Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
   
  act of installing
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Kanalizacyjna
 
Może być elektryczna
 
Wyposażenie
 
Montaż artystyczny
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
szt. sztuka przestrzenne dzieło sztuki zaaranżowane z przedmiotów;
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
techn. technika czynność instalowania – montowanie czegoś z części i podzespołów
 
Armatura
 
techn. technika system urządzeń, przewodów tworzący jakąś całość
 
Może być wodna
 
Może być gazowa
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
instalowanie, montaż, montowanie
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacji
allocation of allowances to an operator's account
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaru
automatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacji
security of installations
czysta instalacja
clean installation
element instalacji
installation item
faza instalacji
installation phase
folder instalacji
installation folder
instalacja administracyjna
administrator setup; administrative setup
instalacja cieplna
thermal equipment
instalacja ciśnieniowa
pressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania
recovery or disposal facility
instalacja dyskretna
unattended installation; hands-free installation; hands-free setup; silent installation; unattended setup; silent setup
instalacja elektryczna
electrical installations
instalacja główna
master installation
instalacja niestandardowa
custom install; custom installation
instalacja obraz-dźwięk
video-sound installation
instalacja oprogramowania zasad grupy
Group Policy Software Installation
instalacja pełna
full installation
instalacja polewania nawierzchni
pavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogi
road surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytu
staged read-only domain controller installation
instalacja rurowa
tubing; piping; pipelines; pipes
instalacja serwisowa
service facility
instalacja świetlna
light installation
instalacja wentylacyjna wyciągowa
extract ventilation system
instalacja wielowieżowa
multi-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej
tower system using superheated steam cycle
instalacja zintegrowana
slipstream installation
instalacje
appliances; equipment; installations
instalacje do odsalania
desalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowej
electric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskie
offshore installations
instalacje na dwutlenek węgla
carbon dioxide systems
instalacje niebezpieczne
dangerous installation
instalacje przemysłowe
industrial installation
instalacje techniczne zamknięte
technical containment system
instalacje zatłaczające
injection facilities
instalacje zwiększonego ryzyka
major risk installation
kontrola instalacji
supervision of installation
Kreator instalacji
Installation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowej
Network Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active Directory
Active Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacji
Create Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonego
small and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacji
setup repair
obsługa instalacji morskich
offshore activities
opłaty za instalację terminali
Fees for Provision of Terminals
proszkowa instalacja gaśnicza
dry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacje
antiquated plant
przydział uprawnień dla instalacji
allocation of allowances for an installation
punkt instalacji
mount point; install point
punkt instalacji woluminów
volume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjom
allocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnej
Remote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shore
off-shore servicing vessel
Szybka instalacja
Click-to-Run
Technologia Szybka instalacja
Click-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracji
Install and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnej
Remote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnego
Dashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Trzeba zauważyć, że wdrożenie przepisów należy do państw członkowskich, a wymóg zachowania zgodności z warunkami pozwolenia ciąży na podmiotach prowadzących dane instalacje
en It should be noted that implementing legislation is a matter for the Member States, and that mandatory compliance with permit conditions is incumbent upon the operators of the installations concerned
pl instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd
en the installation of new equipment and the expansion of existing equipment (feasibility studies, analysis, programming, bringing on stream, etc
pl Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwom gazowe i uprawnieni odbiorcy, niezależnie od miejsca gdzie się znajdują, mogli uzyskać dostępu do sieci gazociągów kopalnianych, w tym również do instalacji dostarczających usługi pomocnicze związane z tym dostępem, zgodnie z niniejszym artykułem, z wyjątkiem tych części takich sieci i instalacji, które są używane do lokalnej działalności produkcyjnej na obszarze złoża, gdzie produkowany jest gaz
en Member States shall take the necessary measures to ensure that natural gas undertakings and eligible customers, wherever they are located, are able to obtain access to upstream pipeline networks, including facilities supplying technical services incidental to such access, in accordance with this Article, except for the parts of such networks and facilities which are used for local production operations at the site of a field where the gas is produced
pl Gwarantuje to, że instalacja systemu nie ma wpływu na zdolność kierowcy do pełnego panowania nad pojazdem
en This ensures that the driver’s ability to be in full control of the vehicle is not affected by installation of the system
pl Wymagania względem instalacji o niskim poziomie emisji
en Requirements for installations with low emissions
pl zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, ośrodków dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów
en the purchase or hire of special equipment, including electric, electronic and IT library, documentation and multimedia equipment and systems, as well as external services for the acquisition, development, installation, use and maintenance of this equipment and these systems
pl Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą
en The purchase of replacement equipment and installations under this item is conditional upon the discarding, in accordance with established procedure, of the technical and data-processing equipment and installations to be replaced
pl Jeśli odpady przeznaczone są do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, należy wskazać podobne informacje dotyczące wszystkich instalacji, w których przewiduje się przeprowadzenie kolejnych procesów przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwiania
en If the waste is destined for an interim recovery or disposal operation, similar information regarding all facilities where subsequent interim and non-interim recovery or disposal operations are envisaged shall be indicated
pl W dniu ‧ maja każdego roku administrator rejestru określa liczbę statusu zgodności dla każdej instalacji przez obliczenie sumy wszystkich umorzonych za bieżący rok uprawnień, jednostek CER i ERU zmniejszonej o sumę wszystkich zweryfikowanych emisji w bieżącym okresie do bieżącego roku włącznie i zwiększonej o czynnik korekty
en On ‧ May of each year, the registry administrator shall determine the compliance status figure for every installation by calculating the sum of all allowances, CERs and ERUs surrendered for the current period minus the sum of all verified emissions in the current period up to and including the current year, plus a correction factor
pl Operator instalacji przedstawia dowody na to, że otrzymane wartości są reprezentatywne i nie są stronnicze
en The operator shall provide evidence that the derived samples are representative and free of bias
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania i konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji ciepłowniczych, klimatyzacji, drzwi przeciwpożarowych, jak również prac deratyzacyjnych, malowania, napraw, estetyki budynków i ich otoczenia, w tym kosztów opracowania badań, analiz, uzyskania pozwoleń, dostosowania się do norm Eco-Management Audit Scheme (EMAS) itd
en This appropriation is intended to cover the cost of maintaining premises, lifts, heating and air-conditioning systems and fire doors, as well as rat extermination, repainting and repair work, and maintaining the external appearance of buildings and their environment, including the cost of studies, analyses, authorisations, compliance with Eco-Management and Audit scheme (EMAS) standards, etc
pl Zasady instalacji
en Installation principles
pl Ale tutaj także nie ma instalacji do spryskiwania
en But there are no sprinklers here, either.Well, we might have to do something about that, too
pl Na życzenie producenta, wszystkie zespoły siedzenia pozostaną nieobciążone przez minimalny okres ‧ minut poprzedzający instalację maszyny ‧-D H
en At the manufacturer's request, all seat assemblies shall remain unloaded for a minimum period of ‧ min prior to installation of the ‧-D H machine
pl Charakterystyki techniczne infrastruktury i instalacji stałych muszą być kompatybilne ze sobą oraz z pociągami, które mają być wykorzystywane w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości
en The technical characteristics of the infrastructure and fixed installations must be compatible with each other and with those of the trains to be used on the trans-European high-speed rail system
pl Instalacja zestawu emotikon
en Installing emoticon sets
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wynajmem instalacji i wyposażenia technicznego, jak również kosztów utrzymania, konserwacji i naprawy takiego wyposażenia i instalacji technicznych
en This appropriation is intended to cover the rental of technical equipment and installations and the cost of servicing, maintaining and repairing such technical equipment and installations
pl Żadna część instalacji gazu płynnego nie może znajdować się w maszynowni
en No part of a liquefied gas installation shall be located in the engine room
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji
en This appropriation is intended to cover Agency requirements for furniture, soft furnishings, kitchen equipment and installations
pl Typ pojazdu w odniesieniu do jego odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej” oznacza pojazdy, które nie różnią się pod takimi zasadniczymi względami jak
en VEHICLE TYPE WITH REGARD TO THE WINDSCREEN DEFROSTING AND DEMISTING SYSTEMS
pl Wymienione umowy i porozumienia gwarantują, że operacje unieszkodliwiania odpadów zostaną przeprowadzone w instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie, i będą zgodne z wymogami racjonalnego ekologicznie gospodarowania
en These agreements and arrangements shall guarantee that the disposal operations will be carried out in an authorised facility and will comply with the requirements for environmentally sound management
pl Na polecenie właściwego organu wydane na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE administrator rejestru umarza część lub całość całkowitej ilości wydanych uprawnień, która została przydzielona instalacji na określony rok, przez zarejestrowanie liczby objętych umorzeniem uprawnień dla tej instalacji w bieżącym okresie
en If instructed to do so by the competent authority pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the registry administrator shall surrender part or all of the proportion of the total quantity of allowances issued which has been allocated to an installation for a specific year, by recording the number of surrendered allowances for that installation for the current period
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególności
en This appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of technical equipment and installations, and in particular of
pl instalacje do rozdzielania techniką wymiany jonów
en Ion-exchange separation plant
pl Pracodawcy powinni być zobowiązani do dokumentowania na piśmie, przed rozpoczęciem wszelkich projektów związanych z usuwaniem azbestu, obecności lub przypuszczalnej obecności azbestu w budynkach lub instalacjach oraz przekazywania tych informacji osobom, które mogą być narażone na działanie azbestu w wyniku używania, konserwacji lub innych prac prowadzonych w budynku lub na dachu budynku
en Employers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the building
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 3,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.