wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cowlick   
  (Noun  )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

cock, cockerel, rooster, chanticleer
cock, cockerel, rooster, chanticleer
cock, rooster
cock, rooster

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

kastracja kogutów
caponizing; castration; gelding; emasculation of animals

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Poświęć czerwonego koguta!
en Sacrifice a red rooster!
pl Dotyczy: walk psów i kogutów
en Subject: Dog and cock fighting
pl Kogut pieje rano
en The rooster crows his morning crow
pl wyraża zaniepokojenie w związku z cierpieniem zwierząt wykorzystywanych w walkach; wzywa Wspólnotę do położenia kresu walkom psów i kogutów poprzez przyjęcie odpowiednich przepisów na poziomie krajowym lub wspólnotowym oraz poprzez wstrzymanie wszelkiej pomocy państwowej dla osób prowadzących taką działalność
en Expresses concern about the suffering of fighting animals; calls upon the Community to bring an end to dog and cock fighting, through national or community legislation as appropriate, and by ensuring that those involved receive no state or national subsidies relating to their activities
pl " Czarny Kogut "- ‧ nokautów
en " The Black Rooster. "Thirteen K. O. ' s
pl KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy
en KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
pl A mężczyznę oceniają po wielkości jego koguta
en A man' s wealth is measured by the size of his cock
pl KOGUT, Wieczesław Wasiljewicz, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy
en KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
pl Kochanie, to tylko kapelusz należący do małogłowego człowieka, który przegrał bójkę z kogutem
en It' s just a hat, darling, belonging to a small- headed man who lost a fight with a chicken
pl " Czarny Kogut ".‧ K. O. ' s
en " The Black Rooster. "
pl [ pianie koguta ]
en [ rooster crows ]
pl Uwielbiam walki kogutów
en I loves being a cockfighter
pl Walka kogutów?
en Chicken fights, fellas?
pl Przecież jest kogutem
en That' s his skill, the cock' s craftsm' nship
pl Ale w większości kobiety są pomylone ponieważ brak im koguta
en But most of them are cranky because they don' t have a cock
pl Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
en Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
pl Nie lubię walk kogutów
en I don`t Iike cockfights
pl Nie strosz się tak.Może i jesteś ostatnim kogutem w AtIancie
en Even if you is the last chicken in Atlanta
pl Jeśli nie przeżyję... wiedz, że jestem dumny... jak kogut na arenie, że byliśmy razem
en If I don' t make it...... I want you to know...... I' m prouder than a game rooster to have rid with you
pl Ponieważ w niektórych Państwach Członkowskich istnieje rynek na koguty i kapłony hodowane w warunkach
en As in some Member States there is a market for cocks and capons kept under
pl J/‧ W tej sekcji umieszcza się hodowlę kogutów dla brojlerów
en J/‧ Breeding cocks for broilers are included here
pl Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz
en Before the rooster crows, you wiII say three times that you do not know me
pl Przechodząc do sedna sprawozdania, podkreślam, ze naszym obowiązkiem jako państw członkowskich jest - zamiast prowadzenia tych sporów przypominających walki kogutów ze znanej powieści Manzoniego oraz syreniego śpiewu wzywającego do czynienia dobra, choć niewykluczone, że podszytego hipokryzją i konkretnymi interesami politycznymi i gospodarczymi - zmuszenie się do ścisłego stosowania zasady azylu oraz nie pozostawianie pola tym, którzy chcą je wykorzystać w niewłaściwych celach i niezgodnie ze szlachetnymi zasadami oraz zapobieganie ich nadużyciom przez grupy przestępcze organizujące i prowadzące handel nielegalnymi imigrantami, o którym mowa w kontekście zaistniałej sytuacji.
en Coming to the crux of this report, I would emphasise that it is our duty - instead of carrying on these disputes that resemble the cockfights in Manzoni's famous novel - it is the duty of our Member States not to give in to the siren calls of do-goodery, peppered perhaps with hypocrisy and very specific political and economic interests, but to force ourselves very strictly to apply the sacrosanct principle of asylum, and in so doing not to give up any ground to those who wish to use it for improper purposes that are not in accordance with the noble principles that inspire it, and to prevent its exploitation, which favours precisely those criminal organisations that organise and exploit the trade in illegal immigrants, to which we refer in the context of the current situation.
pl A jeśli masz ze dwa kogucie udka też nie odmówię
en If you have one or two capon thighs.I won' t say no
pl w przypadku kurcząt, młodych kogutów i kapłonów: ‧ ptaków lecz nie więcej niż ‧ kg masy żywej”; w wieku uboju, dodaje się następujące myślniki: „
en under slaughtering age, the following indents are added
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,39 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.