wymowa: IPA: kɔ̃nˈtraxɛ̃nt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • contractor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • transactor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • counterparty   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kontrahent hedgingowyhedge counteparty
kontrahent rozrachunkowyaccounting customer
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychtop counterparty acquiers
najwięksi kontrahenci wśród emitentówTop counterparty issuers

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kontrahent", pamięć tłumaczeniowa

add example
Są one zdefiniowane w szerokim sensie jako procedury, w których Eurosystem przeprowadza transakcje z jednym lub kilkoma kontrahentami bez stosowania przetarguThey are defined in a broad sense as any procedures where the Eurosystem conducts a transaction with one or a few counterparties without a tender
weksli handlowych, w ramach których poza kontrahentem zobowiązany jest jeszcze jeden podmiot (inny niż instytucja kredytowatrade bills, for which at least one entity (other than a credit institution) is liable in addition to the counterparty
instytucja kredytowa posiada zawartą z kontrahentem umowę kompensowania, która tworzy pojedyncze zobowiązanie prawne obejmujące wszystkie transakcje podlegające kompensowaniu i powoduje, że w przypadku niewykonania zobowiązań przez kontrahenta wskutek jego niewywiązania się z warunków umowy, upadłości, likwidacji lub innych okoliczności o podobnym charakterze kwota należna instytucji kredytowej lub wymagalna od niej stanowić będzie jedynie sumę netto wartości dodatnich i ujemnych poszczególnych transakcji objętych kompensowaniem, wycenionych według ich bieżącej wartości rynkoweja credit institution must have a contractual netting agreement with its counterparty which creates a single legal obligation, covering all included transactions, such that, in the event of a counterparty's failure to perform owing to default, bankruptcy, liquidation or any other similar circumstance, the credit institution would have a claim to receive or an obligation to pay only the net sum of the positive and negative mark-to-market values of included individual transactions
Zwrócono również szczególną uwagę na poziom krótkoterminowych ratingów dla kontrahentów, u których Komisja utrzymuje środki związane z tymczasowo zainkasowanymi grzywnamiFocus has been extended also to the level of the short term ratings for counterparties with which funds related to provisionally cashed fines are held by the Commission
Aktualizacja taka odzwierciedla wartość rynkową ryzyka kredytowego wynikającego z niewykonania warunków umów zawartych z kontrahentemThis adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty
Wymóg kapitałowy wynosi ‧ % wartości papierów wartościowych lub towarów albo gotówki należnej instytucji, pomnożone przez wagę ryzyka odpowiadającą danemu kontrahentowiThe capital requirement shall be ‧ % of the value of the securities or commodities or cash owed to the institution multiplied by the risk weighting applicable to the relevant counterparty`
W celu skutecznej interwencji w różnych miejscach geograficznych i strefach czasowych, Eurosystem może korzystać z kontrahentów w dowolnym międzynarodowym centrum finansowymIn order to be able to intervene efficiently in different geographical locations and time zones, the Eurosystem can use counterparties in any international financial centre
Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje procedury niezbędne do umożliwienia spółce zarządzającej dokonania dla każdego zarządzanego przez siebie UCITS oceny narażenia tego UCITS na ryzyko rynkowe, ryzyko płynności oraz ryzyko kontrahenta, a także narażenia UCITS na wszelkie inne rodzaje ryzyka, w tym ryzyko operacyjne, które mogą być istotne dla każdego UCITS, którym zarządzaThe risk management policy shall comprise such procedures as are necessary to enable the management company to assess for each UCITS it manages the exposure of that UCITS to market, liquidity and counterparty risks, and the exposure of the UCITS to all other risks, including operational risks, which may be material for each UCITS it manages
Rozliczanie pozagiełdowych instrumentów pochodnych przez izby rozliczeniowe pełniące funkcję centralnego kontrahenta odgrywa istotną rolę w niektórych Państwach CzłonkowskichThe clearing of OTC derivative instruments provided by clearing houses acting as a central counterparty plays an important role in certain Member States
Jednostka ma bieżący obowiązek do rozliczenia transakcji w środkach pieniężnych, jeśli rozliczenie w instrumentach kapitałowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia (np. jednostka ma prawny zakaz emisji akcji), jednostka ma przeszłą praktykę lub formalną politykę rozliczania transakcji w środkach pieniężnych lub zazwyczaj dokonuje rozliczenia w środkach pieniężnych, gdy kontrahent wystąpi o takie rozliczenieThe entity has a present obligation to settle in cash if the choice of settlement in equity instruments has no commercial substance (eg because the entity is legally prohibited from issuing shares), or the entity has a past practice or a stated policy of settling in cash, or generally settles in cash whenever the counterparty asks for cash settlement
SCR default oznaczające moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahentaSCR default denotes the counterparty default risk module
Należy także pamiętać, że MŚP same są istotnymi użytkownikami informacji finansowych, np. jako dostawcy i kontrahenci innych MŚP, w sytuacjach, w których ważna jest ocena zdolności kredytowejIt is also important to remember that SMEs themselves are major users of financial information, e.g. as suppliers and contracting parties to other SMEs, in situations where it is important to evaluate creditworthiness
Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym uznaje się do celów art. ‧-‧, jeżeli:obowiązują i są wykonalne we wszystkich właściwych jurysdykcjach, również w przypadku bankructwa lub niewypłacalności kontrahentaFor master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions to be recognised for the purposes of Articles ‧ to ‧, they shall:be legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions, including in the event of the bankruptcy or insolvency of the counterparty
ZALĄ ‧ c Ramowa Umowa Kompensacyjna podlegająca prawu niemieckiemu (do wykorzystania z kontrahentami zarejestrowanymi w Niemczechc Master Netting Agreement governed by German law (for use with Counterparties incorporated in Germany
Gdyby EBC miał realizować operacje bilateralne, wybór kontrahentów byłby w takiej sytuacji dokonywany przez EBC w celu zapewnienia równego udziału zgodnie z systemem rotacji spośród tych kontrahentów w strefie euro, którzy są uprawnieni do udziału w przetargach szybkich i operacjach bilateralnychIf the ECB were to carry out bilateral operations, the selection of counterparties would in such cases be made by the ECB according to a rotation scheme among those counterparties in the euro area which are eligible for quick tenders and bilateral operations in order to ensure equitable access
kategoria uznane za wywóz: Ten podprogram umożliwia głównemu kontrahentowi bezcłowy przywóz komponentów niezbędnych do wytwarzania towarów, które mają być sprzedawane w charakterze uznanych za wywóz dla kategorii klientów wymienionych w pkt ‧.‧ lit. b)–f), g), i) oraz j) polityki EXIMdeemed exports: this sub-scheme allows a main contractor to import inputs free of duty which are required in manufacturing goods to be sold as deemed exports to the categories of customers mentioned in paragraph ‧.‧(b) to (f), (g), (i) and (j) of the EXIM policy
przyjmuje z zadowoleniem zaktualizowane sprawozdanie forum stabilności finansowej z dnia ‧ maja ‧ r. na temat sektora funduszy zabezpieczających; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje zawarte w sprawozdaniu zalecenia mające na celu sprostanie potencjalnemu ryzyku systemowemu i operacyjnemu związanemu z działalnością funduszy zabezpieczających; wzywa do zwiększonej współpracy i wymiany informacji wśród organów nadzoru instytucji finansowych w ramach realizacji tych zaleceń i upowszechniania dobrych praktyk w celu poprawy odporności na wstrząsy systemowe; nalega ponadto, aby kredytodawcy, inwestorzy i władze pozostały czujne i odpowiednio oceniły potencjalne ryzyko kontrahenta, jakie niosą ze sobą fundusze zabezpieczająceWelcomes the updated report of the Financial Stability Forum of ‧ May ‧ on the hedge fund industry; welcomes, in particular, the recommendations of the report which aim to address potential systemic risk and operational risks associated with the activities of hedge funds; calls for increased cooperation and exchange of information among supervisors of financial institutions in taking forward these recommendations and in spreading good practice in order to enhance resilience to systemic shocks; and furthermore urges the creditors, investors and authorities to remain vigilant and to adequately assess potential counterparty risks that hedge funds present
związane z nimi ryzyko jest właściwie uwzględniane przez proces zarządzania ryzykiem UCITS albo przez wewnętrzne mechanizmy kontroli UCITS w przypadku zagrożenia asymetrią informacji między UCITS i kontrahentem, wynikającą z potencjalnego dostępu kontrahenta do niepodanych do publicznej wiadomości informacji na temat przedsiębiorstw, których aktywa używane są jako instrumenty bazowe przez kredytowe instrumenty pochodnetheir risks are adequately captured by the risk management process of the UCITS, and by its internal control mechanisms in the case of risks of asymmetry of information between the UCITS and the counterparty to the credit derivative resulting from potential access of the counterparty to non-public information on firms the assets of which are used as underlyings by credit derivatives
We wszystkich umowach przewidziano możliwość natychmiastowego ich wypowiedzenia przez Komisję, w przypadku gdy rating kontrahenta ulegnie zmianie i spadnie poniżej wymaganego minimumAll contracts provide for the possibility of immediate termination by the Commission in case the counterparty's rating is revised and falls below the minimum level required
Wreszcie, ze względu na wymogi ostrożności Eurosystem może też odrzucić aktywa, ograniczyć wykorzystanie lub zastosować dodatkowe redukcje wartości aktywów złożonych przez określonych kontrahentów jako zabezpieczenie operacji kredytowych EurosystemuFinally, on the grounds of prudence, the Eurosystem may also reject assets, limit the use of assets or apply supplementary haircuts to assets submitted as collateral in Eurosystem credit operations by specific counterparties
Państwa członkowskie mogą wyłączyć z obliczania ekspozycji ekspozycje wewnątrzgrupowe, jeżeli kontrahenci mają siedzibę w tym samym państwie członkowskimMember States are given the possibility of excluding intra-group exposures from the calculation of exposure when the counterparties are established in the same Member State
W celu ustalenia wartości ważonej ryzykiem takiej pozycji koszt ten mnoży się przez odpowiednie wagi ryzyka kontrahenta określone w art. ‧ ust. ‧, przy czym wagi ‧ % tam przewidziane zastępuje się wagami ‧ %Those costs shall be multiplied by the relevant counterparty weightings in Article ‧), except the ‧ % weightings as provided for there shall be replaced by ‧ % weightings to produce risk-adjusted values
OBP jest zatem jedynym potencjalnym kontrahentem posiadającym wymagane zdolności w zakresie dostarczenia spełniających międzynarodowo uznawane standardy skutecznych szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot EuropejskichOBP is thus the only potential contractor with the required capacities to provide effective vaccines for AHS that meet internationally accepted standards, within the meaning of Article ‧ of Commission Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧, laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
W ramach tej procedury krajowe banki centralne bezpośrednio kontaktują się z jednym lub kilkoma kontrahentami, których wybiera się zgodnie z kryteriami określonymi w ppktIn this procedure, the national central banks directly contact one or a few domestic counterparties, which are selected according to the criteria specified in Section
Środki ochrony inwestorów należy dostosować do szczegółowej charakterystyki każdej z kategorii inwestorów (detaliczni, branżowi, oraz kontrahenciMeasures to protect investors should be adapted to the particularities of each category of investors (retail, professional and counterparties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1460 zdań frazy kontrahent.Znalezione w 0,796 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.