wymowa: IPA: jãˈmajka

Tłumaczenia na język angielski:

  • jamaica   
     
    geographic terms (country level)

Pozostałe znaczenia:

 
rodzaj rumu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jamajka; Jamaican; Jamaica

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jamajka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mam prowadzić ekspedycję.Zabrać sadzonki z Tahiti- Na JamajkęThe Admiralty has instructed me to take breadfruit plants from Tahiti to Jamaica
Meksyk, Bermudy, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Haiti, Bahamy, Wyspy Turks i Caicos, Republika Dominikańska, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antigua i Barbuda, Dominika, Wyspy Kajmany, Jamajka, St. Lucia, St. Vincent, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Barbados, Montserrat, Trynidad i Tobago, Grenada, Aruba, Antyle NiderlandzkieMexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Kitts and Nevis, Haiti, The Bahamas, Turks and Caicos Islands, Dominican Republic, US Virgin Islands, Antigua and Barbuda, Dominica, Cayman Islands, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, British Virgin Islands, Barbados, Montserrat, Trinidad and Tobago, Grenada, Aruba, Netherlands Antilles
Wydział Służb Weterynaryjnych (WSW) Ministerstwa Rolnictwa jest właściwym organem na Jamajce, odpowiedzialnym za weryfikację i poświadczenie, że ślimaki morskie spełniają wymogi dyrektywy ‧/EWGThe Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture shall be the competent authority in Jamaica for verifying and certifying that marine gastropods fulfil the requirements of Directive ‧/EEC
Pytanie nr ‧ zadane przez panią Hay Webster (Jamajka) w sprawie reformy reżimu cukrowego UEQuestion ‧ by Hay Webster (Jamaica) on reform of the EU sugar regime
Astronom, W. H. Pickering, z obserwatorium w Madeville na Jamajce, uważa, że zaobserwował z tej odległości roje owadówThe astronom W. H. Pickering, observatory of Mandeville, Jamaïca thinks he observed insects swarms
{ y: i} Następna propozycja { y: i} to walka o mistrzostwo Wielkiej Brytanii.{ y: i} Z dziewczyną z Jamajki { y: i} Billie BThe next was to fight, the british champ, the jamaican girl billy just beat
Nowy skład prezydium przedstawia się następująco; Gabon (Współprzewodniczący), Benin, Kamerun, Ghana, Gwinea Równikowa, Jamajka, Kenia, Niue, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona, Seszele, Swaziland oraz ZambiaThe new membership of the Bureau was as follows: Gabon (Co-President), Benin, Cameroon, Equatorial Guinea, Ghana, Jamaica, Kenya, Niue, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Solomon Islands, Swaziland and Zambia
Budownictwo okrętowe- pomoc rozwojowa dla JamajkiShipbuilding- Development aid to Jamaica
Wykaz państw trzecich w załączniku I grupa D otrzymuje brzmienie: „Argentyna (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Boliwia (BO), Brazylia‧ (BR), Chile (CL), Kuba (CU), Jamajka (JM), Meksyk‧ (MX), Peru‧ (PE), Paragwaj (PY), Urugwaj (UY)”The list of third countries in Group D of Annex I is replaced by the following
Jamajka jest jak oddech dla życia razem, tylko z rumem i bębnamiYou know, Jamaica' s like a dry run for living together, only with rum punch and steel drums
Decyzja Rady z dnia ‧ września ‧ r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr ‧ w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr ‧ załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki ZimbabweCouncil Decision of ‧ September ‧ denouncing on behalf of the Community Protocol ‧ on ACP sugar appearing in the ACP-EEC Convention of Lomé and the corresponding declarations annexed to that Convention, contained in Protocol ‧ attached to Annex V to the ACP-EC Partnership Agreement, with respect to Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Côte d'Ivoire, the Republic of the Fiji Islands, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Federation of Saint Kitts and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe
Jamajka wyraża zainteresowanie wywozem do Wspólnoty mrożonych ślimaków morskich, dlatego na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. b) oraz w uzupełnieniu do wymogów dyrektywy ‧/EWG powinna spełnić zapisy dyrektywy ‧/EWGJamaica wishes to export to the Community frozen marine gastropods therefore, pursuant to Article ‧)(b), in addition to the requirements of Directive ‧/EEC they shall satisfy those of Directive ‧/EEC
Głos zabrali: Errol Humphrey (Barbados), Rainer Wieland, Madeleine Jouye de Grandmaison, Marisa Dalrymple-Philibert (Jamajka), Louis Straker (Siant Vincent i Grenadyny) i José Ribeiro e CastroSpeakers: Humphrey (Barbados), Wieland, Jouye de Grandmaison, Dalrymple-Philibert (Jamaica), Straker (St Vincent and the Grenadines) and Ribeiro e Castro
Co ludzie będą krzyczeć kiedy Jamajka będzie na górze?What are the people gonna be screamin ' when Jamaica takes the hill?
Pozdrowienia z JamajkiGreetings from Jamaica
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu ślimaków morskich pochodzących z JamajkiCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ laying down special conditions for the import of marine gastropods originating in Jamaica
Barbadosem, Belize, Ludową Republiką Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Jamajką, Republiką Kenii, Demokratyczną Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Maritiusem, Republiką Surinamu, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Trynidadem i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zimbabwe i oraz Saint Christopher i Nevis w sprawie przystąpienia tego ostatniego państwa do protokołu ‧ w sprawie cukru z AKP załączonego do Drugiej Konwencji AKP-EWG zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu WspólnotyBarbados, Belize, the People
Bilet lotniczy na Jamajkę i miły, cichy hotelA Porsche.Then I want a plane ticket to Jamaica
Porozumienie w formie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ oraz od dnia ‧ lipca do dnia ‧ września ‧ rAgreement in the form of an exchange of letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Côte d'Ivoire, the Republic of the Fiji Islands, the Cooperative Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Federation of Saint Kitts and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ and ‧ July ‧ to ‧ September ‧ delivery periods
Sądzą, że to pochodzi z rejonu JamajkiThey think it comes from the Jamaica area
Ślimaki morskie pochodzące z Jamajki i przeznaczone do spożycia przez człowieka muszą pochodzić z zatwierdzonych obszarów produkcyjnych, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszej decyzjiMarine gastropods originating in Jamaica and intended for human consumption must originate in the authorised production areas listed in the Annex hereto
wzywa rząd Jamajki do podjęcia skutecznych działań w celu powstrzymania aktów pozasądowego zabijania ludzi przez służby bezpieczeństwa; wzywa również rząd Jamajki do uchylenia ust. ‧, ‧ i ‧ ustawy o przestępstwach przeciwko osobom, która penalizuje stosunki płciowe pomiędzy wyrażającymi na to zgodę, dorosłymi mężczyznami i jest wykorzystywana jako uzasadnienie nagannych prześladowań, zwłaszcza osób prowadzących edukację w zakresie HIV/AIDS; zwraca się do rządu Jamajki o aktywne zwalczanie powszechnej homofobiiCalls on the government of Jamaica to take effective action to stop the extra-judicial killing of people by security forces; also calls on the Government of Jamaica to repeal sections ‧, ‧ and ‧ of the Offences Against the Person Act, which criminalise sex between consenting adult men and are used as justification for unacceptable harassment, notably against HIV/AIDS educators; asks the Government of Jamaica to actively fight widespread homophobia
Niechciane dzieci Imperium. Rasizm wobec imigrantów z Jamajki w Wielkiej Brytanii w powieści "Wysepka" Andrei Levy.Unwanted children of the Empire. Racism against Jamaican immigrants in Britain in the novel "Small Island" by Andrea Levy.
Popłyniemy na Jamajkę z wiatrem, wokół przylądka HornWe shall go with the winds to Jamaica by way of Cape Horn
Kto jest najlepszym kierowcą wózków na Jamajce?Who is the best pushcart driver in all o ' Jamaica?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy jamajka.Znalezione w 0,723 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.