wymowa: IPA: ˈcɕɔ̃w̃ʒɛ [ˈkjɕɔ̃w̃ʐɛ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • prince       
  (Noun  ) (noun   )
   
  son or male-line grandson of a reigning monarch
   
  syn monarchy
   
  władca księstwa, monarcha niekoronowany na króla
   
  male ruler or head of a principality
   
  male ruler or head of a principality
   
  son or male-line grandson of a reigning monarch
 • duke       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  wysoki tytuł szlachecki
   
  male ruler of a duchy
   
  male ruler of a duchy
 • сrown prince   

Pozostałe znaczenia:

 
prince
 
duke

Did you mean: Książę

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (86)

Czarny Książę
Black Beauty
Fundacja Książąt Czartoryskich
Princes Czartoryski Foundation
Harry Potter i Książę Półkrwi
Harry Potter and the Half-Blood Prince
KS Elbasani
KS Elbasani
KS Toruń
KS Toruń
KS-172
Novator KS-172 AAM-L
książe
prince
Książę
The Prince
Książę Abercorn
Duke of Abercorn
Książę Albany
Duke of Albany
Książę Asturii
Prince of Asturias
Książę Beaufort
Duke of Beaufort
Książę Bedford
Duke of Bedford
Książę Buccleuch
Duke of Buccleuch
Książę Buckingham
Duke of Buckingham
Książę Buckingham i Normanby
Duke of Buckingham and Normanby
Książę Cambridge
Duke of Cambridge
Książę Chaosu
Prince of Chaos
książę ciemności
Prince of Darkness; Lucifer; the Tempter; Beelzebub; Old Nick; Devil; Satan
Książę Clarence
Duke of Clarence
Książę Cleveland
Duke of Cleveland
Książę Cumberland
Duke of Cumberland
Książę Devonshire
Duke of Devonshire
Książę Dorset
Earl of Dorset
Książę Edynburga
Duke of Edinburgh
Książę Gloucester
Duke of Gloucester
Książę Gordon
Duke of Gordon
Książę Grafton
Duke of Grafton
Książę Hamilton
Duke of Hamilton
Książę i żebrak
The Prince and the Pauper
Książę Joachim
Prince Joachim of Denmark
Książę Kaspian
Prince Caspian
Książę Kentu
Duke of Kent
Książę Lancaster
Duke of Lancaster
Książę Leinster
Duke of Leinster
Książę Lennox
Duke of Lennox
książę małżonek
prince consort
Książę Neapolu
List of Dukes of Naples
Książę Newcastle
Duke of Newcastle
Książę Northumberland
Duke of Northumberland
Książę Portland
Duke of Portland
Książę Queensberry
Duke of Queensberry
Książę Richmond
Duke of Richmond
Książę Rothesay
Duke of Rothesay
Książę Roxburghe
Duke of Roxburghe
Książę Shōtoku
Prince Shōtoku
Książę Somerset
Duke of Somerset
Książę Sutherland
Duke of Sutherland
Książę Walii
Prince of Wales
Książę Wellington
Duke of Wellington
Książę Westminster
Duke of Westminster
Książę Yorku
Duke of York
książę z bajki
Prince Charming; prince charming
książę-małżonek
prince consort
Książęta Addis Abeby
Duke of Addis Abeba
Książęta Aosty
Dukes of Aosta
Książęta Conti
Princes of Conti
Książęta mazowieccy
Duke of Masovia
Książęta pomorscy
Dukes of Pomerania
Książęta Spoleto
List of Dukes of Spoleto
Książęta twerscy
Grand Prince of Tver
Książęta von Hohenberg
House of Hohenberg
Książęta wielkopolscy
Dukes of Greater Poland
Książęta wrocławscy
Dukes of Silesia
Mały Książę
Petit-Prince; The Little Prince; the Little Prince
Nieznany książę
Unknown Archont
Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Order Wielkiego Księcia Giedymina
Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas
Robin Hood - książę złodziei
Robin Hood: Prince of Thieves
Wielcy książęta Luksemburga
Counts; List of Grand Dukes of Luxembourg
Wyspa Księcia Edwarda
Prince Edward Island
Wyspa Księcia Karola
Prince Charles Island
Wyspa Księcia Patryka
Prince Patrick Island
Wyspa Księcia Walii
Prince of Wales Island
Wyspy Księcia Edwarda
Prince Edward Islands
Zatoka Księcia Williama
Prince William Sound
Ziemia Księcia Karola
Prince Charles Foreland

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "książę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ja wam mówię, że jestem waszym księciem!
en I say I am your duke!
pl W wyniku podania tej dawki stężenie w osoczu królików było ponad ‧ razy większe od największego obserwowanego stężenia w osoczu pacjentów z KS, u których Panretin żel zastosowano miejscowo
en This dose in rabbits resulted in plasma concentrations more than ‧ times the highest observed plasma concentration in patients with KS following topical application of Panretin gel
pl Jesteś księciem
en You' re a prince
pl Mały książę z ciebie
en What a little prince you are
pl NORTH Qing księcia królewskiego miasta
en THE NORTH PRlNCE QlNG' S ROYAL ClTY
pl Sądzę, że dla swej ucieczki Mały Książę wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano przed odjazdem uporządkował dokładnie planetę. Pieczołowicie przeczyścił wszystkie wulkany.
en I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of wild birds. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. He carefully cleaned out his active volcanoes.
pl Eros, philia, agape w poezji ks. Jana Twardowskiego
en Eros, philia, agape in the Poetry of Jan Twardowski.
pl Mały Książę usiadł za stołem, lekko dysząc. Bardzo długo już podróżował.
en The little prince sat down on the table and panted a little. He had already traveled so much and so far!
pl lecz skoro ten interes jest jedynie drugorzędny i podporządkowany, i skoro obydwa przypuszczenia nie dadzą się z sobą pogodzić, jest naturalną rzeczą, że książęta zawsze dają pierwszeństwo zasadzie dla siebie najbardziej bezpośrednio korzystnej.
en but, this interest being merely secondary and subordinate, and strength being incompatible with submission, princes naturally give the preference always to the principle that is more to their immediate advantage.
pl Jej właściwa interpretacja ma być kluczem do przyzwania Księcia Ciemności
en Correctly interpreted with the aid of the original text and inside information, they conjure up the Prince of Darkness in person
pl Każdy z nich jest księciem
en Each and every one of them is a prince
pl W przywileju lokacyjnym dla miasta Krakowa z ‧ r. książę Bolesław Wstydliwy nadał prawo wybudowania wójtom m.in. jatek piekarskich (w dokumencie określane jako stationes), z których mieli czerpać także po wieczne czasy czynsz
en In the Kraków City Charter of ‧, Prince Bolesław Wstydliwy (Bolesław the Chaste) authorised the city elders to build bakers’ stalls (referred to as stationes in the document), from which they were to derive rent in perpetuity
pl Jednakże obecnie nie jest pewne, do jakiego stopnia stosowanie miejscowe preparatu Panretin żel zwiększyłoby, w stosunku do fizjologicznego stężenie kwasu ‧-cis-retinowego w osoczu kobiet z KS; dlatego alitretinoiny nie należy stosować u kobiet w ciąży
en However, it is not currently certain to what extent topical treatment with Panretin gel would increase ‧-cis-retinoic acid plasma concentrations, in women with KS above naturally occurring levels; therefore, alitretinoin should not be used in pregnant women
pl Jego brat, Książę Passion
en His brother, Prince Passion
pl Czy pan Rooney jest bogaty jak książę?
en Is Mr. Rooney rich like the Babe?Richer
pl Pa, książę Harry
en Bye, prince Harry
pl Między typowym a wyjątkowym – życie duchowe testatorów w aktach ostatniej woli (na podstawie Konsystorskich Pułtuskich Testamentów ks. I)
en Between typical and unique – the spiritual life of the testatorsin their lasts wills (based on the first book of the consistory of Pułtusk)
pl Król powinien uczyć księcia, by potrafił rządzić
en A king must teach his prince how to govern
pl Powód, dla którego, jak mówią, Henryk IV przyjął religię rzymską, powinien kazać ją porzucić każdemu uczciwemu człowiekowi, a przede wszystkim każdemu księciu, który umie myśleć.
en The reason for which Henry IV is said to have embraced the Roman religion ought to make every honest man leave it, and still more any prince who knows how to reason.
pl Ponieważ grupa pacjentów z AIDS-KS jest bardzo specyficzna, dane dotyczące bezpieczeństwa z badania klinicznego z udziałem ‧ pacjentów z AIDS-KS przedstawiono oddzielnie na końcu punktu
en As the AIDS-KS population is very specific, safety data from a clinical study of ‧ AIDS-KS patients are presented separately at the end of Section
pl Kościół jest jeden. Ks. Wacława Hryniewicza próby przezwyciężenia kulturowych przeszkód na drodze do ekumenicznego pojednania
en The Church is one. Waclaw Hryniewicz's efforts to overcome lultural obstacles on the way to the ecumenical resonciliation
pl Ale zdawało mi się, że prawo mówi, że księżniczka może poślubić jedynie księcia!Jestem prawie pewien!
en But, I thought the law says that only a prince can marry a princess, I' m quite sure
pl Dlatego twój Książę nigdy mnie nie pokona
en That' s why your Prince will never defeat me
pl Dzięki niej czuje się jak książę, którego trzeba wielbić, a wtedy mówi mu, że nie jest dla niej dobry, że ją zabija, że przez niego choruje
en Yeah, yeah, yeah. I' il call her back.- Right. Okay. Sorry
pl Książę, proszę pani
en The Duke, Madame
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1483 zdań frazy książę.Znalezione w 0,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.