Tłumaczenia na język angielski:

  • george   
    [given name]

Did you mean: Jerzy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jerzy
; Prince George of Greece and Denmark; George

Przykładowe zdania z "jerzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
en IN THE CHAIR: Jerzy BUZEK
pl Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski pionierami polsko - ukraińskiego zbliżenia
en Jerzy Giedroyc and Juliusz Mieroszewski as pioneers of Polish - Ukrainian rapprochement
pl Jerzy Bielecki został zesłany do Auschwitz, bo naziści podejrzewali, że jest członkiem polskiego ruchu oporu
en Jerzy Bielecki was imprisoned in Auschwitz because the Nazis suspected he was in the Polish resistance
pl Również Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz były szef Komisji Europejskiej Jacques Delors zasugerowali pomoc finansową przy rozbudowie infrastruktury, jako że zmodernizowana i rozszerzona sieć energetyczna stanowi podstawę budowania spójnej polityki energetycznej.
en The President of the European Parliament, Jerzy Buzek, and the former head of the European Commission, Jacques Delors, have also suggested making financial assistance available for development of infrastructure, because a modernised and extended energy network is a fundamental requirement for building a consistent energy policy.
pl Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE-DE, Willi Piecyk w imieniu grupy PSE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Adam Jerzy Bielan, Nicolas Schmit i Jacques Barrot
en The following spoke: Luis de Grandes Pascual, on behalf of the PPE-DE Group, Willi Piecyk, on behalf of the PSE Group, Michael Cramer, on behalf of the Verts/ALE Group, Seán Ó Neachtain, on behalf of the UEN Group, Stanisław Jałowiecki, Inés Ayala Sender, Adam Jerzy Bielan, Nicolas Schmit and Jacques Barrot
pl Jerzy, znasz tego człowieka?
en Jerzy, you know who that man is?- I don' t know
pl Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler i Neelie Kroes
en The following spoke: Klaus-Heiner Lehne, on behalf of the PPE-DE Group, Ieke van den Burg, on behalf of the PSE Group, Vittorio Prodi, on behalf of the ALDE Group, Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group, Roberto Musacchio, on behalf of the GUE/NGL Group, Adam Jerzy Bielan, on behalf of the UEN Group, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler and Neelie Kroes
pl Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska i Jan Jerzy Kułakowski, w imieniu grup PPE-DE, PSE, ALDE i UEN, (B
en Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska and Jan Jerzy Kułakowski, on behalf of the PPE-DE, PSE, ALDE and UEN Groups, on the ‧th Anniversary of Solidarity and its message for Europe (B
pl Głos zabrali: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber i Valdis Dombrovskis
en The following spoke: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber and Valdis Dombrovskis
pl W celu przedstawienia swoich kandydatur głos zabrali: Eva-Britt Svensson i Jerzy Buzek
en Eva-Britt Svensson and Jerzy Buzek spoke to present their nominations
pl Jerzy Bajik (‧ podpisy) (nr
en Jerzy Bajik (‧ signatures
pl Głos zabrali: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec
en The following spoke: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská and Miloš Koterec
pl Głos zabrali: Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli, w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi, w imieniu grupy ALDE, Bogdan Pęk, w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE, Umberto Guidoni, w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland, w imieniu grupy IND/DEM, Roger Helmer, niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Riitta Myller, Lena Ek, Leopold Józef Rutowicz, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Graham Booth, Jana Bobošíková, Agnes Schierhuber, Silvia-Adriana Ţicău, Anne Laperrouze, Dimitrios Papadimoulis, Kathy Sinnott i Koenraad Dillen
en The following spoke: Jerzy Buzek, on behalf of the PPE-DE Group, Katerina Batzeli, on behalf of the PSE Group, Vittorio Prodi, on behalf of the ALDE Group, Bogdan Pęk, on behalf of the UEN Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Umberto Guidoni, on behalf of the GUE/NGL Group, Johannes Blokland, on behalf of the IND/DEM Group, Roger Helmer, Non-attached Member, Marian-Jean Marinescu, Riitta Myller, Lena Ek, Leopold Józef Rutowicz, Marie Anne Isler Béguin, Roberto Musacchio, Graham Booth, Jana Bobošíková, Agnes Schierhuber, Silvia-Adriana Ţicău, Anne Laperrouze, Dimitrios Papadimoulis, Kathy Sinnott and Koenraad Dillen
pl Jerzy Szczygieł - pisarz niedoceniony i zapomniany
en Jerzy Szczygieł - writer underestimated and forgotten
pl Sprawozdanie Jerzy Buzek- A‧-‧/‧: Leopold Józef Rutowicz i Czesław Adam Siekierski
en Report: Jerzy Buzek- A‧-‧/‧: Leopold Józef Rutowicz and Czesław Adam Siekierski
pl Jerzy Turowicz - człowiek dialogu.
en Jerzy Turowicz - the man of the dialogue.
pl Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla i Robert Goebbels, który wyraził żal, iż Rada nie przedstawiła swojej opinii podczas debaty
en The following spoke: Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Evelyne Gebhardt, on behalf of the PSE Group, Toine Manders, on behalf of the ALDE Group, Pierre Jonckheer, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Adam Jerzy Bielan, on behalf of the UEN Group, Fernand Le Rachinel, Non-attached Member, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla and Robert Goebbels, who would have liked the Council to give its opinion during the debate
pl Za: Graham Booth, Jerzy Buzek
en For: Graham Booth, Jerzy Buzek
pl Głos zabrali: Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca, w imieniu grupy PSE, Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, Giusto Catania, w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott, w imieniu grupy IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Mieczysław Edmund Janowski, Bogusław Sonik, Jerzy Buzek, Danuta Hübner (członkini Komisji) i Paulo Casaca, w celu uściślenia swojego przemówienia
en The following spoke: Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, Paulo Casaca, on behalf of the PSE Group, Marcin Libicki, on behalf of the UEN Group, Giusto Catania, on behalf of the GUE/NGL Group, Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Mieczysław Edmund Janowski, Bogusław Sonik, Jerzy Buzek, Danuta Hübner (Member of the Commission) and Paulo Casaca, to clarify what he had said in his speech
pl Głos zabrali: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa i Jerzy Buzek
en The following spoke: Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa and Jerzy Buzek
pl Obrazy brytyjskiej rodziny królewskiej w filmach: Król Jerzy VI jako ojciec i maż w Bertie and Elizabeth i The King’s Speech.
en The film representations of the British Royal Family: George VI as a father and husband in Bertie & Elizabeth and The King's Speech.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 234 zdań frazy jerzy.Znalezione w 0,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.