wymowa: IPA: ˈkãŋɡur [ˈkãŋɡur]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • kangaroo   
  (Noun  ) (noun   )
   
  marsupial
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
   
  marsupial
 • roo   
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
 • kangaroos   
   
  common name for animals
 • macropod   
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
 • wallabies   

Pozostałe znaczenia:

 
kangaroo (marsupial)

Picture dictionary

macropod, kangaroo
macropod, kangaroo
kangaroo, roo
kangaroo, roo

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

Kangur Matematyczny
Mathematical Kangaroo
kangur olbrzymi
eastern grey kangaroo
kangur rudy
red kangaroo
Kangur szary
western grey kangaroo
Wyspa Kangura
Kangaroo Island

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kangur", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Struś nie potrafi latać, tak jak i kangur.
en An ostrich can not fly any more than a kangaroo can.
pl Jak dotrzemy do Australii, kupię sobie kangura
en When we get to Australia, I' m gonna get a pet kangaroo
pl Co masz przeciw kangurom?
en What have you got against kangaroos?
pl Mały torbacz i kangur zawsze będą biegać i będą wolne
en Wallaby and KangarooWill ever runnin be free and... true
pl Nie chcemy tu Chińczyków i kangurów
en They don' t like them
pl Po powrocie do domu stałem się sławniejszy od Kapitana Kangura z telewizji
en When I got home, I was a national celebrity, famouser even than Captain Kangaroo
pl Zostając w cieniu i liżąc się kontrolując temperaturę ciała, kangurom udaje się przeżyć najcieplejszą porę dnia, bez udaru słonecznego
en By staying in the shade and licking to control their body temperature kangaroos manage to get through the hottest part of the day without heat stroke
pl mięso i jadalne podroby ssaków morskich (fok, morsów, wielorybów itd.) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.) oraz zwierząt i drobiu zakupionych jako żywiec celem spożycia jako pokarm
en meat and edible offal of marine mammals (seals, walruses, whales, etc.) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.) animals and poultry purchased live for consumption as food
pl Nawet w cieniu temperatura ziemi jest piekąca więc kangury odkopują nagrzaną warstwę ziemi aby dostać się do chłodniejszej warstwy poniżej
en Even in the shade the earth is baking hot so the kangaroos dig away the warmed topsoil to get at the cooler ground beneath
pl To nie jest " Kapitan Kangur "!
en This ain' t Captain Kangaroo!
pl Obejmuje: mięso i jadalne podroby ssaków morskich (np. fok) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.); zwierząt i drobiu zakupionego jako żywiec celem spożycia jako pokarm
en Includes: meat and edible offal of marine mammals (e.g. seals) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.); animals and poultry purchased live for consumption as food
pl Samica kangura porusza się z młodym w torbie na brzuchu.
en A female kangaroo carries its young in the pouch.
pl Wczoraj spotkałem znajomego Chińczyka z kangurem
en I was with a Chinese friend of mine yesterday who had a kangaroo
pl Noszę cię w sercu jak kangura
en I' m carrying you in my heart like a Kangaroo
pl Schnąca ślina musi być uzupełniana to powodu poważną utratę płynów przez kangura
en As the saliva dries it has to be replaced and this is a real drain on the kangaroo' s body fluids
pl Wczoraj spotkałem znajomego Chińczyka z kangurem
en I was with a Chinese friend of mine yesterday, who had a kangaroo
pl Nie widziałem tam żadnego kangura!
en I never saw a kangaroo!
pl Traktujesz nas jak stado kangurów
en You got a problem?
pl No, tak jak kangury
en Well, like kangaroos do
pl Nie wyobrażam sobie, żeby mieli tu kangurze steki, albo grysik z oposa!
en I don' t imagine that they have any... kangaroo steak or possum crits!
pl Postanowiłam zachować figurę, co nie było łatwe gdy wkoło pełno czekoladowych kangurów i karmelowych jabłuszek
en I was determined to keep my figure, which was hard with chocolate wombats and toffee apples everywhere
pl Już wiem.Pewnie kangur ci się nie podoba?
en Oh, I know, you don' t like the kangaroo?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy kangur.Znalezione w 0,486 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.