Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (Noun  ) (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronu
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
pl Dobrze, potrzebuję kaszy manny
en Well, I do need semolina
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Zjeadłem garnek kaszy bańkę mleka, bochen chleba, mamę, tatę a teraz zjem i ciebie!
en I' ve eaten a pot full of porridge, a pail of milk, a loaf of bread, mother, father and now I' m going to eat you too
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ metodę klucza ilościowego (towary przywożone) stosuje się również do przetwarzania pszenicy durum w celu uzyskania kaszy
en By way of derogation from paragraph ‧, the quantitative scale method (import goods) shall also apply to operations in which durum wheat is processed to obtain
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ września ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ March ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl ton w przypadku kaszy i kaszki z pszenicy durum oraz ryżu
en tonnes in the case of groats and meal of durum wheat and rice
pl Zabieraj swoją kasze, i pamiętaj gdzie twoje miejsce szczeniaku
en Kindly seat yourself at the other table, Dogbreath
pl Bo inaczej zjedzą cię w kaszy
en Guy smells it when you' re weak; eat you like a salad
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Chodź do kuchni, siostro, i weź sobie trochę kaszy
en Go into the kitchen, Sister, and help yourself to some gruel
pl Kasze, mączki i granulki, zbożowe
en Cereal groats, meal and pellets
pl Zmienny składnik opłaty wyrównawczej, obliczony zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, odnoszący się do ‧ kg produktów przetworzonych wyszczególnionych w art. ‧ tego rozporządzenia, zmniejsza się o kwotę równą refundacji produkcyjnej, przyznaną w dniu dokonania przywozu dla: a) ‧ kg kukurydzy do przerobu, w odniesieniu do kaszy kukurydzianej i mączki dla przemysłu piwowarskiego
en The variable component of the levy calculated in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ applicable to ‧ kg of processed products listed in Article ‧ of that Regulation shall be reduced by an amount equal to the production refund granted on the date of importation for: (a) ‧ kg of maize for processing, in respect of maize groats and meal for the brewing industry
pl Dobra kasza!
en This is good millet
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl w celu umożliwienia wywozu mąki, grubych kasz, drobnych kasz i słodu, czynnikami, jakie należy uwzględnić przy refundacjach, są z jednej strony ceny podstawowych zbóż i ich ilości niezbędne do wytwarzania rozpatrywanych produktów oraz wartość produktów ubocznych, a z drugiej strony możliwości i warunki sprzedaży produktów na rynku światowym
en Whereas, in order to make it possible to export flour, groats, meal and malt, the factors to be taken into account when fixing the refund are, on the one hand, the prices of the basic cereals, the quantities needed to manufacture the products concerned and the value of the by-products and, on the other hand, the opportunities and conditions for the sale of the products on the world market
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,569 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.