Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razemThe rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw RolnychThe typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżejMember States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progomThe Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V iThe rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWGThe applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-IIIThe role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwemClass ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
substancje należące do klasy ‧: gaz przypisany następującym grupom ryzyka: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOCsubstances in Class ‧: gas assigned to the following risk groups: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC
% według ilości lub wagi truskawek nie spełniających wymagań dla danej klasy, lecz spełniających wymagania dla Klasy I albo, w wyjątkowych przypadkach, mieszczących się w granicach tolerancji dla danej klasy% by number or weight of strawberries not satisfying the requirements of the class but meeting those of Class I or, exceptionally, coming within the tolerances of that class
Błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli uczniów klas I-III szkoły podstawowejEducational Mistakes of Parents and Teachers of Pupils from 1-3 Grades of Primary School
Wejście na teren stref bezpieczeństwa klasy I i klasy ‧ podlega kontroli na podstawie przepustki lub systemu rozpoznawania osóbEntry into Class I and Class ‧ security areas shall be controlled by a pass or personal recognition system applicable to the permanent staff
Stwierdzając, że w ramach towarów klasyfikowanych do klasy ‧ oznaczenie HAITRANSFER pozostaje w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku z odpowiednimi towarami, i że oznaczenie HAIRTRANSFER wskazuje odpowiedniemu kręgowi konsumentów przeznaczenie towarów z klasy ‧ i w związku z tym, generalnie odznacza się również wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związkiem z odpowiednimi towarami z klasy ‧, Sąd dokonał błędnej wykładni przepisu, o którym mowa i błędnie go zastosowałBy its finding that the sign HAIRTRANSFER in respect of the goods applied for in Class ‧ has a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned and that the sign HAIRTRANSFER indicates the intended purpose of the goods in Class ‧ to the relevant public, and therefore in its entirety also shows a sufficiently direct and genuine link to the goods concerned in Class ‧, the Court of First Instance misinterpreted and misapplied the provision at issue
Mechanizmy klasy BClass B devices
Klasy efektywności wirowaniaSpin-drying efficiency classes
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie białej matowej wygładzanej butelki dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: Three-dimensional trade mark in the shape of a frosted white bottle for goods in class ‧ (application No
w odpowiednim przypadku, opłaty uzależnione od ilości klas zostały uiszczone w wyznaczonym terminiewhere appropriate, the class fees have been paid within the prescribed period
Uznane organizacje w stosownych przypadkach uzgadniają techniczne i proceduralne warunki wzajemnego uznawania odpowiednich świadectw klasy opartych na równoważnych normach, przyjmując jako punkt odniesienia najsurowsze i najbardziej rygorystyczne wzory i biorąc w szczególności pod uwagę elementy wyposażenia statków posiadające znak zgodności z dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ w sprawie wyposażenia statkówRecognised organisations shall, in appropriate cases, agree on the technical and procedural conditions under which they will mutually recognise their respective classification certificates ▐ based on equivalent models, taking the most demanding and rigorous standards as their reference and particularly taking into account marine equipment bearing the mark of conformity in accordance with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on marine equipment
W celu zagwarantowania konsumentom, że cechy jakościowe świeżych jaj, nazywanych również jajami klasyIn order to guarantee to consumers that the quality characteristics for fresh eggs, also called grade A eggs, can be checked and apply only to the best quality eggs, and that certain eggs may be guaranteed
Ceny wzrosły w sposób zaskakujący dla zwykłych rodzin pochodzących z klasy robotniczej we wszystkich państwach członkowskich.Prices have risen uncontrollably for ordinary working-class families in all Member States.
Redukcje wartości w wycenie stosowane do wszystkich rynkowych instrumentów o odwrotnej zmiennej stopie procentowej są takie same dla wszystkich klas płynności. Przedstawiono je w tabeliThe valuation haircuts applied to all marketable inverse floating rate debt instruments are the same for all liquidity classes and are described in Table
Zwerbowali chętnych sprzymierzeńców z irlandzkich klas politycznych - tych, którzy nie mają kontaktu z ludźmi, byli w szoku widząc wynik referendum i byli źli na głosujących.They have enlisted their willing allies from the political classes in Ireland - who were so out of touch with the people that they were in shock at the referendum outcome and angry at the voters.
do tej klasy należy zaliczyć jaja, które zostały poddane procesowi czyszczenia, głębokiemu chłodzeniu lub utrwaleniuwhereas eggs which have undergone a process of cleaning, dipping refrigeration or preservation should, as a general rule, be put in that grade
Działania klasy ‧ podejmuje się po każdej kontroli, niezależnie od tego, czy cokolwiek stwierdzonoA class ‧ action shall be taken after each inspection, regardless of whether findings have been identified or not
Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, podczas kontroli partii jaj klasy „A” i „jaj mytych” dopuszcza się tolerancje w zakresie wagi jednostkowejExcept in the case provided for in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, in the checking of batches of grade A eggs and washed eggs a tolerance shall be allowed as regards the weight per egg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13558 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 4,998 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.