wymowa: IPA: [ˈkava] ˈkava    

Tłumaczenia na język angielski:

 • coffee           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  beverage
   
  kawowiec, drzewo lub krzew z rodziny marzanowatych Coffea ;
   
  A beverage made by infusing the beans of the coffee plant in hot water.
   
  napój przygotowany z palonych i rozdrobnionych ziaren kawowych
   
  ziarna tej rośliny, z których po odpowiednim przygotowaniu można uzyskać aromatyczny napój
   
  kawowiec, drzewo lub krzew z rodziny marzanowatych Coffea;
   
  beverage
   
  beverage
 • coffee bean   
  (Noun  )
 • coffee (plant)   
   
  common name for plants
 • Coffea   
 • coffea   
 • coffee beans   
 • coffee berry   
  (Noun  )
 • coffee tree   
  (Noun  )
 • java   
  (Noun  ) (noun   )
 • kaffeböna   
 • mocha   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
coffee
 
daw. dawniej, dawny brednie
 
środ. środowiskowy mot. motoryzacja motocykl Kawasaki
 
środ. środowiskowy, gwara przestępcza krew
 
namiastka kawy naturalnej przygotowana z ziaren zbóż;

Picture dictionary

coffee
coffee
coffee, coffee
coffee, coffee
coffee
coffee

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

biała kawa
cafe au lait
Czarna kawa
Black Coffee
ekspres do kawy
coffee maker
kawa arabska
arabica coffee; Arabian coffee; Coffea arabica
kawa arabska (ziarno)
arabica coffee
kawa bezkofeinowa
decaf; decaffeinated coffee
kawa instant
Instant coffee; instant coffee
kawa kongijska
congusta coffee; Coffea canephora; Coffea robusta; Rio Nunez coffee; robusta coffee
kawa liberyjska
liberica coffee; Coffea liberica; Liberian coffee
kawa po irlandzku
Irish coffee
kawa po turecku
Turkish coffee
kawa robusta
robusta coffee
kawa robusta (ziarno)
robusta coffee
kawa rozpuszczalna
instant coffee
kawa zbożowa
coffee substitute; chicory; chicory root
międzynarodowa organizacja eksporterów kawy
international coffee organization
młynek do kawy
coffee grinder; coffee mill
pieprz kawa-kawa
kava; piper methysticum; Piper methysticum
substytut kawy
coffee substitutes
zabielacze kawy
coffee whiteners; milk substitutes
Zamiennik kawy
coffee substitutes
ziarno kawy
coffee beans

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kawa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dwa najbardziej innowacyjne działania realizowanego w Nikaragui projektu konsumpcji i produkcji kawy zgodnie z zasadą trwałego rozwoju (program ekologicznej uprawy kawy i otwarcie rynku w Hiszpanii) nie doprowadziły do osiągnięcia znaczących wyników
en The two most innovative activities of the Responsible Coffee Consumption and Production project in Nicaragua (shade grown coffee programme and market opening in Spain) have not achieved significant results
pl Po prostu nic nie mów.- Przyniosłem ci kawę.- Dziękuję
en There' s been a couple of shootings, different weapons, a hit- and- run, a drowning, an electrocution
pl Chcesz prawdziwej kawy?
en Want some real coffee?
pl Proszę kawa z cukrem dla ciebie
en Have a little coffee with your sugar
pl wysłużony zajazd o robaczywej galeryjce, trzeszczący na wietrze w zimowe noce, zawsze pełen ludzi, gwaru i jadła, z salą o sczerniałych stołach lepkich od słodkiej kawy z wódką, grubych szybach popstrzonych przez muchy i nawilgłych serwetkach splamionych podłym winem; zajazd zatrącający wsią niczym ubrany po miejsku parobek, z kawiarnią od ulicy i warzywnikiem od pól.
en - a good old house, with worm-eaten balconies that creak in the wind on winter nights, always full of people, noise, and feeding, whose black tables are sticky with coffee and brandy, the thick windows made yellow by the flies, the damp napkins stained with cheap wine, and that always smells of the village, like ploughboys dressed in Sundayclothes, has a cafe on the street, and towards the countryside a kitchen-garden.
pl Pójdę po kawę
en I' m gonna go get a cup of coffee
pl Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z ‧ r. jest otwarta do podpisu, a dokumenty potwierdzające ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie umowy mogą być składane do dnia ‧ sierpnia ‧ r
en The International Coffee Agreement ‧ is open for signature and deposit of the instruments of ratification, acceptance or approval up to ‧ August
pl Rozmawiał z nią przy kawie.
en He visited with her over a cup of coffee.
pl Przynieś mi kawę, cwaniaczku
en Get fetch me my coffee, cold caller
pl Zrób mi kawę!
en Make me some coffee!
pl Tak jest kawa i pączki
en Now, these muffins I made myself
pl Zaproponował nam... kawę
en He offered us some... some coffee
pl Gdzie jest moja kawa, słodziutka?
en Where' s my coffee, sweet thing?
pl Świetna kawa!
en Great cup of coffee
pl Mogę sobie wyobrazić, że maszyniści piją przede wszystkim czarną kawę
en I can imagine you engineers primarily drink black coffee
pl To... neutronowa maszyna do kawy cappuccino
en It' s er... a neutron cappuccino machine
pl Um, pusty karton po jajkach, resztki kawy, butelka po szamponie... maść na kurzawki?
en Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle...Wart removal cream?
pl Kupię ci kawę
en I' il buy you coffee
pl Każdy wywóz kawy przez członka eksportującego objęty jest ważnym świadectwem pochodzenia
en Every export of coffee by an exporting Member shall be covered by a valid Certificate of Origin
pl Są już w sprzedaży regeneratory na odpady z drewna, które mogą wykorzystywać produkty przetwórstwa owocowego (orzechy, łupiny) i rolnego (wytłoczyny z oliwek, kolby kukurydzy), odpady z tartaków i z obróbki drewna, gałęzie obcięte z drzew, zdartą korę drzew, łuski kawy, resztki palmy, odpady przemysłowe i porzucone opakowania. ‧ kg tych odpadów jest źródłem ‧ kW stałej mocy elektrycznej (‧ wartości szczytowej) i ‧ kW ciepła oraz chłodu
en Waste wood regenerators are already on the market: they can use fruit (stones, peel) and agricultural (olive residues, sweetcorn cobs) processing products, sawmill and other wood-processing waste, dead branches, bark, coffee husks, palm waste, industrial waste and discarded packaging. ‧ kg of this waste produces ‧ kW of continuous electrical power (‧ peak) and ‧ kW of heat and cooling
pl Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby metody stosowane w celu ustalenia zawartości wolnych sacharydów oraz ich całkowitej zawartości w kawach rozpuszczalnych były zgodne z ust. ‧ i ‧ Załącznika do dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz aby zostały one możliwie jak najszybciej zatwierdzone lub znormalizowane
en Member States shall ensure that the methods used to determine the free and total carbohydrate content of soluble coffees are in conformity with paragraphs ‧ and ‧ of the Annex to Council Directive ‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the introduction of Community methods of sampling and analysis for the monitoring of foodstuffs intended for human consumption and that they are validated or standardised, either already or as soon as possible
pl I ‧, ‧- minutową przerwę na kawę./ Odmierzaną dokładnie przez jego zegarek
en minute lunch break...... and a ‧. ‧- Minute coffee break...... timed precisely by his wristwatch
pl Ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy otoczeni przez umowy konsumenckie, rozpoczynając dzisiaj wcześnie rano do zakupu filiżanki kawy - to już jest umowa konsumencka - możemy przekonać się, jak ważne dla obywateli Unii Europejskiej jest to, nad czym dzisiaj debatujemy.
en But when you realise that we are surrounded by consumer contracts, starting early in the morning when we buy a cup of coffee - this is already a consumer contract - you can see how important what we are debating today is to the citizens' agenda of the European Union.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2299 zdań frazy kawa.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.