Tłumaczenia na język angielski:

  • digital competence   

Przykładowe zdania z "kompetencje informatyczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja może wykorzystać informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym przekazane do jej wiadomości przez Państwa Członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia do opracowania strategicznych i taktycznych ocen ryzyka, z wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia informatycznego, w wyniku czego będą sporządzane raporty oparte na zdobytych informacjach oraz ostrzeżenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń, a tym samym zwiększenie skuteczności odpowiednich reakcji operacyjnych ze strony właściwych organów krajowych i Komisji, w ramach jej kompetencji
en The Commission may use any information of a general or operational nature communicated by Member States under this Regulation to perform both strategic and tactical risk assessments, with the use of appropriate information technology support, leading to the production of intelligence-based reports and alerts in order to raise the awareness of identified threats and thus enhance the effectiveness of appropriate operational responses by the competent national authorities and the Commission, subject to the limits of the latter's competence
pl Zgodnie z wnioskiem Komisji Rada Europejska apeluje również o ustanowienie urzędu posiadającego kompetencje i zdolności w zakresie technicznego rozwoju dużych systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzania takimi systemami, jak zapisano we wspólnych oświadczeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji złożonych w grudniu ‧ roku i październiku ‧ roku
en The European Council also calls for the establishment of an administration, as proposed by the Commission, having the competence and capacity to develop technically and manage large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, as referred to in the joint statements of the European Parliament, the Council and the Commission in December ‧ and October
pl Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia podstawowego oraz podmioty uprawnione zgodnie z kompetencjami zapisują i aktualizują w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacie
en The Commission and the authorities designated by the Member State pursuant to the basic Regulation as well as the bodies to which that task has been delegated shall record into the computer system for data exchange the documents for which they are responsible and any update thereto, in the required format
pl promowanie kształcenia ustawicznego oraz inwestowania na większą skalę w zasoby ludzkie przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, oraz pracowników, poprzez propagowanie odpowiedzialności oraz inicjowania działalności gospodarczej, rozwój i wdrażanie systemów kształcenia ustawicznego oraz strategii, które zapewniają lepszy dostęp do wewnętrznych szkoleń zwłaszcza wszystkim pracownikom o niskich kwalifikacjach, o wysokich kwalifikacjach i w starszym wieku, przejrzystość kwalifikacji i kompetencji, wraz z uznawaniem tych uzyskanych za granicą, propagowanie umiejętności informatycznych i promowanie przedsiębiorczości oraz innowacji
en lifelong learning and increased investment in human resources by enterprises, especially SMEs, and workers, through the promotion of responsibility-taking and business start-ups, the development and implementation of lifelong learning systems and strategies which ensure improved access to in-house training of, in particular, all low-skilled workers, highly-skilled workers and older workers, transparency of qualifications and competencies including accreditation of those acquired abroad, dissemination of ICT skills and the promotion of entrepreneurship and innovation
pl Ogólnoeuropejskie społeczności zainteresowanych osób promujące kompetencje informatyczne i inne kluczowe kompetencje o charakterze ogólnym potrzebne w życiu oraz do zdobycia zatrudnienia
en European-wide stakeholders' communities promoting digital competence and other key transversal competences for life and employability
pl Osiem kluczowych kompetencji, jakie ustanowiono w owych ramach, to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, przedsiębiorczość oraz ekspresja kulturalna
en The eight key competences are communication in the mother tongue, ability to communicate in foreign languages, mathematical competence, digital competence, learning to learn, interpersonal, intercultural and social competences, entrepreneurship and cultural expression
pl W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazano różne kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną oraz kompetencje społeczne i obywatelskie
en Recommendation ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning identified various key competences, in particular, mathematical competence and basic competences in science and technology, learning to learn, digital competence, a sense of initiative and entrepreneurship, cultural awareness and expression and social and civic competences
pl Nawiązując do podstawowego zastrzeżenia poczynionego w pkt ‧, Inspektor stwierdza, że na obecnym etapie należałoby faktycznie ograniczyć obszar kompetencji do wielkoskalowych systemów informatycznych używanych w zastosowaniu tytułu ‧ traktatu WE
en With reference to the basic assumption made in point ‧ above, the EDPS is of the opinion that at this stage it would be recommended to indeed limit the area of competence to large-scale IT systems in application of Title ‧ of the EC Treaty
pl Wzmacnianie kompetencji o charakterze ogólnym, takich jak kompetencje informatyczne, które stanowią pomost między światem edukacji a swiatem pracy
en Reinforcing transversal competences, such as digital competence, bridging the worlds of education and work
pl Wyraźne zaangażowanie się w sprawy kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie znacznie przyczyni się do powodzenia inicjatywy "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, tak jak przyczyni się do tego rozwój transwersalnych kluczowych umiejętności takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje społeczne, obywatelskie, sportowe i artystyczne, jak również pewny rodzaj świadomości w sferze przedsiębiorczości i kultury.
en A clear commitment to professional training and lifelong learning will contribute much to the success of the 'New Skills for New Jobs' initiative, as will the development of transversal key skills such as digital competence, the ability to learn, social, civic, sporting and artistic competences, a sense of entrepreneurship and cultural awareness.
pl Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz podmioty uprawnione, zgodnie z kompetencjami, zapisują i aktualizują, w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacie
en The Commission and the authorities designated by the Member State pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, as well as the bodies to which that task has been delegated, shall record into the computer system for data exchange the documents for which they are responsible, and any updates thereto, in the format required
pl Kompetencje informatyczne
en Digital competence
pl na znaczenie rozwijania lokalnych umiejętności i kompetencji poprzez wspieranie kształcenia w zakresie nauk informatycznych oraz badań
en the importance of developing local skills and competences by supporting computer science education and research
pl w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (‧ r.) zdefiniowano wiedzę, umiejętności i postawy związane z kompetencjami informatycznymi
en the Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning identifies the knowledge, skills and attitudes related to digital competence
pl Zgodnie z Planem działań na rzecz kształcenia dorosłych zwrócono uwagę na umiejętność czytania i pisania, znajomość języków obcych i kompetencje informatyczne, zwłaszcza wśród dorosłych i imigrantów o niskich kwalifikacjach i/lub bezrobotnych
en In line with the Adult Learning Action Plan, attention is being paid to literacy, languages and digital competence particularly among low-skilled and/or unemployed adults and immigrants
pl Podziela również zdanie pozostałych dwóch instytucji, że Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nie powinna stać się częścią składową tego nowego organu, który nie powinien mieć kompetencji na poziomie europejskim w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa sieci informatycznych (poprawki ‧–‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ lit. d
en It further agrees with both institutions that ENISA (European Network and Information Security Agency) should not form part of the new body, which should have no competence at European level in matters concerning network and information security (amendments ‧-‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧(d
pl W całej Unii Europejskiej należy stworzyć infrastrukturę informacyjną dla kompetencji informatycznych, która byłaby otwarta dla wszystkich grup i nie dyskryminowała żadnej z nich
en An inclusive, non-discriminatory information structure for digital competence must be created for the EU as a whole
pl Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się
en Digital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication
pl W kontekście polityki edukacyjnej należy pamiętać, że w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wśród kompetencji tych wymieniono m.in. kompetencje informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalną
en In the context of education policy, it is recalled that the Recommendation of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning includes inter alia references to digital competence and cultural awareness and expression as two key competences
pl Propagowały działania zmierzające do tego, by wszyscy mieli możliwość zdobycia podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych potrzebnych do życia i nauki w społeczeństwie opartym na wiedzy, zwłaszcza możliwość zdobycia umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności informatycznych
en Promote measures to ensure that all have access to the basic skills and key competences needed to live and learn in the knowledge society, in particular literacy and ICT skills
pl Analiza, wzmacnianie i upowszechnianie wyników na temat sposobów, jak kompetencje cyfrowe/informatyczne mogą wspierać grupy zagrożone ryzykiem wykluczenia oraz zwiększać poczucie ich własnej wartości, pewności siebie, niezależności i motywacji do ponownego podjęcia nauki
en Analysing, reinforcing and disseminating findings on how digital competences can assist groups at risk-of-exclusion and improve their self-esteem, self-confidence, autonomy and motivation to re-connect to learning
pl Podejmuje się wiele działań, by wyposażyć szkoły w nowe technologie, a uczniów – w ramach nabywania kompetencji informatycznych – w podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
en There is a great deal of activity to equip schools with new technology and to ensure basic ICT skills as part of digital competence
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15204 zdań frazy kompetencje informatyczne.Znalezione w 2,448 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.