wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  system by which time is divided
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Did you mean: Kalendarz

Picture dictionary

calendar
calendar

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarza
calendar data
element kalendarza
calendar item
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
informacje kalendarza
calendar information
Kalendarz
Calendar
kalendarz adwentowy
Advent calendar
Kalendarz Adwentowy
Advent Calender
kalendarz aplikacji
application calendar
kalendarz bazowy
base calendar
kalendarz czasu pracy
working time calendar
Kalendarz Google
Google Calendar
kalendarz gregoriański
gregorian calendar; Gregorian calendar
Kalendarz gregoriański
Gregorian Calendar
Kalendarz grupy
group calendar
Kalendarz Harptosa
Calendars in the Forgotten Realms
kalendarz Hidżry
Hijri calendar
Kalendarz hinduski
Hindu calendar
Kalendarz japoński
Holidays of Japan
kalendarz księżycowy
Lunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgiczny
Liturgical Calendar
Kalendarz Pirelli
Pirelli Calendar
kalendarz podstawowy
primary calendar
kalendarz projektu
project calendar
kalendarz słoneczny
solar calendar
kalendarz transportu
transport calendar
kalendarz UGW
timetable for EMU
kalendarz usług
service calendar
Kalendarz usługi Windows Live
Windows Live Calendar
kalendarz wysyłek
shipping calendar
Kalendarz z urodzinami
birthday calendar
kalendarz zachodni
Western calendar
kalendarz zadania
task calendar
kalendarz zasobu
resource calendar
Konsjerż kalendarza
Calendar Concierge
kopnąć w kalendarz
kick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarza
Calendar Snapshot
Nowy kalendarz
New Calendar
Podgląd kalendarza
Calendar Preview
Pomocnik kalendarza
Calendar Attendant
program kalendarza
calendar program
Ustawienia kalendarza
Calendar Settings
widok kalendarza
calendar view
Zadania kalendarza
Calendar Tasks
Zarządzaj kalendarzami
Manage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wyraża pełna aprobatę dla konkretnych propozycji Sekretarza Generalnego w tej dziedzinie, w tym dotyczących ustanowienia przejrzystego kalendarza osiągania przez kraje rozwinięte celu, jakim jest przeznaczanie ‧,‧ % DNB na oficjalną pomoc rozwojową, uznania specjalnych potrzeb Afryki, wszczęcia szeregu inicjatyw przynoszących szybkie rezultaty w celu niezwłocznego osiągnięcia zasadniczych postępów w realizacji MCR, w tym zniesienia opłat za podstawowe świadczenia zdrowotne i edukację
en Fully endorses the specific calls made by the Secretary-General in this area, including those on establishing a clear timetable for developed countries to achieve the target of ‧.‧ % of GNI for official development assistance, on recognising the special needs of Africa, and on launching a series of quick-win initiatives so as to realise major immediate progress towards the MDGs, including the elimination of user fees for basic health and education
pl dokumentację (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie obywateli do odwiedzania obcych krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, religijnych, handlowych lub zawodowych, pod warunkiem że taka literatura zawiera nie więcej niż ‧ % prywatnych ogłoszeń handlowych, z wyjątkiem wszelkich prywatnych ogłoszeń firm wspólnotowych i że ogólny charakter celów promocyjnych jest oczywisty
en DOCUMENTATION (LEAFLETS, BROCHURES, BOOKS, MAGAZINES, GUIDEBOOKS, POSTERS, WHETHER OR NOT FRAMED, UNFRAMED PHOTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHIC ENLARGEMENTS, MAPS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WINDOW TRANSPARENCIES, AND ILLUSTRATED CALENDARS) INTENDED TO BE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE AND THE PRINCIPAL PURPOSE OF WHICH IS TO ENCOURAGE THE PUBLIC TO VISIT FOREIGN COUNTRIES, IN PARTICULAR IN ORDER TO ATTEND CULTURAL, TOURIST, SPORTING, RELIGIOUS OR TRADE OR PROFESSIONAL MEETINGS OR EVENTS, PROVIDED THAT SUCH LITERATURE CONTAINS NOT MORE THAN ‧ % OF PRIVATE COMMERCIAL ADVERTISING AND THAT THE GENERAL NATURE OF ITS PROMOTIONAL AIMS IS EVIDENT
pl Dziękuję także osobom piastującym stanowiska w Komisji Budżetowej i w mojej własnej grupie, które przygotowując projekt budżetu były w stanie osiągnąć dobre wyniki mimo bardzo napiętego kalendarza.
en My thanks also go to the office holders on the Committee on Budgets and those in my own group, who were able to produce good results in drawing up the budget under all the pressure of a tight schedule.
pl Decyzję o rozpoczęciu operacji wojskowej UE podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu operacji i zasad zaangażowania i w świetle kalendarza wyborczego DRK
en The Decision on the launching of the EU military operation shall be adopted by the Council following the approval of the Operation Plan and the Rules of Engagement and in the light of the electoral calendar in the DRC
pl Operacje strukturalne poprzez przetargi standardowe nie są wykonywane zgodnie z żadnym z góry określonym kalendarzem
en Structural operations through standard tenders are not executed according to any pre-specified calendar
pl A zatem o ile możemy być dumni z tekstu, mniejszy sukces osiągnęliśmy w odniesieniu do kalendarza prac: moim zdaniem naprawdę nie jest właściwe, aby rozłożyć wprowadzenie praw pasażerów na 15-to letni okres, jeśli naszym celem jest - i jest to naszym celem dzisiaj - rozwój transportu kolejowego.
en So, while we may be proud of this text, we have less to shout about with regard to the timetable: it is not really good enough, in my opinion, to introduce passengers' rights over a possible 15-year timescale if our aim - and it is our aim today - is to develop rail travel.
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates for next sittings
pl Nie można wysłać kalendarza do ' % ‧ '
en Cannot upload calendar to '%‧ '
pl Należy zadeklarować, że projekty priorytetowe są przedmiotem europejskiego zainteresowania, skoncentrować unijne finansowanie na tych projektach i wprowadzić mechanizmy wspierające koordynację między państwami członkowskimi w celu ułatwienia realizacji projektów zgodnie z pożądanym kalendarzem
en There is a need for declaring priority projects to be of European interest, for concentrating Union financing on such projects and for introducing mechanisms to encourage coordination between Member States in order to facilitate completion of the projects within the desired timetable
pl Kalendarz posiedzeń
en Scheduling of meetings
pl Odpowiednik polecenia Plik Zapisz & mdash; zapisuje bieżący kalendarz
en File Save equivalent; save current calendar
pl Wszystkie przepisy, wytyczne, instrukcje, formularze, dokumenty, ogłoszenia, w tym kalendarz aukcji, wszelkie informacje niepoufne związane z aukcjami na danej platformie aukcyjnej, wszelkie decyzje, w tym decyzje podjęte na podstawie art. ‧, dotyczące wprowadzenia maksymalnej wielkości oferty oraz innych środków zaradczych niezbędnych w celu zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku na danej platformie aukcyjnej, publikuje się na specjalnej aktualizowanej stronie internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji prowadzonej przez daną platformę aukcyjną
en All legislation, guidance, instructions, forms, documents, announcements, including the auction calendar, any other non-confidential information pertinent to the auctions on a given auction platform, any decision, including any decision pursuant to Article ‧, to impose a maximum bid-size and any other remedial measures necessary to mitigate an actual or potential discernible risk of money-laundering, terrorist financing, criminal activity or market abuse on that auction platform, shall be published on a dedicated up-to-date auctioning web-site maintained by the auction platform concerned
pl Nie można zmodyfikować źródła danych kalendarza
en Could not modify calendar resource
pl Nie myślę, żeby ludzkie serca miały cokolwiek do czynienia z kalendarzem
en I don' t guess people' s hearts got anything to do with a calendar
pl Głos zabrał Christopher Heaton-Harris w sprawie terminu składania poprawek do projektu kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu w ‧ r
en Christopher Heaton-Harris spoke on the deadline for tabling amendments to the draft calendar of partsessions for
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates of forthcoming sittings
pl Z wyjatkiem tego, że nagle... nagle zapragnęłam zebrać pieniądze ku pamięci człowieka, którego kochałam, i jestem gotowa na ściągnięcie ubrania do kalendarza IK, i jeśli nie może nam pani poświęcić ‧ minut, pani Przewodnicząca, wtedy, mówiąc szczerze, zrobię to bez aprobaty Rady
en Except suddenly... suddenly I want to raise money in memory of a man I loved, and to do that I' m prepared to take me clothes off for a Wl calendar, and if you can' t give us ‧ ‧ minutes of your time, Madam Chairman, well then, frankly, guys, I' m going to do it without council approval
pl Petrochemiczna SSE została utworzona dnia ‧ kwietnia ‧ r. (rok ‧ według kalendarza perskiego) na mocy ustawy nr ‧, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr ‧ dnia ‧ maja ‧ r
en The Petrochemical SEZ was founded on ‧ April ‧ (year ‧ according to the Persian calendar) by Act No. ‧, published in the Official Gazette No. ‧ on ‧ May
pl Na tym tle Komitet po raz kolejny z żalem odnotowuje, że niezwykle napięty kalendarz prac dzielący publikację wniosku dotyczącego decyzji od wydania samej decyzji nie zapewnia wystarczającego czasu na dogłębne dyskusje i konsultacje
en Against this background, the Committee regrets once again that the extremely tight timetable between the publication of the proposal for a Council Decision and the decision itself does not allow sufficient time for in-depth discussion and consultation
pl Pobieranie kalendarza
en Downloading Calendar
pl Ja tylko obserwowałam kalendarz aukcyjny, i widzę, że w przyszłym tygodniu masz ważne fotografie i druki
en I was looking at the auction calendar, and I see that you have important photographs and prints coming up next week
pl Przy okazji, będziemy musieli przeprowadzić badanie w celu określenia dokładnej ilości emisji generowanych przez Komisję, przed ustaleniem celów i kalendarza, a także ustanowić plan działań w celu zwalczania emisji.
en By the way, we will have to conduct a study to determine the exact quantity of emissions from the Commission, before setting targets and a timetable, and also establishing an action plan to combat emissions.
pl Edytuj kalendarz
en Dependencies (Graphic
pl Wzrost w ramach tej pozycji wynikał z wpływu rozporządzenia Rady dotyczącego wniosku Komisji w sprawie zmienionych pułapów cen hoteli i diet dziennych, które weszło w życie w lipcu ‧ r. oraz nieznanego wówczas wpływu nowego kalendarza posiedzeń AKP
en The increase on this item came from the upward impact of the Council Regulation on the Commission proposal for revised hotel ceilings and daily allowances which entered into force in July ‧ and from the then-unknown impact of the new ACP calendar of meetings
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,913 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.