Tłumaczenia na język angielski:

 • boric acid   
  (Noun  ) (noun   )
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid

Przykładowe zdania z "kwas borowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pipetą wprowadzić ‧ ml roztworu kwasu borowego do środkowej części naczynia Conway
en Using a pipette, introduce ‧ ml of boric acid solution into the central part of the Conway cell and ‧ ml of the sample filtrate into the crown of the cell
pl Mikrobiuretą miareczkować lotne zasady w roztworze kwasu borowego ‧-normalnym kwasem siarkowym
en Using a microburette, titrate the volatile bases in the boric acid solution with sulphuric acid ‧ N
pl Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbka
en Into two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (‧.‧) (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (‧.‧) (sample
pl Wykaz ten obejmuje kwas borowy
en That list includes boric acid
pl pod numerem porządkowym ‧, kwas borowy, wyrazy
en under reference No ‧, boric aid
pl tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól diodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowa
en disodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
pl Roztwór kwasu borowego
en Boric acid solution
pl Produkt otrzymywany z reakcji kwasu borowego z etanoloaminą
en Product obtained from the reaction of boric acid with an ethanol amine
pl Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka nie ocenia ryzyka stwarzanego przez produkt rozkładu kwasu borowego
en The risk of the degradation product boric acid has not been assessed in the comprehensive Risk Assessment Report
pl Roztwór wzorcowy boru (‧ g/ml B) Rozpuścić ‧ g kwasu borowego (H‧BO‧), odważonego z dokładnością do ‧ mg, w wodzie, w ‧ ml kolbie pomiarowej
en Boron calibration solution (‧ ìg/ml B) Dissolve ‧ g of boric acid (H‧BO‧), weighed to the nearest ‧ mg, in water in a ‧ ml volumetric flask
pl W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto is to be incorporated into the Agreement
pl rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu sodu
en dissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
pl Miareczkować, aż kolor destylatu będzie odpowiadać barwie roztworu przygotowanego ostatnio ze ‧ ml wody, do której dodano ‧ ml roztworu kwasu borowego i ‧ ml wskaźnika w kolbie stożkowej (ppkt
en Titrate until the colour of the distillate corresponds to that of a solution recently prepared from ‧ ml of water to which has been added ‧ ml of the boric acid solution and ‧ ml of the indicator contained in a conical flask
pl Na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kwas borowy został oceniony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem stosowania w produktach typu ‧, środki konserwacji drewna, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WE
en Pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, boric acid has been evaluated in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
pl Zabrać kolbę stożkową i zastąpić ją drugą kolbą stożkową, zawierającą około ‧ ml roztworu kwasu borowego, a następnie zebrać około ‧ ml destylatu
en Remove the conical flask and replace it with another conical flask containing roughly ‧ ml of boric acid solution and collect about ‧ ml distillate
pl Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
pl Benzalkoniowy chlorek Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Trometamol Wersenian disodowy Kwas borowy (E‧) Mannitol (E‧) Sodu wodorotlenek i(lub) kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczona
en Benzalkonium chloride Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Trometamol Disodium edetate Boric acid (E‧) Mannitol (E‧) Sodium hydroxide and/or hydrochloric acid (to adjust pH) Purified water
pl Komisja bezprawnie wnioskowała z danych odnoszących się do kwasu borowego dla celów sklasyfikowania innych boranów oraz/lub nie przedstawiła dostatecznego uzasadnienia zastosowania tego wnioskowania, wbrew art. ‧ WE?
en The Commission unlawfully extrapolated data relating to one of the borate substances for the purposes of classifying the other borate substances and/or gave inadequate reasoning for that extrapolation contrary to Article ‧ EC?
pl Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające kwas borowy, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
en It appears from the examinations made that biocidal products used as wood preservatives and containing boric acid may be expected to satisfy the requirements laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
pl Lotne zasady azotowe są przemieszczane w drodze mikrodyfuzji przy pomocy roztworu węglanu potasowego, gromadzone w roztworze kwasu borowego i miareczkowane kwasem siarkowym
en The volatile nitrogenous bases are displaced by microdiffusion using a solution of potassium carbonate, collected in a solution of boric acid and titrated with sulphuric acid
pl Roztwór kwasu borowego i octanu sodu: rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu sodu
en Mixed solution of boric acid and sodium acetate:dissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
pl kwas borowy; kwas borowy, w stanie surowym
en boric acid; boric acid, crude natural
pl Zaszczepić B. cereus na agarze z pożywką (ppkt ‧) umieszczonym w skośnie ustawionej probówce, wolnym od błękitu metylenowego i kwasu borowego
en INOCULATE WITH B. CEREUS A TUBE OF SLOPED AGAR TAKEN FROM CULTURE MEDIUM FREE FROM METHYLENE BLUE AND BORIC ACID
pl końcowe stężenie kwasu (orto)borowego w próbce nie może przekraczać ‧ g/‧ ml
en the final concentration of orthoboric acid in the sample must not exceed ‧ g/‧ ml
pl Benzalkoniowy chlorek Mannitol Trometamol Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Kwas borowy Wersenian disodowy Kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczona
en Benzalkonium chloride Mannitol Trometamol Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Boric acid Disodium edetate Hydrochloric acid (for pH adjustment) Purified water
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9164 zdań frazy kwas borowy.Znalezione w 3,814 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.