wymowa: IPA: ˈjasṭʃɔ̃mp /ˈjast.ʂɔmp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hawk       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  advocate of aggressive politics
   
  predatory bird
   
  ornit. ornitologia rodzaj ptaka drapieżnego;
   
  ornit. ornitologia duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych;
   
  predatory bird
 • goshawk   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  bird of prey
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
   
  bird of prey
 • Northern goshawk   
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
 • hawks   
   
  common name for animals
 • falcon       
  (noun   )
 • kite   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hawk

Picture dictionary

Northern goshawk, goshawk
Northern goshawk, goshawk
hawk
hawk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

jastrzębi
hawkish
sztuczny jastrząb
artificial hawks; scarecrows

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jastrząb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Swym wrogom znany jako..... Jastrząb!
en Known to my enemies as...... the Hawk!
pl Cały czas rozmawialiśmy o noszeniu stroju Czerwonych Jastrzębi
en You talked about wearing a Redhawks uniform
pl Jastrzębie księżycowe żywią się nimi
en Pyrithian Moon Hawks eat these bats
pl Językowo-kulturowe zróżnicowanie nazw ulic Jastrzębia Zdroju
en Linguistic and cultural diversity of the city streets of Jastrzębie-Zdrój
pl Z takimi jastrzębiami?
en With hawks like this?
pl Powiedz mu, źe jestem myszą, kryjącą się przed jastrzębiami... w domu kruka
en You tell him...... l' m a mouse...... hiding from the hawks...... in the house of a raven
pl Jastrząb krąży nad wsią!Juź kilka dni!
en A big hawk is flying over the village!
pl Czuwaj jak jastrząb, bądź cierpliwy jak bóbr... odważny jak puma, żeby tego dobrze się nauczył
en Watch like the hawk, be patient as the beaver... brave as puma, that he may learn well
pl To jastrząb?
en Is it going to attack?
pl Zobaczymy cię w stroju Czerwonych Jastrzębi w przyszłym roku?
en We' re going to see you in Redhawk uniforms?
pl Wiesz co oznacza jastrząb?
en BRETT:You know what that hawk means?
pl Tutaj Pani Nocny Jastrząb rozmawia z Londynem
en This is Mrs Nighthawk calling London
pl Przekazanie rosyjskiej marynarce najnowszej technologii NATO oznacza wzięcie odpowiedzialności za zachęcanie kremlowskich jastrzębi do realizacji ich planów działań wojskowych z września ubiegłego roku.
en Providing the Russian navy with the newest NATO technology means taking responsibility for encouraging Kremlin hawks to implement their military exercise plans from last September.
pl Czarny Jastrząb do Kardynała
en Black Hawk to Cardinal
pl Dzisiaj, sprawa rozgrywa się w sądzie izraelskim, lecz czy jastrzębie wojny w każdym z obozów zaakceptują ten rozejm Boży, jakiego domagają się obydwie strony bez dostarczenia sobie nawzajem zasobów?
en Today, the ball is in the Israeli court, but will the hawks in each camp accept this truce of God that the two sides demand without providing themselves with the resources?
pl Zbyt wiele jastrzębi przy niej!
en Too many hawks around here!
pl Wizerunek dziecka wpisany w leksykę polszczyzny wiejskiej wsi Jastrzębia
en Image of the child written into Polish lexis of the Jastrzębia
pl W tym przypadku USA ma pewną swobodę manewru przy wyborze strategii. Jeśli jednak prezydent Obama będzie słuchał jastrzębi, ryzykuje, że będzie to następny Wietnam.
en There, US strategy has freedom of manoeuvre, but if President Obama listens to his hawks, he risks another Vietnam.
pl Władze będą przyglądać się wyścigowi jak jastrzębie
en The authorities will be watching that race like hawks
pl Wydaje mi się że mamy jastrzębie podobne do tego
en I think we have hawks to equal that one
pl Gmina Jastrzębie w latach 1945-1975
en Municipality Jastrzębie in the years 1945-1975.
pl Uwielbiam obserwować jastrzębie kołujące nad śmietnikiem
en B. J., oh, no!No, no! [ Moaning ]
pl Gdy tylko zostałem poinformowany o tym incydencie pozwoliłem sobie wezwać tu wszystkich Jastrzębi Morskich będących teraz w porcie
en As soon as I was informed of the incident...I took the liberty of summoning here all the Sea Hawks now in port
pl Takie jastrzębie to my też mamy
en I think we have hawks to equal that one
pl Walory turystyczne oraz perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na odcinku Białogóra-Jastrzębia Góra.
en Tourism values and prospects for the development of tourism and recreation in the Baltic Sea coast the section between Białogóra and Jastrzębia Góra.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy jastrząb.Znalezione w 0,266 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.