Tłumaczenia na język angielski:

  • what is the English for.. .   

Przykładowe zdania z "jak jest po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak jest po angielsku „lilia”?
en How do you say "yuri" in English?
pl Jak z tego wynika, bez rozszerzenia usług powszechnych w dziedzinie telekomunikacji o dostęp do szybkiej transmisji danych czy telefonii komórkowej po przystępnej cenie powiększać się będzie opóźnienie Unii Europejskiej we wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w urzeczywistnianiu społeczeństwa opartego na wiedzy, a przepaść informatyczna (ang. digital divide) będzie się pogłębiać, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich
en It therefore follows that unless universal telecommunications service at an affordable price is extended to broadband and mobile telephony, the European Union's delay in setting up and using the new information and communication technologies and the technologies of a knowledge society will grow, while the digital divide will become more pronounced, particularly in the new Member States
pl Ja posiadam angielską wersję skonsolidowanych traktatów, pokazującą, jak będą one wyglądać po przyjęciu traktatu lizbońskiego.
en I have here the English version of the consolidated Treaties, as they will look once the Lisbon Treaty has been adopted.
pl Winda jest tak samo jak po angielsku
en It' s the same, " elevator. "- How was school?
pl Że nie jest zwyczaj dla damy we Francji... nie umiem powiedzieć, jak jest baiser po angielsku
en That is not be the fashion for the ladies of France...Oh, I cannot tell what Isbaiserin English
pl RFC (skrót od angielskiego R equest F or C omment-prośba o komentarze) to popularna metoda opublikowania pomysłu na nowy protokół w celu oceny przez społeczność Internetu. Chociaż dokumenty RFC nie obowiązkowe, wiele programów używa zawartych w nich standardów, po tym jak zostaną zatwierdzone przez społeczność. Więcej informacji o dokumentach RFC znajdziesz na stronie domowej RFC
en R equest F or C omment. A common way to publish new protocol ideas or procedures for evaluation of the Internet community. Though RFC s are not mandatory, many applications try to adhere to them, once they have been approved by the community. More information about RFC s can be found at the RFC Homepage
pl Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.
en I know how hard it is to speak quickly in English.
pl Jednym z najpoważniejszych problemów drobnego przemysłu jest zbyt duża biurokracja - czy też jak to mówimy po angielsku "red tape”.
en One of the biggest problems of small industry is too much bureaucracy - or red tape as we say in English.
pl Przez lata, skupialiśmy się na tym, że struny zamkniętymi pętlami, jak " rubber bands " (złączona guma, angielski wynalazek).Lecz po M- teorii, zwróciliśmy uwagę na inne rzeczy
en Now, the idea is that gravity might be like the sound waves, it might not be confined to our membrane
pl A sądziłam, że po angielsku jak się jest głodnym, to się mówi " jestem głodna "
en I thought " hungry " was English for " hungry "
pl W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bondenza w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg na dobę
en Bondenza ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
pl Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemiczny
en This would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
pl W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bonviva w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego doustnie w dawce ‧, ‧ mg na dobę
en Bonviva ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
pl W tym kontekście Komisja Europejska opracowała wspólną formę wymiany danych radiologicznych pod nazwą europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (ang. EUropean Radiological Data Exchange Platform, EURDEP), jak również odpowiednią sieć opartą na Internecie, której celem jest usprawnienie ciągłej i płynnej wymiany danych dostarczanych przez krajowe sieci monitorowania mocy dawki promieniowania oraz programów kontroli napromieniowania środowiska, a która, po latach stosowania przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, została obecnie uznana za gotową do rozbudowy
en The European Commission has, in this context, developed a common data format called EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) as well as an appropriate Internet based network in order to facilitate continuous and seamless exchange of data provided by the national automatic dose rate monitoring networks and the environment radiation surveillance programmes, that have been in use in the European Atomic Energy Community for several years and are now considered mature enough for expansion
pl urzędujący przewodniczący Rady - (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Po pierwsze, we wprowadzeniu będę mówić jedynie po węgiersku, po czym będę kontynuować w języku angielskim, przemawiając jako członek Rady; ponieważ jednak w roli posła do PE zawsze przemawiam na tej sali w języku węgierskim, uczynię tak też tym razem.
en President-in-Office of the Council. - (HU) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I will only speak in Hungarian as an introduction, and then I will continue in English when speaking as a Member of the Council, but since as a MEP I always speak in Hungarian in this room, I will continue to do so.
pl Przy przyjęciu ostrzejszych kryteriów, uwzględniających BMD zarówno kręgosłupa lędźwiowego, jak i BMD w całym polu szyjki kości udowej (ang. total hip), ‧, ‧ % (p < ‧, ‧) oraz ‧, ‧ % pacjentów otrzymujących lek Bondenza w dawce odpowiednio ‧ mg raz na miesiąc lub kwas ibandronowy ‧, ‧ mg raz na dobę zareagowało na terapię po roku leczenia
en When a more stringent criterion is considered, which combines both lumbar spine and total hip BMD, ‧ % (p < ‧) and ‧ % of patients receiving Bondenza ‧ mg once monthly or ibandronic acid ‧ mg daily, respectively, were responders at one year
pl Mówi po angielsku jak rodowity Anglik.
en He speaks English as well as though he were an Englishman.
pl Mówcie po angielsku jak chrześcijanie
en Talk English like a Christian
pl Słyszał pan, jak ona mówi po angielsku?
en Have you heard her speaking English?
pl Gdybyś usłyszał, jak mówi po angielsku, wziąłbyś ją za Amerykankę.
en If you heard her speak English, you would take her for an American.
pl Po wprowadzeniu leku do sprzedaży i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano poważne zdarzenia niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz
en Serious cardiovascular events, including myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina pectoris, ventricular arrhythmia, stroke, transient ischemic attacks, chest pain, palpitations and tachycardia, have been reported either post marketing and/or in clinical trials
pl Tak jak ty nie mówisz po angielsku, tak ty nie mówisz po francusku.
en I can no more speak French than you can speak English.
pl Po wprowadzeniu leku do sprzedaży i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano poważne zdarzenia niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz
en Serious cardiovascular events, including myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina pectoris, ventricular arrhythmia, stroke, transient ischemic attacks, chest pain, palpitations and tachycardia, have been reported either post marketing and/or in clinical trials
pl Chciałbym mówić po angielsku choć w połowie tak dobrze jak on.
en I wish I could speak English half as well as he can.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1682699 zdań frazy jak jest po angielsku.Znalezione w 196,641 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.