Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
   
  act of installing
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Kanalizacyjna
 
Może być elektryczna
 
Wyposażenie
 
Montaż artystyczny
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
szt. sztuka przestrzenne dzieło sztuki zaaranżowane z przedmiotów;
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
techn. technika czynność instalowania – montowanie czegoś z części i podzespołów
 
Armatura
 
techn. technika system urządzeń, przewodów tworzący jakąś całość
 
Może być wodna
 
Może być gazowa
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
instalowanie, montaż, montowanie
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacjiallocation of allowances to an operator's account
atest środka pianotwórczego do pokładowej instalacji pianowejfoam certificate for deck foam system
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaruautomatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacjisecurity of installations
bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona materiałów i instalacji jądrowychnuclear safety and security
czysta instalacjaclean installation
dysze stosowane w instalacjach gaśniczych CO2nozzles for CO2 systems
element instalacjiinstallation item
faza instalacjiinstallation phase
folder instalacjiinstallation folder
instalacja administracyjnaadministrator setup; administrative setup
instalacja cieplnathermal equipment
instalacja ciśnieniowapressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwianiarecovery or disposal facility
instalacja dotychczas działającaincumbent installation
instalacja dyskretnaunattended installation; hands-free installation; hands-free setup; silent installation; unattended setup; silent setup
instalacja elektrycznaelectrical installations
instalacja głównamaster installation
instalacja nienadzorowanaunattended setup
instalacja niestandardowacustom install; custom installation
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
instalacja obraz-dźwiękvideo-sound installation
instalacja odgromowalightning rod
instalacja oparta na obrazieimage-based setup
instalacja oprogramowania zasad grupyGroup Policy Software Installation
instalacja pełnafull installation
instalacja polewania nawierzchnipavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogiroad surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytustaged read-only domain controller installation
instalacja rurowatubing; piping; pipelines; pipes
instalacja serwisowaservice facility
instalacja świetlnalight installation
Instalacja w trybie tekstowymtext-mode Setup
instalacja wentylacyjna wyciągowaextract ventilation system
instalacja wielowieżowamulti-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanejtower system using superheated steam cycle
instalacja wieżowa wykorzystująca sprężone powietrze o temperaturze powyżej 750°C i turbinę gazową wchodzącą w skład słonecznej instalacji hybrydowejtower system using pressurised air with temperature above 750°C and solar hybrid gas turbine
instalacja wodnawater pipe
instalacja wykorzystująca ruch fal morskichwave energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami morskimi/pływowymimarine currents energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami pływowymitidal currents energy device
instalacja zintegrowanaslipstream installation
instalacjeappliances; equipment; installations
instalacje do odsalaniadesalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowejelectric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskieoffshore installations
instalacje na dwutlenek węglacarbon dioxide systems
instalacje niebezpiecznedangerous installation
instalacje pracujące w cyklu kombinowanymcombined circle units
instalacje przemysłoweindustrial installation
instalacje techniczne zamkniętetechnical containment system
instalacje zatłaczająceinjection facilities
instalacje zwiększonego ryzykamajor risk installation
iskrobezpieczna instalacja wentylacji wyciągowejnon-sparking exhaust ventilation
kontrola instalacjisupervision of installation
Kreator instalacjiInstallation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowejNetwork Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active DirectoryActive Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacjiCreate Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonegosmall and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacjisetup repair
obsługa instalacji morskichoffshore activities
ochrona instalacji jądrowychnuclear security
opłaty za instalację terminaliFees for Provision of Terminals
pojemność informacyjna pokładowej instalacji GSM-Rcapacity of on-board GSMR
proszkowa instalacja gaśniczadry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacjeantiquated plant
przydział uprawnień dla instalacjiallocation of allowances for an installation
punkt instalacjimount point; install point
punkt instalacji woluminówvolume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjomallocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnejRemote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shoreoff-shore servicing vessel
Szybka instalacjaClick-to-Run
Technologia Szybka instalacjaClick-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracjiInstall and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnejRemote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnegoDashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Trzeba zauważyć, że wdrożenie przepisów należy do państw członkowskich, a wymóg zachowania zgodności z warunkami pozwolenia ciąży na podmiotach prowadzących dane instalacjeIt should be noted that implementing legislation is a matter for the Member States, and that mandatory compliance with permit conditions is incumbent upon the operators of the installations concerned
instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itdthe installation of new equipment and the expansion of existing equipment (feasibility studies, analysis, programming, bringing on stream, etc
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwom gazowe i uprawnieni odbiorcy, niezależnie od miejsca gdzie się znajdują, mogli uzyskać dostępu do sieci gazociągów kopalnianych, w tym również do instalacji dostarczających usługi pomocnicze związane z tym dostępem, zgodnie z niniejszym artykułem, z wyjątkiem tych części takich sieci i instalacji, które są używane do lokalnej działalności produkcyjnej na obszarze złoża, gdzie produkowany jest gazMember States shall take the necessary measures to ensure that natural gas undertakings and eligible customers, wherever they are located, are able to obtain access to upstream pipeline networks, including facilities supplying technical services incidental to such access, in accordance with this Article, except for the parts of such networks and facilities which are used for local production operations at the site of a field where the gas is produced
Gwarantuje to, że instalacja systemu nie ma wpływu na zdolność kierowcy do pełnego panowania nad pojazdemThis ensures that the driver’s ability to be in full control of the vehicle is not affected by installation of the system
Wymagania względem instalacji o niskim poziomie emisjiRequirements for installations with low emissions
zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek, ośrodków dokumentacji oraz zbiorów multimedialnych, a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemówthe purchase or hire of special equipment, including electric, electronic and IT library, documentation and multimedia equipment and systems, as well as external services for the acquisition, development, installation, use and maintenance of this equipment and these systems
Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurąThe purchase of replacement equipment and installations under this item is conditional upon the discarding, in accordance with established procedure, of the technical and data-processing equipment and installations to be replaced
Jeśli odpady przeznaczone są do przejściowego odzysku lub unieszkodliwiania, należy wskazać podobne informacje dotyczące wszystkich instalacji, w których przewiduje się przeprowadzenie kolejnych procesów przejściowego i ostatecznego odzysku lub unieszkodliwianiaIf the waste is destined for an interim recovery or disposal operation, similar information regarding all facilities where subsequent interim and non-interim recovery or disposal operations are envisaged shall be indicated
W dniu ‧ maja każdego roku administrator rejestru określa liczbę statusu zgodności dla każdej instalacji przez obliczenie sumy wszystkich umorzonych za bieżący rok uprawnień, jednostek CER i ERU zmniejszonej o sumę wszystkich zweryfikowanych emisji w bieżącym okresie do bieżącego roku włącznie i zwiększonej o czynnik korektyOn ‧ May of each year, the registry administrator shall determine the compliance status figure for every installation by calculating the sum of all allowances, CERs and ERUs surrendered for the current period minus the sum of all verified emissions in the current period up to and including the current year, plus a correction factor
Operator instalacji przedstawia dowody na to, że otrzymane wartości są reprezentatywne i nie są stronniczeThe operator shall provide evidence that the derived samples are representative and free of bias
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania i konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji ciepłowniczych, klimatyzacji, drzwi przeciwpożarowych, jak również prac deratyzacyjnych, malowania, napraw, estetyki budynków i ich otoczenia, w tym kosztów opracowania badań, analiz, uzyskania pozwoleń, dostosowania się do norm Eco-Management Audit Scheme (EMAS) itdThis appropriation is intended to cover the cost of maintaining premises, lifts, heating and air-conditioning systems and fire doors, as well as rat extermination, repainting and repair work, and maintaining the external appearance of buildings and their environment, including the cost of studies, analyses, authorisations, compliance with Eco-Management and Audit scheme (EMAS) standards, etc
Zasady instalacjiInstallation principles
Ale tutaj także nie ma instalacji do spryskiwaniaBut there are no sprinklers here, either.Well, we might have to do something about that, too
Na życzenie producenta, wszystkie zespoły siedzenia pozostaną nieobciążone przez minimalny okres ‧ minut poprzedzający instalację maszyny ‧-D HAt the manufacturer's request, all seat assemblies shall remain unloaded for a minimum period of ‧ min prior to installation of the ‧-D H machine
Charakterystyki techniczne infrastruktury i instalacji stałych muszą być kompatybilne ze sobą oraz z pociągami, które mają być wykorzystywane w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkościThe technical characteristics of the infrastructure and fixed installations must be compatible with each other and with those of the trains to be used on the trans-European high-speed rail system
Instalacja zestawu emotikonInstalling emoticon sets
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wynajmem instalacji i wyposażenia technicznego, jak również kosztów utrzymania, konserwacji i naprawy takiego wyposażenia i instalacji technicznychThis appropriation is intended to cover the rental of technical equipment and installations and the cost of servicing, maintaining and repairing such technical equipment and installations
Żadna część instalacji gazu płynnego nie może znajdować się w maszynowniNo part of a liquefied gas installation shall be located in the engine room
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb AgencjiThis appropriation is intended to cover Agency requirements for furniture, soft furnishings, kitchen equipment and installations
Typ pojazdu w odniesieniu do jego odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej” oznacza pojazdy, które nie różnią się pod takimi zasadniczymi względami jakVEHICLE TYPE WITH REGARD TO THE WINDSCREEN DEFROSTING AND DEMISTING SYSTEMS
Wymienione umowy i porozumienia gwarantują, że operacje unieszkodliwiania odpadów zostaną przeprowadzone w instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie, i będą zgodne z wymogami racjonalnego ekologicznie gospodarowaniaThese agreements and arrangements shall guarantee that the disposal operations will be carried out in an authorised facility and will comply with the requirements for environmentally sound management
Na polecenie właściwego organu wydane na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE administrator rejestru umarza część lub całość całkowitej ilości wydanych uprawnień, która została przydzielona instalacji na określony rok, przez zarejestrowanie liczby objętych umorzeniem uprawnień dla tej instalacji w bieżącym okresieIf instructed to do so by the competent authority pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the registry administrator shall surrender part or all of the proportion of the total quantity of allowances issued which has been allocated to an installation for a specific year, by recording the number of surrendered allowances for that installation for the current period
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego, w szczególnościThis appropriation is intended to cover the purchase, hire, maintenance and repair of technical equipment and installations, and in particular of
instalacje do rozdzielania techniką wymiany jonówIon-exchange separation plant
Pracodawcy powinni być zobowiązani do dokumentowania na piśmie, przed rozpoczęciem wszelkich projektów związanych z usuwaniem azbestu, obecności lub przypuszczalnej obecności azbestu w budynkach lub instalacjach oraz przekazywania tych informacji osobom, które mogą być narażone na działanie azbestu w wyniku używania, konserwacji lub innych prac prowadzonych w budynku lub na dachu budynkuEmployers should be required to record, before the start of any asbestos removal project, the presence or presumed presence of asbestos in buildings or installations and communicate this information to others who may be exposed to asbestos as a result of its use, of maintenance or of other activities in or on the building
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 3,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.