Tłumaczenia na język angielski:

 • riding       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • equitation   
  (Noun  ) (noun   )
 • horse-riding   
 • horseback riding   
  (Noun  )
 • horsemanship   
  (noun   )

Przykładowe zdania z "jazda konna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wkrôtce jazdę konną i strzelanie będzie można zobaczyć tylko u mnie
en Soon, the only way to see riding and shooting will be in a Wild West show
pl Gdzie nauczyłeś się jazdy konnej?
en Where did you learn to ride?
pl Miałeś lekcje jazdy konnej?
en You had riding lessons?
pl Carolina, kochanie, babcia zepsuła mi jazdę konną
en Grandma broke my riding crop
pl Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej
en Combined nomenclature classification of riding gloves
pl To byla pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzielilem
en That was the first and last time I gave him a riding lesson
pl Chciałbym spróbować jazdy konnej.
en I want to ride a horse.
pl wpływ zajęć rekreacyjnej jazdy konnej na kształtowanie postaw i zachowań socjalizacyjnych młodzieży szkolnej
en influence of classes of the recreational horse riding on the forming of attitudes and socialization behaviourus of secondary school children
pl Gdyby mój ojciec był gorylem, to zamiast pisania uczylibyśmy się jazdy konnej
en lf my father were a gorilla, we' d all be learning riding instead ofwriting
pl Wpływy obejmują także opłaty za wynajem pobierane od turystów (pola kempingowe, domki, jazda konna, polowania, wędkarstwo itp
en They include rent from tourists (camping sites, cottages, riding facilities, hunting, fishing, etc
pl Uwielbia jazdę konną, szybowanie i ostre sery
en Her turn- ons include horseback riding, skydiving and strong cheese
pl Być może wreszcie - wraz z przyjęciem przedmiotowego sprawozdania - będziemy mogli uczynić zadość dwukrotnemu wnioskodawcy, mojemu wyborcy Peterowi Downesowi, którego syn odniósł śmiertelne obrażenia głowy wskutek wypadku podczas jazdy konnej i który od tego czasu prowadził niestrudzenie kampanię na rzecz poprawy norm bezpieczeństwa.
en Perhaps at last, with the adoption of this report, we can deliver a result for two-time petitioner, my constituent Peter Downes, whose son suffered fatal head injuries in a horse riding accident and has campaigned tirelessly ever since for an improvement in safety standards.
pl Lekcje jazdy konnej zaczynają się jutro
en Your riding lessons start tomorrow
pl I nikt im nie dorówna, jeśli chodzi o jazdę konną
en There ain' t a man alive can match them on a horse
pl To była pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzieliłem
en That was the first and last time I gave him a riding lesson
pl Koncepcja teleportare transwarp tak jak próbuje trafić a punktor innym mniejszych kiedy są oczy i jazdy konnej
en The concept of teleportare transwarp' s like trying to hit a bullet with another smaller when you are blindfolded and ride a horse
pl praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy na roli w gospodarstwie (w tym przypadku, dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (patrz pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwo
en work concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
pl Piękna noc na jazdę konną
en It' s a perfect night for horseback riding
pl praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy w gospodarstwie (w tym przypadku dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (zob. pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwo
en work concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
pl Przez ‧ lat, twoja i moja rodzina naleźała... do Szyku Jazdy Konnej i Partii Patrycjuszy
en For ‧ years, your family and mine have been members... ofthe Equestrian Order and the Patrician Party
pl Gdzie nauczyłeś się tego wszystkiego: jazdy konnej, strzelania?
en Where' d you learn all that riding, shooting, scavenging?
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof- Niemcy)- Centro Equestre da Leziria Grande Lda przeciwko Bundesamt für Finanzen (Swoboda świadczenia usług- Przepisy podatkowe- Podatek dochodowy od osób prawnych- Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim- Uwzględnienie wydatków poniesionych na wykonywanie działalności- Przesłanki- Bezpośredni związek gospodarczy z dochodami osiągniętymi w państwie, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)- Centro Equestre da Lezíria Grande Lda v Bundesamt für Finanzen (Freedom to provide services- Tax legislation- Corporation tax- Equestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State- Deduction of operating expenses- Conditions- Direct economic connection to income received in the State in which the activity is pursued
pl UwieIbiała jazdę konną
en She had a passion for riding
pl Masz ochotę na jazdę konną?
en I thought you might like to go riding
pl Wracamy do jazdy konnej
en Now we go back to riding horses!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4798 zdań frazy jazda konna.Znalezione w 1,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.