wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

cockerel, chanticleer, rooster, cock
cockerel, chanticleer, rooster, cock
rooster, cock
rooster, cock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutów
caponizing; castration; gelding

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ponadto, niezbędne staje się ustalenie minimalnego wieku uboju w przypadku kogutów i kapłonów
en Furthermore, it is necessary to determine a minimum slaughtering age for cocks and capons
pl Puszą piórka jak koguty
en Humourless poppycocks, in my limited experience
pl Ponieważ w niektórych Państwach Członkowskich istnieje rynek na koguty i kapłony hodowane w warunkach
en As in some Member States there is a market for cocks and capons kept under
pl Zabij koguta, Wu, i złóż go w ofierze
en Kill a rooster, Wu, and offer him up in sacrifice
pl Przechodząc do sedna sprawozdania, podkreślam, ze naszym obowiązkiem jako państw członkowskich jest - zamiast prowadzenia tych sporów przypominających walki kogutów ze znanej powieści Manzoniego oraz syreniego śpiewu wzywającego do czynienia dobra, choć niewykluczone, że podszytego hipokryzją i konkretnymi interesami politycznymi i gospodarczymi - zmuszenie się do ścisłego stosowania zasady azylu oraz nie pozostawianie pola tym, którzy chcą je wykorzystać w niewłaściwych celach i niezgodnie ze szlachetnymi zasadami oraz zapobieganie ich nadużyciom przez grupy przestępcze organizujące i prowadzące handel nielegalnymi imigrantami, o którym mowa w kontekście zaistniałej sytuacji.
en Coming to the crux of this report, I would emphasise that it is our duty - instead of carrying on these disputes that resemble the cockfights in Manzoni's famous novel - it is the duty of our Member States not to give in to the siren calls of do-goodery, peppered perhaps with hypocrisy and very specific political and economic interests, but to force ourselves very strictly to apply the sacrosanct principle of asylum, and in so doing not to give up any ground to those who wish to use it for improper purposes that are not in accordance with the noble principles that inspire it, and to prevent its exploitation, which favours precisely those criminal organisations that organise and exploit the trade in illegal immigrants, to which we refer in the context of the current situation.
pl Joosep, masz przecież koguta na swojej bluzie
en Joosep, you have another rooster on your hoodie
pl Oglądniemy walki kogutów?
en Where are we going, cockfights?
pl Wystawie do walki panskie... koguty
en I' m gonna fight your chickens...... massa
pl Przyszliście na walkę kogutów?
en You fellows here for the cockfight?
pl A mężczyznę oceniają po wielkości jego koguta
en A man' s wealth is measured by the size of his cock
pl Nic bardziej upartego nad koguta bez stada kur, które by go lagodzily
en Nothing' s more ornery than a game bird...... without a covey of hens to soothe him
pl Mozecie liczyc na George' a Koguta
en You can all count on Chicken George
pl Problem jurodiwego jako odszczepieńca w świecie artystycznym utworów Idiota Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga Bulatovicia
en The problem of a "holy fool" as a maverick, in an artistic world shown at Fedor Dostoevsky`s "Idiot" and Miodrag Bulatovich`s "Red cock flies to the skies"
pl Jesli mój rudy kogut wygra, uwolnie cie
en The Speckled Red wins...... I' il set you free
pl Często siedząc zakładało nogę na nogę, zaczynało biec... sterczały mu z włosów koguty, i nie starało się... jak najlepiej wyglądać na fotografii
en It often sat cross- legged, took off running... had a cowlick in its hair, and didn' t pull a face... when photographed
pl Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenie
en He earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
pl Jak walki kogutów, tylko z ludźmi
en A cock fighting but with dudes
pl kapłon: kogut chirurgicznie kastrowany przed uzyskaniem dojrzałości płciowej
en capon: male fowl castrated surgically before having reached sexual maturity
pl KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy
en KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
pl Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiem
en When the cock crows thrice, I know
pl Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutów
en They closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
pl Jeśli nie przeżyję... wiedz... że jestem dumny jak kogut na arenie, że byliśmy razem
en If I don ́t make it...... l want you to know...... l ́m prouder than a game rooster to have rid with you
pl I, począwszy od jakiegoś dziedzińca miasta, kogut zapiał...... nie dbając niczego czarów lub wojny...... witając tylko ranek...... to w niebie daleko ponad cieniami śmierci...... był nadejściem z świtem
en And, as from some courtyard of the city, a cock crowed...... recking nothing of wizardry or war...... welcoming only the morning...... that in the sky far above the shadows of death...... was coming with the dawn
pl A co innego mi pozostało, stary kogucie?
en Well, what can I do, old cock?
pl Naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak takie praktyki, jak polowanie na lisa, lub walki byków, albo walki kogutów mogą być zgodne ze współczesną kulturą.
en I truly cannot understand how practices such as fox-hunting or bullfights or cockfighting can be compatible with today's culture.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,888 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.