Tłumaczenia na język angielski:

  • glomerulonephritis   

Przykładowe zdania z "kłębuszkowe zapalenie nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obserwowane objawy obejmowały (w różnych kombinacjach): wysypkę, gorączkę, nudności i wymioty, dreszcze, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie aktywności aminotransferaz, a być może również pierwotną reakcję kompleksów immunologicznych, niewydolność oddechową i kłębuszkowe zapalenie nerek
en Events included rash, fever, nausea and vomiting, chills, rigors, low blood pressure and elevated serum liver transaminases in various combinations, and possibly primary immune complex reaction, respiratory distress and glomerulonephritis
pl Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt często
en Potentially immunocomplex-mediated reactions Potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis have been reported uncommonly
pl W badaniach histologicznych stwierdzono w jednym przypadku błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek w przeszczepie allogenicznym nerki, a w innym pojedynczym przypadku zapalenie śródmiąższowe nerek, związane z nadwrażliwością na preparat
en Histology showed a membranous glomerulonephritis of the renal allograft in one case and hypersensitivity interstitial nephritis in the other
pl Główną drogą eliminacji cydofowiru było wydalanie przez nerki nie zmienionej postaci leku, zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i wydzielania kanalikowego
en The major route of elimination of cidofovir was by renal excretion of unchanged drug by a combination of glomerular filtration and tubular secretion
pl Adefowir jest wydalany przez nerki poprzez połączenie procesów przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego
en Adefovir is excreted renally by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
pl Adefowir jest wydalany przez nerki, zarówno w procesie przesączania kłębuszkowego, jak i czynnego wydzielania kanalikowego
en Adefovir is excreted renally, by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
pl Stosowanie w niewydolności nerek: u pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g dwa razy na dobę
en Use in renal impairment: in renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
pl Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Tekturna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzie
en Renal impairment In clinical studies Tekturna has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
pl Azotan usuwany jest z osocza przez nerki z szybkością podobną do szybkości przesączania kłębuszkowego (GFR
en Nitrate is cleared from the plasma by the kidney at rates approaching the rate of glomerular filtration
pl Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Sprimeo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzie
en Renal impairment In clinical studies Sprimeo has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
pl Stosowanie w niewydolności nerek: u pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobę
en Use in renal impairment: in renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
pl U pacjentów z nadciśnieniem i z prawidłową czynnością nerek, dawki terapeutyczne amlodypiny skutkowały zmniejszeniem nerkowego oporu naczyniowego i zwiększeniem współczynnika przesączania kłębuszkowego oraz efektywnego nerkowego przepływu osocza, bez zmiany frakcji przesączania lub występowania białkomoczu
en In hypertensive patients with normal renal function, therapeutic doses of amlodipine resulted in a decrease in renal vascular resistance and an increase in glomerular filtration rate and effective renal plasma flow, without change in filtration fraction or proteinuria
pl Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku często obserwuje się zmniejszenie przesączania kłębuszkowego, należy zwracać szczególną uwagę na ocenę czynności nerek przed rozpoczęciem i podczas podawania preparatu VISTIDE
en Since elderly individuals frequently have reduced glomerular function, particular attention should be paid to assessing renal function before and during administration of VISTIDE
pl Wystąpienie znaczących klinicznie interakcji, spowodowanych konkurowaniem o wydzielanie cewkowe w nerkach, jest mało prawdopodobne ze względu na znany margines bezpieczeństwa dla większości takich substancji, sposobu eliminacji aktywnego metabolitu (przesączanie kłębuszkowe i anionowe, wydzielanie kanalikowe) oraz pojemność tych dróg wydalania
en Clinically important drug interactions involving competition for renal tubular secretion are unlikely, due to the known safety margin for most of these substances, the elimination characteristics of the active metabolite (glomerular filtration and anionic tubular secretion) and the excretion capacity of these pathways
pl W obecnie trwającym badaniu oceniającym u biorców nerki bezpieczeństwo i skuteczność konwersji z inhibitorów kalcyneuryny na syrolimus (stężenie docelowe ‧ ng/ml) w leczeniu podtrzymującym, wstrzymano dalsze włączanie do badania podgrupy pacjentów (n=‧), u których początkowy współczynnik przesączania kłębuszkowego był mniejszy niż ‧ ml/min (patrz punkt
en In an ongoing study evaluating the safety and efficacy of conversion from calcineurin inhibitors to sirolimus (target levels of ‧ ng/mL) in maintenance renal transplant patients, enrollment was stopped in the subset of patients (n=‧) with a baseline glomerular filtration rate of less than ‧ mL/min (see section
pl U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (szybkość przesączania kłębuszkowego GFR w granicach ‧ ml/min) poddawanych PCI powinno się zmniejszyć szybkość wlewu do ‧, ‧ mg/kg masy ciała na godzinę
en Patients with moderate renal impairment (GFR ‧ml/min) undergoing PCI (whether being treated with bivalirudin for ACS or not) should receive a lower infusion rate of ‧ mg/kg/h
pl U pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobę
en In renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
pl Wielkość klirensu klofarabiny wydaje się być większa niż wielkość filtracji kłębuszkowej wskazująca filtrację i wydzielanie leku przez kanaliki nerkowe jako mechanizm eliminacji przez nerki
en Clofarabine clearance rates appear to be much higher than glomerular filtration rates suggesting filtration and tubular secretion as kidney elimination mechanisms
pl Klirens nerkowy zydowudyny określono na około ‧, ‧ l/h/kg, co wskazuje na znaczny udział w wydalaniu przez nerki przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowego
en Renal clearance of zidovudine is estimated to be ‧ l/h/kg, indicating glomerular filtration and active tubular secretion by the kidneys
pl Ze względu na wchodzący w skład leku hydrochlorotiazyd, stosowanie produktu Rasilez HCT jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧) (patrz punkt ‧. ‧ i
en Due to the hydrochlorothiazide component, Rasilez HCT is contraindicated for use in patients with severe renal impairment (glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min/‧ m‧) (see sections ‧ and
pl Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Enviage u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzie
en Renal impairment In clinical studies Enviage has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13556 zdań frazy kłębuszkowe zapalenie nerek.Znalezione w 9,632 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.