Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponować
write; fold; typeset; set; create; invent; to compose; compose; frame

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Muszę mieć czas by komponować
en I have to have time for composition
pl Jak komponowanie?
en How' s the composing?
pl Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanie
en Alternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
pl To wszystko tak pięknie się komponowało
en This thing was coming together so nice
pl Wiesz, nadal komponuję i dyryguję w wolnym czasie, ale nikt mnie nie zatrudni, żebym robił to zawodowo
en You know, I still compose, and I conduct in my spare time, but nobody wants to employ me to do that professionally
pl Sądzę, że irysy i lilie świetnie się komponują
en Hardly.I want to work for you. Doing what?
pl Bardzo dobrze komponuje się z doskonałym sprawozdaniem pana posła Onesty i uważam, że ten pakiet będzie dobrze funkcjonował.
en It blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
pl Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.
en Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
pl Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatką
en I should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
pl Komponowanie i publikowanie muzyki w internecie
en Composing and publishing music on the Internet
pl Komponuje się z Sauté de Fois Gras
en Come on, come on, it' s compatible with the Saut é de Fois Gras
pl Beethoven tyIko komponował muzykę
en Beethoven just wrote music
pl Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim
en Avoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
pl Dobrze się komponuje
en This makes the picture look good
pl Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.
en If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
pl Myślałem że pan próbuje...Komponowałem
en I thought you were trying to
pl My komponujemy muzykę
en We are the music makers
pl Nic nie komponuje
en He does no work
pl Koniec komponowania!
en That' s the end!
pl I co pan komponuje?
en And, uh, you write, what?
pl Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznych
en Facial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
pl To się komponuje, stary
en It works, mate!
pl Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianie
en He composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
pl Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życia
en He' d been playing by ear and making up tunes since he was
pl Konstanty, Sam mówiłeś, że rzucasz komponowanie
en You said you were going to give up composing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,509 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.