Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu
 
Biżuteria
 
W uszach
 
złote w uszach
 
Ozdoba uszu
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczyk
ear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Myślałam, że to kolczyk
en I thought it was a piercing
pl Ten kolczyk
en This earring
pl Mam kolczyk w fiucie
en I have a piercing
pl czy wszystkie zwierzęta obecne w gospodarstwie mają kolczyki oraz, w stosownych przypadkach, paszporty, są zarejestrowane w rejestrze i zostały należycie zgłoszone do skomputeryzowanej bazy danych bydła
en that all bovine animals present on the holding are identified by ear tags, accompanied, where applicable, by animal passports and that they are recorded in the register and have been duly notified to the computerised database for bovine animals
pl Kiedy ją aresztowaliśmy miała w uszach kolczyki warte ‧ razy tyle
en She had on earrings worth twice that much... when we busted her.We' re all human here
pl Wrócił z ogoloną głową i z kolczykiem w policzku
en Came back with his head shaved and an earring stuck in his cheek
pl To przez moje kolczyki
en It' s my earrings
pl To bylo w ksiazce.Pisalo, ze znaleziono jej cialo... z wyrwanym kolczykiem z ucha
en It said there was a wound on her body, as if an earring had been pulled out of her ear
pl Zwierzęta inne niż bydło należy znakować bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa za pomocą kolczyków lub tatuażu umożliwiających określenie miejsca pochodzenia zwierząt oraz umożliwiających dokonanie odniesienia do wszelkich dokumentów towarzyszących, które powinny wymieniać takie kolczyki lub tatuaż, oraz umożliwiających odniesienie do wykazu określonego w art. ‧ ust. ‧ lit. a
en Animals other than bovine animals must be marked as soon as possible, and in any case before they leave the holding, with an eartag or tattoo making it possible to determine the holding from which they came and enabling reference to be made to any accompanying document which must mention such eartag or tattoo and to the list referred to in Article ‧ (a
pl Na Zielone Świątki dostanę kolczyki mamy
en For Whitsun, I' m getting Mom' s
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczące przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na zakładanie kolczyków żubrom (Bison bison spp
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ concerning an extension of the maximum period laid down for the application of ear-tags to bison (Bison bison spp
pl Erika, pokaż Asi, jakie piekne kolczyki kupiłaś
en Erika, show Asia the lovely earrings you bought
pl Natomiast ja polecam ten zachwycający komplet: naszyjnik i kolczyki
en One of my own personal recommendations... is this absolutely stunning... matching necklace and earring set
pl Cathy miała zwyczaj noszenia kolczyka w prawym uchu
en Cathy had a habit of wearing an earring in her right ear
pl Czy te blond włosy i kolczyki, to przez grę w zespole, czy dlatego, że kocha pan piratów?
en Was the hair and earring cos you were in a band or cos you loved pirates?
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmienione
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧ as regards eartags, holding registers and passports in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
pl Sam mówi, że masz na sobie koszulkę, na którą wylał margeritę, i kolczyki, które ci podarował na Boże Narodzenie
en Sam says you' re wearing the shirt he spilt the margarita on, and the earrings he gave you for Christmas
pl Myślałem, że to kolczyk
en I thought it was an earring
pl Jeżeli takie zwierzęta są przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego, te dwa kolczyki zostają im doczepione lub towarzyszą im podczas jakiegokolwiek przemieszczania
en When such animals are subject to intra-Community trade, those two eartags shall be attached to them or shall accompany them during any movement
pl Zegarki, kolczyki, perły, biżuteria!
en Watches, earrings, pearls, jewelry... on the ground!
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, ustanawia szczegółowe zasady w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła
en Whereas Commission Regulation (EC) No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, lays down detailed rules regarding ear-tags, holding registers and passports in the framework of the identification and registration system of bovine animals
pl Załóż te kolczyki
en Put these on
pl kolczyk ma być wykonany z nierozkładającego się materiału, niemożliwy do sfałszowania i łatwy do odczytania; nie może on służyć do wielokrotnego użytku, a umieszczone na nim kody muszą być nieusuwalne
en the eartag must be of non-degradable material, tamper-proof and easy to read; it must be non-reusable and must bear only non-removable codes
pl System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, wypalony znak, kolczyk do znakowania bydła, karta opisu zwierzęcia
en System of identification (tag, tattoo, brand, earmark, sketch card
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.