Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżej
en Member States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
pl Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razem
en The rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
pl Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progom
en The Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
pl Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
en The typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-III
en The role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
pl Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWG
en The applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V i
en The rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
pl klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
en Class ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
pl Dla danych statystycznych dotyczących działalności instytucji kredytowych zdefiniowanej w klasach ‧.‧ i ‧.‧ klasyfikacji NACE wersja
en For the statistics on activities of credit institutions of NACE rev.‧ classes ‧.‧ and
pl Regulator przepływu gazu musi być zgodny z wymaganiami dla elementów klasy ‧ lub ‧, zgodnie z ich klasyfikacją
en The gas flow adjuster shall conform to requirements of Class ‧ or ‧ components, according to their Classification
pl Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w pkt ‧.‧.‧ ADR dotyczącego dokumentu przewozowego w związku z przewozem pestycydów klasy ‧ ADR, wymienionych w ppkt ‧.‧.‧.‧ jako pestycydy FT‧ (temp. zapł. < ‧ °C) oraz klasy ‧.‧ ADR, wymienionych w ppkt ‧.‧.‧.‧ jako pestycydy T‧, płynne (temperatura zapłonu nie mniejsza niż ‧ °C), gdy ilości przewożonych towarów niebezpiecznych nie przekraczają ilości określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧ ADR
en Subject: Exemption from the requirement of ‧.‧.‧ of the ADR for a transport document for the carriage of pesticides of ADR Class ‧, listed under ‧.‧.‧.‧ as FT‧ pesticides (f.p. < ‧ °C) and ADR Class ‧.‧, listed under ‧.‧.‧.‧ as T‧ pesticides, liquid (flash point not less than ‧ °C), where the quantities of dangerous goods being carried do not exceed the quantities set out in ‧.‧.‧.‧ of the ADR
pl Oprócz tego mogą one również współpracować ze statecznikami o klasach skuteczności energetycznej niższych niż A
en In addition they may also operate with ballasts of less efficient classes than A
pl Zawór automatyczny musi być zgodny z procedurami badań dla elementu klasy wyznaczonymi zgodnie ze schematem na rys. ‧–‧ pkt ‧ niniejszego regulaminu
en The automatic valve has to comply with the test procedures for the Class component determined according to the scheme in Figure ‧-‧ of paragraph ‧ of this Regulation
pl Specyficzny moduł transmisyjny (STM) pozwala na działanie pokładowego systemu ETCS na liniach wyposażonych w systemy ATP/ATC klasy B
en The Specific Transmission Module (STM) allows ETCS on-board to operate on lines fitted with Class B ATP/ATC systems
pl Program szkoleniowy różni się do programu szkoleń rutynowych realizowanego w Vauxhall i od szkoleń szczególnych przeprowadzanych w Vauxhall w związku z decyzją o produkcji nowego globalnego samochodu klasy kompaktowej
en The training programme is distinct from the routine training programme at Vauxhall and from the specific training that will be provided in connection with the decision to manufacture the new Global Compact Vehicle at Vauxhall
pl Większość dostępnych w handlu wzorcowych mieszanin testowych służących do przeprowadzania analiz tej klasy związków jedynie rozpoznaje te izomery
en Most commercially available analytical standard mixtures for the analyses of this compound class only identify these isomers
pl dzieci z rodzin wielodzietnych w szkole na przykładzie klasy iii szkoły podstawowej w goszczanowie
en children from larhe families at school on the basis of children from third grade of primary school in goszczanów
pl stwierdzenie nieważności decyzji z dnia ‧ maja ‧ r. wydanej przez Pierwszą Izbę Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w sprawach połączonych R ‧/‧-‧, R ‧/‧-‧, R ‧/‧-‧ i R ‧/‧-‧, i- w konsekwencji- unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych TRAXDATA o nr ‧, ‧, ‧ i TEAM TRAXDATA o nr ‧ w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wymienionych w klasach ‧, ‧ i ‧, na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r
en Reverse the decision of ‧ May ‧ handed down by the First Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market in joined cases R ‧/‧-‧, R ‧/‧-‧, R ‧/‧-‧ and R ‧/‧-‧ and to accordingly declare the invalidity of TRAXDATA CTMs No ‧, No ‧, No ‧ and TEAM TRAXDATA No ‧ for all of the products and services listed in classes ‧, ‧ and ‧, on the basis of Article ‧(c) of the CTMR of ‧ December
pl Rada przewidziała możliwość nałożenia przez państwa członkowskie wymogu, by ich instytucje zamawiające zamawiały jedynie te produkty, które spełniają kryteria efektywności energetycznej, tj. należą do najwyższej klasy efektywności energetycznej i mają osiągi na najwyższym poziomie; w ten sposób Rada częściowo uwzględniła poprawkę
en The Council has provided for the possibility for Member States to require their contracting authorities to procure only products fulfilling the energy efficiency criteria, i.e. belonging to the highest energy efficiency class and having the highest performance levels, responding in this way partly to amendment
pl naznaczanie jako narastający problem w środowisku uczniów klas 1-3
en Stigmatization as a growing issue in the environment of pupils classes 1-3
pl Niemniej jednak instytucja posiadająca kategorię klasy B może tymczasowo wymontować dany podzespół na potrzeby obsługi technicznej, w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do niego, z wyjątkiem przypadków, gdy jego wymontowanie powoduje konieczność dodatkowej obsługi technicznej niekwalifikującej się w kontekście przepisów niniejszej litery
en Nevertheless, such B rated organisation may temporarily remove this component for maintenance, in order to improve access to the component, except when such removal generates the need for additional maintenance not eligible for the provisions of this paragraph
pl Ale w tej chwili mam ‧ klas pełnych wody, pochodzącej ze zniszczonego zaworu
en But right now I got ‧ ‧ classrooms full of water, all coming from a busted water main
pl W przypadku przednich świateł przeciwmgłowych klasy F‧, siatka pomiarowa wygląda w sposób przedstawiony na rysunku
en In the case of front fog lamps of Class F‧, the measuring grid is shown in Figure
pl Mechanizmy klasy A
en Class A devices
pl W przypadku gdy na jajach klasy
en Where grade A eggs and washed eggs and packs bear an indication of how laying hens are fed, the laying date and/or the regional origin, packing centres using such markings shall keep separate records in accordance with the first subparagraph of paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13558 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 4,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.