Tłumaczenia na język angielski:

  • glomerulonephritis   

Przykładowe zdania z "kłębuszkowe zapalenie nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obserwowane objawy obejmowały (w różnych kombinacjach): wysypkę, gorączkę, nudności i wymioty, dreszcze, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie aktywności aminotransferaz, a być może również pierwotną reakcję kompleksów immunologicznych, niewydolność oddechową i kłębuszkowe zapalenie nerekEvents included rash, fever, nausea and vomiting, chills, rigors, low blood pressure and elevated serum liver transaminases in various combinations, and possibly primary immune complex reaction, respiratory distress and glomerulonephritis
Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt częstoPotentially immunocomplex-mediated reactions Potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis have been reported uncommonly
W badaniach histologicznych stwierdzono w jednym przypadku błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek w przeszczepie allogenicznym nerki, a w innym pojedynczym przypadku zapalenie śródmiąższowe nerek, związane z nadwrażliwością na preparatHistology showed a membranous glomerulonephritis of the renal allograft in one case and hypersensitivity interstitial nephritis in the other
Klirens nerkowy zydowudyny określono na około ‧, ‧ l/h/kg, co wskazuje na znaczny udział w wydalaniu przez nerki przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowegoRenal clearance of zidovudine is estimated to be ‧ l/h/kg, indicating glomerular filtration and active tubular secretion by the kidneys
U pacjentów z nadciśnieniem i z prawidłową czynnością nerek, dawki terapeutyczne amlodypiny skutkowały zmniejszeniem nerkowego oporu naczyniowego i zwiększeniem współczynnika przesączania kłębuszkowego oraz efektywnego nerkowego przepływu osocza, bez zmiany frakcji przesączania lub występowania białkomoczuIn hypertensive patients with normal renal function, therapeutic doses of amlodipine resulted in a decrease in renal vascular resistance and an increase in glomerular filtration rate and effective renal plasma flow, without change in filtration fraction or proteinuria
Adefowir jest wydalany przez nerki poprzez połączenie procesów przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowegoAdefovir is excreted renally by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
U pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobęIn renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
Stosowanie w niewydolności nerek: u pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobęUse in renal impairment: in renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Enviage u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Enviage has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Emtrycytabina i tenofowir są głównie eliminowane przez nerki drogą przesączania kłębuszkowego i poprzez czynne wydzielanie kanalikoweEmtricitabine and tenofovir are primarily excreted by the kidneys by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
Główną drogą eliminacji cydofowiru było wydalanie przez nerki nie zmienionej postaci leku, zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i wydzielania kanalikowegoThe major route of elimination of cidofovir was by renal excretion of unchanged drug by a combination of glomerular filtration and tubular secretion
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Rasilez u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Rasilez has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Riprazo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Riprazo has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Wystąpienie znaczących klinicznie interakcji, spowodowanych konkurowaniem o wydzielanie cewkowe w nerkach, jest mało prawdopodobne ze względu na znany margines bezpieczeństwa dla większości takich substancji, sposobu eliminacji aktywnego metabolitu (przesączanie kłębuszkowe i anionowe, wydzielanie kanalikowe) oraz pojemność tych dróg wydalaniaClinically important drug interactions involving competition for renal tubular secretion are unlikely, due to the known safety margin for most of these substances, the elimination characteristics of the active metabolite (glomerular filtration and anionic tubular secretion) and the excretion capacity of these pathways
Klirens nerkowy zydowudyny szacuje się na ‧, ‧ l/h/kg, co wskazuje na eliminację leku poprzez przesączanie kłębuszkowe i aktywny transport kanalikowy w nerkachRenal clearance of zidovudine is estimated to be ‧ l/h/kg, indicating glomerular filtration and active tubular secretion by the kidneys
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Tekturna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Tekturna has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku często obserwuje się zmniejszenie przesączania kłębuszkowego, należy zwracać szczególną uwagę na ocenę czynności nerek przed rozpoczęciem i podczas podawania preparatu VISTIDESince elderly individuals frequently have reduced glomerular function, particular attention should be paid to assessing renal function before and during administration of VISTIDE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13556 zdań frazy kłębuszkowe zapalenie nerek.Znalezione w 10,796 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.