wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  system by which time is divided
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Picture dictionary

calendar
calendar

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarzacalendar data
element kalendarzacalendar item
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
informacje kalendarzacalendar information
KalendarzCalendar
kalendarz adwentowyAdvent calendar
Kalendarz AdwentowyAdvent Calender
kalendarz aplikacjiapplication calendar
kalendarz bazowybase calendar
kalendarz czasu pracyworking time calendar
Kalendarz GoogleGoogle Calendar
kalendarz gregoriańskigregorian calendar; Gregorian calendar
Kalendarz gregoriańskiGregorian Calendar
kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiegoNew Style
Kalendarz grupygroup calendar
Kalendarz HarptosaCalendars in the Forgotten Realms
kalendarz HidżryHijri calendar
Kalendarz hinduskiHindu calendar
Kalendarz japońskiHolidays of Japan
kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiegoOld Style
kalendarz księżycowyLunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgicznyLiturgical Calendar
Kalendarz PirelliPirelli Calendar
kalendarz podstawowyprimary calendar
kalendarz projektuproject calendar
kalendarz słonecznysolar calendar
Kalendarz systemu WindowsWindows Calendar
kalendarz transportutransport calendar
kalendarz UGWtimetable for EMU
kalendarz usługservice calendar
Kalendarz usługi Windows LiveWindows Live Calendar
kalendarz wysyłekshipping calendar
Kalendarz z urodzinamibirthday calendar
kalendarz zachodniWestern calendar
kalendarz zadaniatask calendar
kalendarz zasoburesource calendar
Konsjerż kalendarzaCalendar Concierge
kopnąć w kalendarzkick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarzaCalendar Snapshot
Narzędzie kalendarza programu GrooveGroove Calendar Tool
Nowy kalendarzNew Calendar
Podgląd kalendarzaCalendar Preview
Pomocnik kalendarzaCalendar Attendant
program kalendarzacalendar program
Ustawienia kalendarzaCalendar Settings
widok kalendarzacalendar view
Zadania kalendarzaCalendar Tasks
Zarządzaj kalendarzamiManage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
wyraża pełna aprobatę dla konkretnych propozycji Sekretarza Generalnego w tej dziedzinie, w tym dotyczących ustanowienia przejrzystego kalendarza osiągania przez kraje rozwinięte celu, jakim jest przeznaczanie ‧,‧ % DNB na oficjalną pomoc rozwojową, uznania specjalnych potrzeb Afryki, wszczęcia szeregu inicjatyw przynoszących szybkie rezultaty w celu niezwłocznego osiągnięcia zasadniczych postępów w realizacji MCR, w tym zniesienia opłat za podstawowe świadczenia zdrowotne i edukacjęFully endorses the specific calls made by the Secretary-General in this area, including those on establishing a clear timetable for developed countries to achieve the target of ‧.‧ % of GNI for official development assistance, on recognising the special needs of Africa, and on launching a series of quick-win initiatives so as to realise major immediate progress towards the MDGs, including the elimination of user fees for basic health and education
dokumentację (ulotki, broszury, książki, czasopisma, przewodniki, oprawione lub nieoprawione plakaty, nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, ilustrowane i nieilustrowane mapy geograficzne, przezrocza oraz ilustrowane kalendarze) przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, której głównym celem jest zachęcenie obywateli do odwiedzania obcych krajów, w szczególności do wzięcia udziału w spotkaniach czy imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, religijnych, handlowych lub zawodowych, pod warunkiem że taka literatura zawiera nie więcej niż ‧ % prywatnych ogłoszeń handlowych, z wyjątkiem wszelkich prywatnych ogłoszeń firm wspólnotowych i że ogólny charakter celów promocyjnych jest oczywistyDOCUMENTATION (LEAFLETS, BROCHURES, BOOKS, MAGAZINES, GUIDEBOOKS, POSTERS, WHETHER OR NOT FRAMED, UNFRAMED PHOTOGRAPHS AND PHOTOGRAPHIC ENLARGEMENTS, MAPS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WINDOW TRANSPARENCIES, AND ILLUSTRATED CALENDARS) INTENDED TO BE DISTRIBUTED FREE OF CHARGE AND THE PRINCIPAL PURPOSE OF WHICH IS TO ENCOURAGE THE PUBLIC TO VISIT FOREIGN COUNTRIES, IN PARTICULAR IN ORDER TO ATTEND CULTURAL, TOURIST, SPORTING, RELIGIOUS OR TRADE OR PROFESSIONAL MEETINGS OR EVENTS, PROVIDED THAT SUCH LITERATURE CONTAINS NOT MORE THAN ‧ % OF PRIVATE COMMERCIAL ADVERTISING AND THAT THE GENERAL NATURE OF ITS PROMOTIONAL AIMS IS EVIDENT
Dziękuję także osobom piastującym stanowiska w Komisji Budżetowej i w mojej własnej grupie, które przygotowując projekt budżetu były w stanie osiągnąć dobre wyniki mimo bardzo napiętego kalendarza.My thanks also go to the office holders on the Committee on Budgets and those in my own group, who were able to produce good results in drawing up the budget under all the pressure of a tight schedule.
Decyzję o rozpoczęciu operacji wojskowej UE podejmuje Rada po zatwierdzeniu planu operacji i zasad zaangażowania i w świetle kalendarza wyborczego DRKThe Decision on the launching of the EU military operation shall be adopted by the Council following the approval of the Operation Plan and the Rules of Engagement and in the light of the electoral calendar in the DRC
Operacje strukturalne poprzez przetargi standardowe nie są wykonywane zgodnie z żadnym z góry określonym kalendarzemStructural operations through standard tenders are not executed according to any pre-specified calendar
A zatem o ile możemy być dumni z tekstu, mniejszy sukces osiągnęliśmy w odniesieniu do kalendarza prac: moim zdaniem naprawdę nie jest właściwe, aby rozłożyć wprowadzenie praw pasażerów na 15-to letni okres, jeśli naszym celem jest - i jest to naszym celem dzisiaj - rozwój transportu kolejowego.So, while we may be proud of this text, we have less to shout about with regard to the timetable: it is not really good enough, in my opinion, to introduce passengers' rights over a possible 15-year timescale if our aim - and it is our aim today - is to develop rail travel.
Kalendarz następnych posiedzeńDates for next sittings
Nie można wysłać kalendarza do ' % ‧ 'Cannot upload calendar to '%‧ '
Należy zadeklarować, że projekty priorytetowe są przedmiotem europejskiego zainteresowania, skoncentrować unijne finansowanie na tych projektach i wprowadzić mechanizmy wspierające koordynację między państwami członkowskimi w celu ułatwienia realizacji projektów zgodnie z pożądanym kalendarzemThere is a need for declaring priority projects to be of European interest, for concentrating Union financing on such projects and for introducing mechanisms to encourage coordination between Member States in order to facilitate completion of the projects within the desired timetable
Kalendarz posiedzeńScheduling of meetings
Odpowiednik polecenia Plik Zapisz & mdash; zapisuje bieżący kalendarzFile Save equivalent; save current calendar
Wszystkie przepisy, wytyczne, instrukcje, formularze, dokumenty, ogłoszenia, w tym kalendarz aukcji, wszelkie informacje niepoufne związane z aukcjami na danej platformie aukcyjnej, wszelkie decyzje, w tym decyzje podjęte na podstawie art. ‧, dotyczące wprowadzenia maksymalnej wielkości oferty oraz innych środków zaradczych niezbędnych w celu zmniejszenia rzeczywistego lub potencjalnego dostrzegalnego ryzyka wystąpienia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku na danej platformie aukcyjnej, publikuje się na specjalnej aktualizowanej stronie internetowej poświęconej sprzedaży na aukcji prowadzonej przez daną platformę aukcyjnąAll legislation, guidance, instructions, forms, documents, announcements, including the auction calendar, any other non-confidential information pertinent to the auctions on a given auction platform, any decision, including any decision pursuant to Article ‧, to impose a maximum bid-size and any other remedial measures necessary to mitigate an actual or potential discernible risk of money-laundering, terrorist financing, criminal activity or market abuse on that auction platform, shall be published on a dedicated up-to-date auctioning web-site maintained by the auction platform concerned
Nie można zmodyfikować źródła danych kalendarzaCould not modify calendar resource
Nie myślę, żeby ludzkie serca miały cokolwiek do czynienia z kalendarzemI don' t guess people' s hearts got anything to do with a calendar
Głos zabrał Christopher Heaton-Harris w sprawie terminu składania poprawek do projektu kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu w ‧ rChristopher Heaton-Harris spoke on the deadline for tabling amendments to the draft calendar of partsessions for
Kalendarz następnych posiedzeńDates of forthcoming sittings
Z wyjatkiem tego, że nagle... nagle zapragnęłam zebrać pieniądze ku pamięci człowieka, którego kochałam, i jestem gotowa na ściągnięcie ubrania do kalendarza IK, i jeśli nie może nam pani poświęcić ‧ minut, pani Przewodnicząca, wtedy, mówiąc szczerze, zrobię to bez aprobaty RadyExcept suddenly... suddenly I want to raise money in memory of a man I loved, and to do that I' m prepared to take me clothes off for a Wl calendar, and if you can' t give us ‧ ‧ minutes of your time, Madam Chairman, well then, frankly, guys, I' m going to do it without council approval
Petrochemiczna SSE została utworzona dnia ‧ kwietnia ‧ r. (rok ‧ według kalendarza perskiego) na mocy ustawy nr ‧, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr ‧ dnia ‧ maja ‧ rThe Petrochemical SEZ was founded on ‧ April ‧ (year ‧ according to the Persian calendar) by Act No. ‧, published in the Official Gazette No. ‧ on ‧ May
Na tym tle Komitet po raz kolejny z żalem odnotowuje, że niezwykle napięty kalendarz prac dzielący publikację wniosku dotyczącego decyzji od wydania samej decyzji nie zapewnia wystarczającego czasu na dogłębne dyskusje i konsultacjeAgainst this background, the Committee regrets once again that the extremely tight timetable between the publication of the proposal for a Council Decision and the decision itself does not allow sufficient time for in-depth discussion and consultation
Pobieranie kalendarzaDownloading Calendar
Ja tylko obserwowałam kalendarz aukcyjny, i widzę, że w przyszłym tygodniu masz ważne fotografie i drukiI was looking at the auction calendar, and I see that you have important photographs and prints coming up next week
Przy okazji, będziemy musieli przeprowadzić badanie w celu określenia dokładnej ilości emisji generowanych przez Komisję, przed ustaleniem celów i kalendarza, a także ustanowić plan działań w celu zwalczania emisji.By the way, we will have to conduct a study to determine the exact quantity of emissions from the Commission, before setting targets and a timetable, and also establishing an action plan to combat emissions.
Edytuj kalendarzDependencies (Graphic
Wzrost w ramach tej pozycji wynikał z wpływu rozporządzenia Rady dotyczącego wniosku Komisji w sprawie zmienionych pułapów cen hoteli i diet dziennych, które weszło w życie w lipcu ‧ r. oraz nieznanego wówczas wpływu nowego kalendarza posiedzeń AKPThe increase on this item came from the upward impact of the Council Regulation on the Commission proposal for revised hotel ceilings and daily allowances which entered into force in July ‧ and from the then-unknown impact of the new ACP calendar of meetings
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 1,018 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.