Tłumaczenia na język angielski:

  • digital competence   

Przykładowe zdania z "kompetencje informatyczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
na znaczenie rozwijania lokalnych umiejętności i kompetencji poprzez wspieranie kształcenia w zakresie nauk informatycznych oraz badańthe importance of developing local skills and competences by supporting computer science education and research
Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracyDigital competence requires a sound understanding and knowledge of the nature, role and opportunities of IST in everyday contexts: in personal and social life as well as at work
Komisja może wykorzystać informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym przekazane do jej wiadomości przez Państwa Członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia do opracowania strategicznych i taktycznych ocen ryzyka, z wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia informatycznego, w wyniku czego będą sporządzane raporty oparte na zdobytych informacjach oraz ostrzeżenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń, a tym samym zwiększenie skuteczności odpowiednich reakcji operacyjnych ze strony właściwych organów krajowych i Komisji, w ramach jej kompetencjiThe Commission may use any information of a general or operational nature communicated by Member States under this Regulation to perform both strategic and tactical risk assessments, with the use of appropriate information technology support, leading to the production of intelligence-based reports and alerts in order to raise the awareness of identified threats and thus enhance the effectiveness of appropriate operational responses by the competent national authorities and the Commission, subject to the limits of the latter's competence
W całej Unii Europejskiej należy stworzyć infrastrukturę informacyjną dla kompetencji informatycznych, która byłaby otwarta dla wszystkich grup i nie dyskryminowała żadnej z nichAn inclusive, non-discriminatory information structure for digital competence must be created for the EU as a whole
Propagowały działania zmierzające do tego, by wszyscy mieli możliwość zdobycia podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych potrzebnych do życia i nauki w społeczeństwie opartym na wiedzy, zwłaszcza możliwość zdobycia umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności informatycznychPromote measures to ensure that all have access to the basic skills and key competences needed to live and learn in the knowledge society, in particular literacy and ICT skills
na piśmie - (LT) Poparłem ten dokument, ponieważ w konkluzjach z konferencji prezydencji Unii Europejskiej, która odbyła się w trakcie konferencji ministerialnej w sprawie ochrony kluczowej infrastruktury informatycznej w Talinie, podkreślono, że aby w przyszłości zająć się nowymi i długoterminowymi problemami, musimy ponownie przeanalizować i przeformułować mandat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), tak by uzyskać zdolność do bardziej elastycznego reagowania, rozwijać umiejętności i kompetencje oraz by wzmocnić skuteczność operacyjną Agencji i jej ogólne oddziaływanie.in writing. - (LT) I agreed with this document, because the European Union Presidency's Conference Conclusions at the Ministerial Conference on Critical Information Infrastructure Protection held in Tallinn stress that in order to address new and long-term problems in the future, we need to rethink and reformulate the mandate of the European Network and Information Security Agency (ENISA), to attain a more flexible response capability, to develop skills and competences, and to bolster the Agency's operational efficiency and overall impact.
w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (‧ r.) zdefiniowano wiedzę, umiejętności i postawy związane z kompetencjami informatycznymithe Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning identifies the knowledge, skills and attitudes related to digital competence
kompetencje informatycznedigital competence
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rada Europejska apeluje również o ustanowienie urzędu posiadającego kompetencje i zdolności w zakresie technicznego rozwoju dużych systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzania takimi systemami, jak zapisano we wspólnych oświadczeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji złożonych w grudniu ‧ roku i październiku ‧ rokuThe European Council also calls for the establishment of an administration, as proposed by the Commission, having the competence and capacity to develop technically and manage large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, as referred to in the joint statements of the European Parliament, the Council and the Commission in December ‧ and October
W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazano różne kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną oraz kompetencje społeczne i obywatelskieRecommendation ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning identified various key competences, in particular, mathematical competence and basic competences in science and technology, learning to learn, digital competence, a sense of initiative and entrepreneurship, cultural awareness and expression and social and civic competences
Nawiązując do podstawowego zastrzeżenia poczynionego w pkt ‧, Inspektor stwierdza, że na obecnym etapie należałoby faktycznie ograniczyć obszar kompetencji do wielkoskalowych systemów informatycznych używanych w zastosowaniu tytułu ‧ traktatu WEWith reference to the basic assumption made in point ‧ above, the EDPS is of the opinion that at this stage it would be recommended to indeed limit the area of competence to large-scale IT systems in application of Title ‧ of the EC Treaty
W kontekście polityki edukacyjnej należy pamiętać, że w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wśród kompetencji tych wymieniono m.in. kompetencje informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalnąIn the context of education policy, it is recalled that the Recommendation of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning includes inter alia references to digital competence and cultural awareness and expression as two key competences
Wyraźne zaangażowanie się w sprawy kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie znacznie przyczyni się do powodzenia inicjatywy "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, tak jak przyczyni się do tego rozwój transwersalnych kluczowych umiejętności takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje społeczne, obywatelskie, sportowe i artystyczne, jak również pewny rodzaj świadomości w sferze przedsiębiorczości i kultury.A clear commitment to professional training and lifelong learning will contribute much to the success of the 'New Skills for New Jobs' initiative, as will the development of transversal key skills such as digital competence, the ability to learn, social, civic, sporting and artistic competences, a sense of entrepreneurship and cultural awareness.
Zalecenia wymieniają następujące kompetencje kluczowe: ‧) porozumiewanie się w języku ojczystym; ‧) porozumiewanie się w językach obcych; ‧) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; ‧) kompetencje informatyczne; ‧) zdolność uczenia się; ‧) kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne; ‧) przedsiębiorczość; ‧) ekspresja kulturalnaThe proposal identifies the following key competences: ‧) communication in the mother tongue; ‧) communication in foreign languages; ‧) mathematical competence and basic competences in science and technology; ‧) digital competence; ‧) learning to learn; ‧) interpersonal, intercultural and social competences and civic competence; ‧) entrepreneurship, and ‧) cultural expression
Społeczności decydentów o zasięgu ogólnoeuropejskim promujących kompetencje cyfrowe/informatyczne w życiu codziennym i zatrudnieniuEuropean-wide stakeholders' communities promoting digital competence for life and employability
kompetencje informatyczneDigital competence
Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz podmioty uprawnione, zgodnie z kompetencjami, zapisują i aktualizują, w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacieThe Commission and the authorities designated by the Member State pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, as well as the bodies to which that task has been delegated, shall record into the computer system for data exchange the documents for which they are responsible, and any updates thereto, in the format required
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu sięDigital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication
podkreśla potrzebę skuteczniejszych działań na rzecz kształcenia przez całe życie i szkoleń, których celem jest lepsze przygotowanie obywateli, szczególnie mniej wykwalifikowanych, do (ponownego) wejścia na rynek pracy, płynnie i bez dyskryminacji oraz przyczynienia się do innowacji społecznych; proponuje zaakcentowanie przedsiębiorczości, w szczególności wśród kobiet i młodych ludzi, kompetencji związanych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, wiedzy z zakresu finansów oraz umiejętności posługiwania się językami obcymiInsists on the need for more effective lifelong learning and training actions aiming better to equip citizens, especially the less qualified, to (re-)enter the job market smoothly and without discrimination and to contribute to social innovation; suggests emphasising entrepreneurial skills principally the entrepreneurship of women and young people, ICT and communication competences, financial literacy and language skills
Podziela również zdanie pozostałych dwóch instytucji, że Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nie powinna stać się częścią składową tego nowego organu, który nie powinien mieć kompetencji na poziomie europejskim w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa sieci informatycznych (poprawki ‧–‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ lit. dIt further agrees with both institutions that ENISA (European Network and Information Security Agency) should not form part of the new body, which should have no competence at European level in matters concerning network and information security (amendments ‧-‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧(d
Podejmuje się wiele działań, by wyposażyć szkoły w nowe technologie, a uczniów – w ramach nabywania kompetencji informatycznych – w podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnychThere is a great deal of activity to equip schools with new technology and to ensure basic ICT skills as part of digital competence
Analiza, wzmacnianie i upowszechnianie wyników na temat sposobów, jak kompetencje cyfrowe/informatyczne mogą wspierać grupy zagrożone ryzykiem wykluczenia oraz zwiększać poczucie ich własnej wartości, pewności siebie, niezależności i motywacji do ponownego podjęcia naukiAnalysing, reinforcing and disseminating findings on how digital competences can assist groups at risk-of-exclusion and improve their self-esteem, self-confidence, autonomy and motivation to re-connect to learning
Zgodnie z Planem działań na rzecz kształcenia dorosłych zwrócono uwagę na umiejętność czytania i pisania, znajomość języków obcych i kompetencje informatyczne, zwłaszcza wśród dorosłych i imigrantów o niskich kwalifikacjach i/lub bezrobotnychIn line with the Adult Learning Action Plan, attention is being paid to literacy, languages and digital competence particularly among low-skilled and/or unemployed adults and immigrants
promowanie kształcenia ustawicznego oraz inwestowania na większą skalę w zasoby ludzkie przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, oraz pracowników, poprzez propagowanie odpowiedzialności oraz inicjowania działalności gospodarczej, rozwój i wdrażanie systemów kształcenia ustawicznego oraz strategii, które zapewniają lepszy dostęp do wewnętrznych szkoleń zwłaszcza wszystkim pracownikom o niskich kwalifikacjach, o wysokich kwalifikacjach i w starszym wieku, przejrzystość kwalifikacji i kompetencji, wraz z uznawaniem tych uzyskanych za granicą, propagowanie umiejętności informatycznych i promowanie przedsiębiorczości oraz innowacjilifelong learning and increased investment in human resources by enterprises, especially SMEs, and workers, through the promotion of responsibility-taking and business start-ups, the development and implementation of lifelong learning systems and strategies which ensure improved access to in-house training of, in particular, all low-skilled workers, highly-skilled workers and older workers, transparency of qualifications and competencies including accreditation of those acquired abroad, dissemination of ICT skills and the promotion of entrepreneurship and innovation
Pierwszym zadaniem jest promowanie nabywania przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, inicjatywa, przedsiębiorczość oraz świadomość kulturalnaA first challenge is to promote the acquisition by all citizens of transversal key competences such as digital competence, learning to learn, a sense of initiative and entrepreneurship, and cultural awareness
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15204 zdań frazy kompetencje informatyczne.Znalezione w 3,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.