Tłumaczenia na język angielski:

  • combine harvester   

Przykładowe zdania z "kombajn rolniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Obejmuje ona pomoc państwa otrzymaną na mocy wyżej wspomnianych przepisów oraz wszelkie inne wsparcie finansowe otrzymane w związku z zakupem nowego ciągnika lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatności
en This includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
pl Wszelka pomoc inwestycyjna otrzymana w związku z ciągnikiem lub kombajnem rolniczym jest sumowana
en All investment aid received in respect of a tractor or combine harvester must be aggregated
pl Wysokość pomocy przyznanej na pokrycie części kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kosztów kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolników
en The maximum amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
pl Całkowita kwota pomocy otrzymywana w związku z zakupem ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może być wypłacana na pokrycie tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy określonej powyżej, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The total aid sought for the cost of the purchase of a tractor or a harvester may not be paid for the same eligible expenditure if cumulation of such aid would result in the maximum aid intensity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ being exceeded
pl Beneficjenci mają otrzymywać pomoc jedynie w odniesieniu do kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego, które zostały zatwierdzone decyzją dyrektora Krajowej Agencji Płatniczej podlegającej Ministerstwu Rolnictwa (zwanej dalej agencją) i które są ponoszone po wejściu w życie wspomnianej decyzji
en Beneficiaries are to receive aid only in respect of tractor or combine harvester purchase costs which have been approved by an order of the Director of the National Paying Agency under the Ministry of Agriculture (hereinafter the Agency) and which are incurred after that order enters into force
pl Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych ciągników lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli ‧ roku życia i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego ciągnika lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu
en Under these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
pl Pomocy otrzymywanej w związku z zakupem traktora lub kombajnu rolniczego nie można łączyć z pomocą w odniesieniu do tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie kwoty pomocy określonej powyżej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en None of the aid received in respect of a tractor or combine harvester may be cumulated with aid in respect of the same eligible expenditure, if such cumulation would result in an aid intensity exceeding that specified above, as indicated in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej na beneficjenta i na wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku traktora i ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku kombajnu rolniczego
en The total amount of investment aid per beneficiary and per application must not exceed LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a tractor, and LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a combine harvester
pl Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej przypadająca na jednego beneficjenta pomocy i na jeden wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu ciągnika oraz ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu kombajnu rolniczego
en The total maximum investment aid for a tractor per aid recipient and per application is LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer), and for a harvester- LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer
pl Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych traktorów lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy nie przekroczyli ‧ roku życia w chwili składania wniosku i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego traktora lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu
en Under these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
pl Laverda: produkcja i dystrybucja kombajnów rolniczych
en for Laverda: production and distribution of combine harvesters
pl Wysokość pomocy przyznanej, aby pokryć część kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolników
en The amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych traktorów (zwanych dalej traktorami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en Special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Obejmuje to pomoc państwa otrzymaną na mocy wspomnianych powyżej przepisów oraz wszelką inną pomoc finansową otrzymaną w odniesieniu do nowego traktora lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatności
en This includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
pl Wnioskodawcom, którzy część lub całość kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego ponieśli przed złożeniem wniosku do agencji interwencyjnej, nie przyznaje się pomocy
en aid shall not be granted to applicants who bore the total or partial purchase costs for a tractor or combine harvester before the application was submitted to the intervention Agency
pl Pomoc przewidziana na mocy tych przepisów przyznawana jest na pokrycie kosztów zakupu nie więcej niż jednego traktora lub kombajnu rolniczego na rok kalendarzowy
en Aid provided for under these rules is to be allocated to cover the purchase costs of no more than one tractor or one combine harvester per calendar year
pl Wszelka pomocy inwestycyjna w odniesieniu do traktora lub kombajnu rolniczego jest sumowana
en All investment aid received in respect of a tractor or combine harvester is to be aggregated
pl Komisja nadmienia w tej kwestii, że broszura reklamowa kombajnu zrębowego HARVERI przekazana przez władze fińskie zawiera trzy zdjęcia pracującej maszyny, na których operator urządzenia stoi blisko maszyny- poza bezpieczną strefą sterowania określoną w instrukcji
en In this respect, the Commission notes that an advertising brochure for the HARVERI forestry harvester, communicated by the Finnish authorities, includes three photographs of the machine in use showing the operator standing close to the machine outside the safe driving zone indicated in the instructions
pl Kombajny do roślin pastewnych
en Forage harvesters
pl Maszyny inne niż kombajny (K/‧), samobieżne, ciągnięte przez ciągniki lub zainstalowane na ciągnikach, przeznaczone do ciągłej zbiórki buraków cukrowych, ziemniaków lub upraw paszowych
en Machinery, other than combine harvesters (K/‧), self-propelled, tractor-drawn or tractor-mounted, for the continuous harvesting of sugarbeets, potatoes or forage crops
pl Kukurydza zbierana ręcznie, przy użyciu zbieracza kukurydzy, łuszczarki do kukurydzy lub kombajnu, niezależnie od zastosowania, włączając również świeże ziarno na paszę
en Maize harvested by hand, corn-picker, corn-sheller or combine harvester, regardless of the use, including grain for silage
pl Zbiór i przetwarzanie plonów- kwiaty są zbierane zaraz po rozkwitnięciu, ręcznie lub automatycznymi kombajnami Neset lub Unag, suszenie powinno przebiegać w temperaturze do ‧ °C, następnym etapem jest przetwarzanie przy pomocy urządzeń segregujących i maszyn czyszczących
en Harvesting and post-harvest treatment- as soon as the flowers have bloomed, they are harvested by hand or by means of special self-propelled machinery marketed under the brand names Neset and Unag; they are dried at a recommended temperature of ‧ °C and subsequently treated on post-harvest lines comprising a system of sorting and cleaning equipment
pl Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane
en Potato diggers and potato harvesters
pl Chociaż norma ta została wprowadzona po tym, jak opracowano pierwotny model kombajnu zrębowego HARVERI i wprowadzono go na rynek, jakkolwiek stosowanie tej normy pozostaje dobrowolne i nie obejmuje ona specyfikacji maszyn sterowanych zdalnie, Komisja uznaje zawarte w niej wskazówki za elementy dostarczające informacji o obecnym stanie techniki, które, producent kombajnów zrębowych powinien wziąć pod uwagę, i że rozwiązania alternatywne zapewniające spełnienie zasadniczych wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w załączniku I powinny zapewniać ochronę na poziomie przynajmniej równoważnym z wymaganym przez właściwe zharmonizowane normy
en While this standard was adopted after the HARVERI forestry harvester was first designed and placed on the market, while its application remains voluntary and while it does not include specifications for remote controlled machines, the Commission considers that it gives an indication of the state of the art to be taken into account by manufacturers of forestry harvesters and that alternative solutions for complying with the essential health and safety requirements of Annex I should provide a level of protection at least equivalent to that set by the relevant harmonised standard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5693 zdań frazy kombajn rolniczy.Znalezione w 1,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.