Tłumaczenia na język angielski:

  • who         
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (67)

czas włączny, który upłynął
elapsed inclusive time
dzień, w którym
the day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymi
service compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać
you are the last person I expected to meet here
kropla, która przepełnia czarę
the straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje
barking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która
what; ; which
która godzina
what time is it;
która godzina?
what's the time?; what time is it; what time is it?
która jest godzina
what time is it
która jest godzina?
what time is it; what's the time?; what time is it?
które
; what; which
które jest prawidłowe
which is correct
którego
whom; whose
którego dzisiaj mamy
which day of the month is it; what date is it
który
; of which; whom; as; who; that; which; what; one; any; whose
który jest często ignorowany
which is often ignored
który jest najodpowiedniejszy
which is the most suitable
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczej
the place where the customer has established his business
na wniosek strony, która wniosła środek
on the application of the appellant
najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
LOAEL; Lowest Observed Adverse Effect Level
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie
timeshare ownership properties; time-share ownership properties; time-share properties; timeshare properties
obejście środków antydumpingowych, którego dotyczy zarzut
alleged circumvention of the antidumping measures
osoba, o której mowa
the person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielska
holders of parental responsibilities
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrów
person who holds an account in the registries system
produkt, którego dotyczy domniemany dumping
product allegedly being dumped
produkt, którego dotyczy postępowanie
product concerned; product under consideration

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl U kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
en In LH and FSH deficient women (hypogonadotrophic hypogonadism), the objective of GONAL-f therapy in association with lutropin alfa is to develop a single mature Graafian follicle from which the oocyte will be liberated after the administration of human chorionic gonadotrophin (hCG
pl Jednakże proces ten nie jest obecnie jeszcze zaawansowany do stopnia, który miałby znaczący wpływ na dostępność podaży dla producentów wspólnotowych
en However, that process does not yet appear to be sufficiently far advanced to have had an appreciable effect on the availability of supply to the Community producers
pl wkład Wspólnoty oznacza część wydatków kwalifikowalnych, która jest finansowana przez Wspólnotę
en Community contribution: the part of the eligible expenditure which is financed by the Community
pl w przypadku stawki ryczałtowej, ocenia wagę naruszenia zasad i stopień następstw finansowych niedociągnięć systemu zarządzania i kontroli, które doprowadziły do powstania nieprawidłowości
en in the case of a flat rate, it shall assess the importance of the infringement of rules and the extent and financial implications of any shortcomings in the management and control system that have led to the irregularity established
pl przez inny wspólnotowy statek rybacki lub przez wspólnotowy statek przetwórnię, na którym dokonano przetworzenia produktów w następstwie ich przeładunku ze statku określonego w lit. a
en by another Community fishing vessel or by the Community factory slip which processed the products following their transhipment from the vessel referred to in point (a
pl Strategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
en The budgetary strategy relies on an increase in the revenue-to-GDP ratio and on declines in the ratios to GDP of social transfers and other expenditure (which in the programme includes part of consumption expenditure), which could have been better substantiated, taking into account that according to the update a formal medium-term framework for the planning and control of public finances is planned to be introduced from ‧ onwards
pl ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona
en deductible temporary differences, which are temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled
pl Tak, lecz które?
en Yeah, but which one?
pl Bez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które
en Without prejudice to Chapter ‧ of Section ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ the prohibitions described in paragraph ‧ shall not apply to dairy products intended for human consumption
pl Później na alei, na której go znaleźli
en As he lay there in that alley where they found him
pl Stosowanie leku ratiograstim z innymi lekami Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty
en Using other medicines Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription
pl Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.
en As for expenditure arising from operations having military or defence implications, Member States whose representatives in the Council have made a formal declaration under Article III-300(1), second subparagraph, shall not be obliged to contribute to the financing thereof.
pl Przewoźnik lotniczy, który otrzymał zezwolenie na korzystanie z praw przewozowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uruchamia przedmiotowy przewóz w ciągu dwóch najbliższych sezonów lotniczych
en An air carrier which has been authorised to use traffic rights in accordance with these guidelines should commence the air transport services within the next schedule period
pl Wtedy Sutler będzie zmuszony do zrobienia jedynej rzeczy, którą potrafi robić
en And then Sutler will be forced to do the only thing he knows how to do
pl Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania
en The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
pl Są to gwarancje, które spółki kolejowe od końca 2009 r. mają obowiązek zapewnić każdemu.
en These are guarantees that the railway companies are obliged to give everyone from the end of 2009.
pl Są dwa aspekty, w przypadku których moim zdaniem Unia Europejska istotnie wnosi wartość dodaną.
en There are two points where, in my opinion, the European Union does indeed bring added value.
pl Nie ma potrzeby wykonywania powyższego monitoringu na zwierzętach, u których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z pkt ‧ lub
en This need not be carried out on animals when no abnormalities have been detected under points ‧ or
pl Mają nabór w te trzy wieczory, w, które ty zmieniasz się w wilka
en They have orientation on the three nights you' re wolfy
pl przybliżona objętość kultur, które mają być wykorzystane
en approximate culture volumes to be used
pl wzywa do udziału parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego w procesie efektywnego monitoringu budżetowego w formie przeglądów wydatków publicznych (PETS), które w szczegółowy sposób porównują dochody i wydatki w oparciu o kryteria Komitetu Pomocy Rozwojowej
en Calls for national parliament and civil society participation in effective budgetary monitoring in the form of public expenditure tracking surveys (PETS) which make a detailed comparison between income and outcome on the basis of the DAC criteria
pl import, nabywanie, zakup, transportowanie, posiadanie, sprzedaż, przekazywanie, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
en the import, acquisition, purchase, transport, holding, sale, transfer or export of, or trade in, arms and ammunition constituting antiques, works of art or decorative items or intended to form part of a collection or display; authorisation may be subject to the condition that the arm has been permanently disabled
pl Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia – m.in. przez jego uzupełnienie – dotyczące wyłączania towarów lub przepływów ze statystyk dotyczących handlu zagranicznego, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. ‧ ust
en The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
pl Wprowadza się zatem pojęcie pasywów ukrytych, związane z rosnącymi wydatkami, którym Państwa Członkowskie będą musiały w niedalekiej przyszłości sprostać z powodu starzenia się społeczeństw
en The document introduces the concept of implicit liabilities or liabilities incurred by the increased spending that awaits the various countries in the near future because of their ageing populations
pl Zbadano czy przemysł wspólnotowy nadal pozostaje na etapie odrabiania strat poniesionych wskutek subwencjonowania lub stosowania cen dumpingowych w przeszłości, jednak nie znaleziono przekonywających dowodów, które potwierdzałyby, że miało to miejsce
en It was analysed whether the Community industry is still in the process of recovering from the effects of past subsidisation or dumping, but no evidence was found that this should be the case
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 569222 zdań frazy którzy.Znalezione w 26,086 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.