wymowa: IPA: ˈcɛdɨ ˈĩɲʥ̑ɛ̇j

Tłumaczenia na język angielski:

  • another time   
     
    w jakimś innym czasie, przy innej okazji
  • at some other time   
  • elsewhen   
  • some other day   

Przykładowe zdania z "kiedy indziej", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Weźmiemy kiedy indziej
en We' il get it next time
pl Stąd też Komisja Europejska ma obowiązek - zarówno przed jak i po wejściu w życie traktatu lizbońskiego - wykonywania postanowień artykułu 20, aby europejscy obywatele mogli być dumni ze swoich ich paszportów. należy także zadbać o to, żeby do niektórych urzędników dotarło, że wiek XIX mamy już za sobą i nie ma mowy o wspólnej Europie, kiedy obywatel europejski ma kłopoty w New Delhi, Bejrucie czy gdziekolwiek indziej.
en For that reason, the European Commission has the obligation, including before the Treaty of Lisbon enters into effect and obviously afterwards, to implement Article 20, to make European citizens proud of their passport and to make sure that certain officials understand that the 19th century is over and Europe does exist whenever a European citizen is in trouble in New Delhi, Beirut or wherever else.
pl Zadzwonie kiedy indziej. ä
en I' il call you another time
pl Może kiedy indziej rozwiążecie swoje problemy?
en Hey, if you two have a problem here, can we deal with it on your own time?
pl Cóż, w takim razie być może kiedy indziej
en Well, we' il reach an understanding later
pl Kiedy indziej
en Another time
pl Kiedy indziej, mój Panie
en Sometime, my Lord
pl Ale o tym kiedy indziej
en But that' s for another time
pl Muszę cię prosić, żebyś wziął... i przyszedł kiedy indziej
en In fact, I' m going to have to ask you to go ahead.Just come back another time
pl Nie.- Mogę przyjść kiedy indziej
en I could come back later
pl kiedy indziej
en another time, another place
pl Kiedy indziej, powiedziałeś mi, że to była długa historia
en I mean, the other dayyou told me it was a long story
pl Dnie spędzała w łóżku, posilając się raz po raz, potem dzwoniła na służącą, by spytać o ziółka albo porozmawiać. Czasem śnieg, przykrywszy hale, rzucał w głąb pokoju biały zastygły odblask; kiedy indziej padał deszcz.
en She stayed in bed taking little meals, rang for the servant to inquire about her gruel or to chat with her. The snow on the market-roof threw a white, still light into the room; then the rain began to fall;
pl Umówmy się na kiedy indziej
en Let' s have another date sometime
pl To kiedy indziej
en We' il come back to you.Uh, McKenzie?
pl Kiedy indziej
en Some other time
pl Zapłacicie nam kiedy indziej
en Hey, we get paid either way.Now! Leave!
pl Uważam jednak, że jeśli zdołamy wypełnić posiedzenia Rady odpowiednią treścią - co jest naszym obowiązkiem - to i Rada Europejska zdoła podjąć decyzje większej wagi, niż mogliśmy na to liczyć kiedy indziej, powiedzmy miesiąc lub dwa temu.
en However, I believe that if we can fill the Council meetings with the appropriate substance - and it is our duty to do so - then the European Council, too, will be able to take decisions of greater importance than we had otherwise hoped, let's say, just one or two months ago.
pl Kiedy indziej i gdzie indziej
en Another time, another place
pl Będziemy musieli dokończyć to kiedy indziej
en We' il have to do this again sometime
pl Może kiedy indziej
en Maybe another day
pl Kiedy wymagane jest używanie specjalnej odzieży roboczej oraz gdy ze względów zdrowotnych lub obyczajowych nie można od pracowników wymagać, aby przebierali się gdzie indziej, należy im udostępnić odpowiednie pomieszczenia do przebierania się
en Appropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to change in another room
pl O hodowaniu karpia z podziałem na wiek ryb oraz o pierwszych jednostkach selekcji wylęgu karpia wspomina Dubravius w ‧ wieku, kiedy to gospodarka stawami rybnymi w Třeboňsko była bardziej zaawansowana niż gdziekolwiek indziej
en Separate carp rearing according to age and the first foundations of the selection of brood carp were mentioned by Dubravius in the ‧th century, when fishpond management was more advanced in Třeboňsko than anywhere else
pl Nie szkodzi, pogadamy kiedy indziej
en We can do this another time
pl Chcesz mi powiedzieć że kiedy indziej?
en Are you telling me you could handle it some other time?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39975 zdań frazy kiedy indziej.Znalezione w 5,976 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.