Tłumaczenia na język angielski:

  • horse-riding   
  • horsemanship   
    (noun   )
  • riding       
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "jazda konna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nomenklaturę scaloną stanowiącą załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że rękawiczki do jazdy konnej, takie jak te będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, składające się z materiału włókienniczego szorstkowanego i pokrytego warstwą z tworzywa sztucznego po jednej stronie, gdzie warstwa podłoża z dzianiny tekstylnej jest szorstkowana po jednej stronie i następnie szorstkowana powierzchnia jest w całości powlekana pianką z poliuretanu, która spełnia zasadniczą funkcję w celu używania rękawiczek jako rękawiczek do jazdy konnej, powinny być zaklasyfikowane do podpozycji ‧ tej nomenklaturyThe Combined Nomenclature constituting Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧, must be interpreted as meaning that riding gloves, such as those at issue in the main proceedings, made up of fabric raised on one side and covered with a layer of plastic, where the support fabric is raised on one side and the raised side is then completely covered with a layer of polyurethane foam, which has an essential function in use of the gloves as riding gloves, must be classified under subheading ‧ of the Combined Nomenclature
Carolina, kochanie, babcia zepsuła mi jazdę konnąGrandma broke my riding crop
Wpływy obejmują także opłaty za wynajem pobierane od turystów (pola kempingowe, domki, jazda konna, polowania, wędkarstwo itpThey include rent from tourists (camping sites, cottages, riding facilities, hunting, fishing, etc
praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy w gospodarstwie (w tym przypadku dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (zob. pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwowork concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
Przez ‧ lat, twoja i moja rodzina naleźała... do Szyku Jazdy Konnej i Partii PatrycjuszyFor ‧ years, your family and mine have been members... ofthe Equestrian Order and the Patrician Party
Gdzie nauczyłeś się jazdy konnej?Where did you learn to ride?
Gdyby mój ojciec był gorylem, to zamiast pisania uczylibyśmy się jazdy konnejlf my father were a gorilla, we' d all be learning riding instead ofwriting
Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnejCombined nomenclature classification of riding gloves
Gdzie nauczyłeś się tego wszystkiego: jazdy konnej, strzelania?Where' d you learn all that riding, shooting, scavenging?
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München- Niemcy)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt München (Wspólna Taryfa Celna- Pozycje taryfowe- Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej- Pozycja ‧- PozycjaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht München- Germany)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG v Hauptzollamt München (Common Customs Tariff- Tariff headings- Combined nomenclature classification of riding gloves- Heading ‧- Heading
Koncepcja teleportare transwarp tak jak próbuje trafić a punktor innym mniejszych kiedy są oczy i jazdy konnejThe concept of teleportare transwarp' s like trying to hit a bullet with another smaller when you are blindfolded and ride a horse
Miałeś lekcje jazdy konnej?You had riding lessons?
Wkrôtce jazdę konną i strzelanie będzie można zobaczyć tylko u mnieSoon, the only way to see riding and shooting will be in a Wild West show
Chciałbym spróbować jazdy konnej.I want to ride a horse.
praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy na roli w gospodarstwie (w tym przypadku, dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (patrz pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwowork concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
Uwielbia jazdę konną, szybowanie i ostre seryHer turn- ons include horseback riding, skydiving and strong cheese
To byla pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzielilemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
Piękna noc na jazdę konnąIt' s a perfect night for horseback riding
Wracamy do jazdy konnejNow we go back to riding horses!
Próbowałem jazdy konnej.I experienced horse riding.
I nikt im nie dorówna, jeśli chodzi o jazdę konnąThere ain' t a man alive can match them on a horse
To była pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzieliłemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskimEquestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State
Masz ochotę na jazdę konną?I thought you might like to go riding
Lekcje jazdy konnej zaczynają się jutroYour riding lessons start tomorrow
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4798 zdań frazy jazda konna.Znalezione w 2,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.