Tłumaczenia na język angielski:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English

Przykładowe zdania z "jak się mówi...po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy zatrudnilibyśmy tu asystenta, który staje się pośmiewiskiem tak jak Günther Oettinger w nagraniu YouTube pt. "Oettinger mówi po angielsku”?
en Would we employ an assistant here who becomes a laughing stock like Günther Oettinger has done on YouTube in 'Oettinger talking English'?
pl A sądziłam, że po angielsku jak się jest głodnym, to się mówi " jestem głodna "
en I thought " hungry " was English for " hungry "
pl Należy unikać korzystania ze skrótów takich jak czynnik m, które są znaczące tylko wtedy, gdy w tłumaczeniu na lokalny język słowo multiplying faktycznie zaczyna się od litery m. (Fakt, iż istniejące prawodawstwo nieustannie odnosi się do wyrażeń R i S, gdy mowa odpowiednio o ryzyku i bezpieczeństwie, pokazuje jedynie, że przepisy te zostały sporządzone w języku angielskim bez przykładania większej wagi do potrzeb użytkowników mówiących innymi językami
en The use of abbreviations such as m-factor which are meaningful only where local language translations of multiplying indeed begin with the letter m should be avoided. (The fact that under existing legislation there is constant reference to R and S phrases, for risk and safety respectively, merely shows that the legislation has been drafted in English, with little regard for the needs of other language users
pl To są "red lines”, jak to się mówi w języku angielskim, które nie mogą być przekroczone zgodnie z zakreślonymi dla UE obszarami.
en These are 'red lines', as they say in English, which must not be crossed according to the EU's ruling circles.
pl Przez lata, skupialiśmy się na tym, że struny są zamkniętymi pętlami, jak " rubber bands " (złączona guma, angielski wynalazek).Lecz po M- teorii, zwróciliśmy uwagę na inne rzeczy
en Now, the idea is that gravity might be like the sound waves, it might not be confined to our membrane
pl Często zmieniała fryzurę: czesała się w górę po chińsku, w luźne angielskie loki, w grube warkocze; zrobiła przedziałek z boku i podwijała włosy jak mężczyzna.
en She often changed her coiffure; she did her hair a la Chinoise, in flowing curls, in plaited coils; she parted in on one side and rolled it under like a man’s.
pl Na tym spotkaniu właściwe organy Federacji Rosyjskiej zgodziły się przekazać Komisji następujące informacje: a) dokumentację dotyczącą przewoźnika Yak Service, o którą wystąpiono w dniu ‧ września ‧ r. (przekazanie w języku angielskim wyników wszystkich działań nadzorczych w zakresie weryfikacji prawidłowej realizacji działań naprawczych jak również certyfikacji zgodnie z normami ICAO wyposażenia zainstalowanego obecnie na pokładzie statków powietrznych tego przewoźnika wykorzystywanych do obsługi lotów międzynarodowych; nowy AOC dla tego przedsiębiorstwa wydany po cofnięciu ograniczeń wraz ze specyfikacjami eksploatacyjnymi); b) wyniki działań nadzorczych prowadzonych przez rosyjskie organy w stosunku do rosyjskich przewoźników lotniczych, w przypadku których dotyczące ich sprawozdania z kontroli na ziemi SAFA i ich analiza zostały przesłane przez Komisję
en At this meeting the competent authorities of the Russian Federation agreed to provide the Commission with the following information: (a) documentation that was requested on ‧ September ‧ for Yak Service (transmission in English of the results of all surveillance activities regarding the verification of correct implementation of remedial actions as well as of the certification of the equipment in accordance with ICAO standards that is now installed on the aircraft of the company used to operate international flights; the new AOC of the company issued following the removal of the restrictions along with the operating specifications); (b) the results of surveillance activities of Russian authorities on Russian air carriers for which SAFA ramp inspections reports and analysis have been transmitted by the Commission
pl Poza tekstami niemieckim i duńskim, które posługują się tym samym terminem zarówno w ust. ‧, jak i w ust. ‧, a mianowicie odpowiednio Abgaben i afgifter, wszystkie pozostałe wersje językowe używają w ust. ‧ i ‧ różnych terminów, a mianowicie odpowiednio taxes i droits po francusku, taxes i fees po angielsku, itd
en Apart from the German and Danish texts, which both use the same term in Article ‧ and , that is, Abgaben and afgifter, respectively, all of the other language versions use different terms in Article ‧ and , namely taxes et droits in French, taxes and fees in English, etc
pl Nasza poprawka brzmi zatem następująco - przeczytam ją po angielsku, ponieważ pracowaliśmy posługując się tym językiem, żeby koledzy posłowie mogli się z nią jak najszybciej zapoznać:
en Our amendment reads as follows, therefore - I shall read it out in English, as we have been working in English, so as to get all our fellow Members on board as quickly as possible:
pl Deklarację zawartą w art. ‧ składa się Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, depozytariuszowi Konwencji, jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji w formie listu podpisanego przez Szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, wraz z angielską, francuską i hiszpańską wersją niniejszej decyzji
en The declaration in Article ‧ shall be deposited with the Director-General of the International Atomic Energy Agency, depositary of the Convention, as soon as possible after the entry into force of this Decision by letter signed by the Head of the Delegation of the European Commission to the International Organisations in Vienna, together with the English, French and Spanish versions of the present Decision
pl Jak z tego wynika, bez rozszerzenia usług powszechnych w dziedzinie telekomunikacji o dostęp do szybkiej transmisji danych czy telefonii komórkowej po przystępnej cenie powiększać się będzie opóźnienie Unii Europejskiej we wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w urzeczywistnianiu społeczeństwa opartego na wiedzy, a przepaść informatyczna (ang. digital divide) będzie się pogłębiać, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich
en It therefore follows that unless universal telecommunications service at an affordable price is extended to broadband and mobile telephony, the European Union's delay in setting up and using the new information and communication technologies and the technologies of a knowledge society will grow, while the digital divide will become more pronounced, particularly in the new Member States
pl Kwestia pierwsza – to, czy umowę dotyczącą jurysdykcji na korzyść sądu rozpatrującego sprawę można uniemożliwić przez zakwestionowanie jurysdykcji, jeżeli pozwany wdaje się także w spór co do istoty sprawy – wynika z rozbieżności między wersjami językowymi konwencji brukselskiej (a w konsekwencji i konwencji lugańskiej): niektóre wersje językowe, takie jak wersja angielska i włoska, stwierdzały, że zasada dorozumianej umowy dotyczącej jurysdykcji nie ma zastosowania, gdy wdano się w spór po to, by tylko podnieść zarzut braku jurysdykcji, a nie po prostu podnieść zarzut braku jurysdykcji
en The first issue, whether the prorogation of jurisdiction in favour of the court seised can be prevented by a challenge to jurisdiction if the defendant also defends himself on the merits, arises out of divergences between the language versions of the Brussels Convention (and subsequently of the Lugano Convention): some language versions, such as the English and Italian versions, stated that the rule on implied prorogation did not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, rather than simply to contest the jurisdiction
pl Jak się nazywa to warzywo po angielsku?
en What do you call this vegetable in English?
pl Jednym z najpoważniejszych problemów drobnego przemysłu jest zbyt duża biurokracja - czy też jak to mówimy po angielsku "red tape”.
en One of the biggest problems of small industry is too much bureaucracy - or red tape as we say in English.
pl Mówcie po angielsku jak chrześcijanie
en Talk English like a Christian
pl Tak jak ty nie mówisz po angielsku, tak ty nie mówisz po francusku.
en I can no more speak French than you can speak English.
pl Mówię po angielsku równie dobrze jak ty
en I speak English as well as you
pl Ona mówi po angielsku tak dobrze jak ja.
en She speaks English as well as I.
pl Ona mówi po angielsku równie dobrze jak ja.
en She speaks English as well as I do.
pl Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.
en Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
pl Chciałbym mówić po angielsku choć w połowie tak dobrze jak on.
en I wish I could speak English half as well as he can.
pl Ostatnia pozycja./ Jak zwykle, najlepsze na koniec./ Mówi po angielsku, trochę po francusku./ Potwierdzenie czystości
en The last item.As usual, we save the best for last. Speaks English, some French
pl Jak mówią po angielsku?
en How do they speak English?
pl Ona mówi zarówno po angielsku, jak i po niemiecku.
en She can speak both English and German.
pl Gdybyś usłyszał, jak mówi po angielsku, wziąłbyś ją za Amerykankę.
en If you heard her speak English, you would take her for an American.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1363447 zdań frazy jak się mówi...po angielsku.Znalezione w 191,545 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.