Tłumaczenia na język angielski:

  • george   
    [given name]

Did you mean: Jerzy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jerzy
; Prince George of Greece and Denmark; George

Przykładowe zdania z "jerzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady), José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Hélène Flautre, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Werner Langen, Jo Leinen, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Proinsias De Rossa, Cornelis Visser, Józef Pinior, Jerzy Buzek, Othmar Karas i Colm Burke
en The following spoke: Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group, Jana Bobošíková, Non-attached Member, Jean-Pierre Jouyet (President-in-Office of the Council), José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Hélène Flautre, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Werner Langen, Jo Leinen, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Proinsias De Rossa, Cornelis Visser, Józef Pinior, Jerzy Buzek, Othmar Karas and Colm Burke
pl Adam Jerzy Bielan w miejsce Michała Tomasza Kamińskiego
en Adam Jerzy Bielan to replace Michał Tomasz Kamiński
pl Arcybiskup Oscar Romero i ksiądz Jerzy Popiełuszko: współcześni męczennicy za wiarę i ojczyznę
en Archbishop Oscar Romero and Father Jerzy Popiełuszko: contemporary martyrs to the cause of faith and homeland
pl W obecności byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego: Emilia Colombo, Enrique Baróna Crespo, Egona A. Klepscha, Klausa Hänscha, José Maríi Gila-Roblesa Gila-Delgado, Nicole Fontaine, Pata Coksa i Hansa-Gerta Pötteringa Jerzy Buzek (przewodniczący Parlamentu Europejskiego) wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym przedstawił priorytety swojej kadencji na najbliższe dwa i pół roku
en In the presence of Emilio Colombo, Enrique Barón Crespo, Egon A. Klepsch, Klaus Hänsch, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Nicole Fontaine, Pat Cox and Hans-Gert Pöttering, former Presidents of the European Parliament, Jerzy Buzek (President of the European Parliament) gave his inaugural address, in which he presented the priorities of his term for the next two and a half years
pl Głos zabrali: Martine Roure, Nicholson of Winterbourne, Othmar Karas, Véronique De Keyser, Tunne Kelam, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos Coelho, Csaba Őry, Jan Peter Balkenende i Poul Nielson
en The following spoke: Martine Roure, Nicholson of Winterbourne, Othmar Karas, Véronique De Keyser, Tunne Kelam, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos Coelho, Csaba Őry, Jan Peter Balkenende and Poul Nielson
pl Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, i Carl Lang niezrzeszony
en The following spoke: Anna Záborská, on behalf of the PPE-DE Group, Ole Christensen, on behalf of the PSE Group, Jan Jerzy Kułakowski, on behalf of the ALDE Group, Sepp Kusstatscher, on behalf of the Verts/ALE Group, Ilda Figueiredo, on behalf of the GUE/NGL Group, Georgios Karatzaferis, on behalf of the IND/DEM Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, and Carl Lang, Non-attached Member
pl Spraw.: Jerzy BUZEK (A
en Report: Jerzy BUZEK (A
pl Król Jerzy, sir
en Louder) King George, sir
pl Jerzy, znasz tego człowieka?
en Jerzy, you know who that man is?- I don' t know
pl Za: Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
en For: Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
pl Jerzy Giedroyć i ukraińska strategia „Kultury”
en Jerzy Giedroyc and the Ukrainian strategy of „Culture”
pl Jerzy ZAJĄKAŁA (PL/UEN-EA), wójt gminy Łubianka
en Mr Jerzy Zająkała (PL/UEN-EA), Mayor of Łubianka
pl Przewodniczący PE, Jerzy Buzek, pod koniec października spotkał się z prezydentem Saakaszwilim, a na początku listopada na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, delegacji do spraw współpracy z Rosją i delegacji do spraw współpracy z krajami Kaukazu Południowego, posłowie do PE omówili sprawozdanie pani Tagliavini w sprawie sytuacji w Gruzji. Z kolei na posiedzeniu nadzwyczajnym w Sztrasburgu, w dniu 26 listopada członkowie delegacji do spraw Kaukazu Południowego spotkali się z gruzińskim ministrem, panem Giorgim Baramidzem.
en European Parliament President Jerzy Buzek met President Saakashvili at the end of October, while at the beginning of November, at a joint meeting of the Committee on Foreign Affairs, the delegation for cooperation with Russia and the delegation for cooperation with the South Caucasus countries, Members of the European Parliament discussed the Tagliavini Report on the situation in Georgia and at its extraordinary meeting in Strasbourg on 26 November, Members of the delegation for the South Caucasus met Georgian Government minister, Giorgi Baramidze.
pl Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Barbara Weiler w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Sepp Kusstatscher, Marcin Libicki, Zita Pleštinská, Phillip Whitehead, Toine Manders, Othmar Karas, Mia De Vits i Charlie McCreevy
en The following spoke: Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Barbara Weiler, on behalf of the PSE Group, Alexander Lambsdorff, on behalf of the ALDE Group, Heide Rühle, on behalf of the Verts/ALE Group, Adam Jerzy Bielan, on behalf of the UEN Group, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Sepp Kusstatscher, Marcin Libicki, Zita Pleštinská, Phillip Whitehead, Toine Manders, Othmar Karas, Mia De Vits and Charlie McCreevy
pl Głos zabrali: Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis, w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, Jacky Hénin, w imieniu grupy GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Bogusław Liberadzki, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Ilda Figueiredo
en The following spoke: Jerzy Buzek, on behalf of the PPE-DE Group, Silvia-Adriana Ţicău, on behalf of the PSE Group, Jorgo Chatzimarkakis, on behalf of the ALDE Group, Mieczysław Edmund Janowski, on behalf of the UEN Group, Jacky Hénin, on behalf of the GUE/NGL Group, Lambert van Nistelrooij, Bogusław Liberadzki, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk and Ilda Figueiredo
pl Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Marek Siwiec w imieniu grupy PSE, István Szent- Iványi w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Grażyna Staniszewska, Gintaras Didžiokas, Milan Horáček, Jerzy Buzek, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Guntars Krasts, Michael Gahler, Adrian Severin, Adina- Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Bogdan Klich, Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marianne Mikko i Anna Ibrisagic
en The following spoke: Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group, Marek Siwiec, on behalf of the PSE Group, István Szent-Iványi, on behalf of the ALDE Group, Adam Bielan, on behalf of the UEN Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Jiří Maštálka, on behalf of the GUE/NGL Group, Bastiaan Belder, on behalf of the IND/DEM Group, Jana Bobošíková, Non-attached Member, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Grażyna Staniszewska, Gintaras Didžiokas, Milan Horáček, Jerzy Buzek, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Guntars Krasts, Michael Gahler, Adrian Severin, Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Bogdan Klich, Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marianne Mikko and Anna Ibrisagic
pl Zatem Jerzy Buzek uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów.
en Jerzy Buzek has therefore received the absolute majority of the votes cast.
pl Jerzy Bielecki został zesłany do Auschwitz, bo naziści podejrzewali, że jest członkiem polskiego ruchu oporu
en Jerzy Bielecki was imprisoned in Auschwitz because the Nazis suspected he was in the Polish resistance
pl PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
en IN THE CHAIR: Jerzy BUZEK
pl Głos zabrali: Gunnar Hökmark, Józef Pinior, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Jerzy Buzek, Andreas Schwab, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki i José Manuel Barroso
en The following spoke: Gunnar Hökmark, Józef Pinior, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Jerzy Buzek, Andreas Schwab, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki and José Manuel Barroso
pl Za: Pierre Pribetich, Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
en For: Pierre Pribetich, Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
pl Przed czym oni uciekają?... to było komiczne, Jerzy
en What are they running away from?... that' s hilarious, Jim
pl Głos zabrali: Béatrice Patrie w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (Przewodniczący poprosił posłów z nowych państw członkowskich mających zwyczaj czytania wystąpień podczas sesji plenarnej, aby mówili wolniej celem ułatwienia pracy tłumaczy ustnych) Bogusław Sonik, w sprawie wystąpienia Przewodniczącego oraz Markos Kyprianou (członek Komisji
en The following spoke: Béatrice Patrie, on behalf of the PSE Group, Cecilia Malmström, on behalf of the ALDE Group, Gerard Batten, on behalf of the IND/DEM Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Andreas Mölzer, Non-attached Member, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (the President asked those Members from the new Member States who usually read out their speeches in the Chamber to speak more slowly in order to make things easier for the interpreters), Bogusław Sonik, on the President's remarks, and Markos Kyprianou (Member of the Commission
pl Jak król Jerzy mi dziękuje?
en And how did King George reward me?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 234 zdań frazy jerzy.Znalezione w 0,234 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.