Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
   
  act of installing
   
  act of installing
   
  something installed
 • installment   
  (Noun  ) (noun   )
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • facility       
  (Noun  ) (noun   )
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installation art   
 • installing   
  (Noun  ) (noun   )
 • instalment   
  (Noun  ) (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Kanalizacyjna
 
Może być elektryczna
 
Wyposażenie
 
Montaż artystyczny
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
szt. sztuka przestrzenne dzieło sztuki zaaranżowane z przedmiotów;
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
techn. technika czynność instalowania – montowanie czegoś z części i podzespołów
 
Armatura
 
techn. technika system urządzeń, przewodów tworzący jakąś całość
 
Może być wodna
 
Może być gazowa
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
instalowanie, montaż, montowanie
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (62)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacji
allocation of allowances to an operator's account
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaru
automatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacji
security of installations
czysta instalacja
clean installation
element instalacji
installation item
faza instalacji
installation phase
folder instalacji
installation folder
instalacja administracyjna
administrator setup; administrative setup
instalacja cieplna
thermal equipment
instalacja ciśnieniowa
pressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania
recovery or disposal facility
instalacja dyskretna
unattended installation; hands-free installation; hands-free setup; silent installation; unattended setup; silent setup
instalacja elektryczna
electrical installations; wiring
instalacja główna
master installation
instalacja niestandardowa
custom install; custom installation
instalacja obraz-dźwięk
video-sound installation
instalacja odgromowa
lightning arrester; lightning rod; lightning conductor
instalacja oprogramowania zasad grupy
Group Policy Software Installation
instalacja pełna
full installation
instalacja polewania nawierzchni
pavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogi
road surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytu
staged read-only domain controller installation
instalacja rurowa
tubing; piping; pipelines; pipes
instalacja serwisowa
service facility
instalacja świetlna
light installation
instalacja wentylacyjna wyciągowa
extract ventilation system
instalacja wielowieżowa
multi-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej
tower system using superheated steam cycle
instalacja wodna
water; water system; water supply; water pipe
instalacja wodociągowa
water; water system; water supply
instalacja zintegrowana
slipstream installation
instalacje
instruments; utensils; implements; appliances; tools; equipment; installations; machinery
instalacje do odsalania
desalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowej
electric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskie
offshore installations
instalacje na dwutlenek węgla
carbon dioxide systems
instalacje niebezpieczne
dangerous installation
instalacje przemysłowe
industrial installation
Kreator instalacji
Installation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowej
Network Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active Directory
Active Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacji
Create Installation Item Wizard
Serwer instalacji zdalnej
Remote Installation Server
Szybka instalacja
Click-to-Run
Technologia Szybka instalacja
Click-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracji
Install and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnej
Remote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnego
Dashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odnośnie do instalacji THORP zakładu Sellafield Zjednoczone Królestwo wyjaśnia, że powtórnie przetwarza ona zużyte paliwo jądrowe typu AGR i LWR
en As regards the THORP plant of the Sellafield site, the United Kingdom explains that it reprocesses AGR and LWR nuclear spent fuel
pl instalacji w biurach posłów dwóch dodatkowych linii telefonicznych na życzenie
en installation of two additional telephone lines in Members’ offices upon request
pl Bez uszczerbku dla przepisów celnych, w przypadku towarów przychodzących z lub przeznaczonych dla instalacji, kraj partnerski, określony w lit. b), jest krajem, w którym ma siedzibę osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za handlowe wykorzystanie powyższej instalacji
en Without prejudice to the customs regulations, in the case of goods coming from or destined for installations, the partner country referred to in point (b) shall be understood to be the country where the natural or legal person responsible for the commercial use of the installation in question is established
pl Krótkotrwałe, drobne usterki, takie jak zablokowanie odpływu wody nie oznaczają, że instalacja jest nieodpowiednia
en Minor temporary problems such as a blockage in the outlet do not mean that the installation is inadequate
pl Trzęsienie ziemi, po którym ten facet się tu znalazł, aby sprawdzić instalacje w piwnicy
en The earthquake, which is why the gasman was here, to check the leak in the basement
pl Myślę, że należy ustanowić równowagę między ochroną środowiska z jednej strony, a biurokracją i kosztami dla przemysłu i mniejszych instalacji, takich jak instalacje w rolnictwie i służbie zdrowia, z drugiej strony.
en I think there is a balance to strike between environmental protection, on the one hand, and on bureaucracy and cost to industry and smaller installations, such as farmers and healthcare installations, on the other.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności
en This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of technical equipment and installations, and in particular of
pl Wartość opałowa netto reprezentatywna dla każdej partii paliwa w instalacji jest mierzona przez operatora, laboratorium, z którym zawarto umowę(zewnętrzne) lub dostawcę paliwa zgodnie z przepisami sekcji ‧ załącznika I
en The net calorific value representative for each batch of fuel in an installation is measured by the operator, a contracted laboratory or the fuel supplier in accordance with the provisions of section ‧ of Annex I
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych
en This appropriation is intended to cover the hire of fax machines, photocopiers and various technical installations
pl Podstawowe informacje na temat wydanego zezwolenia, w tym data wydania, okres ważności, kategoria obiektu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. ‧ wymienionej dyrektywy, opis etapu eksploatacji instalacji (faza eksploatacji, zamknięcia lub po zamknięciu
en Basic information on the permit issued including date of issuing, period of validity, category of waste facility according to Article ‧ of the Directive, description of the operating phase of the installation (in operation, closure phase or after closure phase
pl ogólne rozmieszczenie instalacji, włączając w to dane odnoszące się do księgowości, izolacji i kontroli materiałowej
en general arrangement of the installation, including features relating to material accountancy, containment and surveillance
pl muszą być przetwarzane w oddzielnych pomieszczeniach przy użyciu oddzielnych instalacji i sprzętu, z wyjątkiem przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w całkowicie zamkniętej instalacji lub sprzęcie używanym wyłącznie do tego celu
en they must be processed in separate rooms using separate installations and equipment, except where the processing takes place in completely enclosed installation or equipment used exclusively for this purpose
pl W celu zapewnienia zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli instalacje powinny być eksploatowane wyłącznie wtedy, gdy posiadają one pozwolenie lub, w przypadku pewnych instalacji i czynności, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki organiczne, gdy posiadają pozwolenie lub są zarejestrowane
en In order to ensure the prevention and control of pollution, each installation should operate only if it holds a permit or, in the case of certain installations and activities using organic solvents, only if it holds a permit or is registered
pl Pomieszczenia maszynowe silników benzynowych powinny być wyposażone w instalacje gaśnicze, który nie wymagają otwarcia pomieszczenia w przypadku pożaru
en Petrol engine enclosures shall be protected by a fire extinguishing system that avoids the need to open the enclosure in the event of fire
pl Każdy operator systemu przesyłowego, instalacji magazynowych oraz instalacji LNG podejmuje odpowiednie kroki mające na celu umożliwienie i ułatwienie wolnego handlu prawami do zdolności przesyłowej, przepustowości instalacji LNG i pojemności instalacji magazynowych
en Each transmission, storage and LNG system operator shall take reasonable steps to allow capacity rights to be freely tradable and to facilitate such trade
pl Energia słoneczna jest nadal kosztowna i jej znaczenie pozostaje marginalne, niemniej jednak jej koszty obniżają się stale i obecnie potrzeba kolejnego silnego bodźca, dzięki któremu nastąpi bardziej znaczący postęp zarówno w zastosowaniach na małą skalę, jak i w większych instalacjach wytwórczych
en Solar power is still expensive and marginal, but costs are steadily coming down and another big push is now needed to push this forward much more extensively both in small-scale local applications and in larger generating arrays
pl Jest to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, aby w Unii Europejskiej funkcjonował sprawny i jednolity system kontroli zgodności instalacji z wymogami ochrony środowiska.
en This is another argument in favour of the European Union having an efficient and uniform system for monitoring facilities for compliance with environmental requirements.
pl Instalacje techniczne i urządzenia biurowe
en Technical installations and office machines
pl Zaproponowane zobowiązania nie obejmują: sprzedaży gazu dostarczanego odbiorcom przemysłowym zużywającym mniej niż ‧ GWh, sprzedaży na rzecz producentów energii elektrycznej kupujących gaz do nowych instalacji o mocy cieplnej powyżej ‧ MW, sprzedaży wewnątrz grupy oraz sprzedaży na rzecz Electrabel i Electrabel Customer Solutions, o których mowa w szczególności w informacji o środkach zaradczych stosowanych przy połączeniu przedsiębiorstw Suez i Gaz de France (chyba że takie środki zaradcze przestaną obowiązywać); działalności handlowej spółki Distrigas oraz sprzedaży poza granicami Belgii
en The following sales are not covered by the commitment proposal: Volumes supplied to industrial customers with a consumption of less than ‧ GWh, electricity producers buying gas for a new installation exceeding ‧MW, intra-group sales and sales to Electrabel and Electrabel Customer Solutions as specifically referred to in the remedies in the merger between Suez and Gaz de France (unless such remedies cease to be of effect), Distrigas' trading activities and sales outside Belgium
pl Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
en Nuclear Materials, Facilities, and Equipment
pl Numer homologacji typu każdej części lub instalacji wodorowej zamontowanej w typie pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
en Type-approval number of each hydrogen component or system installed on the vehicle type to comply with this Regulation
pl Jeżeli konieczne jest ponowne przeprowadzenie procesu instalacji maszyny ‧-D H, zespół siedzenia pozostaje nieobciążony przez co najmniej ‧ minut przed ponownym zainstalowaniem
en If a re-run of the installation of the ‧-D H machine is desired, the seat assembly should remain unloaded for a minimum period of ‧ min prior to the re-run
pl okres ten powinien być dłuższy w przypadku diafragm używanych w elektrolizie w istniejących instalacjach, ponieważ ryzyko wystawienia na działanie jest stosunkowo niskie i na stworzenie odpowiednich, bezpiecznych alternatyw potrzeba więcej czasu
en whereas this period should be longer for diaphragms used for electrolysis in existing installations because the risk of exposure is extremely low and more time is necessary to develop suitable alternatives in this safety-critical application
pl Instalacje anten, piorunochronów, linii telefonicznych itp
en INSTALLATION OF AERIALS, LIGHTNING CONDUCTORS, TELEPHONES, ETC
pl przebudowę i remont starych zakładów, budynków lub instalacji
en conversion and repair of old plants or buildings or installations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 1,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.