wymowa: IPA: kɔ̃nˈtraxɛ̃nt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • contractor   
  (Noun  ) (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • transactor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • counterparty   
 • customer     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kontrahent hedgingowy
hedge counteparty
kontrahent rozrachunkowy
accounting customer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kontrahent", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl bezpośredni uczestnik rozliczeń oznacza członka giełdy lub izby rozliczeniowej pozostającej w bezpośrednim stosunku umownym z centralnym kontrahentem (gwarantem rynku
en clearing member means a member of the exchange or the clearing house which has a direct contractual relationship with the central counterparty (market guarantor
pl powołaniu jakiegokolwiek likwidatora, syndyka, administratora lub analogicznego urzędnika lub rozpoczęciu jakiejkolwiek procedury mającej na celu likwidację lub reorganizację kontrahenta lub jakiejkolwiek analogicznej procedury
en the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure
pl Zaciągnięcie pożyczki papierów wartościowych traktowane będzie jako transakcja z kontrahentem profesjonalnym, gdy kontrahent ten objęty jest koordynacją środków ostrożnościowych na poziomie Wspólnoty lub jest instytucją kredytową strefy A w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie ‧/EWG bądź uznanym przedsiębiorstwem inwestycyjnym z państwa trzeciego, a także wówczas, gdy transakcja została zawarta z uznaną izbą rozliczeniową lub giełdą
en Securities borrowing shall be considered an interprofessional transaction when the counterparty is subject to prudential coordination at Community level or is a Zone A credit institution as defined in Directive ‧/EEC or is a recognized third-country investment firm or when the transaction is concluded with a recognized clearing house or exchange
pl Kontrahent bądź, na żądanie Państwa Członkowskiego lub za jego zgodą, osoba odpowiedzialna za skład, udostępni właściwej agencji odpowiedzialnej za kontrolę wszelkie dokumenty umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji następujących danych szczegółowych dotyczących produktów umieszczonych w składzie prywatnym
en The contractor or, at the request of the Member State or with its authorisation, the person responsible for the storage depot shall make available to the competent agency responsible for inspection any documentation permitting verification of the following particulars of products placed in private storage
pl % jego aktywów, w przypadku gdy kontrahent jest instytucją kredytową określoną w art. ‧ ust. ‧ lit. f); ani
en % of its assets when the counterparty is a credit institution referred to in Article ‧(f); or
pl Z definicji należy wyłączyć systemy dwustronne, jeżeli przedsiębiorstwo inwestycyjne wchodzi w transakcje na własny rachunek, a nie jako wolny od ryzyka kontrahent pośredniczący między kupującym a sprzedającym
en The definitions should exclude bilateral systems where an investment firm enters into every trade on own account and not as a riskless counterparty interposed between the buyer and seller
pl Z tego względu, w przypadku przyznania instrumentów kapitałowych z warunkami rynkowymi, jednostka powinna ujmować otrzymywane towary lub usługi, jeśli kontrahent spełnia wszystkie inne warunki nabycia uprawnień (np. świadczenie pracy od pracownika, który pozostaje w jednostce przez określony okres czasu), niezależnie czy warunek rynkowy został spełniony
en Therefore, for grants of equity instruments with market conditions, the entity shall recognise the goods or services received from a counterparty who satisfies all other vesting conditions (eg services received from an employee who remains in service for the specified period of service), irrespective of whether that market condition is satisfied
pl W takich przypadkach odpowiedni krajowy bank centralny odpowiada za poinformowanie kontrahentów z góry, jakie kroki należy przedsięwziąć w celu uzyskania dostępu do kredytu marginalnego w dni wolne od pracy
en In such cases, the relevant national central bank is responsible for informing the counterparties in advance of the arrangements to be made for access to the marginal lending facility in relation to the bank holiday
pl W normalnych okolicznościach nie stosuje się limitów kredytowych ani innych ograniczeń dostępu kontrahentów do kredytu, z wyjątkiem wymogu przedstawienia wystarczających aktywów podstawowych
en Under normal circumstances, there are no credit limits or other restrictions on counterparties
pl W przetargach procentowych kontrahenci mogą składać oferty określające do ‧ różnych poziomów stóp procentowych/cen/punktów swapowych
en In variable rate tenders, counterparties may submit bids for up to ‧ different interest rate/price/swap point levels
pl W tym przypadku EBC (lub krajowy bank centralny działający w imieniu EBC) bezpośrednio skontaktuje się z jednym lub kilkoma kontrahentami w strefie euro, wybranymi zgodnie z kryteriami określonymi w ppkt
en In this case, the ECB (or the national central bank(s) acting as the operating arm of the ECB) would directly contact one or a few counterparties in the euro area, selected according to the criteria specified in Section
pl W przypadku innych umów rozszerzenie ochrony na wszystkie umowy z udziałem konsumentów oraz wynikające z niego rozszerzenie forum actoris nie byłoby jednak uzasadnione bez czynnika łączącego kontrahenta z państwem miejsca zamieszkania konsumenta
en For other contracts, however, the extension of protection to all consumer contracts, and the extension of the forum actoris that that brings with it, would not be justified without a factor connecting the other contracting party and the State of domicile of the consumer
pl Kryteria i procedury stosowane przy wy borze kontrahentów do interwencyjnych operacji walutowych przedstawia dodatek ‧ "
en The criteria and procedures applied for the selection of counterparties to foreign exchange intervention operations are presented in Appendix
pl Ten zaawansowany etap przygotowania umów lub porozumień oznacza zakończenie wyboru potencjalnych kontrahentów lub beneficjentów
en This advanced stage of preparation of the contracts or agreements shall mean the completion of the selection of potential contractors or beneficiaries
pl w systemie zabezpieczeń indywidualnych, bezpośrednio po zaakceptowaniu oferty przez krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego, w którym kontrahent jest ustanowiony (tzn
en in an earmarking system, as soon as its bid for credit is accepted by the national central bank of the Member State in which the counterparty is established (i.e. the
pl Jeżeli procedura przydziału opiera się na przetargu o stałej stopie procentowej (aukcji holenderskiej), stopa procentowa zastosowana do kwot przydzielonych kontrahentom wynosi ‧,‧ %
en If the allotment procedure follows a single rate (Dutch) auction, the interest rate applied to the amounts allotted to the counterparties is ‧,‧ %
pl Trwały ponadto negocjacje z kontrahentami we Francji, w Danii i Szwecji
en In addition, negotiations were ongoing with companies in France, Denmark and Sweden
pl opis wspólnych cech wyróżniających dany rodzaj koncentracji (np. kontrahentów, obszaru geograficznego, waluty lub rynku); oraz
en a description of the shared characteristic that identifies each concentration (e.g. counterparty, geographical area, currency or market); and
pl Kontrahenci powinni jednak pamiętać, że praktyki rynkowe w innych państwach mogą różnić się od obowiązujących w ich kraju
en However, counterparties should be aware that market
pl b) Charakter prawny Depozyty typu overnight przyjmowane od kontrahentów są oprocentowane według stałej stopy procentowej
en b) L e g a l n a t u r e The overnight deposits accepted from counterparties are remunerated at a fixed rate of interest
pl Ramowa umowa kompensacyjna w jednej z wersji określonych w załączniku ‧ jest zawierana w stosunkach ze wszystkimi kontrahentami, z wyjątkiem kontrahentów: (i) z którymi EBC zawarł umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersja ‧); oraz (ii) którzy zostali utworzeni na podstawie prawa jednego z państw europejskich, z wyjątkiem Irlandii, na następujących zasadach
en A master netting agreement in one of the forms set out in Annex ‧ shall be concluded with all counterparties, except counterparties: (i) with which the ECB has signed an FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition ‧); and (ii) which are organised or incorporated under the laws of any of the European jurisdictions, except Ireland, as follows
pl W przypadku wykorzystania przez kontrahenta aktywów, których ze względu na tożsamość z emitentem/ gwarantem lub istnienie bliskich powiązań nie może wykorzystywać na zabezpieczenie niespłaconego kredytu, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym odpowiedniego krajowego banku centralnego
en n the event of a counterparty using assets that, owing to an identity with the issuer/ guarantor or the existence of close links, it may not or no longer use to secure an outstanding credit, it is obliged to immediately notify the relevant national central bank thereof
pl Środki ochrony inwestorów należy dostosować do szczegółowej charakterystyki każdej z kategorii inwestorów (detaliczni, branżowi, oraz kontrahenci
en Measures to protect investors should be adapted to the particularities of each category of investors (retail, professional and counterparties
pl wyraża zaniepokojenie faktem, że tylko trzy Państwa Członkowskie (Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania) całkowicie uwolniły swoją dwustronną pomoc, natomiast niektóre Państwa Członkowskie wciąż udzielają pomocy warunkowo; wzywa wszystkie Państwa Członkowskie do całkowitego uwolnienia od zobowiązań pomocy dla krajów rozwijających się oraz do działania zgodnie z doktryną UE w myśl której kontrakty na udzielanie pomocy powinno się, jeśli jest to możliwe, przyznawać kontrahentom lokalnym, regionalnym bądź krajowym
en Expresses concern that only three Member States (Ireland, Sweden and the UK) have completely untied their bilateral aid and that some Member States still tie almost all their aid; calls on all EU Member States to offer their aid to developing countries free of ties and to comply with the EU doctrine that aid contracts be awarded to local, regional or national contractors wherever possible
pl Oprócz tego, kontrahent musi zapewnić, że zabezpieczenie dla operacji polityki pieniężnej zostanie przekazane na rachunek banku centralnego-korespondenta najpóźniej do godziny ‧ czasu EBC (CET
en Furthermore, the counterparty must ensure that the collateral for securing monetary policy operations is delivered to the account of the correspondent central bank by ‧ p.m. ECB time (CET) at the latest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1460 zdań frazy kontrahent.Znalezione w 0,679 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.