Tłumaczenia na język angielski:

 • boric acid   
  (Noun  ) (noun   )
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid
   
  White crystalline solid soluble as a weak acid

Przykładowe zdania z "kwas borowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Badanie kontrolne w obecności kwasu borowego umożliwia oznaczenie fluorescencji zakłócającej (poprzez wytworzenie kompleksu kwasu borowego z kwasem dehydroaskorbinowym) i odjęcie wyniku uzyskanego w tej próbie od wyniku oznaczaniaA control test in the presence of boric acid enables spurious fluorescence to be determined (by the formation of a boric acid/dehydroascorbic acid complex) and the fluorimetric determination to be deduced
Próbkę zakonserwowaną uprzednio kwasem (orto)borowym można zakonserwować na kolejne ‧ godzin za pomocą dichromianu potasowegoA sample already preserved with orthoboric acid may be further preserved for up to ‧ hours using potassium dichromate
Tą zawiesiną zaszczepić ‧ ml pożywki (ppkt ‧) wolnej od błękitu metylenowego i kwasu borowego, umieszczonej w kolbie Roux. Stężenie agaru wynosi ‧ %-‧ %WITH THIS SUSPENSION, SEED A ROUX FLASK CONTAINING ‧ ML OF CULTURE MEDIUM, FREE FROM METHYLENE BLUE AND BORIC ACID, WITH ‧ TO ‧ % AGAR CONCENTRATION
Musi zawierać chlor, albo kwas borowy który może zniszczyć przysadkę mózgowąThey must contain chlorine, or boric acid that could destroy your pituitary gland
Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka nie ocenia ryzyka stwarzanego przez produkt rozkładu kwasu borowegoThe risk of the degradation product boric acid has not been assessed in the comprehensive Risk Assessment Report
rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu sodudissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
Roztwór kwasu borowegoBoric acid solution
Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były stosowane jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich, tak aby zapewnić równe traktowanie produktów biobójczych zawierających substancję czynną kwas borowy na rynku oraz ułatwić właściwe ogólne funkcjonowanie rynku produktów biobójczychIt is important that the provisions of this Directive be applied simultaneously in all the Member States in order to ensure equal treatment of biocidal products on the market containing the active substance boric acid and also to facilitate the proper operation of the biocidal products market in general
Po włączeniu państwom członkowskim należy przyznać odpowiednią ilość czasu na wprowadzenie w życie przepisów art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, w szczególności na udzielenie, zmianę lub cofnięcie zezwoleń na produkty biobójcze należące do typu ‧ zawierające kwas borowy, tak aby zapewnić ich zgodność z dyrektywą ‧/‧/WEAfter inclusion, Member States should be allowed a reasonable period to implement Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, and in particular, to grant, modify or cancel authorisations of biocidal products in product-type ‧ containing boric acid to ensure that they comply with Directive ‧/‧/EC
Do każdej z kolb pierwszej serii (odpowiadających próbie ślepej) dodać ‧ ml roztworu kwasu borowego i kwasu octowego (‧.‧) a do każdej z kolb drugiej serii dodać ‧ ml roztworu octanu soduTo each of the flasks in the first series (corresponding to the blank test) add ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate, and to each of the flasks in the second series add ‧ ml of the sodium acetate solution
Na podstawie przeprowadzonych badań można oczekiwać, iż produkty biobójcze zawierające kwas borowy, stosowane jako środki konserwacji drewna, spełniają wymogi ustanowione w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt appears from the examinations made that biocidal products used as wood preservatives and containing boric acid may be expected to satisfy the requirements laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbkaInto two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (‧.‧) (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (‧.‧) (sample
Benzalkoniowy chlorek, polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧), trometamol, wersenian disodowy, kwas borowy, mannitol, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do ustalenia właściwego pH), woda oczyszczonaBenzalkonium chloride, polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧), trometamol, disodium edetate, boric acid, mannitol, sodium hydroxide and/or hydrochloric acid (to adjust pH) and purified water
W drodze odstępstwa od art. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE wszelki dodatkowy okres przyznany przez Rumunię zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu oraz zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających kwas borowy, imazapyr, metydation lub triadimefon jako substancję czynną jest możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej dnia ‧ czerwca ‧ rBy way of derogation from Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, any period of grace granted by Romania, in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, for the disposal, storage, placing on the market and use of existing stocks of plant protection products containing the active substances boric acid, imazethapyr, methidathion or triadimefon shall be as short as possible and shall expire not later than ‧ June
końcowe stężenie kwasu (orto)borowego w próbce nie może przekraczać ‧ g/‧ mlthe final concentration of orthoboric acid in the sample must not exceed ‧ g/‧ ml
Włączenie kwasu borowego do załącznika I jest zatem uzasadnione w celu stworzenia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających kwas borowy jako środków konserwacji drewna, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include boric acid in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as wood preservatives and containing boric acid can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól diodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowadisodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
Do każdej z kolb pierwszej serii (odpowiadających próbie ślepej) dodać ‧ ml roztworu kwasu borowego i kwasu octowego (‧.‧) a do każdej z kolb drugiej serii dodać ‧ ml roztworu octanu soduTo each of the flasks in the first series (corresponding to the blank test) add ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate (‧.‧), and to each of the flasks in the second series add ‧ ml of the sodium acetate solution
Do kolby stożkowej o pojemności ‧ ml wlać około ‧ ml roztworu kwasu borowego. Kolbę umieścić pod skraplaczem aparatu destylacyjnego Kjedahla tak, aby rura doprowadzająca pozostawała zanurzona dokładnie pod powierzchnią roztworu kwasu borowegoPlace about ‧ ml of boric acid solution in a ‧ ml conical flask and place the flask under the condenser of the Kjeldahl distillation apparatus so that the delivery tube dips just below the surface of the boric acid solution
pod numerem porządkowym ‧, kwas borowy, wyrazyunder reference No ‧, boric aid
Mikrobiuretą miareczkować lotne zasady w roztworze kwasu borowego ‧-normalnym kwasem siarkowymUsing a microburette, titrate the volatile bases in the boric acid solution with sulphuric acid ‧ N
Wylot rurki destylacyjnej jest zanurzony w odbieralniku z ‧ ml roztworu kwasu borowego określonego w pkt ‧ lit. d), do którego dodano od trzech do pięciu kropel roztworu wskaźnika określonego w pkt ‧ lit. gThe distillation outflow tube is submerged in a receiver with ‧ ml boric acid solution as specified in point ‧(d), to which three to five drops of the indicator solution as described in point ‧(g) have been added
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
Benzalkoniowy chlorek Mannitol Trometamol Polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy ‧ (HCO-‧) Kwas borowy Wersenian disodowy Kwas solny (do ustalenia właściwego pH) Woda oczyszczonaBenzalkonium chloride Mannitol Trometamol Polyoxyethylene hydrogenated castor oil ‧ (HCO-‧) Boric acid Disodium edetate Hydrochloric acid (for pH adjustment) Purified water
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9164 zdań frazy kwas borowy.Znalezione w 3,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.