Tłumaczenia na język angielski:

 • boric acid   
  (Noun  ) (noun   )
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
 • orthoboric acid   
  (Noun  )

Did you mean: Kwas borowy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Kwas borowy
boric acid

Przykładowe zdania z "kwas borowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Roztwór kwasu borowego i octanu sodu
en Mixed solution of boric acid and sodium acetate
pl Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną kwas borowy na rynku oraz ułatwić właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczych
en It is important that the provisions of this Directive be applied simultaneously in all the Member States in order to ensure equal treatment of biocidal products on the market containing the active substance boric acid and also to facilitate the proper operation of the biocidal products market in general
pl Mikrobiuretą miareczkować lotne zasady w roztworze kwasu borowego ‧-normalnym kwasem siarkowym
en Using a microburette, titrate the volatile bases in the boric acid solution with sulphuric acid ‧ N
pl pod numerem porządkowym ‧, kwas borowy, wyrazy
en under reference No ‧, boric aid
pl tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól diodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowa
en disodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
pl Bardzo prawdopodobna jest jednak sytuacja, w której substancja sklasyfikowana jako CMR kategorii ‧ lub ‧, uznana za bezpieczną w stosowaniu w produktach kosmetycznych, nie będzie dopuszczona do użytku w produkcji żywności (np. formaldehyd, kwas borowy itd
en But there may very well be cases where CMR ‧ or ‧ substances are considered safe for use in cosmetics but are not allowed for food (i.e. formaldehyde, boric acid etc
pl Produkt otrzymywany z reakcji kwasu borowego z etanoloaminą
en Product obtained from the reaction of boric acid with an ethanol amine
pl Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbka
en Into two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (sample
pl W załączniku ‧ część I, wyłącznie w wersji francuskiej, pod numerem odniesienia ‧, kwas borowy
en In Annex III, Part ‧, in the French version only, under reference number ‧, Boric acid
pl Tlenki boru; kwasy borowe
en Oxides of boron; boric acids
pl Badanie kontrolne w obecności kwasu borowego umożliwia oznaczenie fluorescencji zakłócającej (poprzez wytworzenie kompleksu kwasu borowego z kwasem dehydroaskorbinowym) i odjęcie wyniku uzyskanego w tej próbie od wyniku oznaczania
en A control test in the presence of boric acid enables spurious fluorescence to be determined (by the formation of a boric acid/dehydroascorbic acid complex) and the fluorimetric determination to be deduced
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE wszelki dodatkowy okres przyznany przez Rumunię zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu oraz zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających kwas borowy, imazapyr, metydation lub triadimefon jako substancję czynną jest możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej dnia ‧ czerwca ‧ r
en By way of derogation from Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, any period of grace granted by Romania, in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, for the disposal, storage, placing on the market and use of existing stocks of plant protection products containing the active substances boric acid, imazethapyr, methidathion or triadimefon shall be as short as possible and shall expire not later than ‧ June
pl Roztwór wzorcowy boru (‧ g/ml B) Rozpuścić ‧ g kwasu borowego (H‧BO‧), odważonego z dokładnością do ‧ mg, w wodzie, w ‧ ml kolbie pomiarowej
en Boron calibration solution (‧ ìg/ml B) Dissolve ‧ g of boric acid (H‧BO‧), weighed to the nearest ‧ mg, in water in a ‧ ml volumetric flask
pl Benzalkoniowy chlorek Mannitol Trometamol Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Kwas borowy Wersenian disodowy Kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczona
en Benzalkonium chloride Mannitol Trometamol Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Boric acid Disodium edetate Hydrochloric acid (for pH adjustment) Purified water
pl Benzalkoniowy chlorek, mannitol, trometamol, polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧), kwas borowy, wersenian disodowy, kwas solny (do ustalenia właściwego pH), woda oczyszczona
en Benzalkonium chloride, mannitol, trometamol, polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧), boric acid, disodium edetate, hydrochloric acid (to adjust pH), purified water
pl Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż ‧ % H‧BO‧ w przeliczeniu na suchą masę
en Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than ‧ % of H‧BO‧ calculated on the dry weight
pl tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól disodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowa
en disodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
pl Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
pl końcowe stężenie kwasu (orto)borowego w próbce nie może przekraczać ‧ g/‧ ml
en the final concentration of orthoboric acid in the sample must not exceed ‧ g/‧ ml
pl pod numerem referencyjnym ‧a, w kolumnie b wyrażenie kwas borowy, borany i tetraborany zastępuje się wyrażeniem kwas borowy, borany i tetraborany z wyjątkiem substancji nr ‧ w załączniku II
en under reference number ‧a, column b the words Boric acid, borates and tetraborates are replaced by Boric acid, borates and tetraborates with the exception of substance No in Annex II
pl W jednym litrze wody rozpuścić ‧ g kwasu borowego
en Dissolve ‧ g of boric acid in ‧ litre of water
pl Amoniak jest uwalniany przez dodanie roztworu wodorotlenku sodowego, a następnie jest destylowany i absorbowany w roztworze kwasu borowego
en The ammonia is released by the addition of sodium hydroxide solution and then distilled and absorbed in a boric acid solution
pl Roztwór kwasu borowego
en Boric acid solution
pl Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka nie ocenia ryzyka stwarzanego przez produkt rozkładu kwasu borowego
en The risk of the degradation product boric acid has not been assessed in the comprehensive Risk Assessment Report
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9164 zdań frazy kwas borowy.Znalezione w 2,34 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.