Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z uwagi na problemy praktyczne związane z wyodrębnieniem transakcji aktywnych i pasywnych dla niektórych instrumentów pochodnych wszystkie transakcje dotyczące finansowych instrumentów pochodnych rejestrowane są w bilansie płatniczym strefy euro w kwotach netto
en Owing to practical problems involved in separating the asset and liability flows for some derivative instruments, all financial derivatives transactions in the euro-area balance of payments are recorded net
pl instytucja kredytowa posiada zawartą z kontrahentem umowę kompensowania, która tworzy pojedyncze zobowiązanie prawne obejmujące wszystkie transakcje podlegające kompensowaniu i powoduje, że w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta wskutek jego niewywiązania się z warunków umowy, upadłości, likwidacji lub innych okoliczności o podobnym charakterze kwota należna instytucji kredytowej lub wymagalna od niej stanowić będzie jedynie sumę netto wartości dodatnich i ujemnych poszczególnych transakcji objętych kompensowaniem, wycenionych według ich bieżącej wartości rynkowej
en a credit institution must have a contractual netting agreement with its counterparty which creates a single legal obligation, covering all included transactions, such that, in the event of a counterparty's failure to perform owing to default, bankruptcy, liquidation or any other similar circumstance, the credit institution would have a claim to receive or an obligation to pay only the net sum of the positive and negative mark-to-market values of included individual transactions
pl Wynik netto zaliczkowania obejmuje nowe kwoty zaliczkowania wypłacone w bieżącym roku (ujęte jako koszty budżetowe tego roku) i rozliczenie zaliczkowania wypłaconego w bieżącym roku lub we wcześniejszych latach poprzez zatwierdzenie kosztów kwalifikowalnych
en The net effect of pre-financing is the combination of the new pre-financing amounts paid in the current year (recognised as budgetary expenditure of the year) and the clearing of pre-financing paid in the current year or previous years through the acceptance of eligible costs
pl RI i dziewięciu producentów wywożących zarzuca, że Komisja nieprawidłowo wyrównała wartość kwoty kredytu w pozwoleniu DEPB zamiast wartości netto przy sprzedaży pozwolenia
en The GOI and nine exporting producers allege that the Commission has incorrectly countervailed the value of the credit amount in the DEPB licence instead of the net value upon the sale of the licence
pl różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania, w każdym przyszłym okresie, w którym przewiduje się rozwiązanie znaczącej ilość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub zrealizowanie znaczącej ilości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
en different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered
pl Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) [‧A.‧] to część pozostałych należności/zobowiązań (F.‧ aktywa) odnosząca się do podatków i składek na zabezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D‧, D‧, D‧ oraz D‧ pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.‧ oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora S
en Transactions in other financial assets of which accrued taxes minus cash tax receipts [‧A.‧] is equal to that part of other accounts receivable/payable (F.‧ assets) relating to the taxes and social contributions recorded in D‧, D‧, D‧ and D‧, less the amounts of taxes actually collected, recorded among changes in assets of S.‧ and changes in liabilities and net worth of all sectors except S
pl Przychody netto ze sprzedaży reklam telewizyjnych w latach ‧–‧ (kwoty × ‧ mln EUR
en Net revenues from TV advertising, ‧- ‧ (amounts x €‧ million
pl Odnośnie do pierwszej części władze niderlandzkie podkreślają, że chociaż umowy o założeniu GNA zobowiązujące wszystkie strony do inwestycji w kwocie [...] EUR podpisano dopiero ‧ maja ‧ r., w listach intencyjnych z dnia [...] przyszli udziałowcy GNA wspólnie postanowili przeznaczyć jednorazowo kwotę [...] EUR (netto) na pokrycie kosztów przygotowania projektu
en As regards the first part, the Dutch authorities stress that, although the agreements establishing the GNA were only signed on ‧ May ‧ binding all parties to the EUR [...] investment, in the letters of intent of [...], the future GNA shareholders decided together to earmark a lump sum of EUR [...] (ex. VAT) for the preparation costs of the project
pl Należy zatem odpowiednio pomniejszyć kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji
en Consequently, the net amounts resulting from voluntary modulation should be reduced
pl Podobnie wszelkie salda kredytowe wynikające ze zmniejszenia się tych kwot powodują zwiększenie nie podzielonego zysku lat ubiegłych i nie są uwzględniane przy ustalaniu zysku lub straty netto danego okresu
en Similarly, any credits resulting from the reduction of such amounts result in an increase in retained earnings and are not included in the determination of net profit or loss for the period
pl Niniejszy standard wymaga prezentacji aktywów finansowych i zobowiązań w kwocie netto wtedy, gdy służy to odzwierciedleniu oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z rozliczenia dwóch lub więcej instrumentów finansowych
en This standard requires the presentation of financial assets and financial liabilities on a net basis when doing so reflects an entity's expected future cash flows from settling two or more separate financial instruments
pl Od ‧ czerwca ‧ r. normalne cło na przywóz czosnku objętego kodem CN ‧ ‧ składa się ze stawki celnej ad valorem w wysokości ‧ % oraz szczególnej kwoty równej ‧ EUR za tonę netto
en Since ‧ June ‧ the normal customs duty for imports of garlic falling within CN code ‧ ‧ has consisted of an ad valorem customs duty of ‧ % and a specific amount of EUR ‧ per tonne net
pl Czy wynikająca ze stawki celnej państw trzecich i preferencyjnej stawki celnej kwota dodatkowa ‧ EUR na ‧ kg masy netto towaru pobierana przy przywozie zakonserwowanych grzybów z rodzaju Agaricus (kod CN ‧) jest nieważna ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności?
en Is the additional amount arising under the third country and preferential customs rate of EUR ‧ per ‧ kg of net weight of goods charged on imports of preserved mushrooms of the Agaricus genus (CN heading ‧) void for infringement of the principle of proportionality?
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dopuszcza możliwość ustalania przez Komisję kwot, które zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także art. ‧ ust. ‧, art. ‧d i ‧e rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, mają zostać udostępnione EFRROW, a także wysokości salda netto udostępnionego na wydatki EFGR
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ stipulates that the Commission should set the amounts which, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Articles ‧, ‧d and ‧e of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, are made available to the EAFRD, and the net balance available for EAGF expenditure
pl W przypadku ustalenia w następstwie weryfikacji po przywozie, że cena netto na granicy Wspólnoty faktycznie zapłacona przez pierwszego niezależnego odbiorcę we Wspólnocie (cena po przywozie) jest niższa od ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynikająca ze zgłoszenia celnego, oraz że cena po przywozie jest niższa od minimalnej ceny importowej, zastosowanie ma stałe cło antydumpingowe określone odpowiednio w kolumnie ‧ lub ‧ poniższej tabeli, chyba że zastosowanie stałego cła określonego odpowiednio w kolumnie ‧ lub ‧ powiększonego o cenę po przywozie da w rezultacie kwotę (cena faktycznie zapłacona powiększona o stałe cło) niższą od minimalnej ceny importowej określonej w kolumnie ‧ poniższej tabeli
en Where it is found, following post-importation verification, that the net free-at-Community-frontier price actually paid by the first independent customer in the Community (post-importation price) is below the net free-at-Community-frontier price, before duty, as resulting from the customs declaration, and the post-importation price is lower than the minimum import price, the fixed anti-dumping duty set out as appropriate in column ‧ or ‧ of the table below shall apply, unless the application of the fixed duty set out as appropriate in column ‧ or ‧ plus the post-importation price lead to an amount (price actually paid plus fixed duty) which remains below the minimum import price set out in column ‧ in the table below
pl kwoty odpowiadającej jakości tłuszczu w mleku, wyrażonego w procentach, zawartego w ‧ kg masy netto produktu, pomnożonej przez ‧ ECU
en an amount corresponding to the quality of milk fat, expressed as a percentage, contained in ‧ kilograms net of the product multiplied by ‧ ECU
pl To dlatego upolitycznienie ustawy o administracji centralnej sprawia, że Rumunia stała się płatnikiem netto do budżetu UE, wpłacając w ubiegłym roku kwotę około 1,1 miliarda euro.
en This is why the politization of the central administrative act makes Romania become a net contributor to the EU budget, paying approximately 1.1 billion euros last year.
pl Państwa Członkowskie mogą zezwolić również na włączanie do tej pozycji zysku bieżącego okresu jedynie wówczas, gdy zysk ten został zweryfikowany przez osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych, a zostało wykazane, w sposób zadowalający dla właściwych władz, iż kwota zysku została wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie ‧/EWG i podana w ujęciu netto, pomniejszonym o wszelkie dające się przewidzieć obciążenia lub dywidendy
en The Member States may permit inclusion of interim profits before a formal decision has been taken only if these profits have been verified by persons responsible for the auditing of the accounts and if it is proved to the satisfaction of the competent authorities that the amount thereof has been evaluated in accordance with the principles set out in Directive ‧/EEC and is net of any foreseeable charge or dividend
pl W takim przypadku cena sprzedaży netto (lub szacunkowy przepływ środków pieniężnych z ostatecznego zbycia) ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada łącznej kwocie obejmującej szacunkową cenę sprzedaży aktywów wchodzących w skład ośrodka wypracowującego środki pieniężne i pozycję pasywną, po pomniejszeniu o koszty zbycia
en In this case, the net selling price (or the estimated cash flow from ultimate disposal) of the cash-generating unit is the estimated selling price for the assets of the cash-generating unit and the liability together, less the costs of disposal
pl Pomoc, z której skorzystała spółka PGF z tytułu zwolnienia z podatku przewidzianego w art. ‧ ordynacji podatkowej, jest równa różnicy między składkami faktycznie zapłaconymi przez spółkę a składką, jaką musiałaby ona zapłacić w przypadku braku zwolnienia, przy czym kwoty te zostały przyjęte jako kwoty netto po zastosowaniu, w odpowiednim przypadku, pułapu w zależności od wartości dodanej
en The aid which PGF received by way of the exemption provided for in Article ‧ of the General Tax Code is equal to the difference between the tax actually paid by the company and the tax it would have paid had there been no exemption, the amounts taken into account being the net amounts after application, where appropriate, of the value-added ceiling
pl Przeniesienie ryzyka i korzyści (zob. paragraf ‧) jest oceniane poprzez porównanie narażenia jednostki, przed i po dokonaniu przeniesienia, na zmienność kwot oraz harmonogramu przepływów pieniężnych netto związanych z przeniesionym składnikiem aktywów
en The transfer of risks and rewards (see paragraph ‧) is evaluated by comparing the entity’s exposure, before and after the transfer, with the variability in the amounts and timing of the net cash flows of the transferred asset
pl W przypadku gdy pomoc przyznawana jest dla projektu, który wytwarza dochód, kwota wydatków, na których oparte jest obliczenie pomocy z Funduszu, jest ustalana przez Komisję na podstawie dochodu stanowiącego znaczny dochód netto promotora i w bliskiej współpracy z Państwami Członkowskimi będącymi beneficjentami pomocy
en Where assistance is granted for a project which generates revenue, the amount of the expenditure on which the calculation of the assistance from the Fund is based shall be established by the Commission, taking account of revenue where it constitutes substantial net revenue for the promoters and in close collaboration with the beneficiary Member State
pl Dostosowanie na każdy miesiąc oraz każdy obszar geograficzny (Antyle/Reunion) jest równoważne kwocie nieprzekraczającej średniej różnicy odnotowanej dla transportu luzem w okresie ‧ miesięcy poprzedzających miesiąc wysyłki cukru z portów we francuskich departamentach zamorskich między faktycznymi kosztami frachtu dla statków z zarejestrowanym tonażem netto mniejszym niż ‧ ton, ustalonymi na podstawie konosamentów, oraz jednostką frachtową na trasie Wyspy Karaibskie-Zjednoczone Królestwo, określoną w ust. ‧ lit. b
en The adjustment for each month and each geographical area (Antilles/Reunion) shall be equivalent to an amount not exceeding the average difference recorded for bulk transport during the ‧ months preceding the month of departure of the sugar from the ports in the French overseas departments between the actual freight costs for vessels with a net registered tonnage of less than ‧ tonnes, established on the basis of bills of lading, and the Caribbean-to-United Kingdom freight element referred to in paragraph ‧(b
pl W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła swoją wstępną opinię, że na poziomie indywidualnego przedsiębiorstwa stanowiącego część grupy program pomocy przynosi korzyści przedsiębiorstwom, które otrzymują dodatnie odsetki netto od przedsiębiorstw powiązanych, ponieważ mogą one odliczyć ‧ % kwoty tych odsetek od podstawy opodatkowania
en In the Opening Decision, the Commission indicated its preliminary view that at the level of the individual company forming part of a group, the scheme provides an advantage to those undertakings that receive positive net interest from affiliated companies, since they can deduct ‧ % of the amount from their taxable base
pl Kwota wyrównawcza na ‧ kg masy netto tych produktów równa jest sumie następujących składników
en The compensatory amount per ‧ kilograms net of these products shall be equal to the sum of the following components
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57663 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 14,065 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.