Tłumaczenia na język angielski:

  • query   
    (advb, verb, noun   )
     
    A formalized instruction to a database to either return a set of records or perform a specified action on a set of records as specified in the query.
  • enquiry     
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Studia
 
w szerszym znaczeniu: poszukiwanie
 
Poszukiwanie w aktach, bibliotekach informacji potrzebnych do wyjaśnienia jakichś kwestii
 
poszukiwanie, wyszukiwanie, dociekanie
 
Poszukiwanie
 
badanie, badania, penetracja, prace badawcze
 
pytanie informacyjne
 
Szperanie
 
szukanie informacji (w archiwach)
 
Rozpatrywanie
 
Rozbiór
 
Oględziny
 
dochodzenie, śledztwo, rozpoznanie, kognicja
 
zapytanie do bazy danych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (32)

kanał kwerendyquery channel
kwerenda aktualizującaupdate query
kwerenda cyklicznarecursive query
kwerenda definiująca danedata-definition query
kwerenda dołączającaappend query
kwerenda funkcjonalnaaction query
kwerenda krzyżowacrosstab query
kwerenda parametrycznaparameter query
kwerenda podsumowującatotals query
kwerenda przekazującapass-through query
kwerenda sieci WebWeb query
kwerenda składającaunion query
kwerenda SQLsql query
kwerenda tekstowatext query
kwerenda tworząca tabelemake-table query
Kwerenda tworząca tabeleMake Table query
kwerenda usuwającadelete query
kwerenda wybierającaselect query
kwerenda z monitemprompted query
naturalna składnia kwerendynatural query syntax
okno kwerendyQuery window
ponownie wysłać kwerendęrequery
projekt kwerendyquery design
próg rozmiaru kwerendyquery-size threshold
przedział czasu kwerendyquery window
raport Częste kwerendyPopular Queries report
raport Liczba kwerendNumber of Queries report
rola kwerendquery role
serwer kwerendquery server
standardowy operator kwerendystandard query operator
usługa kwerendQuery Service
włączanie kwerend pełnotekstowychfull-text enabling

Przykładowe zdania z "kwerenda", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby można było osiągnąć te cele, projekt rozszerza zakres wykorzystania danych z systemu oraz przewiduje kwerendy w systemach i możliwość analizy strategicznej lub operacyjnejTo achieve this objective the Proposal extends the scope of the use of the CIS data and includes searches in the systems and the possibility for strategic or operational analysis
Doświadczenie zawodowe w zakresie kwerend odnoszących się do dokumentów znajdujących się na różnych nośnikach (papier, cyfrowe, mikrofilmy, audiowizualneprofessional experience in searching for documents in various media (paper, digital, microfiches, audiovisual
Agregacja i przetwarzanie kwerend w bezprzewodowych sieciach sensorowychAggregation and query processing in wireless sensor networks
Rejestr jest podmiotem, któremu zlecono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD.eu, włącznie z utrzymaniem właściwych baz danych i związanych z nimi publicznych usług kwerendy, akredytację rejestratorów, rejestrację nazw domen wnioskowanych przez akredytowanych rejestratorów, obsługę serwerów nazw domenowych TLD i upowszechnianie plików strefowych TLDThe Registry is the entity charged with the organisation, administration and management of the.eu TLD, including maintenance of the corresponding databases and the associated public query services, the accreditation of Registrars, the registration of domain names applied for by accredited Registrars, the operation of the TLD name servers and the dissemination of TLD zone files
Niższa wartość (mniejsza niż ‧ minut) sprawia, że jeśli chcesz, będziesz informowany o newsach bardzo szybko. Pamiętaj, że to znacznie zwiększy ruch sieciowy. Dlatego też, tak niskie wartości nie powinny być używane, jeśli kwerendujesz popularne strony z wiadomościami, (takie jak Slashdot lub Freshmeat) jako, że mają one już i tak dość pracy z przetwarzaniem kwerend przychodzącychA lower value (lower than ‧ minutes) enables you to be notified about news very quickly if you want or need to. Please note, that it increases the network traffic significantly, though. Therefore, such low values should n't be used if you query popular news sites (such as Slashdot or Freshmeat) as they have generally already enough work with processing the incoming queries
W nocie wyjaśniającej do proponowanej decyzji nadmienia się, że jeżeli kwerenda dokonana na podstawie decyzji z Prüm doprowadzi do trafienia, można od państwa członkowskiego, które wprowadziło odnośne odciski palców do swojego krajowego systemu AFIS, uzyskać informacje uzupełniające, w tym dane osobowe, na podstawie przepisów krajowych, w tym na zasadzie wzajemnej pomocy prawnejThe Explanatory Memorandum to the proposed Decision mentions that in case a query on the basis of the Prüm Decision produces a hit, the supplementary information, including personal data, can be obtained in the Member State which recorded the fingerprint in its national AFIS using national law, including mutual legal assistance
Publiczne usługi kwerendy związane z TLD określane są jako kwerendyPublic query services associated with the TLD are referred to as
Wyniki analizy podjętej przez Grupę ds. Planowania i Koordynacji Eksternalizacji po dokonaniu kwerendy w zakresie sytuacji w Komisji i na poziomie międzyinstytucjonalnym w wielu dziedzinach podkreślają główne korzyści, które utworzenie urzędów Komisji może przynieść i dziedziny, w których potrzebna jest szczególna uwaga, takie jak na przykład potrzeba zapewnienia, aby działania w różnych lokalizacjach były spójne czy też potrzeba określenia minimalnych wymiarów każdego urzęduThe results of the analysis undertaken by the Planning and Coordination Group on Externalisation, after taking stock of the situation in the Commission and at inter-institutional level across a number of areas, highlight the main advantages that the creation of Commission offices could bring and the areas where special attention is needed, such as, for example, the need to ensure that operations at the various sites are consistent and to define the minimum critical size of each office
Jeżeli kwerenda dokonana na podstawie decyzji z Prüm doprowadzi do trafienia, można od państwa członkowskiego, które wprowadziło odnośne odciski palców do swojego krajowego systemu AFIS, uzyskać informacje uzupełniające, w tym dane osobowe, na podstawie przepisów krajowych, w tym na zasadzie wzajemnej pomocy prawnejIf a query on the basis of the Prüm Decision produces a hit, supplementary information, including personal data, can be obtained in the Member State that recorded the fingerprint in its national AFIS using national law, including through mutual legal assistance
Wyniki analizy podjętej przez Grupę ds. Planowania i Koordynacji Eksternalizacji, po dokonaniu kwerendy w zakresie sytuacji w Komisji i na poziomie międzyinstytucjonalnym w wielu dziedzinach, podkreślają główne korzyści, które utworzenie urzędów Komisji może przynieść oraz dziedziny, w których potrzebna jest szczególna uwaga, takie jak na przykład potrzeba zapewnienia, aby działania w różnych lokalizacjach były spójne oraz potrzeba określenia minimalnych wymiarów każdego urzęduThe results of the analysis undertaken by the Planning and Coordination Group on Externalisation, after taking stock of the situation in the Commission and at inter-institutional level across a number of areas, highlight the main advantages that the creation of Commission offices could bring and the areas where special attention is needed, such as, for example, the need to ensure that operations at the various sites are consistent and to define the minimum critical size of each office
wzywa Komisję do przeprowadzenia właściwej oceny i analizy kwestii rzekomej kwerendy redukcji cenowych na rzecz konsumentów unijnychAsks the Commission to conduct a proper evaluation and study of the question of the alleged passthrough of price reductions to EU consumers
Algorytmy kwantowe wykorzystujące kwerendy potęgoweQuantum algorithms using power queries
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12 zdań frazy kwerenda.Znalezione w 0,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.