Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu
 
Biżuteria
 
W uszach
 
złote w uszach
 
Ozdoba uszu
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczykear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
łańcuszka z metalu nieszlachetnego, wisiorka w kształcie zegarka, dwóch kolczyków, dwóch bransoletek i dwóch pierścionków z plastiku, umieszczonych w jednym opakowaniua base metal chain, a pendant in the shape of a watch, two earrings, two bracelets and two rings of plastic, put up in the same packing
Załóż te kolczykiPut these on
Zmywałam naczynia i pociagnełam za korek, a kolczyk tam wpadłI was doing the dishes, and just as I pulled the stopper, my earring fell in
Więc, jesteś tu by pokazać nowy kolczyk w nosie?Oh, ok, and so you' re here to, what, show me your new nose ring?
Numer na nogach półtusz wieprzowych można identyfikować z numerem IRZ z kolczyków żywych wieprzyThe leg number of the pork side can be identified with the ENAR ear tag number of the live pig
Przez lata nie nosiłam kolczyków, więc dziurki zarosłyI haven' t worn earrings in ages, so the holes closed up
muszą być oznakowane w urzędowy lub zatwierdzony przez urząd sposób przez zakładanie urzędowych kolczyków do znakowania bydła lub w przypadku trzody chlewnej pieczęci indentyfikacyjnejbe identified by an official or officially approved earmark or, in the case of swine, by a permanent identification stamp
Kolczyki są zakładane zanim cielęta skończą dwunasty miesiąc życiaThe eartags shall be applied before the calves are ‧ months old
Państwa Członkowskie mogą zezwolić gospodarstwom na przedłużenie do sześciu miesięcy ustanowionego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ maksymalnego okresu stosowania kolczyków u cieląt krów mleczych nieprzeznaczonych do produkcji mleka, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki określone w art. ‧–‧ niniejszej decyzjiMember States may authorise holdings to extend to six months the maximum period laid down in the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for applying eartags to calves of suckler cows that are not used for milk production, provided that the conditions set out in Articles ‧ to ‧ of this Decision are met
Zapomniałam kolczykówI forgot my earrings
Miala takie kolczyki?Did she have earrings like this?
kolczyki przewidziane w ust. ‧ lit. a) są zatwierdzane przez właściwą władzę i są zabezpieczone przed podrobieniem oraz zapewniają czytelność oznakowania przez okres życia zwierzęciathe eartag provided for in paragraph ‧ (a) shall be approved by the competent authority and shall be tamper-proof and easy to read for the animal
Chodzi ci o kolczyki (earrings)?You mean your earrings?
Nie będziecie robić sobie tatuaży i nie pozwolisz jej zrobić sobie kolczyków na jakiejkolwiek części ciała, która nie może być pokazana w ułożonym towarzystwieYou will not get matching tattoos, and you will not allow her to pierce any part of her body that cannot be shown in polite company
Kobieta ma stylizowany, okrągły kolczyk w uchu i kolczyk w nosieThe woman design element has a stylized circular ear ring and a nose stud
Kolczyki mogą zostać usunięte zwierzętom przeznaczonym na takie wydarzenia przed ich przemieszczeniem do miejsca, gdzie organizowane jest takie wydarzenie lub podczas odsadzania młodego od matkiWhereas the eartags may be removed from animals destined to such events prior to movement to the place where such an event is organised or at weaning
Określić system identyfikacji (np. kolczyk, zacisk na nogę, mikrochip, transponder, pasek identyfikacyjnySpecify the identification system (such as clip, leg band, microchip, transponder, tag
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ w odniesieniu do kolczyków w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła [‧], które ma być włączone do PorozumieniaCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EC) No ‧ as regards eartags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals is to be incorporated into the Agreement
W gospadarstwach, którym przyznano zezwolenia zgodnie z art. ‧, kolczyki należy stosować najpóźniej gdy cielęOn holdings granted authorisations as provided for in Article ‧, the eartags shall be applied at the latest when the calf
kolczyk musi być wykonany z materiału nie rozkładającego się, niemożliwy do sfałszowania, łatwy do odczytu i tak zaprojektowany, by nie przynosił szkody zwierzęciuthe eartag must be of non-degradable material, tamper-proof, easy to read and designed to remain attached to the animal without being harmful to it
w łączeniach kolczyków, które są wprowadzone, tymczasowo lub nie, do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego w czasie gojenia się rany spowodowanej przekłuciem, chyba że łączenia te nie są jednorodne i zawartość niklu-wyrażona stosunkiem masy niklu do masy całkowitej-jest mniejsza od ‧ %in post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body during epithelization of the wound caused by piercing, whether subsequently removed or not, unless such post assemblies are homogeneous and the concentration of nickel-expressed as mass of nickel to total mass-is less than ‧ %
Ale mieliśmy zrobić sobie kolczykiBut we was gonna get piercings
wszystkie zwierzęta wymienione w art. ‧ dyrektywy ‧/EWG znajdujące się w gospodarstwie są oznakowywane za pomocą kolczyków opatrzonych kodem alfanumerycznym, który nie może przekraczać ‧ znaków i umożliwia indywidualną identyfikację każdego zwierzęcia według gospodarstwa urodzenia lub, w przypadku buhajów przeznaczonych do celów sportowych lub widowiskowych, z wyjątkiem targów i wystaw, za pomocą systemu identyfikacji zapewniającego spełnianie równoważnych wymogów uznanych przez Komisjęall animals listed in Article ‧ of Directive ‧/EEC present on the holding are identified with an eartag bearing on alphanumeric code, which shall not exceed ‧ characters, which make it possible to identify each animal individually along with the holding on which it was born or, in the case of bulls intended for cultural and sporting events with the exception of fairs and exhibitions, by an identification system offering equivalent guarantees recognized by the Commission
Wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne); orazany small objects of personal adornment (for example, rings, bracelets, necklaces, brooches, earrings, watch-chains, fobs, pendants, tiepins, cuff links, dress-studs, religious or other medals and insignia); and
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,481 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.