Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dobrze, potrzebuję kaszy manny
en Well, I do need semolina
pl Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronu
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Bo inaczej zjedzą cię w kaszy
en Guy smells it when you' re weak; eat you like a salad
pl ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Do Not wyjaśniających do CN dotyczących pozycji ‧ (Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) dodaje się następujący drugi akapit
en The following second paragraph is added to the CN Explanatory Note to heading ‧ (Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Bochenek chleba i kasze
en Loaf of bread and a bag of grits
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ września ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl określenie kasze oznacza kasze zbożowe objęte działem
en the term groats means cereal groats of Chapter
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl W przypadku gdy wywóz zostaje dokonany w wyniku przetargu otwartego w państwie trzecim przywozu, pozwolenia na wywóz pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, żyta, jęczmienia, kukurydzy, ryżu, mąki pszennej i żytniej, kaszy i kaszki z pszenicy durum oraz produktów objętych kodami CN ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ oraz ‧ ‧ o zawartości wagowej produktów mlecznych mniejszej niż ‧ %, są ważne od daty ich wydania w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ do dnia, w którym muszą być wypełnione zobowiązania wynikające z udzielenia zamówienia
en Where export is effected pursuant to an invitation to tender opened in an importing third country, export licences for common wheat, durum wheat, rye, barley, maize, rice, wheat flour, rye flour, groats and meal of durum wheat and products covered by CN codes ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ containing less than ‧ % by weight of milk products shall be valid from their date of issue within the meaning of Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ until the date on which the obligations arising from the award are to be fulfilled
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ August ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Zboża, mąka, kasze i mączka
en Cereals, flour, groats and meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ metodę klucza ilościowego (towary przywożone) stosuje się również do przetwarzania pszenicy durum w celu uzyskania kaszy
en By way of derogation from paragraph ‧, the quantitative scale method (import goods) shall also apply to operations in which durum wheat is processed to obtain
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl a także mając na uwadze co następuje: w celu zapewnienia jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej należy przyjąć przepisy odnoszące się do klasyfikacji mąki kukurydzianej, a także kaszy i mączki z kukurydzy
en Whereas, in order to ensure uniform application of the Nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions should be adopted regarding the classification of maize flour and maize groats and meal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,746 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.