wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa    

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
   
  partner for a particular activity
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  fellow member of a profession
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
   
  companion; comrade
 • fellow         
  (noun, adjv   )
   
  a colleague or partner
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • ally     
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • mate       
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Picture dictionary

colleague
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

Ała-kol
Lake Alakol
kolego
fella; friend
Sasyk-kol
Lake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Powiedz swoim kolegom, że będą mieli tę pieniądze
en Tell your friends they' il have the money.Counsellor, you' re this man' s legal advisor
pl Pragnę przekazać panu nasze najlepsze życzenia od kolegów z Ukrainy, aby jak najszybciej zakończone zostało tworzenie nowego rządu i aby rozpoczęły się prace nad istotnymi zadaniami, które czekają na ten rząd.
en My best wishes to our colleagues from Ukraine in finalising the formation of the new government and commencing the important tasks that await them.
pl Ponadto bez względu na to, jakie stanowisko przyjmujemy, powinniśmy spokojnie przedyskutować, w jaki sposób poradzić sobie z niedawnymi informacjami wspomnianymi już przez niektórych kolegów posłów, że IPCC pomyliło się w odniesieniu do topnienia lodowców?
en Moreover, regardless of which position we take, we need to discuss calmly how we should deal with the recent information that fellow Members have also just mentioned that the IPCC made a mistake with regard to the melting of glaciers?
pl Pragnę podziękować panu komisarzowi, przedstawicielom Rady i oczywiście pani poseł Lulling, z którą doskonale mi się współpracuje, a także wszystkim koleżankom i kolegom z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.
en I wish to express my thanks to the Commissioner, the representatives of the Council and, last but not least, to Mrs Lulling, with whom I have enjoyed excellent cooperation, and also to all my colleagues in the Committee on Women's Rights and Gender Equality.
pl Oczywiście demokracja wymaga, abyśmy wysłuchali również odmiennych opinii, takich jak wyrażona przez mojego kolegę deputowanego, pana Blooma.
en Of course democracy demands that we listen to contradictory views as well, such as those expressed by my fellow Member Mr Bloom.
pl Koleżanki i koledzy! Proszę ograniczać wypowiedzi do wyznaczonego czasu.
en Colleagues, please keep to the allotted time.
pl Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że poprzednie niefortunne głosowanie nad prawem litewskim, które jeszcze nie weszło w życie, pomogło wielu kolegom zrozumieć niebezpieczeństwo przekształcenia Unii Europejskiej w Związek Radziecki, przed którym trzeba Unię obronić.
en Mr President, I hope that a previous unfortunate vote on a Lithuanian law that has yet to come into being has helped many colleagues understand the danger, which has to be prevented, of the European Union turning into the Soviet Union.
pl Dobrze mieć cię z powrotem, kolego
en I don' t understand what any of you are talking about.- What...- It' s good to have you back, buddy
pl Zachęcam pozostałych kolegów, by postawili pacjentów na pierwszym planie.
en I would encourage other colleagues to put the patients first.
pl Zwracam się z usilną prośbą do pani komisarz, aby zrobiła wszystko, co w jej mocy w celu przeprowadzenia wraz z odpowiednimi kolegami ponownej analizy sytuacji i zniesienia ograniczeń tam, gdzie występują problemy.
en I would sincerely ask you, Commissioner, to again do everything you can to analyse the situation once more together with your competent colleagues and, where problems exist, to really lift these restrictions.
pl Sporo powiedziano już o Europolu, nie sądzę zatem, bym musiał powtarzać słowa moich kolegów posłów, którym zaskakujące wydało się, że przed 30 listopada, to jest przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego wciąż oczekuje się od nas przyjęcia wniosków przez Parlament.
en Nevertheless, much has been said about Europol, so I do not think I need to repeat what fellow MEPs have already said, namely that it seems surprising that, before the 30 November, that is to say before the Treaty of Lisbon enters into force, we are still expected to pass this through Parliament.
pl Dlatego jestem głęboko wdzięczna wszystkim moim koleżankom i kolegom, którzy wspierali tę inicjatywę i uczestniczyli w związanych z nią pracach.
en I am really thankful to all my colleagues who supported this initiative and worked on it.
pl Powiedz coś, kolego
en Say something, buddy
pl Mój kolega poseł był ministrem obrony jednego z państw członkowskich, a ja również związany jestem z kręgami wojskowymi.
en My fellow Member was minister of defence in one of the Member States, and I also come from the military world.
pl Na szczęście jeśli spojrzymy na sprawozdanie tego Parlamentu - które w tym wypadku było dużo rozsądniejsze od sprawozdania Komisji - sporządzonego przez mojego kolegę, pana Sturdy'ego w 2006 r., jasne jest, że komisarz Mandelson mógł znacznie wcześniej zgodzić się na żądania, którym teraz musi się kłaniać i być może nie pozwolilibyśmy, aby sytuacja zaszła tak daleko.
en Fortunately, if we look at the report by this Parliament - which in this case was much cleverer than the Commission - that was drafted by my colleague Mr Sturdy back in 2006, it is clear that Commissioner Mandelson could have conceded much earlier on to the demands that he now has to bow to, and perhaps we would not have let things go this far.
pl Są to sprawy, których nie popieramy, tak więc jak mój kolega pan poseł Willy Meyer-Pleite już powiedział, nasza grupa nie będzie głosowała za sprawozdaniem.
en These are things that we do not support, and so, as my colleague Willy Meyer-Pleite has said, our group will not be voting for the report.
pl Drogie Koleżanki i Koledzy! Z satysfakcją przyjęłam wynik dzisiejszego głosowania na temat inicjatywy obywatelskiej.
en I was pleased to hear the result of today's vote on the citizens' initiative.
pl Gorące podziękowania należą się oczywiście prezydencji francuskiej, Komisji i panu komisarzowi Dimasowi, który osobiście tak wiele zrobił w tej sprawie, oczywiście pani poseł Doyle, a także wszystkim moim koleżankom i kolegom, w tym pracownikom, którzy włożyli tyle wysiłku.
en A big 'thank you' must of course go to the French Presidency, to the Commission and to Commissioner Dimas, who has personally done so much work on this, to Mrs Doyle, of course, and to all my colleagues, and not least to the staff who have worked so hard.
pl (EL) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Chcę wrócić do problemu poruszonego w pytaniu mojego kolegi posła.
en (EL) Mr President, Commissioner, I should like to come back to an issue raised in my honourable friend's question.
pl W zielonej księdze zastosowano podejście całościowe, ponieważ moi koledzy komisarze, Rehn i Barnier, a także ja, jesteśmy przekonani, że adekwatne, stabilne i bezpieczne emerytury wymagają skoordynowanej, połączonej polityki w trzech obszarach odpowiedzialności, które należą do nas.
en The Green Paper takes a holistic approach, because my fellow Commissioners, Rehn and Barnier, and I are convinced that adequate, sustainable and safe pensions call for coordinated, joined-up policies spanning our three areas of responsibility.
pl Panie przewodniczący! Chciałbym szczerze przeprosić przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, kolegów i Parlament za moje obraźliwe wystąpienie z dnia 31 stycznia br., kiedy to wypowiadałem się przeciwko przyznaniu przewodniczącemu nowych uprawnień w odniesieniu do regulaminu.
en Mr President, I would like to make an unreserved apology to the President of the European Parliament, to colleagues and to the House for any offence given by the remarks I made on 31 January when opposing the new powers granted to the President over the Rules of Procedure.
pl (FR) - Na podstawie sprawozdania sporządzonego przez mojego znakomitego kolegę, pana posła Mihaela Brejca ze Słowenii, głosowałem za przyjęciem rezolucji legislacyjnej zatwierdzającej w pierwszym czytaniu na mocy procedury współdecyzji wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen.
en (FR) - On the basis of the report by my excellent Slovene fellow Member Mihael Brejc, I voted for the legislative resolution approving, at first reading under the codecision procedure, the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code.
pl Koledzy! Powiem tylko, że cztery lata po pokojowej rewolucji róż, społeczeństwo gruzińskie jest naprawdę wstrząśnięte przemocą, którą mogliśmy obserwować na ekranach telewizorów: przemocą skierowaną przeciwko Gruzinom i przemocą wykorzystywaną do zamknięcia Imedi TV.
en What I can tell you, colleagues, is that, four years on from the non-violent Rose Revolution, the communities in Georgia are truly shocked by the violence of which we saw something on our television screens: the violence directed against Georgia's people and the violence used to close down Imedi TV.
pl (FR) Panie Przewodniczący! Mam w zwyczaju szanować swoje koleżanki i kolegów i jestem gotowa odpowiedzieć na to pytanie.
en (FR) Mr President, it is my custom to respect my fellow Members and I am prepared to answer the question.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7343 zdań frazy kolega.Znalezione w 0,887 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.