wymowa: IPA: jãˈmajka

Tłumaczenia na język angielski:

  • jamaica   
     
    geographic terms (country level)

Pozostałe znaczenia:

 
rodzaj rumu

Did you mean: Jamajka

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jamajka
; Jamaican; Jamaica

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jamajka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Peter Maertens (Komisja Europejska), Errol Humphrey (Barbados), Valdis Dombrovskis, Marisa Dalrymple-Philibert (Jamajka), Alain Hutchinson, Mohamed Ali (Etiopia), Ratu Tui Cavuilati (Fidżi), Fiona Hall, J. Sithole (RPA), Bernadette Lahai (Sierra Leone), Gabriele Zimmer, Netty Baldeh (Gambia), Cellou Dalein Diallo (Gwinea), Olle Schmidt, Kumaree Rajeshree Deerpalsing (Mauritius), Maria Martens, Imbarcouane Assarid (Mali), Josep Borrell Fontelles, Waven William (Seszele), Garang Deng Dekuek (Sudan), Horst Schnellhardt, Hashimu Abdullahi (Nigeria), i Idrissa Seck (Senegal
en Speakers: Maertens (European Commission), Humphrey (Barbados), Dombrovskis, Dalrymple-Philibert (Jamaica), Hutchinson, Ali (Ethiopia), Cavuilati (Fiji), Hall, Sithole (South Africa), Lahai (Sierra Leone), Zimmer, Baldeh (Gambia), Diallo (Guinea), Schmidt, Deerpalsing (Mauritius), Martens, Assarid (Mali), Borrell Fontelles, William (Seychelles), Dekuek (Sudan), Schnellhardt, Absullahi (Nigeria), and Seck (Senegal
pl Pytanie nr ‧ zadane przez panią Hay Webster (Jamajka) w sprawie reformy reżimu cukrowego UE
en Question ‧ by Hay Webster (Jamaica) on reform of the EU sugar regime
pl Tytuł świadectwa zdrowia przedstawiony w załączniku ‧ (D) otrzymu je brzmienie: „ŚWIADECTWO ZDROWIA dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni z Barbados, Bermudów, Boliwii, Kuby, Jamajki, oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz zwierząt z rodziny koniowatych hodowlanych i użytkowych z Argentyny, Brazylii, Chile, Meksyku, Paragwaju, Urugwaju.”
en The title of the health certificate set out in Annex II(D) is replaced by the following
pl Kto jest najlepszym kierowcą wózków na Jamajce?
en Who is the best pushcart driver in all o ' Jamaica?
pl Popłyniemy wokół przylądka Horn, zabierzemy sadzonki i popłyniemy wokół Przylądka Dobrej Nadziei, na Jamajkę... i do Anglii
en Now look, we' il go around Cape Horn to Tahiti.We' il pick up the breadfruit then continue on through the Endeavour Straits around the Cape of Good Hope to Jamaica. And then back to England
pl Umawiającymi się Stronami niniejszej Umowy są Antigua i Barbuda, Wspólnota Bahamów, Barbados, Belize, Wspólnota Dominiki, Republika Dominikańska, Grenada, Kooperacyjna Republika Gujany, Republika Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Republika Surinamu oraz Republika Trynidadu i Tobago, zwane w niniejszej Umowie państwami CARIFORUM, z jednej strony, oraz Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie albo Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie, w ich właściwych obszarach kompetencji określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zwane w niniejszej Umowie Stroną WE, z drugiej strony
en Contracting Parties of this Agreement are Antigua and Barbuda, the Commonwealth of The Bahamas, Barbados, Belize, the Commonwealth of Dominica, the Dominican Republic, Grenada, the Republic of Guyana, the Republic of Haiti, Jamaica, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, the Republic of Suriname, and the Republic of Trinidad and Tobago, herein referred to as the CARIFORUM States, on the one part, and the European Community or its Member States or the European Community and its Member States, within their respective areas of competence as derived from the Treaty establishing the European Community, herein referred to as the EC Party, on the other part
pl Ekspert Komisji przeprowadził wizytację kontrolną na Jamajce w celu sprawdzenia warunków, w jakich ślimaki morskie są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty
en A Commission expert has conducted an inspection visit to Jamaica to verify the conditions under which the marine gastropods are produced, stored and dispatched to the Community
pl Ja wracam na Jamajkę
en Me, I' m going back to, uh, Jamaica
pl Budownictwo okrętowe- pomoc rozwojowa dla Jamajki
en Shipbuilding- Development aid to Jamaica
pl Nowy skład prezydium przedstawia się następująco; Gabon (Współprzewodniczący), Benin, Kamerun, Ghana, Gwinea Równikowa, Jamajka, Kenia, Niue, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona, Seszele, Swaziland oraz Zambia
en The new membership of the Bureau was as follows: Gabon (Co-President), Benin, Cameroon, Equatorial Guinea, Ghana, Jamaica, Kenya, Niue, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Solomon Islands, Swaziland and Zambia
pl między tekstami odnoszącymi się do JAMAJKI i MAKAU dodaje się tekst w brzmieniu
en Between the texts related to JAMAICA and MACAU, the following text is inserted
pl Następujące osoby zabrały głos: Wieland, Weldegiorgis (Erytrea), Mitchell, Metsing (Lesoto), Ribeiro e Castro, Coye (Jamajka), van den Berg, Kamuntu (Uganda), Schlyter, Obiang Ndong (Gabon), Sjöstedt, Ouaïdoung (Czad), Dinyando (Namibia), Akpovi (Benin) i Manservisi (Komisja Europejska
en The following spoke: Wieland, Weldegiorgis (Eritrea), Mitchell, Metsing (Lesotho), Ribeiro e Castro, Coye (Jamaica), van den Berg, Kamuntu (Uganda), Schlyter, Obiang Ndong (Gabon), Sjöstedt, Ouaïdoung (Chad), Dinyando (Namibia), Akpovi (Benin) and Manservisi (European Commission
pl Przepraszam, czy to droga do gospody Jamajka?
en Is Jamaica Inn on this road?
pl Niniejszym, w imieniu Wspólnoty, zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, a z jednej strony, Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Surinamu, Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe oraz, z drugiej strony, Republiką Indii w sprawie dostawy surowego cukru trzcinowego do rafinacji
en The Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Community and, on the one hand, Barbados, Belize, the Republic of Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d
pl William’ ie Shaw, jesteś winny...... piractwa w prowincji Jamajka
en William Shaw, you' ve been found guilty... of piracy in the province of Jamaica
pl Dlatego do części I Załącznika należy dodać Jamajkę i Republikę Czeską
en Jamaica and the Czech Republic should therefore be added to part I of the Annex
pl Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Peya Mushelenga (Namibia), Waven William (Seszele), Imbarcouane Assarid (Mali), Alain Hutchinson, Christopher Lutundula (Demokratyczna Republika Konga), Omar Abdi Said (Dżibuti), Johan Van Hecke, Cellou Dalein Diallo (Gwinea), Marie Anne Isler Béguin, Marthe Amon-Ago (Wybrzeże Kości Słoniowej), Gabriele Zimmer, Musa Hussein Naib (Erytrea), Louis Straker (Saint Vincent i Grenadyny), Rolf Berend, Atim Ogwal (Uganda), Teshome Toga (Etiopia), Ana Maria Gomes, Garang Deng Dekuek (Sudan), Marisa Dalrymple-Philibert (Jamajka), Shaw Kgathi (Botswana) i Margaret Kamar (Kenia
en Speakers: Dombrovskis, Mushelenga (Namibia), William (Seychelles), Assarid (Mali), Hutchinson, Lutundula (Democratic Republic of the Congo), Said (Djibouti), Van Hecke, Diallo (Guinea), Isler Béguin, Amon-Ago (Côte d'Ivoire), Zimmer, Naib (Eritrea), Straker (St Vincent and the Grenadines), Berend, Ogwal (Uganda), Toga (Ethiopia), Gomes, Dekuek (Sudan), Dalrymple-Philibert (Jamaica), Kgathi (Botswana) and Kamar (Kenya
pl Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionych do powiadomienia rządów Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe o wypowiedzeniu tego protokołu
en The President of the Council is hereby authorised to designate the person(s) empowered to notify the Governments of Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Côte d'Ivoire, the Republic of the Fiji Islands, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Federation of Saint Kitts and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe of the denunciation of the said Protocol
pl Głos zabrali: Heidemarie Wieczorek-Zeul (Rada UE), Mohlabi Kenneth Tsekoa (Rada AKP), Peter Thompson (Komisja Europejska), Nita Deerpalsing (Mauritius), Valdis Dombrovskis, Louise Claude Nyassa (Kamerun), Frithjof Schmidt, Boyce Sebetela (Botswana), Josep Borrell Fontelles, Maria Martens, p. William (Seszele), Robert Sturdy, Carl Schlyter, Johan Van Hecke i Vilma McNish (Jamajka
en Speakers: Wieczorek-Zeul (EU Council), Tsekoa (ACP Council), Thompson (European Commission), Deerpalsing (Mauritius), Dombrovskis, Nyassa (Cameroon), F. Schmidt, Sebetela (Botswana), Borrell Fontelles, Martens, William (Seychelles), Sturdy, Schlyter, Van Hecke and McNish (Jamaica
pl w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw ‧/‧ oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw
en on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Fiji, the Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Republic of Suriname, Saint Kitts and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the ‧/‧ delivery period and of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of India on the guaranteed prices for cane sugar for the ‧/‧ delivery period
pl Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Republika Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea, Gwinea Równikowa Gwinea Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory (z wyjątkiem Majotty), Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Republika Dominikańska, Ruanda, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Saint Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Suazi, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Salomona, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Zimbabwe
en Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros (except for Mayotte), Congo, Democratic Republic of the Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Fiji Islands, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua New Guinea, Dominican Republic, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Solomon Islands, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe
pl WSW wraz ze swymi laboratoriami mogą efektywnie nadzorować stosowanie obowiązującego na Jamajce prawodawstwa
en VSD and its laboratories are capable of effectively verifying the application of the laws in force in Jamaica
pl Oświadczenie pana Knighta, Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego Jamajki, urzędującego Przewodniczącego Rady AKP
en Statement by Keith D. Knight, Jamaican Minister of Foreign Affairs and External Trade, President-in-Office of the ACP Council
pl Angola, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dominika, Dżibuti, Etiopia, Republika Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Gujana, Gwinea, Gwinea Równikowa Gwinea Bissau, Haiti, Jamajka, Kamerun, Kenia, Kiribati, Komory (z wyjątkiem Majotty), Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Papua Nowa Gwinea, Republika Środkowoafrykańska, Republika Dominikańska, Ruanda, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Saint Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Suazi, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Salomona, Wyspy Salomona, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Wyspy Zielonego Przylądka, Zimbabwe
en Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros (except for Mayotte), Congo, Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Fiji Islands, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua New Guinea, Dominican Republic, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Solomon Islands, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe
pl Głos zabrali: Davies (RPA), Mporogomyi (Tanzania), Dombrovskis, Bereaux (Trynidad i Tobago), Goddard (Barbados), van den Berg, Hay Webster (współprzewodnicząca, Jamajka), Weldegiorgis (Erytrea), Metsing (Lesoto), Schlyter, Kamuntu (Uganda), Dinyando (Namibia), Sebetela (Botswana), Wieland, McAvan, Nyassa (Kamerun), Faure (Seszele), Agnoletto i Mandelson
en Speakers: Davies (South Africa), Mporogomyi (Tanzania), Dombrovskis, Bereaux (Trinidad and Tobago), Goddard (Barbados), van den Berg, Hay Webster (Co-President, Jamaica), Weldegiorgis (Eritrea), Metsing (Lesotho), Schlyter, Kamuntu (Uganda), Dinyando (Namibia), Sebetela (Botswana), Wieland, McAvan, Nyassa (Cameroon), Faure (Seychelles), Agnoletto and Mandelson
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy jamajka.Znalezione w 0,419 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.