Tłumaczenia na język angielski:

  • who         
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (64)

czas włączny, który upłynął
elapsed inclusive time
dzień, w którym
the day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymi
service compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać
you are the last person I expected to meet here
kropla, która przepełnia czarę
the straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje
barking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która
what; ; which
która godzina
what time is it; what's the time;
która godzina?
what's the time?; what time is it; what time is it?
która jest godzina
what's the time; what time is it
która jest godzina?
what time is it; what's the time?; what time is it?
które
; what; which
które jest prawidłowe
which is correct
którego
whom; whose
którego dzisiaj mamy
which day of the month is it; what date is it
któremu
whom; which
który
; of which; whom; as; who; that; which; what; one; any; which one; whose
który jest często ignorowany
which is often ignored
który jest najodpowiedniejszy
which is the most suitable
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczej
the place where the customer has established his business
najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
LOAEL; Lowest Observed Adverse Effect Level
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie
timeshare ownership properties; time-share ownership properties; time-share properties; timeshare properties
osoba, o której mowa
the person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielska
holders of parental responsibilities
pies który dużo szczeka - nie gryzie
one's bark is worse than one's bite
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrów
person who holds an account in the registries system
polimer, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana [...]
polymer having a phenolic hydroxyl group modified with [...]
produkt, którego dotyczy domniemany dumping
product allegedly being dumped

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zostawiłem listę dla ciebie świadków, którzy będą zeznawać
en Oh, and, uh, I left a list for you of the witnesses we' il be deposing
pl uzgadnia ze składającym wniosek producentem miejsce, w którym przeprowadzone zostaną badania i testy
en agree with the manufacturer on a location where the examinations and tests will be carried out
pl podmioty oznacza wszystkie strony, które są zaangażowane, bezpośrednio lub na mocy porozumień umownych, w stosowanie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. ‧ ust
en actors means all parties which are, directly or through contractual arrangements, involved in the application of this Regulation pursuant to Article
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia ‧ listopada ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ listopada ‧ r. w postępowaniu: Celtec Ltd przeciwko Johnowi Astley'owi i in., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), N. Colneric, E. Juhász i E. Levits sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu ‧ maja ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the House of Lords (United Kingdom), made by decision of ‧ November ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings between Celtec Ltd and John Astley and Others- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, E. Juhász and E. Levits, Judges; M. Poiares Maduro, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ May ‧, in which it ruled
pl umowa o poprawę efektywności energetycznej: umowa pomiędzy beneficjentem a dostawcą (zwykle ESCO) środków poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z którą za inwestycje w te środki płaci się zgodnie z określonym w umowie poziomem poprawy efektywności energetycznej
en energy performance contracting: a contractual arrangement between the beneficiary and the provider (normally an ESCO) of an energy efficiency improvement measure, where investments in that measure are paid for in relation to a contractually agreed level of energy efficiency improvement
pl Załącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przedstawia szczegółowe opisy metod analitycznych, które należy stosować dla pomiaru zawartości składnika pokarmowego w nawozach WE
en Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ provides detailed descriptions of the methods of analysis to be used to measure the nutrient content of EC fertilisers
pl Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na warunkach określonych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Mauretańskiej Republiki Islamskiej
en This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty establishing the European Community is applied under the conditions laid down in that Treaty and, on the other hand, to the territory of the Islamic Republic of Mauritania
pl Te zobowiązania dotyczące usług powszechnych powinny być określone możliwie jak najdokładniej i w sposób jak najbardziej precyzyjny i nie powinny prowadzić do sytuacji, w której możliwości produkcyjne tworzone są w rozmiarze przekraczającym ilość niezbędną do zapobiegania przerwom w dostawach energii dla odbiorców końcowych
en Those public service obligations should be defined as precisely and strictly as possible, and should not result in the creation of generation capacity that goes beyond what is necessary to prevent undue interruption of distribution of electricity to final customers
pl W dniu ‧ wrzesnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Basell AF S.C.A. (Basell, Luksemburg kontrolowane przez Access nabywa kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
en On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Basell AF S.C.A. (Basell, Luxembourg), controlled by the Access Group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) by way of purchase of shares
pl Pracownicy będący obywatelami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i legalnie zatrudnieni w państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli państwa członkowskiego, w którym pracownicy ci są zatrudnieni
en Workers who are nationals of the former Yugoslav Republic of Macedonia and are legally employed in a Member State and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to nationals of the Member States in which those workers are employed
pl niemniej jednak jest niezbędne upewnienie się, że istniejący system koordynacji w rozporządzeniu (EWG) nr ‧ nadal ma zastosowanie do świadczeń, które nie podlegają pod specjalną kategorię danych świadczeń albo nie są wyraźnie zawarte w załączniku do tego rozporządzenia
en Whereas it is necessary nevertheless to ensure that the existing system of coordination in Regulation (EEC) No ‧ continues to apply to benefits which either do not fall within the special category of benefits referred to or are not expressly included in an Annex to that Regulation
pl które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej ‧ lat, w tym co najmniej ‧ lat kształcenia podstawowego i co najmniej ‧ lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem maturitní zkouška
en which represents education of a total duration of at least ‧ years, comprising at least eight years of elementary education and at least four years of vocational secondary education completed by the maturitní zkouška exam
pl nieudowodnionym twierdzeniem Komisji, że na owym spotkaniu skarżące zawarły porozumienia, które rozciągały się na EOG
en the Commission's unsubstantiated assertion that, at that meeting, the applicants entered into agreements that extended across the EEA
pl Wielkie nieba!Elizo, nim skoňcze cie uczyć ulice beda uslane trupami mežczyzn, którzy z milości do ciebie strzela sobie w leb
en By George, Eliza...... the streets will be strewn with the bodies of men...... shooting themselves for your sake before I' m done with you
pl Dokumentacje dotyczące substancji czynnych określonych w Załączniku do niniejszej decyzji, które zostały przedłożone Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tych substancji do załącznika I do dyrektywy ‧/EWG, zasadniczo spełniają wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG
en The dossiers concerning the active substances identified in the Annex to this Decision, which were submitted to the Commission and the Member States with a view to obtaining the inclusion of these substances in Annex I to Directive ‧/EEC, satisfy in principle the data and information requirements set out in Annex ‧ to Directive ‧/EEC
pl Z wyjątkiem dyrektyw i decyzji, które wchodzą w życie zgodnie z artykułem ‧ ustępy ‧ i ‧ Traktatu WE, uznaje się, że nowym Państwom Członkowskim notyfikowano takie dyrektywy i decyzje ‧ maja ‧ roku
en Except with regard to directives and decisions which enter into force pursuant to Article ‧) and of the EC Treaty, the new Member States shall be considered as having received notification of such directives and decisions upon ‧ May
pl Przeciwnie, aspekt ten pokazuje, że jest istotna różnica w działalności połowowej pomiędzy tymi dwoma grupami rybaków, która uzasadnia różnicę traktowania w ramach systemu podatkowego
en On the contrary, this aspect shows that there is a significant difference in fishing activities between the two groups of fishermen which would justify difference in treatment under the tax regime
pl jeśli dotyczy, okres czasu, w którym zakazano szczepień przeciwko tej chorobie oraz obszar geograficzny objęty zakazem
en where applicable, the period during which vaccination against the disease has been prohibited and the geographical area concerned by the prohibition
pl związki tripropylcyny z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w innych miejscach tego Załącznika
en tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
pl Środki Funduszu pochodzą z wpłat z budżetu Wspólnoty, wpływów z odsetek od zainwestowanych środków Funduszu oraz kwot odzyskanych od zalegających ze spłatami dłużników, w odniesieniu do których Fundusz musiał już uruchomić gwarancję
en The Fund is endowed by payments from the Communities' budget, the proceeds from interest on investments made from the Fund's assets, and sums recovered from defaulting debtors for whom the Fund has had to activate its guarantee
pl Członkowie Komisji umożliwiają i wspierają współpracę, szczególnie finansową i techniczną, oraz transfer technologii, które mogą okazać się niezbędne dla skutecznego wykonania ust. ‧ niniejszego artykułu
en The members of the Commission shall facilitate and promote such cooperation, especially financial and technical, and the transfer of technology, as may be necessary for the effective implementation of paragraph ‧ of this Article
pl Dyrektor określa, które stanowiska mają zostać obsadzone w wyniku egzaminu lub konkursu, oraz określa testy, które muszą zdać kandydaci na poszczególne stanowiska
en The Director shall determine which posts are to be filled by examination or competition, and shall lay down the tests which candidates for such posts will be required to take
pl Ustęp ‧ nie ma zastosowania do statków powietrznych, o których mowa w załączniku II
en Paragraph ‧ shall not apply to aircraft referred to in Annex II
pl z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) w sprawie zdrowia publicznego, innowacji, podstawowych badań w dziedzinie zdrowia i praw własności intelektualnej, która otwiera drogę dla określenia potrzeb i priorytetów w zakresie badań w dziedzinie zdrowia w krajach rozwijających się
en Welcomes the adoption of the WHA resolution on public health, innovation, essential health research and intellectual property rights, which paves the way for defining health research needs and priorities for developing countries
pl UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
en HAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 569222 zdań frazy którzy.Znalezione w 25,63 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.