Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W decyzji Komisji ‧/‧/WE ustalono kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych ‧–
en Commission Decision ‧/‧/EC has fixed the net amounts resulting from the application of voluntary modulation in Portugal for the calendar years ‧ to
pl Różnica ta zostaje podwyższona lub pomniejszona, z jednej strony o kwotę netto środków przeniesionych z poprzednich lat budżetowych, które zostały skreślone, z drugiej strony w drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego o
en This difference shall be increased or decreased on the one hand, by the net amount of appropriations carried over from previous financial years which have been cancelled and, on the other hand, by way of derogation from Article ‧) of the Financial Regulation, by
pl Roczne dotacje zostają udostępnione jak tylko sytuacja pozwoli, to jest po uzyskaniu zmniejszenia stanu zadłużenia netto omawianych krajów beneficjentów wobec Wspólnoty, co najmniej o podobną kwotę
en The annual grants shall be made available insofar as the net debtor position of the beneficiary countries towards the Community has been reduced by at least a similar amount
pl kwotę różnic kursowych zaliczoną do zysku lub straty netto za dany okres
en the amount of exchange differences included in the net profit or loss for the period
pl Na zamiary jednostki względem rozliczenia danych składników aktywów i zobowiązań mogą wpływać czynniki takie, jak przyjęta praktyka prowadzenia działalności, wymagania rynków finansowych oraz inne okoliczności, które mogą ograniczać możliwość rozliczenia się w kwocie netto lub jednocześnie
en An entity's intentions with respect to settlement of particular assets and liabilities may be influenced by its normal business practices, the requirements of the financial markets and other circumstances that may limit the ability to settle net or to settle simultaneously
pl dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧, ‧, ‧ oraz ‧) kwota cła jest równa różnicy między minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i ceną netto na granicy Unii, przed ocleniem
en for mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, ‧, ‧ and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before duty
pl Państwo EOG, które, stosując zasadę opodatkowania dochodu netto, przypisuje część kosztów działalności przedsiębiorstwa- związanych z przenoszeniem zysków w ramach grupy do innych przedsiębiorstw podlegających jurysdykcji podatkowej tego państwa- do dochodów uzyskanych przez zakład tego przedsiębiorstwa w innym państwie EOG na potrzeby obliczenia maksymalnej kwoty odliczenia z tytułu podatku zapłaconego w tym państwie, ogranicza swobodę przedsiębiorczości w rozumieniu art. ‧ Porozumienia EOG
en an EEA State which attributes, in applying the principle of net income taxation, a portion of a company's costs in the form of group contributions made to other companies under this State's fiscal jurisdiction to income earned through the company's branch in another EEA State, when calculating the maximum credit allowance for tax paid in that State, restricts the freedom of establishment within the meaning of Article ‧ EEA
pl Jeżeli beneficjent pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem zapłacił podatek od otrzymanej pomocy, władze krajowe mogą, zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi, uwzględnić zapłacony już podatek poprzez windykację tylko kwoty netto pomocy otrzymanej przez beneficjenta
en Where a beneficiary of unlawful and incompatible aid has paid tax on the aid received, the national authorities may, in accordance with their national tax rules, take account of the earlier payment of tax by recovering only the net amount received by the beneficiary
pl W przypadku wejścia w życie niniejszych przepisów, gwarantowana jest kwota nominalna netto emerytury za wysługę lat otrzymywanej przed ‧ maja ‧ r. Jednakże ta kwota gwarantowana jest dostosowywana, jeżeli ulega zmianie sytuacja rodzinna osoby otrzymującej emeryturę za wysługę lat lub gdy zmienia się państwo zamieszkania tej osoby
en When these provisions enter into force, the nominal amount of net pension received before ‧ May ‧ shall be guaranteed. That guaranteed amount shall nevertheless be adjusted if the recipient
pl instytucja kredytowa posiada zawartą z kontrahentem umowę kompensowania, która tworzy pojedyncze zobowiązanie prawne obejmujące wszystkie transakcje podlegające kompensowaniu i powoduje, że w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta wskutek jego niewywiązania się z warunków umowy, upadłości, likwidacji lub innych okoliczności o podobnym charakterze kwota należna instytucji kredytowej lub wymagalna od niej stanowić będzie jedynie sumę netto wartości dodatnich i ujemnych poszczególnych transakcji objętych kompensowaniem, wycenionych według ich bieżącej wartości rynkowej
en a credit institution must have a contractual netting agreement with its counterparty which creates a single legal obligation, covering all included transactions, such that, in the event of a counterparty
pl rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ
en the nature and amount of items affecting assets, liabilities, equity, net income, or cash flows that are unusual because of their nature, size, or incidence
pl Niniejsza pozycja ma również uwzględniać odzyskane kwoty netto, z których państwa członkowskie mogą zatrzymać ‧ %, jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en It is also intended to accommodate the net amounts recovered for which Member States may retain ‧ % as foreseen in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl obciążenie Rady UE obowiązkiem zwrotu skarżącemu kwoty ‧ EUR netto tudzież ‧ EUR brutto tytułem kosztów postępowania, włącznie z odsetkami obliczonymi według stopy ustalanej przez EBC na dzień, w którym skarga wpłynęła
en an order that the Council of the EU pay the applicant a sum of EUR ‧,‧ exclusive of tax, being EUR ‧,‧ inclusive of all taxes for its legal costs, with interest at the ECB’s rate to the date of registration of the application
pl władze francuskie ustaliły, że kwota netto podatku przemysłowego FT za rok ‧ wynosi ‧ milionów euro
en the French authorities established that FT's net business tax contribution for ‧ amounted to EUR ‧ million
pl Składnik aktywów finansowych i zobowiązanie finansowe kompensuje się i wykazuje w bilansie w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka
en A financial asset and a financial liability shall be offset and the net amount presented in the balance sheet when, and only when, an entity
pl Za wynagrodzenie podstawowe netto uważa się rzeczywistą kwot, podaną w skali rocznej, ustalonej przez zarząd, z pominięciem dodatków i kwot potrąconych od wynagrodzenia
en Net basic salary shall be deemed to mean the actual basic salary as given in the annual scales agreed by the Board, but excluding any other additions to or deductions from remuneration
pl na podstawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji zauważa, że w ‧ r. otrzymała ona kwotę ‧ mln EUR z tytułu opłat i innych dochodów oraz dotację wspólnotową w wysokości ‧ mln EUR; zauważa, że wynik ekonomiczny Agencji za ten rok wyniósł ‧ mln EUR, która to kwota w połączeniu ze skumulowaną nadwyżką w wysokości ‧ mln EUR dała aktywa netto o łącznej wartości ‧ mln EUR
en Notes from the Agency's final accounts that in ‧ it received fees and other revenue of EUR ‧ million and a Community subsidy of EUR ‧ million; notes that the Agency's economic result for the year was EUR ‧ million, which when added to the accumulated surplus of EUR ‧ million gave total net assets of EUR ‧ million
pl Procedury, które mają zastosowanie do ustalania kwoty przychodu netto, który ma być przydzielony Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali
en Procedures to be followed to establish the amount of net revenue to be allocated to the Research Fund for Coal and Steel
pl różnice kursowe netto zaliczone do kapitału własnego, jako odrębny składnik kapitału oraz uzgodnienie kwoty tego rodzaju różnic kursowych na początek i na koniec okresu
en net exchange differences classified as equity as a separate component of equity, and a reconciliation of the amount of such exchange differences at the beginning and end of the period
pl nabycia, łącznie z akcjami uprzednio nabytymi przez spółkę i będącymi w jej posiadaniu oraz akcjami nabytymi przez osobę działającą we własnym imieniu, ale na rachunek spółki, nie mogą powodować obniżenia aktywów netto poniżej kwoty, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b
en the acquisitions, including shares previously acquired by the company and held by it, and shares acquired by a person acting in his own name but on the company's behalf, may not have the effect of reducing the net assets below the amount mentioned in points (a) and (b) of Article
pl Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niezastosowaniu pułapów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do kwot netto uwzględnionych w podziale na poszczególne lata według państw członkowskich zgodnie z ust. ‧ niniejszego artykułu
en Member States may decide not to apply the ceilings referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to the net amounts added to the annual breakdown by Member State pursuant to paragraph ‧ of this Article
pl Poszczególne pomoce przyznane w ramach systemu, o którym mowa w art. ‧ są zgodne z zasadami wspólnego rynku w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) Traktatu o tyle, jeżeli nie przekraczają wartości netto szkód rzeczywiście poniesionych przez każdego z beneficjentów z powodu klęsk żywiołowych, o których mowa w art. ‧ lit. e dekretu z mocą ustawy nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r., z uwzględnieniem kwot otrzymanych tytułem ubezpieczenia lub na mocy innych środków pomocy
en Individual aid grants under the scheme referred to in Article ‧ shall be compatible with the common market within the meaning of Article ‧(b) of the Treaty to the extent that they do not exceed the net value of the damage actually suffered by each of the recipients as a result of the natural disasters referred to in Article ‧(e) of Decree-Law No ‧ of ‧ December ‧, with account being taken of insurance payments or of amounts received under other measures
pl Kolumna ‧ Zaległa kwota na dzień ‧ grudnia ‧ r.: są to kwoty netto bez efektu powielenia wynikającego z uwzględnienia operacji refinansowania
en Column ‧ Amount outstanding at ‧ December ‧: these are net figures, with no duplication as a result of refinancing operations
pl Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne
en The compensation may not exceed an amount corresponding to the net financial effect equivalent to the total of the effects, positive or negative, of compliance with the public service obligation on the costs and revenue of the public service operator
pl W celu zapewnienia skutecznego przestrzegania MCI importerzy powinny zostać poinformowani o tym, że jeżeli w następstwie weryfikacji po przywozie zostanie ustalone, że: i) cena netto na granicy Wspólnoty, faktycznie zapłacona przez pierwszego niezależnego odbiorcę we Wspólnocie (cena po przywozie), jest niższa od ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynikająca ze zgłoszenia celnego; oraz ii) cena po przywozie jest niższa od MCI, stałe cło jest stosowane wstecznie w odniesieniu do danych transakcji, chyba że stosowanie stałego cła powiększonego o cenę po przywozie daje w rezultacie kwotę (cena faktycznie zapłacona powiększona o stałe cło) niższą od MCI
en To ensure the effective respect of the MIP, importers should be made aware that when it is found following a post-importation verification that (i) the net free-at-Community-frontier price actually paid by the first independent customer in the Community (post-importation price) is below the net free-at-Community-frontier price, before duty, as resulted from the customs declaration; and (ii) the post-importation price is lower than the MIP, a fixed duty shall apply retrospectively for the relevant transactions, unless the application of the fixed duty plus the post-importation price lead to an amount (price actually paid plus fixed duty) which remains below the MIP
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57663 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 6,104 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.