wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  system by which time is divided
   
  list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • Calendar   
 • almanac   
  (noun   )
 • annual       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • diary       
  (noun   )
 • yearbook   
  (Noun  ) (noun   )
 • yearly         
  (Noun  ) (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Did you mean: Kalendarz

Picture dictionary

calendar
calendar

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (57)

dane kalendarza
calendar data
element kalendarza
calendar item
francuski kalendarz rewolucyjny
Revolutionary calendar
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
informacje kalendarza
calendar information
Kalendarz
Calendar
kalendarz adwentowy
Advent calendar
Kalendarz Adwentowy
Advent Calender
kalendarz aplikacji
application calendar
kalendarz bazowy
base calendar
kalendarz czasu pracy
working time calendar
Kalendarz Google
Google Calendar
kalendarz gregoriański
gregorian calendar; Gregorian calendar; New Style calendar; Gregorian Calendar
Kalendarz gregoriański
Gregorian Calendar
Kalendarz grupy
group calendar
Kalendarz Harptosa
Calendars in the Forgotten Realms
kalendarz Hidżry
Hijri calendar
Kalendarz hinduski
Hindu calendar
Kalendarz japoński
Holidays of Japan
kalendarz juliański
Julian calendar; Old Style calendar
kalendarz kościelny
church calendar; ecclesiastical calendar
kalendarz księżycowy
Lunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgiczny
Liturgical Calendar
kalendarz lunarny
lunar calendar
kalendarz nowego stylu
Gregorian calendar; New Style calendar
Kalendarz Pirelli
Pirelli Calendar
kalendarz podstawowy
primary calendar
kalendarz projektu
project calendar
kalendarz słoneczny
solar calendar
kalendarz starego stylu
Julian calendar; Old Style calendar
kalendarz transportu
transport calendar
kalendarz UGW
timetable for EMU
kalendarz usług
service calendar
Kalendarz usługi Windows Live
Windows Live Calendar
kalendarz wysyłek
shipping calendar
Kalendarz z urodzinami
birthday calendar
kalendarz zachodni
Western calendar
kalendarz zadania
task calendar
kalendarz zasobu
resource calendar
kalendarz żydowski
Hebrew calendar; Jewish calendar
Konsjerż kalendarza
Calendar Concierge
kopnąć w kalendarz
kick the bucket; bite the dust; buy the farm
Migawka z kalendarza
Calendar Snapshot
Nowy kalendarz
New Calendar
Podgląd kalendarza
Calendar Preview
Pomocnik kalendarza
Calendar Attendant
program kalendarza
calendar program
Ustawienia kalendarza
Calendar Settings
widok kalendarza
calendar view
Zadania kalendarza
Calendar Tasks
Zarządzaj kalendarzami
Manage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób, aby jak najmniej wpływały na przewidywalność kalendarza aukcji
en Any adjustments should be made in a manner least affecting the predictability of the auction calendar
pl Konferencja Przewodniczących przedstawiła swój projekt kalendarza sesyjnego na rok
en The Conference of Presidents had made proposals for the calendar of part-sessions for
pl W porządku, nadal będą tu Państwo obecni, aby wziąć udział w głosowaniu po zakończeniu przemówienia pana prezydenta, ale zacznijmy od głosowania w sprawie kalendarza sesji na rok 2012.
en OK, you will still be here to vote after the President's speech, but let us go ahead now with the vote on the 2012 calendar.
pl Kilka lat temu zadarłem z kalendarzem Majów i to pytanie ocaliło mi życie
en I had a run- in with a Mayan calendar few years ago, that question saved my life
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates of forthcoming sittings
pl wprowadzenie ambitnego, wspólnotowego planu działań zawierającego jasno określoną mapę drogową i kalendarz, opartego na podejściu zintegrowanym z podejściem państw członkowskich, tak by zapewnić konsensus wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego wokół wspólnej wizji
en the launch of a high-level Community action plan containing a clearly defined road map and timetable and an approach that ties in with that of the Member States, in order to secure consensus among all civil society players on a shared vision
pl Przewidywany kalendarz oceny i zawarcia umów
en Indicative evaluation and contractual timetable
pl Nie jest to jednak aż tak niezwykłe, ponieważ kalendarz ten stanowi odbicie tego, co do tej pory robiliśmy. Nie ma w nim żadnych szczególnych zmian.
en Yet this is not such an unusual event because, in effect, the calendar reflects what we have always done; there are no particular changes.
pl Nie mozna wstawić kalendarza ponieważ nie wybrano dokumentu!
en Cannot insert calendar because no document is set!
pl & konqueror; rozpoznaje format vCalendar używany przez program & korganizer;. Jeżeli otworzysz plik kalendarza w & konqueror-miejscownik;, zostanie on wyświetlony wewnątrz programu & konqueror; jako aktywny obiekt. Będziesz mieć możliwość wykonywania większości operacji na swoim kalendarzu w programie & konqueror;, nie będzie konieczne uruchamianie & korganizer-dopelniacz
en & konqueror; recognizes the vCalendar format used by & korganizer;. If you use & konqueror; to navigate to your calendar, it will be displayed inside & konqueror; as a live object. You will be able to perform most operations with your calendar inside & konqueror;; you will not need to start & korganizer;. In technical jargon, this is described as embedding vCalendar as KPart inside & konqueror
pl Jednocześnie powinno iść za tym szybkie wypracowanie mechanizmów wykonawczych i określenia kalendarza realizacji.
en I also think this should be followed by the speedy development of mechanisms for putting these priorities into practice and the establishment of a timetable for this.
pl Kalendarz w lokalnym pliku
en Calendar in Local File
pl stwierdza, że celem UE w odniesieniu do nowych państw członkowskich jest nie tylko wykorzystanie doświadczenia, ale także pomoc w umocnieniu roli nowych ofiarodawców; w związku z tym zachęca stare i nowe państwa członkowskie do wspólnego podjęcia decyzji w sprawie realistycznego kalendarza z myślą o dostosowaniu sytuacji w nowych państwach członkowskich do nowych celów UE w zakresie pomocy na rzecz rozwoju, biorąc jednocześnie pod uwagę zarówno potencjał jak i ograniczenia partnerstwa między nowymi i starymi państwami członkowskimi
en States that the objective of the EU with regard to the new Member States is not only to capitalise on their experience but also to help them strengthen their role as new donors; encourages, therefore, the old and new Member States to decide jointly on a realistic calendar with a view to bringing the new Member States into line with the EU's development aid objectives, while taking due account of both the potential and the limits of the partnership between new and old Member States
pl Po trzecie, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zasady i procedury ustanawiania szczegółowego kalendarza aukcji na każdy rok kalendarzowy, zawierającego odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych aukcji, na długo przed początkiem tego roku kalendarzowego
en Thirdly, it should contain rules and procedures to establish for each calendar year a detailed auction calendar, with all relevant information for each individual auction well before the beginning of that calendar year
pl Otrzymałem wniosek od grupy parlamentarnej partii Zielonych w Parlamencie Europejskim o przesunięcie głosowania w sprawie kalendarza sesji miesięcznych w 2012 roku na jedną z kolejnych sesji Parlamentu Europejskiego.
en I have received a request from the Group of the Greens/European Free Alliance to defer the vote relating to the 2012 calendar of part-sessions to one of Parliament's next part-sessions.
pl otworzenia dwóch różnych kalendarzy w tym samym czasie (kliknij na menu Plik Otwórz i wybierz inny kalendarz
en have two different calendars open at the same time (select the File Open menu item and choose a different calendar
pl Jej mama kopnęła w kalendarz parę dni temu
en This one' s mum kicked it a few days back
pl Edytuj kalendarz
en Edit task dependenies
pl Daty juliańskie to sposób oznaczania bieżącej daty poprzez proste obliczenie liczby dni, które minęły od dowolnej, z góry określonej daty. Ta liczba dni zwana jest datą juliańską, ze skrótem JD. Punktem początkowym, JD=‧, jest ‧ stycznia ‧ p. n. e. (lub ‧ stycznia-‧, ponieważ nie było roku ' ‧ '). Daty juliańskie są bardzo użyteczne, ponieważ ułatwiają oszacowanie liczby dni pomiędzy dwoma zdarzeniami za pomocą zwykłego odejmowania. Taka operacja jest skomplikowana dla standardowego (gregoriańskiego) kalendarza, ponieważ dni są grupowane w miesiące, które zawierają różną liczbę dni. Mamy też dodatkowe utrudnienie, czyli lata przestępne
en Julian Days are a way of reckoning the current date by a simple count of the number of days that have passed since some remote, arbitrary date. This number of days is called the Julian Day, abbreviated as JD. The starting point, JD=‧, is January ‧, ‧ BC (or-‧ January ‧, since there was no year '‧ '). Julian Days are very useful because they make it easy to determine the number of days between two events by simply subtracting their Julian Day numbers. Such a calculation is difficult for the standard (Gregorian) calendar, because days are grouped into months, which contain a variable number of days, and there is the added complication of Leap Years
pl Usuń zdarzenie z mojego kalendarza
en Remove incidence from my calendar
pl Całkowite zamknięcie Hermesa (greckiego systemu RTGS), obejmujące także transakcje krajowe, powoduje zakłócenia na greckim rynku oraz w branży bankowej, ponieważ Wielkanoc prawosławna rzadko pokrywa się z Wielkanocą protestancką/katolicką w kalendarzu obowiązującym w siedzibie EBC, co w praktyce powoduje zamknięcie greckich rynków krajowych przez kilka dodatkowych dni
en The complete closure of Hermes (the Greek RTGS system), including for domestic transactions, creates disturbances for the Greek general public and banking industry since the Orthodox Easter seldom coincides with the Protestant/Catholic Easter covered by the calendar applicable at the seat of the ECB, which de facto implies several extra days when the Greek domestic markets are closed
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates for next sittings
pl Odpowiednik polecenia Edycja Znajdź & mdash; wyszukuje dane w bieżącym kalendarzu
en Edit Find equivalent; Find data in current calendar
pl Przeciągając wiadomość z Panela nagłówków & kmail; do ikony Kalendarza & korganizer-dopelniacz; () utworzysz nowe zdarzenie z Tematem wiadomości w tytule Nadawcą Od: Odbiorcą Do: Tematem Temat: jako składnikami (gdzie tekst oznaczony w ten sposób jest informacją z samej wiadomości), oraz wiadomością e-mail w formie załącznika
en Dragging a message from kmail; 's Headers pane to the icon for & korganizer; 's Calendar () will create a new Event with Mail: Subject as the title and From: Sender To: Receiver Subject: Subject as the contents (where text that looks like this is information from the message itself), as well as the email message itself as an attachment
pl Rząd tymczasowy zasługuje na zaufanie Unii Europejskiej w wypełnianiu swojego zadania przeprowadzenia transformacji politycznej w szczególności poprzez organizację wolnych i uczciwych wyborów w pełni realizując ogłoszony kalendarz wyborczy
en The Interim Government deserves the confidence of the European Union to ensure the political transition, in particular by the organisation of the free and fair elections in full compliance with the announced electoral calendar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,446 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.