Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kwota stanowiąca równowartość pozycji krótkiej nettonet short position equivalent amount
podawanie kwot nettonet quoting

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wynik netto zaliczkowania stanowi rozliczenie odzyskanych kwot zaliczkowaniaThe net effect of pre-financing is the clearing of the recovered pre-financing amounts
Do celów obliczania kwoty refundacji należy przewidzieć, że takie opakowanie nie jest częścią wagi netto produktuIt is appropriate to provide that such packing are not a part of the net weight of the product for the purpose of calculating the refund
całkowita kwota płatności bezpośrednich dokonanych w trakcie roku budżetowego Y, niebędących płatnościami na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ani rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, kwalifikuje się do finansowania wspólnotowego jedynie do całkowitej kwoty netto płatności bezpośrednich określonej w odniesieniu do roku kalendarzowego Y-‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w stosownych przypadkach skorygowanej przy pomocy dostosowania, o którym mowa w art. ‧ tego rozporządzeniathe total amount of direct payments made within a financial year Y, other than payments in accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ and Council Regulation (EC) No ‧/‧, is only eligible for Community financing up to the net total amount of direct payments established in respect of the calendar year Y-‧ in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ where applicable corrected by the adjustment provided for in Article ‧ of that Regulation
Kwoty, które w ramach mechanizmu wyrównawczego mają być płacone z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przy obliczeniach zgodnie z art. ‧ i ‧ traktowane są jako aktywa netto funduszuThe amounts to be paid from the general budget of the European Union under the smoothing mechanism shall be treated as net assets of the Fund for the calculation pursuant to Articles ‧ and
Rekompensatę finansową zmniejsza się o wartość, ustaloną jako kwotę standardową, produktów przeznaczonych na inne cele niż spożycie przez ludzi lub o przychód netto z rozdysponowania produktów w celu spożycia przez ludzi zgodnie z ustThe financial compensation shall be reduced by the value, set at a standard amount, of products intended for purposes other than human consumption or any net revenue from the disposal of products for human consumption in accordance with paragraph
Tam, gdzie zastosowanie mają przepisy art. ‧ ust. ‧ lit. a) lub b), zwycięski oferent może na swój wniosek otrzymać płatność na rachunek równą wysokości ‧ % kwoty otrzymanej przez pomnożenie ilości netto dotyczące odbioru danego produktu, miejsca przeznaczenia oraz daty dostawy przez jednolite wielkości podane w jego ofercieWhere Article ‧)(a) or (b) applies, the successful tenderer may on request receive a payment on account equal to ‧ % of the amount obtained by multiplying the net quantities taken over for a product, a destination and a delivery date by the unitary amounts indicated in his tender
Te wewnętrzne salda/rachunki Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), nominowane w euro, są podobne do zmian na rachunkach nostro/vostro monetarnych instytucji finansowych (MIF) i tym samym raportowane są do EBC w kwocie netto jako pasywaThese intra-European System of Central Banks (ESCB) balances/accounts, which are denominated in euro, are similar to movements of the monetary financial institutions' (MFIs') nostro/vostro accounts and, thus, reported to the ECB on a net basis under liabilities
Wynik netto banku nie zmniejsza się o kwotę dodatkowo zapłaconych odsetekThis means that the bank's net result is not reduced by the amount of additional interest expenses incurred
Potrącenie zysków netto (jeśli takie występują) z tytułu kapitalizacji przyszłych dochodów, wymaganej zgodnie z art. ‧, traktuje się niezależnie od maksymalnej kwoty wskazanej w ustDeduction of net gains, if any, arising from the capitalisation of future income required under Article ‧, shall be treated outside the maximum amount indicated in point
Od ‧ czerwca ‧ r. normalne cło na przywóz czosnku objętego kodem CN ‧ ‧ składa się ze stawki celnej ad valorem w wysokości ‧ % oraz szczególnej kwoty równej ‧ EUR za tonę nettoSince ‧ June ‧ the normal customs duty for imports of garlic falling within CN code ‧ ‧ has consisted of an ad valorem customs duty of ‧ % and a specific amount of EUR ‧ per tonne net
Niemniej jednak kontrakty kupna lub sprzedaży aktywów niefinansowych, których rozliczenie może nastąpić w kwocie netto lub poprzez wymianę instrumentów finansowych, albo wtedy, gdy będące ich przedmiotem aktywa niefinansowe można łatwo zamienić na środki pieniężne, są objęte standardem tak, jakby były instrumentami finansowymi (zob. paragrafNevertheless, some contracts to buy or sell non-financial items that can be settled net or by exchanging financial instruments, or in which the non-financial item is readily convertible to cash, are within the scope of the standard as if they were financial instruments (see paragraph
w przypadku połączenia jednostek gospodarczych jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub wykazuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, co wpływa na wielkość wartości firmy lub kwotę nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych ponad cenę przejęcia (zob. paragrafin a business combination, an entity recognises any deferred tax liability or asset and this affects the amount of goodwill or the amount of any excess over the cost of the combination of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities (see paragraph
Przykładem może być opcja na udziały rozliczana w kwocie netto środków pieniężnychOne example is a net cash-settled share option
w odniesieniu do tego składnika aktywów ujmuje się odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, jeśli wartość bilansowa tego składnika jest wyższa od jego ceny sprzedaży netto i kwoty, którą uzyskano w wyniku zastosowania procedur przypisania części odpisu aktualizującego opisanych w ust. ‧ ian impairment loss is recognised for the asset if its carrying amount is greater than the higher of its net selling price and the results of the allocation procedures described in paragraphs ‧ and
Kwota cła antydumpingowego jest równa stałej kwocie ‧ EUR za tonę suchej wagi nettoThe amount of the anti-dumping duty shall be equal to the fixed amount of EUR ‧ per tonne of dry net weight
Wyznaczanie kwoty netto, obejmującej zarówno aktywa jak i zobowiązania, nie jest dozwoloneDesignation of a net amount including assets and liabilities is not permitted
Przychody netto ze sprzedaży reklam telewizyjnych w latach ‧–‧ (kwoty × ‧ mln EURNet revenues from TV advertising, ‧- ‧ (amounts x €‧ million
W takim przypadku zaleca się, aby jednostka gospodarcza – stosując podział na grupy lub inne kryterium podziałowe – ujawniła kwoty zmian wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, które to kwoty zostały uwzględnione w zysku lub stracie netto, a zmiany wartości były spowodowane zmianami fizycznymi i zmianami cenIn such cases, an enterprise is encouraged to disclose, by group or otherwise, the amount of change in fair value less estimated point-of-sale costs included in net profit or loss due to physical changes and due to price changes
realizacja działań na rzecz poprawy jakości i logistyki produktów ekologicznych: maksymalna kwota pomocy: ‧,‧ EUR netto, jeśli należny jest VATActions for improving the quality and logistics of organic products: maximum aid amount EUR ‧,‧, not including VAT if due
Jeżeli nie istnieją już okoliczności, które uprzednio spowodowały odpisanie wartości zapasów poniżej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, lub gdy istnieją wyraźne dowody na wzrost możliwej do uzyskania wartości netto z uwagi na zmianę warunków ekonomicznych, odpisaną kwotę eliminuje się tak, aby nowa wartość bilansowa równała się cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia lub zaktualizowanej wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższaWhen the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed (i.e. the reversal is limited to the amount of the original write-down) so that the new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value
Jeżeli zmieniona składka netto członka przewyższa jego składkę pieniężną netto, członek dokonuje płatności na rachunek stanu zapasów buforowych różnicy powiększonej o wszelkie kwoty pozostających do zapłacenia odsetek karnych za zaleganie ze składkamiWhere a member
Jeżeli jednostka gospodarcza może obliczyć zysk lub stratę netto lub inny wskaźnik rentowności segmentu różny od wyniku segmentu bez stosowania przypisywania, które miałoby charakter arbitralny, zaleca się wykazywanie tej kwoty dodatkowo oprócz wyniku segmentu, łącznie z odpowiednim wyjaśnieniemIf an enterprise can compute segment net profit or loss or some other measure of segment profitability other than segment result without arbitrary allocations, reporting of such amount(s) is encouraged in addition to segment result, appropriately described
Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy pozycja zapasów, którą ujęto w kwocie wartości netto możliwej do uzyskania ze względu na spadek jej ceny sprzedaży, w kolejnym okresie jest nadal w posiadaniu jednostki, zaś jej cena sprzedaży wzrosłaThis occurs, for example, when an item of inventory, which is carried at net realisable value because its selling price has declined, is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased
Francja podkreśla skądinąd, w oparciu o informacje przekazane Komisji dnia ‧ grudnia ‧ r. przez spółkę FagorBrandt, że nie ma żadnego faktycznego związku między kwotą przyznanej pomocy (około ‧ mln EUR pomocy netto po opodatkowaniu) a kwotą pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem (około [‧–‧] mln EUR po naliczeniu odsetekIt stresses, moreover, that, on the basis of the information FagorBrandt provided to the Commission on ‧ December ‧, there is no actual relationship between the amount of aid granted (approximately EUR ‧ million net after tax) and the amount of incompatible aid (approximately EUR [‧-‧] million including interest
Pomoc, z której skorzystała spółka PGF z tytułu zwolnienia z podatku przewidzianego w art. ‧ ordynacji podatkowej, jest równa różnicy między składkami faktycznie zapłaconymi przez spółkę a składką, jaką musiałaby ona zapłacić w przypadku braku zwolnienia, przy czym kwoty te zostały przyjęte jako kwoty netto po zastosowaniu, w odpowiednim przypadku, pułapu w zależności od wartości dodanejThe aid which PGF received by way of the exemption provided for in Article ‧ of the General Tax Code is equal to the difference between the tax actually paid by the company and the tax it would have paid had there been no exemption, the amounts taken into account being the net amounts after application, where appropriate, of the value-added ceiling
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57663 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 15,812 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.