wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  system by which time is divided
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Did you mean: Kalendarz

Picture dictionary

calendar
calendar

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarza
calendar data
element kalendarza
calendar item
Francuski kalendarz rewolucyjny
French Republican Calendar
informacje kalendarza
calendar information
Kalendarz
Calendar
kalendarz adwentowy
Advent calendar
Kalendarz Adwentowy
Advent Calender
kalendarz aplikacji
application calendar
kalendarz bazowy
base calendar
kalendarz czasu pracy
working time calendar
Kalendarz Google
Google Calendar
kalendarz gregoriański
gregorian calendar; Gregorian calendar
Kalendarz gregoriański
Gregorian Calendar
Kalendarz grupy
group calendar
Kalendarz Harptosa
Calendars in the Forgotten Realms
kalendarz Hidżry
Hijri calendar
Kalendarz hinduski
Hindu calendar
Kalendarz japoński
Holidays of Japan
kalendarz księżycowy
Lunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgiczny
Liturgical Calendar
Kalendarz Pirelli
Pirelli Calendar
kalendarz podstawowy
primary calendar
kalendarz projektu
project calendar
kalendarz słoneczny
solar calendar
kalendarz transportu
transport calendar
kalendarz UGW
timetable for EMU
kalendarz usług
service calendar
Kalendarz usługi Windows Live
Windows Live Calendar
kalendarz wysyłek
shipping calendar
Kalendarz z urodzinami
birthday calendar
kalendarz zachodni
Western calendar
kalendarz zadania
task calendar
kalendarz zasobu
resource calendar
Konsjerż kalendarza
Calendar Concierge
kopnąć w kalendarz
kick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarza
Calendar Snapshot
Nowy kalendarz
New Calendar
Podgląd kalendarza
Calendar Preview
Pomocnik kalendarza
Calendar Attendant
program kalendarza
calendar program
Ustawienia kalendarza
Calendar Settings
widok kalendarza
calendar view
Zadania kalendarza
Calendar Tasks
Zarządzaj kalendarzami
Manage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie istnieje wspólny kalendarz dni roboczych w UE i chociaż termin ten jest używany w wielu miejscach sekcji ‧ rozdziału ‧ tytułu ‧ projektowanej dyrektywy, to nie został on zdefiniowany
en There is no common calendar of working days in the EU, and, although the term is also applied throughout Section ‧ of Chapter ‧ of Title ‧ of the proposed directive, it is not defined
pl PVC-PE-PVDC/blister [ wyłącznie opakowanie zawierające kalendarz dla tabletek ‧ mg ]
en PVC-PE-PVDC/Al blister [ ‧ mg calendar pack only ]
pl W mojej opinii amerykański kalendarz wyborczy dyktuje harmonogram dla negocjacji w ramach WTO.
en It seems to me that the US electoral calendar is dictating the timetable for the WTO negotiations.
pl Wiesz, że Egipcjanie wymyślili coś takiego jak kalendarz
en You know, the egyptians have these things called calendars
pl Edytuj kalendarz
en Edit task dependenies
pl Główne i średniookresowe operacje refinansowe są wykonywane zgodnie z kalendarzem publikowanym przez Eurosystem [‧]
en The main and the longer-term refinancing operations are executed according to an indicative calendar published by the Eurosystem
pl Infineon ma ją wykorzystać według następującego kalendarza: ‧ EUR w ‧ r., ‧ EUR w ‧ r., ‧ EUR w ‧ r., ‧ EUR w ‧ r. i ‧ w ‧ r
en It is to be used by Infineon according to the following schedule: EUR ‧ in ‧, EUR ‧ in ‧, EUR ‧ in ‧, EUR ‧ in ‧ and EUR ‧ in
pl Kalendarz sesji miesięcznych
en Parliament's calendar of part-sessions
pl Tendencje zwrotne cen oraz efekty kalendarza na polskim rynku indeksowych kontraktów futures w latach 2001-2007
en Intraday price reversals and calendar effects in the Polish index futures market in the 2001-2007 period
pl Użyj jako & domyślnego kalendarza
en Use as & Default Calendar
pl Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok ‧: David Sumberg
en Parliament's calendar of part-sessions for ‧: David Sumberg
pl Usuwa obecnie zaznaczone zdarzenia, usuwając je z Twojego kalendarza
en Delete the currently selected item(s), removing them from your calendar
pl Z zadowoleniem przyjąłem ustanowienie kalendarza zaangażowania NATO w Afganistanie i podpisanie deklaracji o długofalowym partnerstwie z tym krajem podczas szczytu NATO w Lizbonie.
en I was pleased to learn of the establishment of a calendar for NATO involvement in Afghanistan and of the signing of a declaration on long-term partnership with the country during the NATO Summit in Lisbon.
pl Podkreśla, że zwrot Komisji w kierunku kalendarza dwustronnego pociąga za sobą brak postępów w kalendarzu wielostronnym
en It recognises that this turn to a bilateral agenda by the EC is predicated on the lack of progress of the multilateral agenda
pl EKES uważa również, że uwzględniając przewidywany okres trwania programu (‧ lat) oraz naturalny sposób rozwoju rynku i technologii, wskazane byłoby zmodyfikowanie kalendarza ocen omówionego w art. ‧ ust. ‧ decyzji, przyśpieszając między innymi datę pierwszego sprawozdania ze śródokresowej oceny wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji tego programu
en The EESC also considers that, given the estimated duration of the programme (‧ years) and the way that markets and technologies naturally develop, it would be advisable to change the evaluation timetable set out in Article ‧ of the decision, amongst other things bringing forward the first mid-term evaluation report on the results and the qualitative and quantitative aspects of the programme's implementation
pl Potrzebujemy precyzyjnego kalendarza i wkrótce będziemy mieli w Parlamencie sposobność poznania konkretnych celów.
en We need a precise timetable and we will soon have the opportunity in Parliament to find out about specific objectives.
pl Ostatnio, Stonehenge było interpretowane przez niektórych archeologów jako rodzaj kalendarza astronomicznego jedną z jego funkcji było obliczać wydarzenia, takie jak zaćmienie Słońca
en Where if you look at Stonehenge from a bird' s eye view
pl Komitet wyraża pełne uznanie dla komunikatu Komisji, który przewiduje konkretny kalendarz działań pozwalających urzeczywistnić proponowany sojusz na rzecz rodzin
en The EESC expresses its profound appreciation of the Commission's Communication, which sets out a practical agenda for lending substance to the proposed Alliance for Families
pl Kalendarz budżetowy i sprawozdawczy
en Budgetary and reporting calendar
pl Kalendarz następnych posiedzeń
en Dates for next sittings
pl KALENDARZ PRZESYŁANIA STATYSTYKI BILANSOWEJ
en DELIVERY CALENDAR FOR BALANCE SHEET ITEMS STATISTICS
pl Kalendarz IK z aktami?
en The Wl nude calendar?
pl Nie według mojego kalendarza, Eddie
en Not long enough in my book, Eddie.Get in the car
pl Aby zmienić termin zadania, kliknij prawym przyciskiem myszy na zadanie w panelu zadań. Spowoduje to wywołanie menu podręcznego. Wybierz polecenie Kopiuj do lub Przenieś do i wybierz nową datę z kalendarza, który się pojawi. Zadanie zostanie skopiowane lub przeniesione do wybranej daty. Innym sposobem, dostępnym jeśli w panelu głównym znajduje się widok listy zadań, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy kolumny Data zakończenia. Pojawi się wówczas kalendarz, który pozwala ustawić nową datę
en To reschedule a to-do, right click it. This will bring up a context menu. Choose the Copy to or Move to menu items and select the new date from the calendar now appearing. The to-do is now copied or moved to the selected date. Alternatively, if the main panel holds a To-do List View, just right click the column Due Date. A calender will appear instantly, allowing you to set the new due date
pl w części drugiej zarzutu skarżąca podnosi, iż na podstawie kalendarza rozwoju sieci w dwóch etapach Komisja powinna wyciągnąć wniosek, że przynajmniej pierwszy etap rozwoju sieci, skupionej na obszarach o dużym zagęszczeniu i wysokiej rentowności, nie wymaga subwencji publicznej
en In the second part of the plea, the applicant states that the two-phase schedule for rolling out the network should have led the Commission to find at least that the first phase of rolling-out of the network, concentrated in very dense and profitable areas, did not require any public subsidies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,607 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.