wymowa: IPA: kɔ̃nˈtraxɛ̃nt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • contractor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • transactor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • counterparty   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kontrahent hedgingowy
hedge counteparty
kontrahent rozrachunkowy
accounting customer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kontrahent", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Potencjalnymi partnerami-kontrahentami władz publicznych mogą być organizacje prywatne działające w przemyśle energetycznym, o ile dostarczają one energię lub świadczą inne usługi energetyczne
en Potential contracting partners of public authorities may be private organisations operating in the energy industry in so far as they supply energy or provide other energy efficiency services
pl W stosunku do niezbywalnych aktywów poziomu ‧ i instrumentów dłużnych o ograniczonej płynności i szczególnych cechach, krajowe banki centralne mogą podjąć decyzję o nieujawnianiu informacji na temat poszczególnych emisji, emitentów/dłużników lub gwarantów publikując krajowe wykazy aktywów poziomu ‧, ale podają alternatywne informacje mające zapewnić, że kontrahenci w całej strefie euro mogą z łatwością potwierdzić, czy konkretne aktywa kwalifikują się
en For non-marketable tier-two assets and debt instruments with restricted liquidity and special features, national central banks may decide not to disclose information on individual issues, issuers/debtors or guarantors in the publication of their national tier-two lists, but shall offer alternative information to ensure that counterparties throughout the euro area can easily ascertain the eligibility of a specific asset
pl Byli i obecni kontrahenci uzyskali istotną przewagę ze względu na posiadany jedynie przez nich dostęp do poufnych informacji
en The access to privileged information by the previous and current contractors constituted a major and exclusive advantage for them
pl Inne cechy operacyjne Cechy operacyjne przyjmowania depozytów terminowych można podsumować następująco:------------ depozyty przyjmuje się w celu absorpcji płynności, częstotliwość przyjmowania depozytów nie jest znormalizowana, termin zapadalności depozytów nie jest znormalizowany, przyjmowanie depozytów zazwyczaj jest realizowane w drodze szybkich przetargów, chociaż nie wyklucza się możliwości zastosowania procedur bilateralnych (patrz rozdział ‧ ), przyjmowanie depozytów zazwyczaj odbywa się w sposób zdecentralizowany przez krajowe banki centralne (Rada Prezesów EBC może zdecydować, czy w wyjątkowych okolicznościach bilateralne przyjmowanie depozytów terminowych może być wykonywane przez EBC ), Eurosystem może wybrać, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie ‧ ograniczoną liczbę kontrahentów do udziału w przyjmowaniu depozytów terminowych
en the collection of deposits is normally executed in a decentralised manner by the national central banks (the Governing Council of the ECB can decide whether, under exceptional circumstances, the bilateral collection of fixed-term deposits may be executed by the ECB); and--- the Eurosystem may select, according to the criteria specified in Section ‧ a limited number of counterparties for the collection of fixed-term deposits
pl Kategoria uznane za wywóz: ten podprogram umożliwia głównemu kontrahentowi bezcłowy przywóz komponentów niezbędnych do produkcji towarów, które mają być sprzedawane w charakterze uznanych jako wywóz dla kategorii klientów wymienionych w ust. ‧.‧ lit. b)–f), g), i) oraz j) polityki EXIM na lata ‧–
en Deemed exports: This sub-scheme allows a main contractor to import inputs free of duty which are required in manufacturing goods to be sold as deemed exports to the categories of customers mentioned in paragraph ‧.‧(b) to (f), (g), (i) and (j) of the EXIM policy
pl Odpowiedzialność taka może również się rozciągać na zobowiązania podatkowe związane z pracami wykonanymi przez danego kontrahenta na rzecz innych osób
en Also the liability may extend to tax debts relating to works which the other party to the contract has carried out for other persons
pl Postanowienia niniejszego załącznika stanowią dodatkowe warunki umowne znajdujące zastosowanie w odniesieniu do [nazwa umowy standardowej, do której odnosi się niniejszy załącznik], zawartej w dniu [data zawarcia umowy] (zwanej dalej Umową) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) oraz [nazwa kontrahenta] (Kontrahent
en The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the Agreement) between the European Central Bank (the ECB) and [name of counterparty] (the Counterparty
pl Nie może być uznana za ograniczającą ryzyko żadna umowa zawierająca postanowienie zezwalające kontrahentowi, który wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych, na dokonanie jedynie ograniczonych płatności lub żadnych płatności na rzecz majątku pozostałego po stronie, która nie wykonała swoich zobowiązań umownych, nawet wówczas, gdy strona ta jest wierzycielem netto (klauzula jednostronnego odstąpienia od umowy
en No contract containing a provision which permits a non-defaulting counterparty to make limited payments only, or no payments at all, to the estate of the defaulter, even if the defaulter is a net creditor (a walkaway clause), may be recognised as risk-reducing
pl Na poziomie portfela i kontrahenta instytucja kredytowa oblicza i monitoruje ekspozycję szczytową lub PFE w wybranym przez siebie przedziale pewności
en At portfolio and counterparty level, the credit institution shall calculate and monitor peak exposure or PFE at the confidence interval chosen by the credit institution
pl W kwotowych swapach walutowych należy określić ilość waluty, na jaką kontrahent pragnie przeprowadzić transakcję z Eurosystemem
en In fixed rate foreign exchange swaps, the amount of the currency kept fixed that the counterparty is willing to transact with the Eurosystem is to be stated
pl Do dnia ‧ grudnia ‧ r. właściwe organy każdego Państwa Członkowskiego mogą, do celów załącznika ‧ część ‧ ust. ‧, ustalić dla ekspozycji określonych w załączniku VI, część ‧, ust. ‧-‧ i ‧-‧ wobec kontrahentów z siedzibą na ich terytorium, okres przeterminowania liczony w dniach, wynoszący maksymalnie ‧ dni, o ile jest to właściwe w lokalnych warunkach
en Until ‧ December ‧, the competent authorities of each Member State may, for the purposes of Annex VI, Part ‧, point ‧, set the number of days past due up to a figure of ‧ for exposures indicated in Annex VI, Part ‧, points ‧ to ‧ and ‧ to ‧, to counterparties situated in their territory, if local conditions make it appropriate
pl Poniżej przedstawiono stan krótkoterminowych inwestycji międzybankowych, łącznie z narosłymi odsetkami, sklasyfikowanych według kontrahentów na dzień ‧ grudnia ‧ r
en Short-term inter-bank investments, including accrued interest, by type of counterparty at ‧ December ‧ are as follows
pl Ponadto KBC mogą powiadamiać o operacjach przetargowych kontrahentów, którzy nie mają dostępu do serwisów agencyjnych
en In addition, NCBs may announce the tender operation directly to counterparties without access to wire services
pl Prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych z mocy ust. ‧ i ‧ pozostają bez uszczerbku dla prawa podmiotów gospodarczych centralnego kontrahenta, systemów rozrachunkowych i rozliczeniowych papierów wartościowych do odmowy udostępnienia wnioskowanych usług w oparciu o uzasadnione względy handlowe
en The rights of investment firms under paragraphs ‧ and ‧ shall be without prejudice to the right of operators of central counterparty, clearing or securities settlement systems to refuse on legitimate commercial grounds to make the requested services available
pl Niezabezpieczone obligacje bankowe wyemitowane przez danego emitenta lub podmiot z nim blisko powiązany mogą być wykorzystywane przez danego kontrahenta jako zabezpieczenie wyłącznie w zakresie, w jakim wartość przypisana takiemu zabezpieczeniu przez Eurosystem po zastosowaniu redukcji wartości (haircut) nie przekracza ‧ % wartości (z uwzględnieniem redukcji wartości) ogółu zabezpieczeń złożonych przez takiego kontrahenta
en Uncovered bank bonds issued by a single issuer or an entity with which the issuer has close links may only be used as collateral by a counterparty to the extent that the value assigned to such collateral by the Eurosystem after the application of haircuts does not exceed ‧ % of the total value of the collateral submitted by that counterparty after the haircuts
pl W szybkim przetargu, niezależnie od tego, czy jest ogłoszony publicznie czy nie, krajowe banki centralne kontaktują się bezpośrednio z wybranymi kontrahentami
en In a quick tender, regardless of whether it is announced publicly or not, the selected counterparties are contacted directly by the national central banks
pl kredyt Banku Centralnego na koniec dnia (marginal lending facility) – stały instrument kredytowy Eurosystemu dostępny dla kontrahentów chcących otrzymać od BC Eurosystemu kredyt z dnia na dzień (overnight) oprocentowany według ustalonego z wyprzedzeniem oprocentowania kredytu Banku Centralnego na koniec dnia
en Eurosystem CB means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro
pl Kwalifikowani kontrahenci
en Eligible counterparties
pl W przetargu szybkim, który nie został ogłoszony publicznie, KBC kontaktują się bezpośrednio z wybranymi kontrahentami
en In a quick tender which is not announced publicly in advance the selected counterparties are contacted directly by the NCBs
pl Należy także pamiętać, że MŚP same są istotnymi użytkownikami informacji finansowych, np. jako dostawcy i kontrahenci innych MŚP, w sytuacjach, w których ważna jest ocena zdolności kredytowej
en It is also important to remember that SMEs themselves are major users of financial information, e.g. as suppliers and contracting parties to other SMEs, in situations where it is important to evaluate creditworthiness
pl Te cztery projekty będą realizowane bezpośrednio przez pracowników MAEA, wybranych ekspertów Państw Członkowskich MAEA lub kontrahentów
en The implementation of the four projects will be done directly by the IAEA staff, IAEA Member States selected experts or contractors
pl Stosuje się, jeżeli kontrahent nie przekazuje wystarczającej kwoty kwalifikowanych aktywów zabezpieczających lub nie przekazuje wystarczających środków pieniężnych do rozliczenia kwoty uzgodnionej w ramach transakcji bilateralnych lub nie zabezpiecza nierozliczonej transakcji bilateralnej w jakimkolwiek czasie przed terminem jej zapadalności w drodze odpowiednich wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
en This applies if a counterparty fails to transfer a sufficient amount of eligible underlying assets or if it fails to transfer a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions, or if it fails to collateralise an outstanding bilateral transaction at any time until its maturity by means of corresponding margin calls
pl Eurosystem może wybrać, zgodnie z kryteriami i procedurami określonymi w ppkt ‧, ograniczoną liczbę kontrahentów do udziału w szybkich przetargach
en The Eurosystem may select, according to the criteria and procedures specified in Section ‧, a limited number of counterparties to participate in quick tenders
pl Regulacja krajowa w sektorze budownictwa nakładająca na zleceniodawców i przedsiębiorców obowiązek potrącenia od każdej kwoty wypłacanej ich niezarejestrowanym w Belgii kontrahentom ‧ % wartości kwoty widniejącej na fakturze i następnego jej przekazania władzom belgijskim pod rygorem nałożenia grzywny, celem zagwarantowania zapłaty lub ściągnięcia zobowiązań podatkowych ciążących ewentualnie na tych kontrahentach, stanowi przeszkodę dla swobodnego świadczenia usług, o którym mowa w art. ‧ i ‧ WE
en The national legislation in the construction sector which, on pain of a fine, requires principals and contractors, whenever they make payment to parties with whom they have entered into a contract who are not registered in Belgium, to withhold ‧ % of the amount billed and to pay it to the Belgian authorities, in order to ensure that any tax debts of those parties are paid or recovered, constitutes an obstacle to the freedom to provide services as provided for in Articles ‧ and ‧ EC
pl W momencie otrzymania informacji przez rodzimy bank centralny od banku centralnego-korespondenta o otrzymaniu papierów wartościowych, rodzimy bank centralny doda te papiery wartościowe do rachunku łącznego kontrahenta
en Once the home central bank has been informed by the correspondent central bank that the securities have been received, it will add these securities to the pool account of the counterparty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1460 zdań frazy kontrahent.Znalezione w 1,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.