Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl MSR ‧ zawiera wymóg wyceniania wartości odzyskiwalnej w wysokości kwoty wyższej spośród ceny sprzedaży netto i wartości użytkowej
en IAS ‧ requires recoverable amount to be measured as the higher of net selling price and value in use
pl Stosowana praktyka odpisywania wartości zapasów poniżej ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania jest zgodna z poglądem, że aktywów nie należy ujmować w kwotach przewyższających kwoty, których osiągnięcia oczekuje się z tytułu ich sprzedaży lub wykorzystania
en The practice of writing inventories down below cost to net realisable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realised from their sale or use
pl posiadacze jednostek UCITS przejmowanego stają się posiadaczami jednostek UCITS przejmującego oraz, w stosownym przypadku, są uprawnieni do wypłaty gotówki w kwocie nieprzekraczającej ‧ % wartości netto aktywów posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa w UCITS przejmującym; oraz
en the unit-holders of the merging UCITS become unit-holders of the receiving UCITS and, where applicable, they are entitled to a cash payment not exceeding ‧ % of the net asset value of their units in the merging UCITS; and
pl Zapasy należy wyceniać według kosztu lub według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa
en Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value
pl Kwotę wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszystkie straty w zapasach ujmuje się jako koszt okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce
en The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs
pl Kwota tych pozycji jest podawana w ujęciu netto, pomniejszonym o wszelkie dające się przewidzieć w chwili wyliczania obciążenia podatkowe, bądź też musi być stosownie skorygowana, o ile takie obciążenia podatkowe obniżają kwotę, którą można wykorzystać na pokrycie ryzyka lub strat
en The amount shall be net of any foreseeable tax charge at the moment of its calculation or be suitably adjusted in so far as such tax charges reduce the amount up to which these items may be applied to cover risks or losses
pl zawiera postanowienia dotyczące kompensacji zysków i strat z transakcji rozliczonych w ramach umów ramowych, tak aby jedna strona była drugiej dłużna tylko jedną kwotę netto
en provide for the netting of gains and losses on transactions closed out under a master agreement so that a single net amount is owed by one party to the other
pl Nieujęte zyski aktuarialne w kwocie ‧ są to skumulowane zyski aktuarialne netto z tytułu zobowiązania i praw do rekompensaty
en The unrecognised actuarial gains of ‧ are the net cumulative actuarial gains on the obligation and on the reimbursement rights
pl Zdaniem Komisji w takiej sytuacji władze krajowe będą musiały zadbać o to, aby beneficjent nie korzystał już z innych ulg podatkowych powołując się na fakt, że zwrot pomocy spowodował zmniejszenie jego dochodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ oznaczałoby to, że kwota odzyskanej pomocy netto byłaby niższa, niż kwota otrzymanej pomocy netto
en The Commission considers that in such cases, the national authorities will need to ensure that the beneficiary will not be able to enjoy a further tax deduction by claiming that the reimbursement has reduced his taxable income, since this would mean that the net amount of the recovery was lower than the net amount initially received
pl W stosunku do pozycji niedopasowanych w walutach silnie ze sobą skorelowanych i wszelkich pozycji w innych walutach wymagany kapitał wynosi ‧ % wyższej z dwóch kwot- sumy pozycji netto krótkich i sumy pozycji netto długich, po odjęciu pozycji dopasowanych w walutach silnie ze sobą skorelowanych
en The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be ‧ %, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies
pl Nałożone zostały środki łączone, w formie ustalonej kwoty za tonę potażu lub różnicy między ustaloną ceną minimalną a ceną netto franco granica Wspólnoty za tonę, przed odprawą celną, w zależności od tego, która z nich była wyższa
en Combined measures in the form of a fixed amount per tonne of potash or the difference between a set minimum price and the net, free-at-Community-frontier price per tonne before customs clearance, whichever was higher, were imposed
pl Szacunki wartości netto możliwej do uzyskania opierają się na najbardziej wiarygodnych dowodach, dostępnych w czasie sporządzania szacunków, co do przewidywanej kwoty możliwej do zrealizowania z tytułu sprzedaży zapasów
en Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made, of the amount the inventories are expected to realise
pl ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych ‧, ‧ i
en fixing the net amounts resulting from the application of voluntary modulation in Portugal for calendar years ‧, ‧ and
pl Analogicznie, ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku połączenia jednostek gospodarczych wpływa na wysokość wartości firmy powstającej w wyniku połączenia jednostek gospodarczych lub na kwotę nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejętej ponad cenę przejęcia
en Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of any excess of the acquirer's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the combination
pl kwotę netto zapłaconą lub należną do zapłaty komitentowi przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji, ustaloną zgodnie z ust
en the net amount paid or to be paid by the organizer of the sale by public auction to his principal, determined in accordance with paragraph
pl Kwota zaliczki nie może przekroczyć wartości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego netto
en The amount of this advance shall not exceed three months’ net basic salary
pl Okres ważności pozwolenia na przywóz wynosi ‧ dni od daty faktycznego wydania, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) ‧/‧ a kwota zabezpieczenia wynosi ‧ EUR za każde ‧ kg wagi netto
en The import licence shall be valid ‧ days from the actual day of its issue, in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, and the amount of the security shall be EUR ‧ per ‧ kg net
pl przychody netto instytucji z operacji portfela handlowego, z potrąceniem wszelkich dających się przewidzieć obciążeń lub dywidend, pomniejszone o straty netto z innej działalności, pod warunkiem że żadna taka kwota nie została już wliczona do pozycji lit. a) niniejszego ustępu stosownie do art. ‧ ust. ‧ pkt ‧ lub ‧ dyrektywy ‧/EWG
en an institution
pl Zgodnie ze specjalną uchwałą przyjętą dnia ‧ grudnia ‧ r. przez zarząd Shetland Seafish Ltd akcje uprzywilejowane w Shetland Seafish Ltd uprawniają do stałej niekumulacyjnej uprzywilejowanej dywidendy na poziomie ‧ % rocznie (netto, po potrąceniu części dywidendy od której odprowadzono należny podatek) od dotychczas pokrytego kapitału lub kwot spłaconych z tego tytułu narosłych od dnia subskrypcji, która to dywidenda ma być płacona (w zakresie, w jakim istnieją zyski do podziału) dnia ‧ stycznia każdego roku w odniesieniu do ‧ miesięcy kończących się z tą datą; mogą być one umorzone po wartości nominalnej (tj. według współczynnika ‧ za akcję uprzywilejowaną) po dodaniu niezapłaconej uprzywilejowanej dywidendy, z zachowaniem przez spółkę opcji w dowolnym momencie po upływie jednego roku od daty przydziału akcji uprzywilejowanych
en According to a special resolution adopted in ‧ December ‧ by the board of Shetland Seafish Ltd the preference shares in Shetland Seafish Ltd have the right to a fixed non-cumulative preferential dividend at the rate of ‧ % (net of associated tax credit) per annum on the capital for the time being paid up or credit as paid up thereon accruing from the date of subscription therefore and to be paid (to the extent that there are profits available for distribution) annually on ‧ January in each year in respect of the ‧ months ending on that date; and may be redeemed at par (i.e. at ‧ per preference share) plus any unpaid preferential dividend, at the option of the Company at any time after the first anniversary of the date of the allotment of the preference shares
pl Kwoty, które udostępnia się EFRROW oraz saldo netto, które ma być dostępne na wydatki w ramach EFGR, należy ustalić na podstawie maksymalnych rocznych kwot na lata budżetowe ‧–
en The amounts to be made available to the EAFRD and the net balance available for EAGF expenditure have to be set on the basis of the maximum annual amounts corresponding to the financial years ‧ to
pl Dla celów wyliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję, kwotę zysku lub straty netto przypadającą na zwykłych akcjonariuszy, zgodną z wyliczeniem podanym w ust. ‧, należy skorygować o działanie następujących elementów (w kwotach po opodatkowaniu
en For the purpose of calculating diluted earnings per share, the amount of net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholders, as calculated in accordance with paragraph ‧, should be adjusted by the after-tax effect
pl Poszczególne pomoce przyznane w ramach systemu, o którym mowa w art. ‧ są zgodne z zasadami wspólnego rynku w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) Traktatu o tyle, jeżeli nie przekraczają wartości netto szkód rzeczywiście poniesionych przez każdego z beneficjentów z powodu klęsk żywiołowych, o których mowa w art. ‧ lit. e dekretu z mocą ustawy nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r., z uwzględnieniem kwot otrzymanych tytułem ubezpieczenia lub na mocy innych środków pomocy
en Individual aid grants under the scheme referred to in Article ‧ shall be compatible with the common market within the meaning of Article ‧(b) of the Treaty to the extent that they do not exceed the net value of the damage actually suffered by each of the recipients as a result of the natural disasters referred to in Article ‧(e) of Decree-Law No ‧ of ‧ December ‧, with account being taken of insurance payments or of amounts received under other measures
pl Jeżeli zmieniona składka netto członka przewyższa jego składkę pieniężną netto, członek dokonuje płatności na rachunek stanu zapasów buforowych różnicy powiększonej o wszelkie kwoty pozostających do zapłacenia odsetek karnych za zaleganie ze składkami
en Where a member
pl W świetle powyższego, biorąc pod uwagę dokładną kwotę przychodu netto ze zbycia, ustalonego w czasie przyjęcia decyzji z ‧ r., Komisja uważa, że pomoc państwa w formie wkładu kapitałowego w wysokości ‧,‧ mln EUR jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) traktatu WE
en In the light of the foregoing and taking into account the precise amount of the net proceeds of the disposals on the date on which the ‧ decision was adopted, the Commission considers the State aid granted in the form of a capital contribution of EUR ‧,‧ million to be compatible pursuant to Article ‧(c) EC
pl Załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustala, dla każdego państwa członkowskiego, nieprzekraczalne pułapy dla całkowitych kwot płatności bezpośrednich modulacji netto, które mogą zostać przyznane w trakcie roku kalendarzowego w wymienionym państwie członkowskim
en Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ establishes, for each Member State, the ceilings which may not be exceeded by the total amounts of direct net modulation payments that may be awarded during a calendar year in the Member State concerned
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57663 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 4,852 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.