wymowa: IPA: ˈkɔ̃w̃sul

Tłumaczenia na język angielski:

 • consul   
  (noun   )
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;

Pozostałe znaczenia:

 
starorzymski urzędnik
 
Rządzi na placówce dyplomatycznej
 
wyżej niż attache
 
Stały przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą
 
Przedstawiciel państwa w obcym kraju
 
tytuł każdego z trzech członków rządu (konsulatu) Francji 1799-1804
 
niższy rangą od ambasadora
 
przedstawiciel państwa za granicą
 
fisza w dyplomacji
 
ponad attache
 
Dyplomata
 
Film, którego bohaterem jest hochsztapler próbujący robić karierę dyplomatyczną (rola Piotra Fronczewskiego)
 
wśród dyplomatów
 
komedia z Piotrem Fronczewskim i Marią Pakulnis
 
Dyplomata niższy rangą od ambasadora

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Konsulowie rzymscy
List of Roman Consuls

Przykładowe zdania z "konsul", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Konsul jako urzędnik stanu cywilnego w świetle konwencji obowiązujących Polskę
en Consul as a district regisrar in the light of conventions obliging Poland
pl Państwa członkowskie lub Wspólnota starają się osiągnąć porozumienie z odnośnymi państwami trzecimi, tak by zniosły one zakaz szyfrowania danych, które mają być przekazywane w drodze elektronicznej od organów reprezentujących państwo członkowskie organom reprezentowanego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich) lub od usługodawcy zewnętrznego lub konsula honorowego organom danego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich
en The Member States or the Community shall endeavour to reach agreement with the third countries concerned with the aim of lifting the prohibition against encryption of data to be electronically transferred from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned
pl Przywileje i immunitet Konsula Honorowego
en Privileges and immunity of Honourary Consuls.
pl Po pierwsze, nie wszystkie państwa członkowskie zapewniają opiekę konsularną i w wielu przypadkach jej zakres jest bardzo ograniczony, a struktury bezpieczeństwa nie podołają nawet potrzebom samych konsulów.
en For one thing, not all Member States have consular protection and in many cases what consular protection there is is very limited and the security structures are insufficient even for the consuls themselves.
pl W przypadku gdy inspekcje określone w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dają powody do zatrzymania statku, właściwe organy niezwłocznie powiadamiają pisemnie, załączając sprawozdanie z inspekcji, administrację państwa, do bandery którego uprawniony jest statek (zwaną dalej „administracją bandery”) lub, gdy nie jest to możliwe, konsula, lub też, w przypadku jego nieobecności, najbliższe przedstawicielstwo dyplomatyczne tego państwa, o wszystkich okolicznościach, w których interwencja została uznana za konieczną
en In the event that the inspections referred to in Article ‧) and Article ‧ give rise to detention, the competent authority shall immediately inform, in writing and including the report of inspection, the administration of the State whose flag the ship is entitled to fly (hereinafter called
pl Stanowisko: konsul generalny, konsulat generalny talibów, Karaczi, Pakistan
en Function: Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
pl Zgodnie z decyzją podjętą przez ministrów i sekretarzy stanu na posiedzeniu w dniu ‧ grudnia ‧ r. wszystkie Państwa Schengen uznały, że następujący konsule honorowi będą upoważnieni do wydawania wiz jednolitych w okresach określonych poniżej
en In accordance with the decision taken by the Ministers and Secretaries of State at the meeting of ‧ December ‧, all the Schengen States accepted that the following honorary consul would be authorised to issue uniform visas for the period specified below
pl dostępnego Konsula Honorowego, właściwego dla takich spraw
en accessible Honorary Consul competent for such matters
pl Pierwszego sposobu używał senat rzymski, gdy sakralną formułą wkładał na konsulów obowiązek zajęcia się ocaleniem ojczyzny; drugi sposób miał zastosowanie, gdy jeden z dwóch konsulów mianował dyktatora, zwyczaj, którego przykład dała Rzymowi Alba.
en The first method was used by the Roman senate when, in a consecrated formula, it charged the consuls to provide for the safety of the Republic. The second was employed when one of the two consuls nominated a dictator: a custom Rome borrowed from Alba.
pl Immunitet jurysdykcyjny konsula w sprawach cywilnych w świetle Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku.
en Consular immunity from civil jurisdiction on the basis of the Vienna Consular Convention on consular relations of 1963.
pl Rad jestem, gdy widzę mego przyjaciela konsula w lepszej formie
en And I' m glad to see that my colleague on the hand is better
pl Mam spotkać się z konsulem amerykańskim, żeby pomógł panu to załatwić?
en Do you suggest I see the American Consul and have him help you arrange it?
pl W przypadku gdy konsul honorowy jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, państwo to zapewnia, aby spełnione zostały warunki porównywalne z tymi, które miałyby zastosowanie, gdyby czynności te były wykonywane przez jego misję dyplomatyczną lub urząd konsularny
en Where the honorary consul is a civil servant of a Member State, the Member State concerned shall ensure that requirements comparable to those which would apply if the tasks were performed by its diplomatic mission or consular post are applied
pl Należy wprowadzić inne możliwości, takie jak kolokalizacja, wspólne ośrodki przyjmowania wniosków, konsulowie honorowi oraz współpraca z usługodawcami zewnętrznymi
en Other options such as co-location, common application centres, honorary consuls and cooperation with external service providers should be introduced
pl W przypadkach zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów czasowego przywozu, w których nie zostało stwierdzone zwolnienie z wynikających z nich zobowiązań, odnoszących się do pojazdu lub części zamiennych wywiezionych powrotnie, organy celne kraju przywozu przyjmują jako dowód powrotnego wywozu zaświadczenie sporządzone według wzoru formularza przedstawionego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wydane przez organ publiczny (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzające, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały im okazane i znajdują się poza krajem przywozu po upływie terminu ważności dokumentu
en In the case of destruction, loss or theft of a temporary importation paper not regularly discharged but relating to a vehicle or component parts which have been re-exported, the customs authorities of the country of importation shall accept as proof of re-exportation the presentation of a certificate based on the standard form shown in Anex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation after the date of expiry of the paper
pl Proszę, panie Konsulu
en Cómo no, señor CónsulAhora se la traigo
pl z brązowym paskiem – wydawane maltańskim konsulom honorowym w obcych państwach
en Brown stripe- issued to Honorary Consuls of Malta in foreign countries
pl Konsulu Han, chcę żeby pan poszedł... na wystawę chińską jak pan planował
en Consul Han, I want you to go... to the Chinese expo as you planned
pl Czy Rada w wyczerpujący sposób wykorzystuje korespondujące z samym nazwiskiem talenty brytyjskiego konsula generalnego w Jerozolimie, pana Richarda Makepeace?
en Is the Council making enough use of the eponymous talents of the British Consul General in Jerusalem, Mr Makepeace?
pl Przeważna część rozruchów, wybuchających w Rzymie na komicjach, występowała z powodu nieświadomości lub zaniedbania tej reguły. Konsulowie podówczas byli jedynie przewodniczącymi narodu; trybunowie zwykłymi mówcami; senat nie był niczym.
en Most of the tumults that arose in the comitia at Rome were due to ignorance or neglect of this rule. The consuls were in them merely the presidents of the people; the tribunes were mere speakers; the senate was nothing at all.
pl Jeżeli w dokumencie czasowego przywozu nie zostało przepisowo stwierdzone zwolnienie z wynikających z niego zobowiązań, organy celne kraju przywozu uznają (przed lub po terminie ważności dokumentu), jako dowód powrotnego wywozu pojazdu lub części zamiennych, przedstawienie zaświadczenia według wzoru podanego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wystawionego przez organ urzędowy (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzającego, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały okazane temu organowi i znajdują się poza krajem przywozu
en If temporary importation papers have not been regularly discharged, the customs authorities of the country of importation shall (whether the papers have expired or not) accept as evidence of re-exportation of the vehicle or component parts the presentation of a certificate based on the standard form shown in Annex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation
pl Monsieur Herbin, konsul Francji
en Monsieur Herbin, French counsel
pl mając na uwadze istnienie wciąż niedostatecznie wykorzystywanych sieci, takich jak sieć honorowych konsulów, stanowiących cenne zasoby, którym należy przyznać niezbędną pomoc
en whereas still under-exploited networks, such as the Honorary Consuls network, exist which nonetheless constitute a significant resource to which the necessary aid should be allocated
pl Mianuj mnie pierwszym konsulem, dowódca wszystkich legionów włoskich... oraz znieś władze senatu nad sadem
en My election as fiirst consul, command ofall the legions of ltaly... and the abolition ofsenatorial authority over the courts
pl Stanowisko: konsul generalny, konsulat generalny talibów, Peshawar, Pakistan
en Function: Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy konsul.Znalezione w 0,178 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.