Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu
 
Biżuteria
 
W uszach
 
złote w uszach
 
Ozdoba uszu
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczyk
ear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring; piercing

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Powiedz jej, że ma na sobie koszulkę, na którą wylałem margeritę, i kolczyki, które jej podarowałem na Boże Narodzenie
en Oda Mae.Tell her she' s wearing the shirt that I spilt the margarita on, and the earrings I gave her for Christmas
pl identyfikator elektroniczny w postaci kapsułki ceramicznej lub elektronicznego kolczyka, zgodny z warunkami technicznymi wymienionymi w pkt ‧; lub
en an electronic identifier in the form of a ruminal bolus or an electronic eartag, in accordance with the technical characteristics listed in point ‧; or
pl To bylo w ksiazce.Pisalo, ze znaleziono jej cialo... z wyrwanym kolczykiem z ucha
en It said there was a wound on her body, as if an earring had been pulled out of her ear
pl Fajny kolczyk w nosie
en Nice nose ring
pl Tusze są rozcinane piłą taśmową, z pozostawionym uchem, na którym przypięty jest kolczyk identyfikacyjny zwierzęcia aż do przeprowadzenia ważenia w linii ubojowej
en Carcases are split using a band saw and accompanied by the ear, bearing the animal's identification tag, until weighing on the slaughter line has been carried out
pl dla czytników przenośnych: przynajmniej ‧ cm w przypadku kolczyków i znaków na pęcinie
en a minimum of ‧ cm for eartags and marks on the pastern when read with a portable readers
pl Wróciła tam, żeby znaleźć kolczyk
en She went back to find the earring
pl Moje kolczyki
en My earrings
pl A będziesz miał kolczyka?
en And the earring?
pl Kolczyki z szafirami, francuskie perfumy, kaszmirowe swetry
en Sapphire earrings,Parisian perfume, cashmere sweaters
pl Te kolczyki należały do mojej mamy
en These earrings were my Mom' s
pl opis surowca, włącznie z identyfikacją surowca, gatunkami zwierząt w odniesieniu do surowca kategorii ‧ i produktów z niego przetworzonych, przeznaczonych do wykorzystania jako składnik paszowy oraz – gdy ma to zastosowanie – numerem kolczyka usznego
en the description of the material, including the identification of the material, the animal species for Category ‧ material and processed products derived therefrom destined for use as feed material and, if applicable, the ear-tag number
pl W gospadarstwach, którym przyznano zezwolenia zgodnie z art. ‧, kolczyki należy stosować najpóźniej gdy cielę
en On holdings granted authorisations as provided for in Article ‧, the eartags shall be applied at the latest when the calf
pl wzywa do likwidacji nadmiernych obciążeń hodowli zwierząt poprzez stosowanie zasady współzależności; oraz wzywa w szczególności do dokonania krytycznej oceny niektórych standardów w zakresie higieny i identyfikacji (np. kolczyki uszne
en Calls for an end to disproportionate burdens placed on livestock farming by CC; calls, in particular, for a critical examination of certain hygiene and identification standards (e.g. ear tags
pl System identyfikacji (np. tatuaż, kolczyk
en System of identification (for example tag, tattoo, earmark
pl Wiele z tych czynności przypadnie rolnikom i kiedy przyjdzie im odczytywać informacje na kolczykach, musi to być możliwe do wykonania na wzgórzach, w warunkach dużej wilgotności i przy wielu podobnych utrudnieniach.
en A lot of this is going to have to be carried out by farmers, and when they come to read those tags, it is has got to be practically done up the side of a mountain in wet conditions, and all sorts of things.
pl Ryzyko uczulenia człowieka na nikiel spowodowanego łączeniami kolczyków zostało oszacowane ponownie w drodze ukierunkowanej oceny; ocena ryzyka wykazała, że w przypadku łączeń kolczyków bardziej stosowne jest ustalenie limitu migracji niklu niż limitu zawartości
en The risk of sensitisation of humans to nickel by piercing post assemblies has been newly assessed in a targeted risk assessment; the risk assessment concluded that a migration limit for piercing post assemblies would be more appropriate than a content limit
pl Substancje barwiące zawarte w weterynaryjnych produktach leczniczych spełniają wymagania dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, z wyjątkiem określonych weterynaryjnych produktów leczniczych do stosowania miejscowego, takich jak obroże owadobójcze i kolczyki, w których uzasadnione jest zastosowanie innych substancji barwiących
en Colouring matters for inclusion in veterinary medicinal products shall satisfy the requirements of Directive ‧/‧/EEC, except for certain veterinary medicinal products for topical use, such as insecticidal collars and ear tags, where the use of other colouring matters is justified
pl Myślałam, że to kolczyk
en I thought it was a piercing
pl Zmywałam naczynia i pociagnełam za korek, a kolczyk tam wpadł
en I was doing the dishes, and just as I pulled the stopper, my earring fell in
pl Wiem, że jesteście dumne ze swoich tatuaży, kolczyków i innych udziwnień, ale my nie musimy ich oglądać
en I realise how very proud you are... of your tattoos, piercings, and other body modifications.However, my colleagues and I do not need to see these
pl dwa kolczyki z tworzywa sztucznego
en two plastic eartags
pl Wszystkiego najlepszego!Mogę Ci dać jakieś kolczyki.- Nie pytaj
en Guess which one i' d miss most
pl W odniesieniu do byków przeznaczonych do wydarzeń kulturalnych i sportowych odpowiednie władze powinny wybrać jeden z następujących sposobów oznaczania: a) dwa kolczyki z tworzywa sztucznego, b) jeden lub dwa metalowe kolczyki wraz ze znakami wypalanymi, albo c) jeden plastikowy kolczyk wraz ze znakami wypalanymi
en Whereas for bulls intended for cultural and sporting events the competent authority should choose one of the following means of marking: (a) two plastic eartags, (b) one or two metallic eartags together with brand marking, or (c) one plastic eartag together with brand marking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.