Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (Noun  ) (noun   )
  • composition     
    (Noun  ) (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponować
write; fold; typeset; set; create; invent; to compose; compose; frame

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Konstanty, Sam mówiłeś, że rzucasz komponowanie
en You said you were going to give up composing
pl Nie będę już więcej komponował
en I won' t compose ever again
pl My komponujemy muzykę
en We are the music makers
pl Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życia
en He' d been playing by ear and making up tunes since he was
pl Trochę komponuję
en I compose a little
pl I co pan komponuje?
en And, uh, you write, what?
pl Komponuje muzyke do reklamówek
en I' m a composer.I writejingles for ads
pl wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członków
en procedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
pl Nic nie komponuje
en He does no work
pl Jak komponowanie?
en How' s the composing?
pl Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.
en If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
pl Myślałem że pan próbuje...Komponowałem
en I thought you were trying to
pl Bardzo dobrze komponuje się z doskonałym sprawozdaniem pana posła Onesty i uważam, że ten pakiet będzie dobrze funkcjonował.
en It blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
pl Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznych
en Facial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
pl Koniec komponowania!
en That' s the end!
pl Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.
en Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
pl Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianie
en He composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
pl Dobrze się komponuje
en This makes the picture look good
pl Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim
en Avoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
pl Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatką
en I should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
pl Wiesz, nadal komponuję i dyryguję w wolnym czasie, ale nikt mnie nie zatrudni, żebym robił to zawodowo
en You know, I still compose, and I conduct in my spare time, but nobody wants to employ me to do that professionally
pl Opracował nowy sposób komponowania
en He worked out a new method of composition
pl Budujemy miasta, komponujemy symfonie i cierpimy
en We build cities, we compose symphonies and we endure
pl To się komponuje, stary
en It works, mate!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,235 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.