wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  system by which time is divided
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Did you mean: Kalendarz

Picture dictionary

calendar
calendar

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarza
calendar data
element kalendarza
calendar item
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
informacje kalendarza
calendar information
Kalendarz
Calendar
kalendarz adwentowy
Advent calendar
Kalendarz Adwentowy
Advent Calender
kalendarz aplikacji
application calendar
kalendarz bazowy
base calendar
kalendarz czasu pracy
working time calendar
Kalendarz Google
Google Calendar
kalendarz gregoriański
gregorian calendar; Gregorian calendar
Kalendarz gregoriański
Gregorian Calendar
Kalendarz grupy
group calendar
Kalendarz Harptosa
Calendars in the Forgotten Realms
kalendarz Hidżry
Hijri calendar
Kalendarz hinduski
Hindu calendar
Kalendarz japoński
Holidays of Japan
kalendarz księżycowy
Lunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgiczny
Liturgical Calendar
Kalendarz Pirelli
Pirelli Calendar
kalendarz podstawowy
primary calendar
kalendarz projektu
project calendar
kalendarz słoneczny
solar calendar
kalendarz transportu
transport calendar
kalendarz UGW
timetable for EMU
kalendarz usług
service calendar
Kalendarz usługi Windows Live
Windows Live Calendar
kalendarz wysyłek
shipping calendar
Kalendarz z urodzinami
birthday calendar
kalendarz zachodni
Western calendar
kalendarz zadania
task calendar
kalendarz zasobu
resource calendar
Konsjerż kalendarza
Calendar Concierge
kopnąć w kalendarz
kick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarza
Calendar Snapshot
Nowy kalendarz
New Calendar
Podgląd kalendarza
Calendar Preview
Pomocnik kalendarza
Calendar Attendant
program kalendarza
calendar program
Ustawienia kalendarza
Calendar Settings
widok kalendarza
calendar view
Zadania kalendarza
Calendar Tasks
Zarządzaj kalendarzami
Manage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Termin przedawnienia kończy się po upłynięciu ostatniej chwili jego ostatniego dnia; powinien być obliczony zgodnie z oficjalnym kalendarzem państwa członkowskiego, w którym skarżący wszczyna postępowanie; dzień, w którym wystąpiła podstawa roszczenia nie powinien być liczony
en The limitation period should expire upon expiry of the last moment of its last day; it should be computed in accordance with the official calendar of the Member State in which the claimant issues proceedings; and the day on which the cause of action arises should not be counted
pl Domyślnym formatem jest Standard (Ical/Vcard) dla folderów kalendarza (Ical) i książki adresowej (Vcard). Umożliwia on skorzystanie z wszystkich funkcji programu Kontact
en Default format is Standard (Ical/Vcard) for calendar folders (Ical) and addressbook folders (Vcard). This makes all Kontact features available
pl Jak państwo wiedzą, kryzys finansowy stanowi co tydzień główny punkt również naszego kalendarza. Przygotowaliśmy swego rodzaju plan działania, omawialiśmy również przygotowanie projektu dotyczącego wymogów kapitałowych względem banków, aby zaostrzyć istniejące przepisy.
en As you know, the financial crisis is at the top of our agenda every week too, and we have established a kind of road map, but we have also discussed the preparation of a proposal on capital requirements for banks to tighten existing rules; we are also preparing a proposal to regulate rating agencies, which, as you know, played a very important role in the financial markets and in this crisis as well.
pl Któregoś dnia Emmie nagle przyszła ochota popatrzeć na swoją córeczkę, po chrzcie oddaną do mamki, żony stolarza Rolleta; nie sprawdzając w kalendarzu, czy minęło już przepisanych sześć tygodni połogu, wybrała się do domu stolarzowej, położonego na skraju miasteczka, pod wzgórzem, między drogą a łąkami.
en One day Emma was suddenly seized with the desire to see her little girl, who had been put to nurse with the carpenter’s wife, and, without looking at the calendar to see whether the six weeks of the Virgin were yet passed, she set out for the Rollets’ house, situated at the extreme end of the village, between the highroad and the fields.
pl Jednocześnie powinno iść za tym szybkie wypracowanie mechanizmów wykonawczych i określenia kalendarza realizacji.
en I also think this should be followed by the speedy development of mechanisms for putting these priorities into practice and the establishment of a timetable for this.
pl Nieprawidłowy typ kalendarza
en Invalid Calendar Type
pl Telewizja jest i kalendarzem i zegarem
en The television is both clock and calendar
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates for next sittings
pl nalega, aby kalendarz procesu decyzyjnego pozwolił uniknąć przerw w programach wieloletnich i w rytmie zobowiązań i płatności środków, takich jak te, które nastąpiły na początku okresu obecnej perspektywy finansowej
en Insists that the timetable for decision-making procedures should be such as to avoid any breaks in the multiannual programmes and the rate of commitment and payment of appropriations, such as those that occurred at the beginning of the current financial perspective period
pl Określa zakres dat, jakie będą opublikowane. Wprowadź daty ręcznie lub użyj kalendarza podręcznego
en Specify the date range that you want published. Enter dates manually or use the Calendar Widget
pl Całkowite zamknięcie Hermesa (greckiego systemu RTGS), obejmujące także transakcje krajowe, powoduje zakłócenia na greckim rynku oraz w branży bankowej, ponieważ Wielkanoc prawosławna rzadko pokrywa się z Wielkanocą protestancką/katolicką w kalendarzu obowiązującym w siedzibie EBC, co w praktyce powoduje zamknięcie greckich rynków krajowych przez kilka dodatkowych dni
en The complete closure of Hermes (the Greek RTGS system), including for domestic transactions, creates disturbances for the Greek general public and banking industry since the Orthodox Easter seldom coincides with the Protestant/Catholic Easter covered by the calendar applicable at the seat of the ECB, which de facto implies several extra days when the Greek domestic markets are closed
pl Do momentu zmiany postanowień CHMP, kalendarz składania Okresowych Raportów o Bezpieczeństwie Produktu Leczniczego (PSUR) oparty na dacie pierwszej rejestracji na świecie (‧ kwietnia ‧) będzie następujący
en The PSUR submission cycle based on the International Birth Date (IBD =‧ April ‧), until otherwise specified by the CHMP, will be as follows
pl Nazwa kalendarza
en Add Calendar Day
pl Importowanie kalendarzy
en Importing Calendars
pl Funkcja DAYS‧ () zwraca liczbę dni między datą‧ a datą‧ używając ‧-dniowego kalendarza, w którym zakłada się, że wszystkie miesiące mają po ‧ dni. Jeśli tryb jest ustawiony na false (wartość domyślna), użyty zostanie tryb amerykański, w przeciwnym wypadku użyty zostanie tryb europejski
en The DAYS‧() function returns the number of days from date‧ to date‧ using a ‧-day calendar in which all months are assumed to have ‧ days. If method is false (default) the US method will be used, the European otherwise
pl zauważa trudności, o których wspominali niektórzy dyrektorzy, szczególnie w przypadku nowych agencji, w zakresie dotrzymywania przez agencje kalendarza i terminów sprawozdań określonych w rozporządzeniu finansowym; zachęca dyrektorów agencji, aby w kontekście zbliżającego się przeglądu rozporządzenia finansowego w ‧ r. poinformowali Komisję Budżetową i Komisję Kontroli Budżetowej PE o napotykanych dotąd trudnościach, tak aby można było je rozpatrzyć w ramach przeglądu; oczekuje, że dyrektorzy przedstawią konkretne propozycje rozwiązań alternatywnych dotyczące terminów, które najlepiej odpowiadałyby wymaganiom funkcjonalnym, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków agencji w zakresie sprawozdawczości przewidzianych w rozporządzeniu finansowym
en Notes the difficulties to which some Directors, in particular of the newly created Agencies, referred with regard to the Agencies’ compliance with the calendar and deadlines for reporting as set in the Financial Regulation; invites the Agencies’ Directors, in the perspective of the forthcoming review of the Financial Regulation to be held in ‧, to inform its Committees on Budgets and Budgetary Control of the difficulties encountered so far so that these may be considered in the framework of the review; expects the Directors to make specific proposals for alternative arrangements as to deadlines that may best suit their functioning requirements while respecting the reporting obligations of the Agencies as provided for in the Financial Regulation
pl Określa datę początkową kalendarza, który chcesz wstawić
en Set the start date of the calendar you want to insert
pl Kalendarz budżetowy
en Budget timetable
pl Niemniej, konieczne było zasilenie tego artykułu o ‧ EUR (pochodzące z rozdziału ‧) w celu sfinalizowania kilku przeprowadzek na mniejszą skalę (personelu i archiwów), których nie można było dokonać w ‧ r. ze względu na kalendarz zakończenia poszczególnych prac
en However, an increase of EUR ‧ (from Chapter ‧) was necessary to deal with some specific moving (of staff and archives) which could not take place in ‧ because of the timetable for the completion of some work
pl Kalotechnika – czyli sztuka bycia piękną. Pielęgnacja urody w świetle poradników, prasy, oraz kalendarzy przełomu XIX i XX wieku.
en Kalotechnika – the art of being beautiful. Beauty care based on guides, newspapers, and calendars, the late nineteenth and early twentieth century.
pl Dostosowania kalendarza aukcji
en Adjustments of the auction calendar
pl na piśmie - Głosowałam za zmianą kalendarza na rok 2012, aby zaoszczędzić pieniądze podatników, ograniczyć emisje CO2 i złagodzić konsekwencje zakłóceń w pracy Parlamentu spowodowanych comiesięczną podróżą do Strasburga.
en in writing. - I voted to change the 2012 calendar to save taxpayers' money, to save CO2 emissions and to lessen the disruption to Parliament business by the monthly trip to Strasbourg.
pl Właściwie, to nawet nie mam kalendarza
en ln fact, I don' t even have a calendar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.