wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa    

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
   
  partner for a particular activity
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  fellow member of a profession
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
   
  companion; comrade
 • fellow         
  (noun, adjv   )
   
  a colleague or partner
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • ally     
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • mate       
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Picture dictionary

colleague
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

Ała-kol
Lake Alakol
kolego
fella; friend
Sasyk-kol
Lake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlatego, jak mówiły już moje koleżanki i koledzy posłowie, powinniśmy się skoncentrować na domach już istniejących.
en Therefore, as has been stated by my fellow Members, we should focus on the houses that are there currently.
pl Panie przewodniczący! Chciałbym zapytać tych kolegów, którzy sprzeciwiają się Traktatowi, aby wyjaśnili, co mają na myśli, kiedy mówią o "samopoprawiającym się” traktacie.
en Mr President, I would like to ask those colleagues who oppose the Treaty to explain precisely what is they mean when they speak about a 'self-amending' treaty.
pl Moi drodzy koledzy posłowie, Europa naszych rezolucji różni się znacznie od Europy naszej rzeczywistości.
en My dear colleagues, the Europe of our resolutions is very different from the Europe of our reality.
pl sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Nie mogłem dotrzeć do Strasburga, więc chcę bardzo podziękować w imieniu moich kolegów, którzy brali udział w debacie.
en rapporteur. - Mr President, I was unable to reach Strasbourg and so I thank you very much on behalf of my colleagues who contributed to the debate.
pl Mam szczerą nadzieję, że moje sugestie spotkają się z akceptacją koleżanek i kolegów oraz uzyskają pełne, bezapelacyjne poparcie pana komisarza Barniera, któremu chciałbym ponownie przekazać wyrazy najwyższego szacunku.
en I really do hope that my suggestions will be endorsed by my fellow Members and will receive the full, authoritative support of Commissioner Barnier, for whom I wish to reiterate my high regard.
pl Następnie w chwili, gdy Portugalia przechodzi kryzys polityczny, chciałbym powiedzieć koleżankom i kolegom posłom, że portugalska Partia Socjaldemokratyczna (PSD), która należy do grupy PPE, jest gotowa do objęcia rządów w wyniku wyborów.
en Next, I should like to say to all my fellow Members, at a time when Portugal is experiencing a political crisis, that the Portuguese Social Democratic Party (PSD), which is part of the PPE Group, is ready to govern following elections.
pl Do obliczania kwoty do pobrania lub do wypłacenia państwu członkowskiemu, bierze się pod uwagę kwotę deklarowanych rocznych wydatków rozliczonych (kol. a) lub sumę deklarowanych wydatków miesięcznych (kol. b
en For calculating the amount to be recovered from or paid to the Member State, the amount considered is either the total of the annual declaration for cleared expenditure (column a) or the aggregate of the monthly declarations for disjoined expenditure (column b
pl Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie zarządzania i partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej, przedstawionej w oparciu o sprawozdanie z własnej inicjatywy mojego francuskiego kolegi, pana posła Jeana Marie Beaupuy'a.
en in writing. - (FR) I voted in favour of the resolution on governance and partnership at national and regional levels and a basis for projects in the sphere of regional policy, put forward on the basis of the own-initiative report by my French fellow Member, Jean Marie Beaupuy.
pl Gratulując moim słowackim kolegom tego sukcesu, chcę - jako poseł z Polski - również powiedzieć, że mam nadzieję, że mój kraj także dołączy do nich niedługo.
en In congratulating my Slovak fellow Members on this success, I would also like - as a Polish MEP - to express the hope that my country will soon be joining them.
pl (PT) Rozwijając pytanie skierowana przez mojego kolegę pana Roberta Evansa, chciałbym zapytać Radę o jej gotowość do wzmocnienia praw pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej w sektorze morskim.
en (PT) Following on from the question by my colleague Robert Evans, I should like to ask the Council about its readiness to strengthen the rights of passengers with reduced mobility in the maritime sector.
pl Jak się masz, kolego?
en How ya doing, buddy?
pl Dotrzemy do tego punktu i będziemy mieć większe szanse powodzenia, nie działając pod wyraźne dyktando kolegów posłów w kwestii umieszczenia w czasie naszego procesu ratyfikacji, tzn. chodzi o brzmienie punktu 20 "przed wyborami europejskimi”, przeciwko któremu dziś zagłosowałam.
en We will get to that point quicker, with an increased chance of success, without any perceived diktats from colleagues on the timing of our ratification process, viz. 'before the European election', as in paragraph 20, against which I voted today.
pl Twoi młodzi koledzy są rozgniewani
en Your young folk are angry
pl Gdyby nie Zira, wciąż by tu był, jako wypchany eksponat w wielkim holu Muzeum Zaiusa, razem z dwoma kolegami
en Why, if it had not been for Zira here, he.. he would still be here, a stuffed specimen in the great hall of the Zaius Museum, with his two friends
pl Dlatego też pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jak to już mówiło wiele spośród moich koleżanek i kolegów, jest rozpoczęcie nawiązywania stosunków z Radą Tymczasową w celu uprawomocnienia jej działań.
en Therefore, the first thing we must do, as many colleagues have already said, is start to establish relations with the Interim Council in order to legitimise their activities.
pl W przeciwnym razie, będę zmuszony obciąć palec, tobie i każdemu z twoich kolegów... za każdy dzień zwłoki
en therwise I will take a finger off each of you and your friends ' hands for every day that passes without payment
pl Gdzie twoi koledzy?
en So, where are your buddies?
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Panie przewodniczący! Ja również chciałbym pogratulować mojemu szanownemu koledze, panu Grootemu przygotowanego sprawozdania.
en on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, I, too, would like to congratulate my fellow Member Mr Groote on this report.
pl Apeluję do kolegów posłów o poparcie moich poprawek w tej sprawie.
en I appeal to my fellow Members to support my amendments in this regard.
pl Warta uwagi jest inicjatywa zapoczątkowana przez mojego kolegę posła de Castro w sprawie ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy. Chodzi o podjęcie decyzji, czy chcemy iść śladem naszego Stwórcy i siódmego dnia odpoczywać, czy chcemy traktować niedzielę tak samo, jak pozostałe dni tygodnia.
en One initiative started by my colleague, Mr de Castro, is well worth considering, that of making Sunday special and whether we want to rest on the seventh day, like our creator, or treat it the same as any other day of the week.
pl Co słychač, kolego?
en How' s it going in there?
pl Mój mały kolega zaczyna się pocić
en The little guy' s leaves are beginning to sweat
pl Obiecaliśmy kolegom ze szkoły!
en We promised our friends at school!
pl Mój kolega, pan poseł Geoffrey van Orden, napisał w tej sprawie do przewodniczącego Komisji, Manuela Barroso, oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya.
en My colleague, Geoffrey Van Orden, has written to Mr Barroso and Mr Van Rompuy about this matter.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7343 zdań frazy kolega.Znalezione w 2,902 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.