Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-III
en The role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
pl Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżej
en Member States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
pl Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
en The typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razem
en The rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
pl Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWG
en The applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V i
en The rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
pl Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progom
en The Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
pl klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
en Class ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
pl Należy stwierdzić, że zgodnie z wymienionymi przepisami cechy produktu końcowego jednoznacznie określają zakres stosowania: jeżeli więc pojazd specjalnego przeznaczenia po dostosowaniu spełnia cechy klasy M‧, podlega bezwzględnie zakresowi stosowania dyrektywy
en Accordingly, it is clear from the relevant provisions that it is the characteristics of the end product which determine the area of application: thus, if a special-purpose vehicle, after adaptation, has the characteristics associated with category M‧ it falls unconditionally within the area of application of Directive
pl określenie klas wymogów zasadniczych zależy po części od stopnia takiego ograniczenia
en Whereas the definition of classes of the Essential Requirement depends partially on the level of such limitation
pl Wyrażał się z uwielbieniem o Coolidge i Partii Republikańskiej... mówiąc z akcentem typowym dla bostońskiej klasy wyższej
en He spoke adoringly of Coolidge and the Republican party, all in an upper- class Boston accent
pl Peklowanie suche – mięso klasy I rozdrobnione w kostkę oraz mięsa klasy ‧ i ‧ w kawałkach uzyskanych z rozbioru mieszane są z peklosolą
en Dry curing- the cubes of Class I meat and pieces of Class ‧ and ‧ meat obtained from cutting are mixed with nitrited curing salt
pl Kocham się w Jamie od trzeciej klasy
en I' ve been in love with Jamie since the third grade
pl cenę sprzedaży w punktach uboju lub ceny hurtowe zapisane na reprezentatywnych rynkach dla całych kurczaków klasy A znanych jako
en the selling price in slaughter plants or the wholesale prices recorded on the representative markets for whole class A chickens known as
pl ponieważ produkty klasy
en whereas, since products in the
pl % liczbowo lub wagowo owoców awokado niespełniających ani wymagań tej klasy ani wymagań minimalnych, wyłączając owoce z objawami gnicia, z zaznaczonymi odgnieceniami lub wszelkimi innymi wadami, które czynią je niezdatnymi do spożycia
en per cent by number or weight of avocados satisfying neither the requirements of the class nor the minimum requirements, with the exception of fruit affected by rotting, marked bruising or any other deterioration rendering it unfit for consumption
pl Ukrywanie automatycznych uczestników (HideImplicitMembers) Określa, czy pokazywać uczestników klasy automatycznej. Kiedy ta opcja jest włączona, zdalne drukarki należące do klasy automatycznej będą ukryte przed użytkownikiem. Będzie on widział tylko jedną kolejkę, chociaż składa się na nią wiele kolejek. Domyślnie ta opcja jest włączona. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Hide implicit members (HideImplicitMembers) Whether or not to show the members of an implicit class. When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are part of an implicit class are hidden from the user, who will then only see a single queue even though many queues will be supporting the implicit class. Enabled by default
pl Wszystkie pomysły, które w niego włożyłeś, ale to robota światowej klasy konstruktora rowerów
en All the ideas that you built into it, but it' s the work of a world- class bike builder
pl Zaszeregowanie w kategorii klasy C oznacza, że uprawniona instytucja obsługi technicznej może wykonywać obsługę techniczną podzespołów niewmontowanych (z wyjątkiem silnika i pomocniczych zespołów silnikowych) przeznaczonych do instalacji w statku powietrznym lub silniku/pomocniczym zespole silnikowym
en A category C class rating means that the approved maintenance organisation may carry out maintenance on uninstalled components (excluding engines and APUs) intended for fitment to the aircraft or engine/APU
pl konkretne efekty synergii w celu wzmocnienia i rozwoju możliwości dla badań i rozwoju oraz innowacji, wspierania osiągnięć najwyższej klasy, uwzględniania roli małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijania współpracy na szczeblu europejskim i międzynarodowym oraz zwiększenia gospodarczego wykorzystania wyników prac
en effective synergies to consolidate and improve RTDI capacities, the cultivation of excellence, attention to SMEs, and establishing cooperation at European and international level and harnessing the results
pl Substancje organiczne, ze względu na ich różnorodność, zostały pogrupowane w klasy
en Organic substances, because of their variety, have been placed in classes
pl Wysoki poziom samooceny uczniów klas III w różnych typach szkół podstawowych a ich aspiracje
en A high level of self-appraisement made by 3rd grade juniors from different types of primary schools towards theirs aspirations
pl Niezależnie od przepisów pkt ‧ istniejące statki klasy B przewożące więcej niż ‧ pasażerów, na których przeprowadzane są naprawy, zmiany lub przeróbki, jak również wynikające z nich prace dostosowawcze, powinny odpowiadać następującym wymaganiom
en Notwithstanding the provisions of paragraph.‧, existing class B ships carrying more than ‧ passengers when undergoing repairs, alterations, modifications and outfitting related thereto shall comply with the following
pl Każdemu zaangażowaniu przypisuje się jedną z następujących klas ekspozycji
en Each exposure shall be assigned to one of the following exposure classes
pl Wykaz oznaczeń rzeźby bieżnika: Dla każdego znaku towarowego lub nazwy firmowej i opisu handlowego należy podać wykaz oznaczeń rozmiaru opony, uzupełniony w przypadku opon klasy C‧ o oznaczenie „wzmocniona” (lub „o podwyższonym indeksie nośności”) lub symbol prędkości opony śniegowej, jeżeli jest to wymagane na mocy pkt ‧.‧. niniejszego regulaminu
en A list of tread-pattern designations: Specify for each trademark or brand name and trade description the list of tyre size designations, adding in case of Class C‧ tyres the mark ‘reinforced’ (or ‘extra load’) or the speed symbol of snow tyres, if so required by paragraph ‧.‧. of this Regulation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13558 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 4,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.