Tłumaczenia na język angielski:

  • horse-riding   
  • horsemanship   
    (noun   )
  • riding       
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "jazda konna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To była pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzieliłem
en That was the first and last time I gave him a riding lesson
pl Miałeś lekcje jazdy konnej?
en You had riding lessons?
pl Próbowałem jazdy konnej.
en I experienced horse riding.
pl Przez ‧ lat, twoja i moja rodzina naleźała... do Szyku Jazdy Konnej i Partii Patrycjuszy
en For ‧ years, your family and mine have been members... ofthe Equestrian Order and the Patrician Party
pl Gdyby mój ojciec był gorylem, to zamiast pisania uczylibyśmy się jazdy konnej
en lf my father were a gorilla, we' d all be learning riding instead ofwriting
pl To byla pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzielilem
en That was the first and last time I gave him a riding lesson
pl Wpływy obejmują także opłaty za wynajem pobierane od turystów (pola kempingowe, domki, jazda konna, polowania, wędkarstwo itp
en They include rent from tourists (camping sites, cottages, riding facilities, hunting, fishing, etc
pl Nomenklaturę scaloną stanowiącą załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że rękawiczki do jazdy konnej, takie jak te będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, składające się z materiału włókienniczego szorstkowanego i pokrytego warstwą z tworzywa sztucznego po jednej stronie, gdzie warstwa podłoża z dzianiny tekstylnej jest szorstkowana po jednej stronie i następnie szorstkowana powierzchnia jest w całości powlekana pianką z poliuretanu, która spełnia zasadniczą funkcję w celu używania rękawiczek jako rękawiczek do jazdy konnej, powinny być zaklasyfikowane do podpozycji ‧ tej nomenklatury
en The Combined Nomenclature constituting Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧, must be interpreted as meaning that riding gloves, such as those at issue in the main proceedings, made up of fabric raised on one side and covered with a layer of plastic, where the support fabric is raised on one side and the raised side is then completely covered with a layer of polyurethane foam, which has an essential function in use of the gloves as riding gloves, must be classified under subheading ‧ of the Combined Nomenclature
pl Masz ochotę na jazdę konną?
en I thought you might like to go riding
pl praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy na roli w gospodarstwie (w tym przypadku, dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (patrz pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwo
en work concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
pl praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy w gospodarstwie (w tym przypadku dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (zob. pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwo
en work concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
pl UwieIbiała jazdę konną
en She had a passion for riding
pl Carolina, kochanie, babcia zepsuła mi jazdę konną
en Grandma broke my riding crop
pl wpływ zajęć rekreacyjnej jazdy konnej na kształtowanie postaw i zachowań socjalizacyjnych młodzieży szkolnej
en influence of classes of the recreational horse riding on the forming of attitudes and socialization behaviourus of secondary school children
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof- Niemcy)- Centro Equestre da Leziria Grande Lda przeciwko Bundesamt für Finanzen (Swoboda świadczenia usług- Przepisy podatkowe- Podatek dochodowy od osób prawnych- Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim- Uwzględnienie wydatków poniesionych na wykonywanie działalności- Przesłanki- Bezpośredni związek gospodarczy z dochodami osiągniętymi w państwie, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)- Centro Equestre da Lezíria Grande Lda v Bundesamt für Finanzen (Freedom to provide services- Tax legislation- Corporation tax- Equestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State- Deduction of operating expenses- Conditions- Direct economic connection to income received in the State in which the activity is pursued
pl Gdzie nauczyłeś się jazdy konnej?
en Where did you learn to ride?
pl I nikt im nie dorówna, jeśli chodzi o jazdę konną
en There ain' t a man alive can match them on a horse
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München- Niemcy)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt München (Wspólna Taryfa Celna- Pozycje taryfowe- Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej- Pozycja ‧- Pozycja
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht München- Germany)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG v Hauptzollamt München (Common Customs Tariff- Tariff headings- Combined nomenclature classification of riding gloves- Heading ‧- Heading
pl Wkrôtce jazdę konną i strzelanie będzie można zobaczyć tylko u mnie
en Soon, the only way to see riding and shooting will be in a Wild West show
pl Koncepcja teleportare transwarp tak jak próbuje trafić a punktor innym mniejszych kiedy są oczy i jazdy konnej
en The concept of teleportare transwarp' s like trying to hit a bullet with another smaller when you are blindfolded and ride a horse
pl Lekcje jazdy konnej zaczynają się jutro
en Your riding lessons start tomorrow
pl Uwielbia jazdę konną, szybowanie i ostre sery
en Her turn- ons include horseback riding, skydiving and strong cheese
pl Chciałbym spróbować jazdy konnej.
en I want to ride a horse.
pl Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej
en Combined nomenclature classification of riding gloves
pl Wracamy do jazdy konnej
en Now we go back to riding horses!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4798 zdań frazy jazda konna.Znalezione w 1,985 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.