Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
en The typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V i
en The rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
pl Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżej
en Member States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
pl Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWG
en The applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
pl Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-III
en The role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
pl Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razem
en The rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
pl Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progom
en The Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
pl klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
en Class ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
pl Jeśli w czasie kontroli zgodności przesyłek (zgodnie z definicją w punkcie ‧.‧) rozróżnienie partii lub prezentacji poszczególnych partii jest trudne, wszystkie partie określonej przesyłki można traktować jako jedną partię, jeżeli są one podobne pod względem rodzaju produktu, podmiotu wysyłającego, kraju pochodzenia, klasy i odmiany lub typu handlowego, o ile jest to przewidziane w odpowiedniej normie handlowej
en However, if during the conformity check of consignments (as defined in point ‧.‧), it is difficult to distinguish between different lots and/or presentation of individual lots is not possible, all lots of a specific consignment may be treated as one lot if they are similar in regard to type of produce, dispatcher, country of origin, class and variety or commercial type, if this is provided for in the relevant marketing standard
pl Państwa Członkowskie, których to dotyczy, dokonują oceny przyszłych trendów na przestrzeni pięciu lat uprawy winorośli pod względem przeciętnych plonów z hektara dla każdej klasy plonów, o których mowa w ust. ‧, biorąc pod uwagę rozwój agronomiczny i ekonomiczny
en The Member States concerned shall estimate the future trends over five wine-growing years in average yields per hectare for each yield class referred to in paragraph ‧, taking into account agronomic and economic developments
pl Uznana organizacja lub, odpowiednio, uznane organizacje, które wydało(-y) świadectwa klasy statkowi, jeżeli statek takie posiada
en The recognised organisation or recognised organisations, where relevant, which has/have issued to this ship the class certificates, if any
pl Kto powiedział, że nie jesteśmy w jakiejś kosmicznej równowadze trzeciej klasy?
en Who' s to say we' re any further along than some cosmic equivalent of third grade?
pl Jedynym rozwiązaniem jest umożliwienie robotnikom i biednym oddolnym klasom korzystanie z dóbr, które produkują.
en The only way out is if the workers and poor grassroots classes can enjoy the wealth they produce.
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy Outburst dla towarów z klas ‧, ‧ i ‧- zgłoszenie nr
en Community trade mark concerned: The figurative mark Outburst for goods in classes ‧, ‧ and ‧- application No
pl Zastosowanie współczynników Ki wyznaczonych zgodnie z zawartymi w tym załączniku procedurami homologacji typu pojazdu z układem okresowej regeneracji, określonym w ppkt ‧.‧. niniejszego regulaminu, można rozszerzyć na inne pojazdy wchodzące w skład grupy rodzin o masie odniesienia mieszczącej się w dwóch wyższych klasach bezwładności równoważnej lub mających dowolnie mniejszą bezwładność równoważną
en The Ki factors developed by the procedures in this annex for type approval of a vehicle type with a periodically regenerating system as defined in paragraph ‧.‧. of this Regulation, may be extended to other vehicles in the family group with a reference mass within the next two higher equivalent inertia classes or any lower equivalent inertia
pl przepisy dotyczące obowiązkowego zgłaszania istotnych informacji na temat klasyfikowanej przez nich floty oraz przeniesień, zawieszeń i wycofań z klas
en provisions for compulsory reporting of essential information about their classed fleet, and changes, suspensions and withdrawals of class
pl Porównanie życia dzieci z klasy średniej i robotniczej w epoce wiktoriańskiej.
en The comparison of middle class and working class children’ s lives during the Victorian era
pl Ponadto zdarza się, że uczniowie w obrębie jednej klasy pochodzą z coraz bardziej zróżnicowanych środowisk, a ich umiejętności są zdecydowanie różnorodne
en Furthermore, the learners in any class may come from an increasingly wide range of backgrounds and may have a very broad range of abilities
pl Dyrektywa ‧/‧/EWG uznaje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających odporności wyrobów w odniesieniu do każdego z wymogów zasadniczych
en Directive ‧/‧/EEC envisages that in order to take account of different levels of protection for the construction works at national, regional or local levels, it may be necessary to establish in the interpretative documents classes corresponding to the performance of products in respect of each essential requirement
pl Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Krajowe słowne znaki towarowe CASTELLUM dla towarów z klasy ‧ (wina z wyłączeniem win musujących) i CASTELLUCA dla towarów z klasy ‧ (wina
en Mark or sign cited: The national word marks CASTELLUM for goods in class ‧ (wines, with the exception of sparkling wine) and CASTELLUCA for goods in class ‧ (wines
pl Problemy wdrożenia systemu klasy CRM na przykładzie banku
en CRM application delivery problems by the example of corporate banking solution
pl W tym kontekście właściwy organ kanadyjski określił klasy tusz mięsa bawolego
en In this context, the Canadian competent authority has just defined the grades of carcases for bison meat
pl Wpływ bezpieczeństwa podczas zorganizowanych imprez masowych w kontekście rozwoju piłki nożnej na przykładzie klubów reprezentujących wybrane klasy rozgrywkowe w Polsce.
en The influence of safety during mass events in context to popularity of football matches according to clubs of chosen league class in Poland
pl Ten koleś sprzedał własną koleżankę z klasy
en The guy sold out his own classmate
pl Na tych terenach przeważają gleby bielicowe lub pseudobielicowe rozwinięte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowych, średnich i niskich klas bonitacyjnych, które idealnie sprawdzają się w uprawie sadów jabłoniowych
en Podsolic or pseudopodsolic soils formed on sand, clay and marginal deposits in the average and low valuation classes which are ideal for the cultivation of apple orchards predominate in these areas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13558 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 3,405 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.