wymowa: IPA: ˈkɔ̃w̃sul

Tłumaczenia na język angielski:

 • consul   
  (Noun  ) (noun   )
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;

Pozostałe znaczenia:

 
starorzymski urzędnik
 
Rządzi na placówce dyplomatycznej
 
wyżej niż attache
 
Stały przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą
 
Przedstawiciel państwa w obcym kraju
 
tytuł każdego z trzech członków rządu (konsulatu) Francji 1799-1804
 
niższy rangą od ambasadora
 
przedstawiciel państwa za granicą
 
fisza w dyplomacji
 
ponad attache
 
Dyplomata
 
Film, którego bohaterem jest hochsztapler próbujący robić karierę dyplomatyczną (rola Piotra Fronczewskiego)
 
wśród dyplomatów
 
komedia z Piotrem Fronczewskim i Marią Pakulnis
 
Dyplomata niższy rangą od ambasadora

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Konsulowie rzymscy
List of Roman Consuls

Przykładowe zdania z "konsul", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mianuj mnie pierwszym konsulem, dowódca wszystkich legionów włoskich... oraz znieś władze senatu nad sadem
en My election as fiirst consul, command ofall the legions of ltaly... and the abolition ofsenatorial authority over the courts
pl z brązowym paskiem – wydawane maltańskim konsulom honorowym w obcych państwach
en Brown stripe- issued to Honorary Consuls of Malta in foreign countries
pl W państwach trzecich zakazujących szyfrowania danych, które mają być przekazane drogą elektroniczną przez organy reprezentującego państwa członkowskiego organom reprezentowanego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich) lub przez usługodawcę zewnętrznego lub konsula honorowego organom danego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), reprezentowane państwo(-a) członkowskie lub dane państwo(-a) członkowskie nie zezwala(-ją) reprezentującemu państwu członkowskiemu, usługodawcy zewnętrznemu ani konsulowi honorowemu na przekazywanie danych drogą elektroniczną
en In third countries which prohibit encryption of data to be electronically transferred from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned, the represented Members State(s) or the Member State(s) concerned shall not allow the representing Member State or the external service provider or the honorary consul to transfer data electronically
pl charakter prawny instytucji konsula honorowego
en legal nature of honorary consul
pl Należy wprowadzić inne możliwości, takie jak kolokalizacja, wspólne ośrodki przyjmowania wniosków, konsulowie honorowi oraz współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
en Other options such as co-location, common application centres, honorary consuls and cooperation with external service providers should be introduced
pl Bylem nawet u konsula, ale nic nie wskóral
en I even went to the consul, and he couldn' t do anything
pl Lista konsulów honorowych, którzy w przypadkach wyjątkowych są tymczasowo upoważnieni do wydawania wiz jednolitych
en List of honorary consuls authorised to issue uniform visas in exceptional cases and on a temporary basis
pl Immunitet jurysdykcyjny konsula w sprawach cywilnych w świetle Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku.
en Consular immunity from civil jurisdiction on the basis of the Vienna Consular Convention on consular relations of 1963.
pl Aktywność konsulów w zakresie nadawania i odbierania obywatelstwa polskiego w okresie II Rzeczypospolitej
en Activity of the consuls in the transmission and reception of citizenship during the Second Polish Republic
pl Lista konsulów honorowych, którzy w wyjątkowych wypadkach są tymczasowo upoważnieni do wydawania wiz
en List of honorary consuls authorised, in exceptional cases and on a temporary basis, to issue uniform visas
pl Jeżeli w dokumencie czasowego przywozu nie zostało przepisowo stwierdzone zwolnienie z wynikających z niego zobowiązań, organy celne kraju przywozu uznają (przed lub po terminie ważności dokumentu), jako dowód powrotnego wywozu pojazdu lub części zamiennych, przedstawienie zaświadczenia według wzoru podanego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wystawionego przez organ urzędowy (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzającego, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały okazane temu organowi i znajdują się poza krajem przywozu
en If temporary importation papers have not been regularly discharged, the customs authorities of the country of importation shall (whether the papers have expired or not) accept as evidence of re-exportation of the vehicle or component parts the presentation of a certificate based on the standard form shown in Annex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation
pl Zgodnie z decyzją podjętą przez ministrów i sekretarzy stanu na posiedzeniu w dniu ‧ grudnia ‧ r. wszystkie Państwa Schengen uznały, że następujący konsule honorowi będą upoważnieni do wydawania wiz jednolitych w okresach określonych poniżej
en In accordance with the decision taken by the Ministers and Secretaries of State at the meeting of ‧ December ‧, all the Schengen States accepted that the following honorary consul would be authorised to issue uniform visas for the period specified below
pl W najlepszym wypadku konsulowie pomagają sobie nawzajem.
en In the best-case scenario, consuls help each other.
pl Legitymacja służbowa: kategoria HC- Konsul honorowy; koloru szarego
en Service Card: Category HC- Honorary consul; grey in colour
pl Identyfikatory biometryczne mogą być także pobierane – pod nadzorem konsulatów – przez wykwalifikowany i odpowiednio upoważniony personel zatrudniony przez konsula honorowego, o którym mowa w art. ‧, lub usługodawcę zewnętrznego, o którym mowa w art
en Under the supervision of the consulates, the biometric identifiers may also be collected by qualified and duly authorised staff of an honorary consul as referred to in Article ‧ or of an external service provider as referred to in Article
pl Dotyczy to oczywiście również konsula generalnego Wielkiej Brytanii w Jerozolimie, do którego odnosi się pytanie szanownego pana posła.
en This naturally also includes the British Consul General in Jerusalem to whom the honourable Member refers in his question.
pl Konsulu, proszę kontynuować
en Please go on
pl Przywileje i immunitety dyplomaty i konsula. Aspekt porównawczy
en Diplomat's and consul's privileges and immunities. Comparative aspect.
pl On jest Włoskim konsulem w Genewie
en He' s the Italian consul in Geneva
pl Konsul Han chorował na grypę przez ostatnie kilka dni... więc może ja dokończę to co on zaczął
en Consul Han has been fighting flu for the past few days... so perhaps I should finish what he started
pl Czynności notarialne konsula w świetle Konwencji Wiedeńskiej 1963
en Notarial functions of a consul in the light of Vienna Convention, 1963
pl Nie mogę połączyć się z Moskwą bez wiedzy konsula
en I know you believe me
pl Model ‧ (beżowy) – urzędnicy organizacji międzynarodowych, konsule honorowi, pracownicy miejscowi, służba domowa zatrudniona za granicą, która przybyła za swym pracodawcą, rodziny członków korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, posiadający zwykły paszport
en Model ‧ (beige) Officials of international organisations, honorary consuls, local employees, domestic staff recruited abroad who have followed their employer, families of members of the diplomatic corps and international organisations who hold an ordinary passport
pl Straciliśmy konsula i ‧ tyś żołnierzy pod Trazaminą!
en We lost a Consul and ‧, ‧ Transmanië soldiers
pl Analiza instytucji konsula honorowego w świetle przepisów prawa międzynarodowego i praktycznego wykorzystania na przykładzie działalności konsulów honorowych w województwie małopolskim
en Analysis of the honorary consul of institutions in the light of international law and the practical use on the example of honorary consuls in Malopolska
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy konsul.Znalezione w 0,424 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.