Tłumaczenia na język angielski:

 • boric acid   
  (Noun  ) (noun   )
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid

Przykładowe zdania z "kwas borowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pipetą wprowadzić ‧ ml roztworu kwasu borowego do środkowej części naczynia ConwayUsing a pipette, introduce ‧ ml of boric acid solution into the central part of the Conway cell and ‧ ml of the sample filtrate into the crown of the cell
Mikrobiuretą miareczkować lotne zasady w roztworze kwasu borowego ‧-normalnym kwasem siarkowymUsing a microburette, titrate the volatile bases in the boric acid solution with sulphuric acid ‧ N
Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbkaInto two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (‧.‧) (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (‧.‧) (sample
Wykaz ten obejmuje kwas borowyThat list includes boric acid
pod numerem porządkowym ‧, kwas borowy, wyrazyunder reference No ‧, boric aid
tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól diodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowadisodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
Roztwór kwasu borowegoBoric acid solution
Produkt otrzymywany z reakcji kwasu borowego z etanoloaminąProduct obtained from the reaction of boric acid with an ethanol amine
Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka nie ocenia ryzyka stwarzanego przez produkt rozkładu kwasu borowegoThe risk of the degradation product boric acid has not been assessed in the comprehensive Risk Assessment Report
Roztwór wzorcowy boru (‧ g/ml B) Rozpuścić ‧ g kwasu borowego (H‧BO‧), odważonego z dokładnością do ‧ mg, w wodzie, w ‧ ml kolbie pomiarowejBoron calibration solution (‧ ìg/ml B) Dissolve ‧ g of boric acid (H‧BO‧), weighed to the nearest ‧ mg, in water in a ‧ ml volumetric flask
W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto is to be incorporated into the Agreement
rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu sodudissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
Miareczkować, aż kolor destylatu będzie odpowiadać barwie roztworu przygotowanego ostatnio ze ‧ ml wody, do której dodano ‧ ml roztworu kwasu borowego i ‧ ml wskaźnika w kolbie stożkowej (ppktTitrate until the colour of the distillate corresponds to that of a solution recently prepared from ‧ ml of water to which has been added ‧ ml of the boric acid solution and ‧ ml of the indicator contained in a conical flask
Na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kwas borowy został oceniony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem stosowania w produktach typu ‧, środki konserwacji drewna, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WEPursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, boric acid has been evaluated in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
Zabrać kolbę stożkową i zastąpić ją drugą kolbą stożkową, zawierającą około ‧ ml roztworu kwasu borowego, a następnie zebrać około ‧ ml destylatuRemove the conical flask and replace it with another conical flask containing roughly ‧ ml of boric acid solution and collect about ‧ ml distillate
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
Benzalkoniowy chlorek Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Trometamol Wersenian disodowy Kwas borowy (E‧) Mannitol (E‧) Sodu wodorotlenek i(lub) kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczonaBenzalkonium chloride Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Trometamol Disodium edetate Boric acid (E‧) Mannitol (E‧) Sodium hydroxide and/or hydrochloric acid (to adjust pH) Purified water
Komisja bezprawnie wnioskowała z danych odnoszących się do kwasu borowego dla celów sklasyfikowania innych boranów oraz/lub nie przedstawiła dostatecznego uzasadnienia zastosowania tego wnioskowania, wbrew art. ‧ WE?The Commission unlawfully extrapolated data relating to one of the borate substances for the purposes of classifying the other borate substances and/or gave inadequate reasoning for that extrapolation contrary to Article ‧ EC?
Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające kwas borowy, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt appears from the examinations made that biocidal products used as wood preservatives and containing boric acid may be expected to satisfy the requirements laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Lotne zasady azotowe są przemieszczane w drodze mikrodyfuzji przy pomocy roztworu węglanu potasowego, gromadzone w roztworze kwasu borowego i miareczkowane kwasem siarkowymThe volatile nitrogenous bases are displaced by microdiffusion using a solution of potassium carbonate, collected in a solution of boric acid and titrated with sulphuric acid
Roztwór kwasu borowego i octanu sodu: rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu soduMixed solution of boric acid and sodium acetate:dissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
kwas borowy; kwas borowy, w stanie surowymboric acid; boric acid, crude natural
Zaszczepić B. cereus na agarze z pożywką (ppkt ‧) umieszczonym w skośnie ustawionej probówce, wolnym od błękitu metylenowego i kwasu borowegoINOCULATE WITH B. CEREUS A TUBE OF SLOPED AGAR TAKEN FROM CULTURE MEDIUM FREE FROM METHYLENE BLUE AND BORIC ACID
końcowe stężenie kwasu (orto)borowego w próbce nie może przekraczać ‧ g/‧ mlthe final concentration of orthoboric acid in the sample must not exceed ‧ g/‧ ml
Benzalkoniowy chlorek Mannitol Trometamol Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Kwas borowy Wersenian disodowy Kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczonaBenzalkonium chloride Mannitol Trometamol Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Boric acid Disodium edetate Hydrochloric acid (for pH adjustment) Purified water
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9164 zdań frazy kwas borowy.Znalezione w 4,021 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.