Tłumaczenia na język angielski:

  • what is the English for.. .   

Przykładowe zdania z "jak jest po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemiczny
en This would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
pl Jak z tego wynika, bez rozszerzenia usług powszechnych w dziedzinie telekomunikacji o dostęp do szybkiej transmisji danych czy telefonii komórkowej po przystępnej cenie powiększać się będzie opóźnienie Unii Europejskiej we wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w urzeczywistnianiu społeczeństwa opartego na wiedzy, a przepaść informatyczna (ang. digital divide) będzie się pogłębiać, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich
en It therefore follows that unless universal telecommunications service at an affordable price is extended to broadband and mobile telephony, the European Union's delay in setting up and using the new information and communication technologies and the technologies of a knowledge society will grow, while the digital divide will become more pronounced, particularly in the new Member States
pl W tym kontekście Komisja Europejska opracowała wspólną formę wymiany danych radiologicznych pod nazwą europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (ang. EUropean Radiological Data Exchange Platform, EURDEP), jak również odpowiednią sieć opartą na Internecie, której celem jest usprawnienie ciągłej i płynnej wymiany danych dostarczanych przez krajowe sieci monitorowania mocy dawki promieniowania oraz programów kontroli napromieniowania środowiska, a która, po latach stosowania przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, została obecnie uznana za gotową do rozbudowy
en The European Commission has, in this context, developed a common data format called EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) as well as an appropriate Internet based network in order to facilitate continuous and seamless exchange of data provided by the national automatic dose rate monitoring networks and the environment radiation surveillance programmes, that have been in use in the European Atomic Energy Community for several years and are now considered mature enough for expansion
pl RFC (skrót od angielskiego R equest F or C omment-prośba o komentarze) to popularna metoda opublikowania pomysłu na nowy protokół w celu oceny przez społeczność Internetu. Chociaż dokumenty RFC nie obowiązkowe, wiele programów używa zawartych w nich standardów, po tym jak zostaną zatwierdzone przez społeczność. Więcej informacji o dokumentach RFC znajdziesz na stronie domowej RFC
en R equest F or C omment. A common way to publish new protocol ideas or procedures for evaluation of the Internet community. Though RFC s are not mandatory, many applications try to adhere to them, once they have been approved by the community. More information about RFC s can be found at the RFC Homepage
pl Ja posiadam angielską wersję skonsolidowanych traktatów, pokazującą, jak będą one wyglądać po przyjęciu traktatu lizbońskiego.
en I have here the English version of the consolidated Treaties, as they will look once the Lisbon Treaty has been adopted.
pl Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.
en I know how hard it is to speak quickly in English.
pl A sądziłam, że po angielsku jak się jest głodnym, to się mówi " jestem głodna "
en I thought " hungry " was English for " hungry "
pl Przez lata, skupialiśmy się na tym, że struny zamkniętymi pętlami, jak " rubber bands " (złączona guma, angielski wynalazek).Lecz po M- teorii, zwróciliśmy uwagę na inne rzeczy
en Now, the idea is that gravity might be like the sound waves, it might not be confined to our membrane
pl W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bonviva w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego doustnie w dawce ‧, ‧ mg na dobę
en Bonviva ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
pl Winda jest tak samo jak po angielsku
en It' s the same, " elevator. "- How was school?
pl W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bondenza w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg na dobę
en Bondenza ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
pl Jednym z najpoważniejszych problemów drobnego przemysłu jest zbyt duża biurokracja - czy też jak to mówimy po angielsku "red tape”.
en One of the biggest problems of small industry is too much bureaucracy - or red tape as we say in English.
pl Jak jest po angielsku „lilia”?
en How do you say "yuri" in English?
pl Że nie jest zwyczaj dla damy we Francji... nie umiem powiedzieć, jak jest baiser po angielsku
en That is not be the fashion for the ladies of France...Oh, I cannot tell what Isbaiserin English
pl urzędujący przewodniczący Rady - (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Po pierwsze, we wprowadzeniu będę mówić jedynie po węgiersku, po czym będę kontynuować w języku angielskim, przemawiając jako członek Rady; ponieważ jednak w roli posła do PE zawsze przemawiam na tej sali w języku węgierskim, uczynię tak też tym razem.
en President-in-Office of the Council. - (HU) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I will only speak in Hungarian as an introduction, and then I will continue in English when speaking as a Member of the Council, but since as a MEP I always speak in Hungarian in this room, I will continue to do so.
pl Na tym spotkaniu właściwe organy Federacji Rosyjskiej zgodziły się przekazać Komisji następujące informacje: a) dokumentację dotyczącą przewoźnika Yak Service, o którą wystąpiono w dniu ‧ września ‧ r. (przekazanie w języku angielskim wyników wszystkich działań nadzorczych w zakresie weryfikacji prawidłowej realizacji działań naprawczych jak również certyfikacji zgodnie z normami ICAO wyposażenia zainstalowanego obecnie na pokładzie statków powietrznych tego przewoźnika wykorzystywanych do obsługi lotów międzynarodowych; nowy AOC dla tego przedsiębiorstwa wydany po cofnięciu ograniczeń wraz ze specyfikacjami eksploatacyjnymi); b) wyniki działań nadzorczych prowadzonych przez rosyjskie organy w stosunku do rosyjskich przewoźników lotniczych, w przypadku których dotyczące ich sprawozdania z kontroli na ziemi SAFA i ich analiza zostały przesłane przez Komisję
en At this meeting the competent authorities of the Russian Federation agreed to provide the Commission with the following information: (a) documentation that was requested on ‧ September ‧ for Yak Service (transmission in English of the results of all surveillance activities regarding the verification of correct implementation of remedial actions as well as of the certification of the equipment in accordance with ICAO standards that is now installed on the aircraft of the company used to operate international flights; the new AOC of the company issued following the removal of the restrictions along with the operating specifications); (b) the results of surveillance activities of Russian authorities on Russian air carriers for which SAFA ramp inspections reports and analysis have been transmitted by the Commission
pl Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.
en Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
pl Często zmieniała fryzurę: czesała się w górę po chińsku, w luźne angielskie loki, w grube warkocze; zrobiła przedziałek z boku i podwijała włosy jak mężczyzna.
en She often changed her coiffure; she did her hair a la Chinoise, in flowing curls, in plaited coils; she parted in on one side and rolled it under like a man’s.
pl W innym badaniu zamierzano ocenić u pacjentów w wieku ≤‧ lat bezpieczeństwo progresywnego wycofania kortykosteroidów (począwszy od ‧ miesiąca po przeszczepieniu) ze schematu leczenia immunosupresyjnego wdrożonego zaraz po transplantacji, który obejmował immunosupresję pełnymi dawkami zarówno produktu Rapamune jak i inhibitora kalcyneuryny w skojarzeniu z indukcją bazyliksymabem.Z ‧ włączonych pacjentów, u ‧ pacjentów (‧, ‧ %) zgłoszono rozwinięcie poprzeszczepowej choroby limfoproliferacyjnej (ang. post-transplant lymphoproliferative disorder-PTLD
en In another study enrolling renal transplant patients ‧ years of age that was intended to assess the safety of progressive corticosteroid withdrawal (beginning at six months post-transplantation) from an immunosuppressive regimen initiated at transplantation that included full-dose immunosuppression with both Rapamune and a calcineurin inhibitor in combination with basiliximab induction, of the ‧ patients enrolled, ‧ (‧ %) were reported to have developed post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD
pl Kwestia pierwsza – to, czy umowę dotyczącą jurysdykcji na korzyść sądu rozpatrującego sprawę można uniemożliwić przez zakwestionowanie jurysdykcji, jeżeli pozwany wdaje się także w spór co do istoty sprawy – wynika z rozbieżności między wersjami językowymi konwencji brukselskiej (a w konsekwencji i konwencji lugańskiej): niektóre wersje językowe, takie jak wersja angielska i włoska, stwierdzały, że zasada dorozumianej umowy dotyczącej jurysdykcji nie ma zastosowania, gdy wdano się w spór po to, by tylko podnieść zarzut braku jurysdykcji, a nie po prostu podnieść zarzut braku jurysdykcji
en The first issue, whether the prorogation of jurisdiction in favour of the court seised can be prevented by a challenge to jurisdiction if the defendant also defends himself on the merits, arises out of divergences between the language versions of the Brussels Convention (and subsequently of the Lugano Convention): some language versions, such as the English and Italian versions, stated that the rule on implied prorogation did not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, rather than simply to contest the jurisdiction
pl Ona mówi po angielsku tak dobrze jak ja.
en She speaks English as well as I.
pl Jak mówią po angielsku?
en How do they speak English?
pl Natychmiast po tej dyskusji sama przetłumaczę moje wystąpienie na angielski i wyślę je do wszystkich zainteresowanych kolegów i koleżanek, jak również do pani wysokiej przedstawiciel.
en Immediately after this discussion I will translate my speech into English myself and will send it to all the colleagues concerned and also to the High Representative.
pl Nie wiem jak uścisnąć dłoń i powiedzieć dziękuję ci po angielsku
en I don' t know how to shake hands and say thank you in English
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1682699 zdań frazy jak jest po angielsku.Znalezione w 150,637 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.