wymowa: IPA: ˈkara ʨ̑ɛˈlɛsna

Tłumaczenia na język angielski:

 • corporal punishment   
  (Noun  )
   
  form of punishment achieved by inflicting blows to the offender's body
   
  kara mająca na celu zadanie bólu fizycznego osobie karanej;
   
  form of punishment achieved by inflicting blows to the offender's body
   
  form of punishment achieved by inflicting blows to the offender's body

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kara cielesna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na podobny argument powoływał się Wee Ka Siong, wiceminister ds. Edukacji, uzasadniając wymierzanie kar cielesnych uczniom w szkołach, mówiąc, że kara mogłaby być wymierzana jedynie przez dyrektorów szkół lub wyznaczone osoby, że rodzice byliby informowani o karze i że wymierzanie kary odbywałoby się w obecności świadka.
en A similar argument was used in defence of his ruling by Wee Ka Siong, Deputy Education Minister, when he justified the corporal punishment of children in schools, adding that the punishment could be carried out only by directors of schools or assigned persons, that parents would be informed about a punishment, and that a witness would be present when the punishment was carried out.
pl Kara cielesna w wychowaniu dziecka w opinii przyszłych rodziców.
en Corporal punishment in childrens upbringing in opinions of future parents.
pl Lepsze to niż skarcenie, to nie kara cielesna
en It' s better than caning him, it' s not corporal punishment
pl Tym samym Malezja narusza swoje zobowiązanie wynikające z rezolucji 8/8 Rady Praw Człowieka ONZ stanowiącej, że kara cielesna może być równoznaczna z torturami.
en Malaysia is thus violating its commitment to Resolution 8/8 of the UN Human Rights Council, which states that corporal punishment can be tantamount to torture.
pl W tej rezolucji Parlament całkowicie słusznie wzywa władze Malezji do natychmiastowego zniesienia kar cielesnych i tortur, zarówno w prawie, jak i w praktyce.
en With this resolution, Parliament is quite rightly urging the Malaysian authorities to put an end to corporal punishment and torture immediately, both in its legal system and in practice.
pl Dlatego moja metoda opiera się na karach cielesnych
en That' s why my method is based on corporal punishment
pl Podkreśla w tym kontekście znaczenie wysokiej jakości oświaty, jakości nauczania i materiałów szkolnych, bezpiecznego i zdrowego środowiska, w którym zapewniona jest podstawowa opieka zdrowotna, woda i kanalizacja, nie stosuje się kar cielesnych, nie ma molestowania i dyskryminacji, a zatem stanowi ono pozytywne doświadczenie, mogące przyciągać dzieci i ich rodziców
en Underlines, in this context, the importance of a quality education, with quality teaching and learning materials, a safe and healthy environment with basic health services and sanitation, free from corporal punishment, harassment and discrimination and thereby a positive experience that can attract children and their parents
pl Prawny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci
en Legal prohibition of corporal punishment towards children
pl Deklaracja głosi i rozporządza prawo do prywatnej własności i które to wyraża też konstytucja, prawo nie dopuszcza kar cielesnych i poniżającego traktowania i dalej głosi, że ktokolwiek uznaje swoją pozycję za odrębną, tak jak w przypadku Ramona Sampedro, powinien mieć możliwość decydowania o własnym życiu, faktycznie, nikt kto pokusi się o samobójstwo ale mimo to przeżyje, nie zostanie później oskarżony, ale... jeśli potrzebujesz pomocy kogoś innego aby umrzeć z godnością, wtedy w grę wchodzi wolność ludzka i mówi im że życie którym żyją nie jest ich własnością, że nie mogą o nim decydować
en In a state declared as law and that recognizes the right to the private property and which constitution expresses also the right not to suffer tortures or degrading treatments is correct to say, that whomever sees his position as degrading, as in Ramon Sampedro' s case, should be able to decide over his own life in fact, no one who attempts suicide and survives is judged afterwards but... when you need the help of someone else to die with dignity, then the state interferes with the freedom of the people and tells them that the life they are living is not theirs, that they can' t make decisions about it
pl zwraca uwagę na rolę edukacji, która powinna urzeczywistniać zasadę równości i w której nie należy stosować przemocy lub kar cielesnych; apeluje do Komisji o przeznaczenie niezbędnych środków na zapobieganie wszelkim formom przemocy we wspólnotach uchodźców, w szczególności przemocy związanej z płcią i wykorzystywaniu seksualnemu, poprzez tworzenie skierowanych do dzieci obu płci programów edukacyjnych i uświadamiających w zakresie płci, praw człowieka, zdrowia seksualnego i rozrodczego, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz HIV/AIDS
en Draws attention to the role of education, which should be egalitarian and without the use of violence or corporal punishment; urges the Commission to allocate the resources needed to prevent violence of any kind in refugee communities, especially gender violence and sexual exploitation, by setting up programmes for education and awareness-raising on gender issues, human rights, sexual and reproductive health, female genital mutilation and HIV/Aids, targeted at minors of both sexes
pl Właściwy organ nie udziela pozwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że takie towary określone w załączniku ‧ mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, w tym w celu wykonania orzeczonych przez sąd kar cielesnych
en The competent authority shall not grant any authorisation when there are reasonable grounds to believe that goods listed in Annex ‧ might be used for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including judicial corporal punishment, by a law enforcement authority or any natural or legal person in a third country
pl Postawy rodziców wobec stosowania kar cielesnych u dzieci
en Parents’ attitudes towards corporal punishment of children
pl Zdecydowanie należy potępić stosowanie chłosty oraz wszelkich form kar cielesnych i nieludzkiego traktowania.
en (PL) Mr President, we absolutely should condemn the use of caning and all forms of corporal punishment and inhumane treatment.
pl Jest oparta na serii ‧ kar cielesnych
en This is achieved this by a series of ‧ corporal punishments
pl Należy ponadto postulować wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania chłosty i innych upokarzających kar cielesnych, gdyż stanowi to pogwałcenie prawa międzynarodowego i Konwencji ONZ przeciwko torturom, której Arabia Saudyjska jest stroną.
en The introduction of a total ban on the use of flogging and other degrading corporal punishment must also be demanded, as this is a violation of international law and the UN Convention against Torture, to which Saudi Arabia is a signatory.
pl Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci
en The use of corporal punishment of children
pl zwraca się do trzynastu państw członkowskich nie posiadających przepisów w tym zakresie, o wprowadzenie całkowitego zakazu kar cielesnych, zgodnie z badaniem ONZ z ‧ r. na temat przemocy wobec dzieci, które to są najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy wobec dzieci
en Calls on the thirteen Member States that do not have the relevant legislation totally to ban corporal punishment, in accordance with the ‧ United Nations report on violence towards children, which calls it the most widespread form of violence against children
pl nawołuje państwa członkowskie do stosowania komentarza ogólnego Komitetu Praw Dziecka ONZ nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącego prawa dziecka do ochrony przed karami cielesnymi i innymi okrutnymi i poniżającymi formami karania, również w rodzinie, w szczególności wobec małoletnich zatrzymanych
en Calls on the Member States to enforce General Comment No ‧ of ‧ March ‧ of the UN Committee on the Rights of the Child on children's rights to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment, including within the family, especially when minors are in detention
pl Jak podkreśliła przedmówczyni, również ten organ przyrównuje stosowanie kar cielesnych do tortur.
en As the previous speaker pointed out, this body also equates the application of corporal punishment with torture.
pl W państwach członkowskich UE tradycyjne stosowanie kar cielesnych jest słusznie zakazane i miejmy nadzieję, że pewnego dnia Malezja pójdzie za naszym światłym przykładem.
en In EU Member States, traditional implementation of corporal punishment is rightly banned, and let us hope that Malaysia one day will follow our enlightened example.
pl Parlament Europejski wzywa władze Malezji do wprowadzenia moratorium na karę chłosty i wszystkie inne formy kar cielesnych, zarówno w przepisach jak i w praktyce.
en The European Parliament calls on the Malaysian authorities to enact a moratorium on caning and all other forms of corporal punishment, while working on the abolishment of this law in letter and in practice.
pl Malezyjska Komisja Praw Człowieka i malezyjski Komitet Reform Prawnych powinny wydać odpowiednie zalecenia dla rządu dotyczące zniesienia przepisów o karach cielesnych.
en The Human Rights Commission of Malaysia and the Malaysian Law Reform Committee should make adequate recommendations to the government concerning the abolition of corporal punishment laws.
pl Postawy młodych ludzi wobec kar cielesnych zadawanych przez rodziców
en Attitudes of young people towards the use of corporal punishment by parents.
pl Wybrane problemy stosowania kar cielesnych wobec dzieci
en Selected aspects of using corporal punishment on children
pl Twoja matka nie uznaje kar cielesnych
en Your mother doesn' t believe in physical discipline
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9394 zdań frazy kara cielesna.Znalezione w 4,126 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.