Tłumaczenia na język angielski:

  • who         
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (67)

czas włączny, który upłynął
elapsed inclusive time
dzień, w którym
the day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymi
service compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać
you are the last person I expected to meet here
kropla, która przepełnia czarę
the straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje
barking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która
what; ; which
która godzina
what time is it;
która godzina?
what's the time?; what time is it; what time is it?
która jest godzina
what time is it
która jest godzina?
what time is it; what's the time?; what time is it?
które
; what; which
które jest prawidłowe
which is correct
którego
whom; whose
którego dzisiaj mamy
which day of the month is it; what date is it
który
; of which; whom; as; who; that; which; what; one; any; whose
który jest często ignorowany
which is often ignored
który jest najodpowiedniejszy
which is the most suitable
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczej
the place where the customer has established his business
na wniosek strony, która wniosła środek
on the application of the appellant
najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
LOAEL; Lowest Observed Adverse Effect Level
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie
timeshare ownership properties; time-share ownership properties; time-share properties; timeshare properties
obejście środków antydumpingowych, którego dotyczy zarzut
alleged circumvention of the antidumping measures
osoba, o której mowa
the person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielska
holders of parental responsibilities
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrów
person who holds an account in the registries system
produkt, którego dotyczy domniemany dumping
product allegedly being dumped
produkt, którego dotyczy postępowanie
product concerned; product under consideration

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam dwie uwagi. Pierwsza dotyczy trajektorii wyznaczonej dla obniżenia emisji, elastyczności i kar, która była szczególnie omawiana w dyskusji trójstronnej w ten weekend.
en I have two points to make, first of all on the trajectory in terms of reductions, flexibility and penalties, which was particularly discussed during the trialogue at the weekend.
pl Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
en Events after the balance sheet date are those events, favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue
pl Artykuł ‧ stosuje się jedynie do tych horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, które mogą wpływać na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi
en Article ‧ only applies to those horizontal cooperation agreements which may affect trade between Member States
pl stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
en declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations to implement fully that directive
pl informację dotyczącą rodzaju i rozmiaru przewozu, którego ubiegający planuje się podjąć w przypadku wniosku o rozpoczęcie działalności przewozowej, lub którego się podjął w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia
en information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisation
pl Chromatogram produktów reakcji sililowania uzyskanych po zadziałaniu lipazą na rafinowaną oliwę z oliwek, do której dodano ‧ % zestryfikowanego oleju (‧ %
en Chromatogram of the products of the silanisation reaction obtained by the action of lipase on a refined olive oil with ‧ % esterified oil added (‧ %
pl podmioty sektora publicznego, należności od których są traktowane przez właściwe organy jak należności od instytucji lub rządów centralnych, zgodnie z art
en public sector entities, claims on which are treated by the competent authorities as claims on institutions or central governments under Articles ‧ to
pl w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przedsiębiorstwo, które utraciło ponad połowę kapitału założycielskiego, w tym jedną czwartą w okresie ostatnich ‧ miesięcy, albo
en in the case of a limited liability company, where more than half of its registered capital has disappeared and more than one-quarter of that capital has been lost over the preceding ‧ months, or
pl Pacjenci u których podczas leczenia zostanie rozpoznana reakcja nadwrażliwości MUSZĄ natychmiast odstawić Ziagen
en Patients who are diagnosed with a hypersensitivity reaction whilst on therapy MUST discontinue Ziagen immediately
pl Etykieta ta zawiera część wspólną dla wszystkich podmiotów, na której widnieje nazwa Mâconnais i informacja Appellation d’Origine Contrôlée lub AOC, oraz część indywidualną zawierającą dane kontaktowe podmiotu
en The label comprises a part which is common to all operators bearing the name Mâconnais and the words Appellation d'Origine Contrôlée or AOC and an operator-specific part showing the operator's details
pl Był taki ratownik, z którym się umówiłam
en Oh, there was this hot liliguard that asked me out
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
en Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
pl wierzyciele, w tym również posiadacze obligacji oraz osoby, którym przysługują inne wierzytelności wobec spółek uczestniczących w podziale muszą być chronieni w taki sposób, aby podział nie naruszał ich interesów
en Whereas creditors, including debenture holders, and persons having other claims on the companies involved in a division, must be protected so that the division does not adversely affect their interests
pl w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP
en On heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIP
pl Ta tabliczka przypomina tę, którą znalazłeś na Abydos
en The tablet sounds a lot like the one you found on Abydos
pl Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznych
en In line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy crops
pl Ponadto, to było jedyne buty, w których nie bolą mnie plecy
en Plus, those are the only shoes I gotThat don' t hurt my back
pl Wnioskodawcy przekazują Komisji wszelkie istotne informacje dodatkowe, jakich Komisja żąda, takie jak parametry, wytyczne i hipotezy, na których opiera się analiza kosztów i korzyści
en Applicants shall supply the Commission with any relevant additional information which it requires, such as the parameters, guidelines and hypotheses on which the cost/benefit analysis is based
pl Przekazywanie danych indywidualnych, które stały się anonimowe jest niezbędne, żeby oszacować całkowitą dokładność wyników
en Whereas communication of individual data, once rendered anonymous, is necessary in order to estimate the overall accuracy of the results
pl Podstawa DNB dla każdego z nowych Państw Członkowskich, brana pod uwagę przy obliczaniu finansowania mechanizmu korekcyjnego zawiązanego z nierównowagą budżetową, udzielonego Zjednoczonemu Królestwu, o którym mowa w artykule ‧ ustęp ‧ decyzji ‧/‧/WE, wynosi również dwie trzecie podstawy rocznej
en The GNI base of each new Member State to be taken into account for the calculation of the financing of the correction in respect of budgetary imbalances granted to the United Kingdom, referred to in Article ‧ of Council Decision ‧/‧/EC, Euratom shall likewise be equal to two thirds of the annual base
pl Załączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisami
en The attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisions
pl Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
en If engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engine
pl Wspólnota może finansować środki informacyjne odnoszące się do wspólnej polityki rolnej, które mają na celu w szczególności
en The Community may finance information measures relating to the common agricultural policy that aim, in particular, at
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Dubaj jest w pewnym sensie ukoronowaniem modelu zachodniego, ze swoim ‧ metrowym totemem nowoczesności który zadziwia cały świat
en Dubai is a sort of culmination of the Western model, with its ‧- meter high totem to total modernity... that never fails to amaze the world
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 569222 zdań frazy którzy.Znalezione w 76,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.