wymowa: IPA: ˈkɔ̃w̃sul

Tłumaczenia na język angielski:

 • consul   
  (noun   )
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;

Pozostałe znaczenia:

 
starorzymski urzędnik
 
Rządzi na placówce dyplomatycznej
 
wyżej niż attache
 
Stały przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą
 
Przedstawiciel państwa w obcym kraju
 
tytuł każdego z trzech członków rządu (konsulatu) Francji 1799-1804
 
niższy rangą od ambasadora
 
przedstawiciel państwa za granicą
 
fisza w dyplomacji
 
ponad attache
 
Dyplomata
 
Film, którego bohaterem jest hochsztapler próbujący robić karierę dyplomatyczną (rola Piotra Fronczewskiego)
 
wśród dyplomatów
 
komedia z Piotrem Fronczewskim i Marią Pakulnis
 
Dyplomata niższy rangą od ambasadora

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Konsulowie rzymscy
List of Roman Consuls

Przykładowe zdania z "konsul", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeżeli w dokumencie czasowego przywozu nie zostało przepisowo stwierdzone zwolnienie z wynikających z niego zobowiązań, organy celne kraju przywozu uznają (przed lub po terminie ważności dokumentu), jako dowód powrotnego wywozu pojazdu lub części zamiennych, przedstawienie zaświadczenia według wzoru podanego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wystawionego przez organ urzędowy (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzającego, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały okazane temu organowi i znajdują się poza krajem przywozu
en If temporary importation papers have not been regularly discharged, the customs authorities of the country of importation shall (whether the papers have expired or not) accept as evidence of re-exportation of the vehicle or component parts the presentation of a certificate based on the standard form shown in Annex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation
pl "Funkcja konsula Rzeczpospolitej Polskiej związana z wykonywaniem funkcji kierownika stanu cywilnego na przykładach w wybranych państwach"
en "Consul of the Republic of Poland which included the duties of Registrar Manager in several countries"
pl Charlie Parker- Knowles, zastępca konsula
en Charlie Parker- Knowles, Assistant Consul
pl Konsul jako urzędnik stanu cywilnego w świetle konwencji obowiązujących Polskę
en Consul as a district regisrar in the light of conventions obliging Poland
pl Model ‧ (beżowy) urzędnicy organizacji międzynarodowych, konsule honorowi, miejscowi pracownicy, służba domowa zatrudniona za granicą, która przybyła za swym pracodawcą, rodziny członków korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, posiadający zwykły paszport
en Model ‧ (beige) Officials of international organisations, honorary consuls, local employees, domestic staff recruited abroad who have followed their employer, families of members of the diplomatic corps and international organisations who hold an ordinary passport
pl Wydawana konsulom honorowym obcych państw na Malcie
en Issued to Honorary Consular Officers of foreign countries in Malta
pl Przeważna część rozruchów, wybuchających w Rzymie na komicjach, występowała z powodu nieświadomości lub zaniedbania tej reguły. Konsulowie podówczas byli jedynie przewodniczącymi narodu; trybunowie zwykłymi mówcami; senat nie był niczym.
en Most of the tumults that arose in the comitia at Rome were due to ignorance or neglect of this rule. The consuls were in them merely the presidents of the people; the tribunes were mere speakers; the senate was nothing at all.
pl Funkcje konsula w sprawach sądowych w praktyce polskiej
en Consul role in lawsuits based on polish practice of law
pl Instytucja konsula honorowego w polskiej polityce zagranicznej
en Institution of honorary consul in Polish foreign policy of the twentieth century
pl Funkcje o charakterze administracyjnym i sądowym konsula
en Administrative and judicial aspects of consular functions
pl Stanowisko: konsul generalny, konsulat generalny talibów, Karaczi, Pakistan
en Function: Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
pl Jeżeli konsul honorowy jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, państwo to zapewnia stosowanie warunków porównywalnych z tymi, które miałyby zastosowanie, gdyby czynności te były wykonywane przez jego konsulat
en Where the honorary consul is a civil servant of a Member State, the Member State concerned shall ensure that requirements comparable to those which would apply if the tasks were performed by its consulate are applied
pl wyposażają swoje misje dyplomatyczne lub urzędy konsularne i organy odpowiadające za wydawanie wiz na granicach, a także siedziby swoich konsulów honorowych – jeżeli korzystają z ich pomocy w pobieraniu identyfikatorów biometrycznych zgodnie z pkt ‧.‧. – w środki konieczne do pobierania identyfikatorów biometrycznych, lub
en equip their diplomatic missions or consular posts and authorities responsible for issuing visas at the borders with the required material for the collection of biometric identifiers, as well as the offices of their honorary consuls, whenever they make use of them, to collect biometric identifiers in accordance with point ‧.‧, and/or
pl To pogrzeb konsula Benedettiego?
en Is this the funeral for Mr. Benedetti?
pl Anatolija Markova, rosyjskiego konsula w Los Angeles
en When we learned about Gredenko, Jack
pl zachęca Komisję, aby już teraz podjęła działania racjonalizujące, które umożliwią niezwłoczne połączenie środków, oraz aby zacieśniła wymianę najlepszych praktyk, poprzez natychmiastowe przeprowadzenie spisu wszystkich środków publicznych i prywatnych dostępnych w przedmiotowej dziedzinie i możliwych do uruchomienia, oraz aby doprowadziła do podjęcia szerokiej współpracy między licznymi partnerami, którzy zgłosili chęć (w odpowiedzi na konsultacje Komisji) udziału w pracach (państwa członkowskie, lecz również konsule honorowi, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe
en Encourages the Commission to begin work immediately on a rationalised structure to enable resources to be pooled straight away and on greater sharing of best practices by immediately carrying out an inventory of all relevant public and private resources which are available and can be marshalled, and by establishing varied forms of cooperation amongst the many parties which, in their response to the Commission consultation, have offered to contribute to the project (Member States and also Honorary Consuls, local authorities and NGOs
pl Identyfikatory biometryczne mogą być także pobierane – pod nadzorem misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych – przez wykwalifikowanych, odpowiednio upoważnionych członków personelu konsula honorowego lub usługodawcę zewnętrznego, o którym mowa w części ‧ pkt ‧.‧ i
en Under the supervision of the diplomatic missions or consular posts, the biometric identifiers may also be collected by qualified and duly authorised staff of an honorary consul or of an external service provider referred to in Part VII, points ‧.‧ and
pl Nie mogę połączyć się z Moskwą bez wiedzy konsula
en I know you believe me
pl On jest Włoskim konsulem w Genevie
en He' s the Italian consul in Geneva
pl Uwaga:Modele ‧ (pomarańczowy) i ‧ (zielony) odpowiednio dla personelu organizacji międzynarodowych nie posiadającego immunitetu dyplomatycznego i zagranicznych konsulów honorowych nie są już wydawane i zostały zastąpione modelem
en NB: Models ‧ (orange) and ‧ (green) for, respectively, staff of international organisations who have no immunity and foreign honorary consuls, are no longer issued and have been replaced by model
pl W trakcie negocjacji dodano jeszcze jedną możliwość: współpracę z konsulami honorowymi
en A further possibility, cooperation with honorary consuls, has been added during the negotiations
pl Rzymski konsul tarzał się w błocie
en Our Roman colleagues had just not much sense in a fight
pl W przypadku gdy konsul honorowy nie jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, wykonuje on wspomniane czynności zgodnie z wymogami określonymi w załączniku ‧, z wyjątkiem przepisów pkt C lit. c) tego załącznika
en Where the honorary consul is not a civil servant of a Member State, the performance of those tasks shall comply with the requirements set out in Annex ‧ except for the provisions in point C(c) of that Annex
pl Funkcje konsula.
en Statutory funktions of the consul.
pl wydawana konsulom honorowym
en Issued to honorary consuls
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy konsul.Znalezione w 0,752 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.