Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponować
write; fold; typeset; set; create; invent; to compose; compose; frame

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Opracował nowy sposób komponowania
en He worked out a new method of composition
pl Beethoven komponował kiedy miał ‧ lat, jestem już starszy, więc uświadomiłem sobie, że mam wiele do nadrobienia
en And Beethoven was composing when he was only ‧, and I' m already older than that, so I figure I got a lot of catching up to do
pl Budujemy miasta, komponujemy symfonie i cierpimy
en We build cities, we compose symphonies and we endure
pl Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanie
en Alternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
pl Trochę komponuję
en I compose a little
pl Beethoven tyIko komponował muzykę
en Beethoven just wrote music
pl To wszystko tak pięknie się komponowało
en This thing was coming together so nice
pl Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskim
en Avoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
pl Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznych
en Facial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
pl Nie będę już więcej komponował
en I won' t compose ever again
pl Komponuje się z Sauté de Fois Gras
en Come on, come on, it' s compatible with the Saut é de Fois Gras
pl Komponowanie i publikowanie muzyki w internecie
en Composing and publishing music on the Internet
pl Czy komponujesz coś teraz?
en Are you composing something now?
pl Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianie
en He composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
pl My komponujemy muzykę
en We are the music makers
pl Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życia
en He' d been playing by ear and making up tunes since he was
pl Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatką
en I should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
pl Pisanie tych słów./... jest jak komponowanie
en To write these words is like a striking note
pl Komponuje muzyke do reklamówek
en I' m a composer.I writejingles for ads
pl Sądzę, że irysy i lilie świetnie się komponują
en Hardly.I want to work for you. Doing what?
pl Jak komponowanie?
en How' s the composing?
pl wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członków
en Procedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
pl Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.
en If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,192 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.