Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
   
  act of installing
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Kanalizacyjna
 
Może być elektryczna
 
Wyposażenie
 
Montaż artystyczny
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
szt. sztuka przestrzenne dzieło sztuki zaaranżowane z przedmiotów;
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
techn. technika czynność instalowania – montowanie czegoś z części i podzespołów
 
Armatura
 
techn. technika system urządzeń, przewodów tworzący jakąś całość
 
Może być wodna
 
Może być gazowa
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
instalowanie, montaż, montowanie
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacji
allocation of allowances to an operator's account
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaru
automatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacji
security of installations
czysta instalacja
clean installation
element instalacji
installation item
faza instalacji
installation phase
folder instalacji
installation folder
instalacja administracyjna
administrator setup; administrative setup
instalacja cieplna
thermal equipment
instalacja ciśnieniowa
pressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania
recovery or disposal facility
instalacja dyskretna
unattended installation; hands-free installation; hands-free setup; silent installation; unattended setup; silent setup
instalacja elektryczna
electrical installations
instalacja główna
master installation
instalacja niestandardowa
custom install; custom installation
instalacja obraz-dźwięk
video-sound installation
instalacja oprogramowania zasad grupy
Group Policy Software Installation
instalacja pełna
full installation
instalacja polewania nawierzchni
pavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogi
road surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytu
staged read-only domain controller installation
instalacja rurowa
tubing; piping; pipelines; pipes
instalacja serwisowa
service facility
instalacja świetlna
light installation
instalacja wentylacyjna wyciągowa
extract ventilation system
instalacja wielowieżowa
multi-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej
tower system using superheated steam cycle
instalacja zintegrowana
slipstream installation
instalacje
appliances; equipment; installations
instalacje do odsalania
desalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowej
electric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskie
offshore installations
instalacje na dwutlenek węgla
carbon dioxide systems
instalacje niebezpieczne
dangerous installation
instalacje przemysłowe
industrial installation
instalacje techniczne zamknięte
technical containment system
instalacje zatłaczające
injection facilities
instalacje zwiększonego ryzyka
major risk installation
kontrola instalacji
supervision of installation
Kreator instalacji
Installation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowej
Network Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active Directory
Active Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacji
Create Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonego
small and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacji
setup repair
obsługa instalacji morskich
offshore activities
opłaty za instalację terminali
Fees for Provision of Terminals
proszkowa instalacja gaśnicza
dry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacje
antiquated plant
przydział uprawnień dla instalacji
allocation of allowances for an installation
punkt instalacji
mount point; install point
punkt instalacji woluminów
volume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjom
allocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnej
Remote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shore
off-shore servicing vessel
Szybka instalacja
Click-to-Run
Technologia Szybka instalacja
Click-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracji
Install and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnej
Remote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnego
Dashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wymiana instalacji i wyposażenia i technicznego
en Replacement of technical equipment and installations
pl Wspieranie infrastruktur: Wspieranie projektowania, odnawiania, budowy lub funkcjonowania infrastruktur badawczych kluczowych dla wyżej wymienionych obszarów tematycznych, na przykład: podziemnych laboratoriów prowadzących badania nad geologicznym składowaniem odpadów promieniotwórczych, instalacji pilotażowych/badawczych dla urządzeń służących podziałowi i transmutacji, komponentów i podsystemów reaktorów, komór gorących, instalacji służących badaniu poważnych wypadków i badaniom termohydraulicznym, urządzeń do testowania materiału, numerycznych narzędzi symulacyjnych, instalacji radiobiologicznych, baz danych oraz banków tkanek wykorzystywanych w badaniach nad ochroną przed promieniowaniem
en Supporting infrastructures: support for the design, refurbishment, construction and/or operation of key research infrastructures required in any of the above thematic areas; for example: underground laboratories for research on geological disposal of radioactive waste, pilot/test facilities for partitioning and transmutation devices, reactor components and subsystems, hot cells, facilities for severe accident testing and thermal hydraulic testing, material testing facilities, numerical simulation tools and radio-biology facilities, databases and tissue banks for use in radiation protection research
pl Sprzęt mechaniczny i elektryczny oraz instalacje
en Mechanical and electrical equipment and plant
pl Instalacje transportu linowego
en Installation guided by cables
pl Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach ‧ i ‧ odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy ‧/‧/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczenia
en By way of derogation from Article ‧, competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
pl Nie można wczytać motywu " % ‧ ". Proszę sprawdzić instalację
en Failed to load " %‧ " theme. Please check your installation
pl Badania przeprowadza się w suchych i stałych warunkach atmosferycznych przy temperaturze otoczenia równej ‧°C ‧°C. Do celów badań kompletny reflektor montuje się na podstawie stanowiącej prawidłowe miejsce jego instalacji na pojeździe
en The tests shall be carried out in a dry and still atmosphere at an ambient temperature of ‧ gC ± ‧ gC, the complete headlamp being mounted on a base representing the correct installation on the vehicle
pl Operator systemu przesyłowego ustanawia i publikuje przejrzyste i skuteczne procedury i taryfy dotyczące niedyskryminacyjnego przyłączania instalacji magazynowych, instalacji regazyfikacji LNG oraz odbiorców przemysłowych do systemu przesyłowego
en The transmission system operator shall establish and publish transparent and efficient procedures and tariffs for non-discriminatory connection of storage facilities, LNG regasification facilities and industrial customers to the transmission system
pl Rozplanowanie instalacji
en Layout of installation
pl instalacje do odprowadzania dymu z wywiewem naturalnym należy wyposażyć w mechanizm otwierający, uruchamiany ręcznie lub ze źródła energii położonego wewnątrz wyciągu
en Natural smoke extraction systems shall be fitted with an opening mechanism, operated either manually or by a power source inside the extraction system
pl Wszystkie badania spryskiwacza szyby przedniej opisane w pkt. ‧.‧.‧ są przeprowadzane na jednej i tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej, albo dołączonej do typu pojazdu, odnośnie którego wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG, albo nie dołączonej do pojazdu, w przypadku instalacji, odnośnie której wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG jako oddzielnego podzespołu technicznego
en All the windscreen-washer tests described in ‧.‧ to ‧.‧ shall be carried out on one and the same windscreen-washer system, either attached to a vehicle of a type for which EEC type-approval has been sought, or not attached to a vehicle, in the case of a system for which EEC type-approval as a separate technical unit has been requested
pl umiejscowienie instalacji w stosunku do innych tego rodzaju instalacji, z których zrzuty należy uwzględnić w połączeniu ze zrzutami z omawianej instalacji
en the location of the installation in relation to such other installations, the discharges from which need to be considered in conjunction with those from the installation in question
pl Komunikat dotyczący homologacji lub rozszerzenia lub odmowy lub wycofania homologacji lub całkowitego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do montażu instalacji CNG zgodnie z regulaminem nr
en Communication concerning the approval or extension or refusal or withdrawal of approval or production definitely discontinued of a vehicle type with regard to the installation of CNG system pursuant to Regulation No
pl Instalacja urządzeń pomiarowych
en Installation of the measuring equipment
pl Ilość netto mączki surowcowej można określić z empirycznie wyznaczonego dla danej instalacji stosunku mączki surowcowej/klinkieru, który należy aktualizować co najmniej raz do roku z zastosowaniem wytycznych dotyczących najlepszych praktyk tej branży
en The net amount of raw meal may be determined by means of a site specific empirical raw meal/clinker ratio which is to be updated at least once per year applying industry best practice guidelines
pl Przedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celów
en The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes
pl zdolność wytłaczania oznacza wydajność, z jaką użytkownik instalacji magazynowej ma prawo pobierać gaz z instalacji magazynowej
en deliverability means the rate at which the storage facility user is entitled to withdraw gas from the storage facility
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z okablowaniem budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem, instalacją i konserwacją urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji danych
en This appropriation is intended to cover expenditure on equipping buildings with cabling, purchase, hire, leasing, installation and maintenance of Telecom equipment and data transmission equipment
pl Statki muszą być wyposażone w instalację radiotelefoniczną do obsługi statek- statek
en Vessels must be fitted with a radiotelephone installation for vessel-to-vessel service
pl Jest to wynikiem korzystania z kominków oraz małych instalacji opalających wykorzystujących paliwa stałe
en This is the result of the use of fireplaces and small firing installations burning solid fuels in households
pl wymianę lub łączenie, w celu świadczenia usług transportowych, statków, miejsca na statkach lub czasu operacji portowych lub innych środków transportu, personelu, sprzętu lub stałych instalacji
en the exchange or pooling for the purpose of operating transport services, of vessels, space on vessels or slots and other means of transport, staff, equipment or fixed installations
pl Instalacje te mogą być zlokalizowane na terenie obiektu lub poza nim
en Such facilities may be located within or outside the installation's premises
pl Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji
en Rental and leasing of equipment and installations
pl instalacji zapewniającej odpowiednią dostawę gorącej wody pitnej pod ciśnieniem
en an installation providing an adequate supply of hot potable water under pressure
pl Do urządzeń objętych niniejszą dyrektywą należy zaliczyć zarówno aparaturę jak i instalacje stacjonarne
en The equipment covered by this Directive should include both apparatus and fixed installations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 1,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.