
en Therefore, Commissioner, I will get straight to the point by asking you what measures - and I use the plural here - the Commission intends to take in the short term to deal with these shortcomings.
pl W odniesieniu do tekstu punktu A preambuły Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim zaproponowała poprawkę ustną, według której słowo "doniesienia” w liczbie mnogiej należy zastąpić liczbą pojedynczą "doniesienie”.
en With regard to the text of recital A, the Socialist Group in the European Parliament was proposing an oral amendment to put 'allegation' in the singular, instead of the plural 'allegations'.
pl U istotnie mniejszej liczby kobiet występowały mnogie złamania kręgów widoczne w badaniach radiograficznych w grupie przyjmującej produkt FABLYN w porównaniu z placebo w ciągu ‧ lat podawania leku (p
en Significantly fewer women experienced multiple radiographic vertebral fractures in the FABLYN treatment group versus the placebo group throughout ‧ years of dosing (p
pl Niemniej jednak we właśnie przyjętym tekście Parlamentu uparcie i nierozsądnie mówi się o liczbie mnogiej, a sześciokrotnie wspomniano nawet o rzekomych wielu złych poprawkach.
en Nevertheless, in the Parliament text just adopted, this fact was stubbornly and unreasonably presented in the plural, and it was even mentioned six times that allegedly there were many bad amendments.
pl Liczba mnoga od "louse" brzmi "lice".
en The plural form of "louse" is "lice".
pl W liczbie mnogiej
en For the plural
pl Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodów
en Multiple gestation, especially high order, carries an increased risk of adverse maternal and perinatal outcomes
pl Ryzyko ciąży mnogiej po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu zależy od liczby przeniesionych zarodków
en The risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of embryos replaced
pl Wybrane techniki nauczania liczby mnogiej rzeczowników angielskich w gimnazjum
en Selected Techniques of Teaching Plural forms of English Nouns in the Lower Secondary School
pl Liczba mnoga, Pic
en Plural, actuaIly, Pic
pl Wprawdzie w Rozporządzeniu w sprawie połączeń zasada ta nie odnosi się wyraźnie do tych przypadków, gdy uczestniczącym przedsiębiorstwem jest faktycznie wspólne przedsiębiorstwo, wynika to pośrednio z treści art. ‧ ust. ‧ lit. c), w którym używa się liczby mnogiej w odniesieniu do przedsiębiorstw dominujących
en Although the Merger Regulation does not explicitly mention this rule for those cases where the undertaking concerned is in fact a joint venture, it is inferred from the text of Article ‧)(c), which uses the plural when referring to the parent companies
pl Ryzyko ciąży mnogiej występujące po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu jest związane z liczbą podanych zarodków
en The risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of oocytes/embryos replaced
pl Liczba mnoga?
en Several kids?
pl Ponieważ wiele języków nie rozróżnia liczby mnogiej trzeciej osoby, odpowiednia opcja została dodana
en Because many languages do not distinguish in the third person plural, there is a check box to determine this
pl W pierwszym ustępie mówi się o danych statystycznych i innych dodatkowych danych; ponadto wspomina się w nim w liczbie mnogiej o celach monitorowania, a następnie wymienia obszary, których to monitorowanie dotyczy, tj. świadczenie transgranicznej opieki zdrowotnej, przeprowadzone leczenie, podmioty świadczące opiekę, pacjentów, koszty oraz rezultaty
en The first paragraph refers to statistical and other additional data; it furthermore refers in plural to monitoring purposes and subsequently lists the areas which are subject to these monitoring purposes, namely the provision of cross-border healthcare, the care provided, its providers and patients, the costs and outcomes
pl Vietcong to liczba mnoga
en It' s already plural
pl Tego nie mówi się w liczbie mnogiej
en What?It' s " Viet Cong. " There' s no " S. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41507 zdań frazy liczba mnoga.Znalezione w 8,919 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.