Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu
 
Biżuteria
 
W uszach
 
złote w uszach
 
Ozdoba uszu
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczyk
ear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl łańcuszka z metalu nieszlachetnego, wisiorka w kształcie zegarka, dwóch kolczyków, dwóch bransoletek i dwóch pierścionków z plastiku, umieszczonych w jednym opakowaniu
en a base metal chain, a pendant in the shape of a watch, two earrings, two bracelets and two rings of plastic, put up in the same packing
pl Załóż te kolczyki
en Put these on
pl Zmywałam naczynia i pociagnełam za korek, a kolczyk tam wpadł
en I was doing the dishes, and just as I pulled the stopper, my earring fell in
pl Więc, jesteś tu by pokazać nowy kolczyk w nosie?
en Oh, ok, and so you' re here to, what, show me your new nose ring?
pl Numer na nogach półtusz wieprzowych można identyfikować z numerem IRZ z kolczyków żywych wieprzy
en The leg number of the pork side can be identified with the ENAR ear tag number of the live pig
pl Przez lata nie nosiłam kolczyków, więc dziurki zarosły
en I haven' t worn earrings in ages, so the holes closed up
pl muszą być oznakowane w urzędowy lub zatwierdzony przez urząd sposób przez zakładanie urzędowych kolczyków do znakowania bydła lub w przypadku trzody chlewnej pieczęci indentyfikacyjnej
en be identified by an official or officially approved earmark or, in the case of swine, by a permanent identification stamp
pl Kolczyki są zakładane zanim cielęta skończą dwunasty miesiąc życia
en The eartags shall be applied before the calves are ‧ months old
pl Państwa Członkowskie mogą zezwolić gospodarstwom na przedłużenie do sześciu miesięcy ustanowionego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ maksymalnego okresu stosowania kolczyków u cieląt krów mleczych nieprzeznaczonych do produkcji mleka, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki określone w art. ‧–‧ niniejszej decyzji
en Member States may authorise holdings to extend to six months the maximum period laid down in the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for applying eartags to calves of suckler cows that are not used for milk production, provided that the conditions set out in Articles ‧ to ‧ of this Decision are met
pl Zapomniałam kolczyków
en I forgot my earrings
pl Miala takie kolczyki?
en Did she have earrings like this?
pl kolczyki przewidziane w ust. ‧ lit. a) są zatwierdzane przez właściwą władzę i są zabezpieczone przed podrobieniem oraz zapewniają czytelność oznakowania przez okres życia zwierzęcia
en the eartag provided for in paragraph ‧ (a) shall be approved by the competent authority and shall be tamper-proof and easy to read for the animal
pl Chodzi ci o kolczyki (earrings)?
en You mean your earrings?
pl Nie będziecie robić sobie tatuaży i nie pozwolisz jej zrobić sobie kolczyków na jakiejkolwiek części ciała, która nie może być pokazana w ułożonym towarzystwie
en You will not get matching tattoos, and you will not allow her to pierce any part of her body that cannot be shown in polite company
pl Kobieta ma stylizowany, okrągły kolczyk w uchu i kolczyk w nosie
en The woman design element has a stylized circular ear ring and a nose stud
pl Kolczyki mogą zostać usunięte zwierzętom przeznaczonym na takie wydarzenia przed ich przemieszczeniem do miejsca, gdzie organizowane jest takie wydarzenie lub podczas odsadzania młodego od matki
en Whereas the eartags may be removed from animals destined to such events prior to movement to the place where such an event is organised or at weaning
pl Określić system identyfikacji (np. kolczyk, zacisk na nogę, mikrochip, transponder, pasek identyfikacyjny
en Specify the identification system (such as clip, leg band, microchip, transponder, tag
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ w odniesieniu do kolczyków w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła [‧], które ma być włączone do Porozumienia
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EC) No ‧ as regards eartags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals is to be incorporated into the Agreement
pl W gospadarstwach, którym przyznano zezwolenia zgodnie z art. ‧, kolczyki należy stosować najpóźniej gdy cielę
en On holdings granted authorisations as provided for in Article ‧, the eartags shall be applied at the latest when the calf
pl kolczyk musi być wykonany z materiału nie rozkładającego się, niemożliwy do sfałszowania, łatwy do odczytu i tak zaprojektowany, by nie przynosił szkody zwierzęciu
en the eartag must be of non-degradable material, tamper-proof, easy to read and designed to remain attached to the animal without being harmful to it
pl w łączeniach kolczyków, które są wprowadzone, tymczasowo lub nie, do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego w czasie gojenia się rany spowodowanej przekłuciem, chyba że łączenia te nie są jednorodne i zawartość niklu-wyrażona stosunkiem masy niklu do masy całkowitej-jest mniejsza od ‧ %
en in post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body during epithelization of the wound caused by piercing, whether subsequently removed or not, unless such post assemblies are homogeneous and the concentration of nickel-expressed as mass of nickel to total mass-is less than ‧ %
pl Ale mieliśmy zrobić sobie kolczyki
en But we was gonna get piercings
pl wszystkie zwierzęta wymienione w art. ‧ dyrektywy ‧/EWG znajdujące się w gospodarstwie są oznakowywane za pomocą kolczyków opatrzonych kodem alfanumerycznym, który nie może przekraczać ‧ znaków i umożliwia indywidualną identyfikację każdego zwierzęcia według gospodarstwa urodzenia lub, w przypadku buhajów przeznaczonych do celów sportowych lub widowiskowych, z wyjątkiem targów i wystaw, za pomocą systemu identyfikacji zapewniającego spełnianie równoważnych wymogów uznanych przez Komisję
en all animals listed in Article ‧ of Directive ‧/EEC present on the holding are identified with an eartag bearing on alphanumeric code, which shall not exceed ‧ characters, which make it possible to identify each animal individually along with the holding on which it was born or, in the case of bulls intended for cultural and sporting events with the exception of fairs and exhibitions, by an identification system offering equivalent guarantees recognized by the Commission
pl Wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne); oraz
en any small objects of personal adornment (for example, rings, bracelets, necklaces, brooches, earrings, watch-chains, fobs, pendants, tiepins, cuff links, dress-studs, religious or other medals and insignia); and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,779 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.