Tłumaczenia na język angielski:

  • combine   
    (Noun  ) (verb   )
  • combine harvester   

Przykładowe zdania z "kombajn rolniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wysokość pomocy przyznanej, aby pokryć część kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolników
en The amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
pl Pomoc przewidziana na mocy tych przepisów przyznawana jest na pokrycie kosztów zakupu nie więcej niż jednego traktora lub kombajnu rolniczego na rok kalendarzowy
en Aid provided for under these rules is to be allocated to cover the purchase costs of no more than one tractor or one combine harvester per calendar year
pl Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych traktorów lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy nie przekroczyli ‧ roku życia w chwili składania wniosku i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego traktora lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu
en Under these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych ciągników lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli ‧ roku życia i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego ciągnika lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu
en Under these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
pl Pomocy otrzymywanej w związku z zakupem traktora lub kombajnu rolniczego nie można łączyć z pomocą w odniesieniu do tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie kwoty pomocy określonej powyżej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en None of the aid received in respect of a tractor or combine harvester may be cumulated with aid in respect of the same eligible expenditure, if such cumulation would result in an aid intensity exceeding that specified above, as indicated in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Laverda: produkcja i dystrybucja kombajnów rolniczych
en for Laverda: production and distribution of combine harvesters
pl Beneficjenci mają otrzymywać pomoc jedynie w odniesieniu do kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego, które zostały zatwierdzone decyzją dyrektora Krajowej Agencji Płatniczej podlegającej Ministerstwu Rolnictwa (zwanej dalej agencją) i które są ponoszone po wejściu w życie wspomnianej decyzji
en Beneficiaries are to receive aid only in respect of tractor or combine harvester purchase costs which have been approved by an order of the Director of the National Paying Agency under the Ministry of Agriculture (hereinafter the Agency) and which are incurred after that order enters into force
pl Całkowita kwota pomocy otrzymywana w związku z zakupem ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może być wypłacana na pokrycie tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy określonej powyżej, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The total aid sought for the cost of the purchase of a tractor or a harvester may not be paid for the same eligible expenditure if cumulation of such aid would result in the maximum aid intensity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ being exceeded
pl Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej przypadająca na jednego beneficjenta pomocy i na jeden wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu ciągnika oraz ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu kombajnu rolniczego
en The total maximum investment aid for a tractor per aid recipient and per application is LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer), and for a harvester- LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych traktorów (zwanych dalej traktorami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en Special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Wszelka pomoc inwestycyjna otrzymana w związku z ciągnikiem lub kombajnem rolniczym jest sumowana
en All investment aid received in respect of a tractor or combine harvester must be aggregated
pl Wysokość pomocy przyznanej na pokrycie części kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kosztów kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolników
en The maximum amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
pl Wnioskodawcom, którzy część lub całość kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego ponieśli przed złożeniem wniosku do agencji interwencyjnej, nie przyznaje się pomocy
en aid shall not be granted to applicants who bore the total or partial purchase costs for a tractor or combine harvester before the application was submitted to the intervention Agency
pl Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej na beneficjenta i na wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku traktora i ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku kombajnu rolniczego
en The total amount of investment aid per beneficiary and per application must not exceed LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a tractor, and LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a combine harvester
pl Obejmuje to pomoc państwa otrzymaną na mocy wspomnianych powyżej przepisów oraz wszelką inną pomoc finansową otrzymaną w odniesieniu do nowego traktora lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatności
en This includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
pl Wszelka pomocy inwestycyjna w odniesieniu do traktora lub kombajnu rolniczego jest sumowana
en All investment aid received in respect of a tractor or combine harvester is to be aggregated
pl Obejmuje ona pomoc państwa otrzymaną na mocy wyżej wspomnianych przepisów oraz wszelkie inne wsparcie finansowe otrzymane w związku z zakupem nowego ciągnika lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatności
en This includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
pl Poziom mikotoksyn można obniżyć, usuwając pomarszczone ziarna za pomocą dobrze ustawionego kombajnu lub czyszcząc ziarno po zbiorach w celu usunięcia uszkodzonych ziaren i innych materiałów obcych
en Removal of shrivelled grain by correct setting of the combine or cleaning after harvest to remove damaged kernels and other foreign matter may help reduce mycotoxin levels
pl Podstawowym celem pomocy jest złomowanie starych traktorów i kombajnów jako zachęta do nabywania nowych maszyn, wyposażonych w nowe, bardziej wydajne, przystosowalne i bezpieczne technologie
en The primary objective of the aid is the scrapping of obsolete self-propelled tractors and harvesters as an incentive to acquiring new ones which make use of new technologies and are more efficient, adaptable and safe
pl w zastosowaniu art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzonego przez Finlandię zakazu dotyczącego kombajnu zrębowego noszącego znak towarowy HARVERI MD
en in application of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council as regards a prohibition measure adopted by Finland in respect of a forestry harvester bearing the trademark HARVERI MD
pl Kukurydza zbierana ręcznie, przy użyciu zbieracza kukurydzy, łuszczarki do kukurydzy lub kombajnu, niezależnie od zastosowania, włączając również świeże ziarno na paszę
en Maize harvested by hand, corn-picker, corn-sheller or combine harvester, regardless of the use, including grain for silage
pl W tej kwestii Komisja stwierdza, że podwozie i zawieszenie kombajnu zrębowego HARVERI zostały zaprojektowane w sposób pozwalający utrzymać stabilność maszyny w trakcie jazdy i pracy na nierównym terenie
en In this respect, the Commission observes that the chassis and suspension system of the HARVERI forestry harvester are designed to maintain the stability of the machine during travel and operation on uneven ground
pl Ponadto Komisja stwierdza, iż nawet wobec braku- z chwilą projektowania i wprowadzenia na rynek pierwotnego modelu kombajnu zrębowego HARVERI- dostępnych środków technicznych pozwalających na zapobieżenie użytkowaniu systemu zdalnego sterowania w niebezpiecznej strefie, obowiązkiem producenta jest uwzględnianie najnowszych postępów techniki dotyczących maszyn, jakie zamierza on wprowadzić na rynek, w celu zbliżenia się do celów określonych przez zasadnicze wymogi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
en The Commission further observes that, even if the technical means to prevent use of the remote controls from unsafe positions were not available when the HARVERI forestry harvester was first designed and placed on the market, the manufacturer must take developments in the state of the art into account for the machinery he subsequently places on the market, in order to approach the objectives stated in the essential health and safety requirements
pl W tym względzie Komisja stwierdza, że w celu zapobieżenia ryzyku związanemu z rozerwaniem piły łańcuchowej podczas pracy, elementy tnące kombajnu zrębowego HARVERI osłonięte są osłoną zabezpieczającą w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie maszyny
en In this respect, the Commission observes that in order to prevent risks due to the break up of the chain saw during operation, the cutting means of the HARVERI forestry harvester are surrounded by a protective housing to the extent that is compatible with the function of the machine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5693 zdań frazy kombajn rolniczy.Znalezione w 1,096 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.