wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa    

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
   
  partner for a particular activity
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  fellow member of a profession
   
  fellow member of a profession
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
   
  companion; comrade
   
  companion; comrade
 • fellow         
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  a colleague or partner
   
  a colleague or partner
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • mate       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • ally     
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • schoolmate   
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Picture dictionary

colleague
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

Ała-kol
Lake Alakol
kolega po fachu
colleague; confrere; fellow
kolego
fella; friend; buddy
Sasyk-kol
Lake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cieszy mnie, że komisja zatwierdziła sprawozdanie, po długich obradach, i wiem, od kolegów z całej komisji, jak skrupulatną pracę wykonano, aby móc zaproponować coś do przyjęcia.
en I am pleased that the committee has approved the report, after much deliberation, and I know, through colleagues from right across the committee, the painstaking work that was done to try and come forward with something that was acceptable.
pl Nadszedł już czas na negocjacje z zainteresowanymi stronami o utworzeniu sił międzynarodowych - jak proponowali inni koledzy - i wysłaniu ich do Gazy ze znacznym udziałem sił policyjnych z krajów arabskich, aby szkolić i wspierać palestyńskie służby policyjne w ramach szerokiego mandatu ONZ, w celu narzucenia prawa i porządku, a także sił europejskich w celu doprowadzenia do zakończenia ostrzału rakietowego i przemytu broni oraz pełnego otwarcia przejść granicznych.
en The time is right to negotiate with the interested parties the formation of an international force - as was suggested by other colleagues - to go into Gaza with a large police component composed of Arab countries to train and help a Palestinian authority police force in a large UN mandate to impose law and order, as well as a military European force to ensure there is an end to rocket firing and weapon smuggling, and that there is the full opening of the crossings.
pl Panie przewodniczący! Zgadzam się w tej kwestii z moimi kolegami.
en Mr President, I agree with my colleagues on this matter.
pl Moim zdaniem ten oczywisty fakt usprawiedliwia szczegółowe propozycje, które będą miały nie tylko charakter krótkoterminowy, ale też średnioterminowy i długoterminowy; propozycje, nad którymi, panie komisarzu, wspólnie pracujemy w ramach Komisji Rybołówstwa; propozycje, które zostaną szczegółowo omówione przez resztę moich koleżanek i kolegów, jak również które zostaną przedstawione w projekcie rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie jutro.
en In my opinion this obvious fact justifies the detailed proposals that will cover not just the short term but the medium and long term too, proposals that we are working on together, Commissioner, in the Committee on Fisheries, proposals that will be further elaborated to you by the rest of my colleagues and in the draft resolution that will be put to the vote tomorrow.
pl Z pewnością interpretowane jest to jako postępowanie populistyczne, natomiast jak zauważyli moi koledzy posłowie z Wielkiej Brytanii, mimo że koszty związane z asystentami i koszty reprezentacji prezydenta oczywiście nie są szczególnie wysokie, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały obraz i budżet UE, mają one znaczenie symboliczne.
en It is easily interpreted as populistic, but as my fellow Member from the United Kingdom pointed out, while assistant costs and the costs of the President's representation are certainly not especially large if we consider the big picture and the EU budget, they do have a symbolic significance.
pl Nie chcesz Billy' ego Darley' a, kolego
en You don' t want Billy Darley, buddy
pl Komisarz Piebalgs i jego koledzy powinni być w stanie wprowadzić moratorium na ceny, jak wskazują doświadczenia niektórych obywateli Unii Europejskiej, to znaczy rybaków i przewoźników drogowych.
en If the average growth in Member States reaches 30%, Commissioner Piebalgs and his colleagues should be able to impose a price moratorium, as the experience of some European Union citizens, namely fishermen and road hauliers, shows at present.
pl Traktat zakłada europejskie superpaństwo, które staje się coraz bardziej autorytarne i totalitarne - gwoli oceny apodyktycznych zapędów pana Cohn-Bendita wobec pańskiego następcy, oraz reprezentuje represyjne inicjatywy pana Barrota, wraz z propozycjami rozszerzenia wszystkich tych unormowań, które w chwili ich przyjęcia nasz kolega poseł Toubon nazwał stalinowskimi.
en It represents a European superstate that is becoming more and more authoritarian and totalitarian, judging by the peremptory remarks of Mr Cohn-Bendit to your successor, and it represents the repressive initiatives of Mr Barrot, which propose to extend to all of Europe laws that our fellow Member Mr Toubon described as Stalinist at the time of their adoption.
pl Jak powiedzieli moi koledzy i koleżanki posłowie, znaczna część kredytów przeznaczona jest na wspieranie MŚP.
en As my fellow Members have said, a significant proportion of the loans are for supporting SMEs.
pl W dniu 4 marca 2008 r. odbędzie się pokaz tego filmu z udziałem reżysera, na który zapraszam wszystkich moich kolegów.
en There will be a screening of this documentary with the participation of the film-maker on 4 March 2008, to which I invite all my colleagues.
pl Szanowni koledzy! Debata na temat przyszłości polityki spójności ma olbrzymie znaczenie.
en Ladies and gentlemen, the debate on the future of the cohesion policy is of paramount importance.
pl Chciałabym gorąco podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom posłom za ich propozycje, a w szczególności kontrsprawozdawcom, sekretariatowi Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, ponieważ uważam, że to dzięki ich pomocy udało nam się wzmocnić dyrektywę w sprawie etykiet efektywności energetycznej.
en I want to warmly thank all my fellow Members for their proposals, especially the shadow rapporteurs, the PSE secretariat and the Committee on Industry, Research and Energy because, with their help, we have managed - I believe - to strengthen the directive on energy labelling.
pl To nie będzie problemem, mój kolego
en That won' t be a problem, my friend
pl wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - Pani Przewodnicząca! Odczytam oświadczenie, a następnie, mówię to z przyjemnością, kolega Michel Barnier będzie kontynuować debatę i zamknie ją z powodów, które, jak sądzę, szanowni koledzy i koleżanki posłowie rozumieją.
en Vice-President of the Commission/ High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. - Madam President, I will read the statement and then, I am delighted to say, my colleague Michel Barnier will continue the debate and close it for reasons that I think the honourable Members have understood.
pl Pani przewodnicząca! Cieszę się, że mogę wypowiedzieć się w sprawie tego projektu, ponieważ głosowałem właśnie za nim, tak jak wielu kolegów w tej Izbie.
en Madam President, I am very happy to speak on this motion because I actually voted in favour of it, like many colleagues in this House.
pl Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! W pełni popieram opinie moich kolegów, w szczególności panów posłów de Jonga i Canfina.
en Mr President, Commissioner, I fully support what my fellow Members, and in particular Mr de Jong and Mr Canfin, have said.
pl na piśmie. - (RO) Jako sprawozdawca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie tego sprawozdania cieszę się, że prace prowadzone przez moich kolegów posłów przez ostatnie trzy miesiące doprowadziły do powstania tego wyważonego sprawozdania wprowadzającego istotne zmiany w sektorze łączności elektronicznej.
en in writing. - (RO) As IMCO rapporteur for this report, I am pleased to see that the work carried out by my colleagues over the last three months has materialised in this balanced report containing significant improvements to the electronic communications sector.
pl Wielu z nas próbowało to zrobić, ale windy w tym budynku nie są w stanie przywozić naszych kolegów na dół z górnych pięter na czas.
en Many of us tried, but the lifts here in the building are not capable of bringing our colleagues down from the upper floors in time.
pl Nie wiem, czy w akcji mogę liczyć na kolegów
en How many times I wonder going into a dangerous situation if I' il get back up?
pl Czy koledzy twojej siostry, chłopcy, z którymi się umawiałaś, mieli z tym coś wspólnego?
en Did your sister' s friends, those boys that you were going out with, did they have anything to do with it?
pl Pragnę również podzielić pogląd kolegów, którzy zwrócili uwagę, że w rozmowach z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego musimy wyrażać się w sposób jasny i obiektywny.
en Let me also join those colleagues who point out that we need to be very clear and objective when we talk to our partners in the Eastern Partnership countries.
pl (FR) Panie przewodniczący! W czasie, kiedy nasze debaty nieubłaganie krążą wokół tego samego tematu na wzór wirujących derwiszów, czyli wokół kryzysu, nie mogę oprzeć się pokusie, aby stanowisko mojego kolegi, posła Dana Jørgensena, określić jako okrąg, lecz tym razem jest to okrąg doskonały; co więcej, jego doskonałość tkwi w jego przejrzystości.
en (FR) Mr President, at a time when our debates revolve inexorably, like whirling dervishes, around the crisis, I cannot resist the temptation of describing the approach of my colleague, Dan Jørgensen, as a circle, but this time a virtuous circle; one, what is more, that is virtuous in its transparency.
pl Chciałbym jednak szczerze podziękować naszym kolegom z dyrekcji generalnych za wykazaną elastyczność.
en But I would like to sincerely thank our colleagues from the DGs for their flexibility.
pl Dlatego też my również powinniśmy przyspieszyć nasze decyzje i zadbać o to, by były one satysfakcjonujące. Parlament, jak niektóre koleżanki i koledzy posłowie podkreślali, pracował w sposób racjonalny, kompetentny, powiedziałbym nawet z ogromnym entuzjazmem, i przyjął już ważny tekst w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
en Parliament, as certain fellow Members have pointed out, has worked intelligently, competently, and I would even say passionately, and has already adopted important texts in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7343 zdań frazy kolega.Znalezione w 0,955 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.