Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
   
  act of installing
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
Kanalizacyjna
 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
Może być elektryczna
 
techn. technika czynność instalowania – montowanie czegoś z części i podzespołów
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Może być gazowa
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
Może być wodna
 
Montaż artystyczny
 
instalowanie, montaż, montowanie
 
szt. sztuka przestrzenne dzieło sztuki zaaranżowane z przedmiotów;
 
techn. technika system urządzeń, przewodów tworzący jakąś całość
 
Wyposażenie
 
Armatura

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacjiallocation of allowances to an operator's account
atest środka pianotwórczego do pokładowej instalacji pianowejfoam certificate for deck foam system
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaruautomatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacjisecurity of installations
bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona materiałów i instalacji jądrowychnuclear safety and security
czysta instalacjaclean installation
dysze stosowane w instalacjach gaśniczych CO2nozzles for CO2 systems
element instalacjiinstallation item
faza instalacjiinstallation phase
folder instalacjiinstallation folder
instalacja administracyjnaadministrative setup; administrator setup
instalacja cieplnathermal equipment
instalacja ciśnieniowapressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwianiarecovery or disposal facility
instalacja dotychczas działającaincumbent installation
instalacja dyskretnahands-free setup; unattended setup; hands-free installation; silent installation; silent setup; unattended installation
instalacja elektrycznaelectrical installations
instalacja głównamaster installation
instalacja nienadzorowanaunattended setup
instalacja niestandardowacustom installation; custom install
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
instalacja obraz-dźwiękvideo-sound installation
instalacja odgromowalightning rod
instalacja oparta na obrazieimage-based setup
instalacja oprogramowania zasad grupyGroup Policy Software Installation
instalacja pełnafull installation
instalacja polewania nawierzchnipavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogiroad surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytustaged read-only domain controller installation
instalacja rurowapipelines; piping; pipes; tubing
instalacja serwisowaservice facility
instalacja świetlnalight installation
Instalacja w trybie tekstowymtext-mode Setup
instalacja wentylacyjna wyciągowaextract ventilation system
instalacja wielowieżowamulti-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanejtower system using superheated steam cycle
instalacja wieżowa wykorzystująca sprężone powietrze o temperaturze powyżej 750°C i turbinę gazową wchodzącą w skład słonecznej instalacji hybrydowejtower system using pressurised air with temperature above 750°C and solar hybrid gas turbine
instalacja wodnawater pipe
instalacja wykorzystująca ruch fal morskichwave energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami morskimi/pływowymimarine currents energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami pływowymitidal currents energy device
instalacja zintegrowanaslipstream installation
instalacjeinstallations; appliances; equipment
instalacje do odsalaniadesalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowejelectric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskieoffshore installations
instalacje na dwutlenek węglacarbon dioxide systems
instalacje niebezpiecznedangerous installation
instalacje pracujące w cyklu kombinowanymcombined circle units
instalacje przemysłoweindustrial installation
instalacje techniczne zamkniętetechnical containment system
instalacje zatłaczająceinjection facilities
instalacje zwiększonego ryzykamajor risk installation
iskrobezpieczna instalacja wentylacji wyciągowejnon-sparking exhaust ventilation
kontrola instalacjisupervision of installation
Kreator instalacjiInstallation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowejNetwork Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active DirectoryActive Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacjiCreate Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonegosmall and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacjisetup repair
obsługa instalacji morskichoffshore activities
ochrona instalacji jądrowychnuclear security
opłaty za instalację terminaliFees for Provision of Terminals
pojemność informacyjna pokładowej instalacji GSM-Rcapacity of on-board GSMR
proszkowa instalacja gaśniczadry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacjeantiquated plant
przydział uprawnień dla instalacjiallocation of allowances for an installation
punkt instalacjimount point; install point
punkt instalacji woluminówvolume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjomallocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnejRemote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shoreoff-shore servicing vessel
Szybka instalacjaClick-to-Run
Technologia Szybka instalacjaClick-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracjiInstall and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnejRemote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnegoDashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymiana instalacji i wyposażenia i technicznegoReplacement of technical equipment and installations
Wspieranie infrastruktur: Wspieranie projektowania, odnawiania, budowy lub funkcjonowania infrastruktur badawczych kluczowych dla wyżej wymienionych obszarów tematycznych, na przykład: podziemnych laboratoriów prowadzących badania nad geologicznym składowaniem odpadów promieniotwórczych, instalacji pilotażowych/badawczych dla urządzeń służących podziałowi i transmutacji, komponentów i podsystemów reaktorów, komór gorących, instalacji służących badaniu poważnych wypadków i badaniom termohydraulicznym, urządzeń do testowania materiału, numerycznych narzędzi symulacyjnych, instalacji radiobiologicznych, baz danych oraz banków tkanek wykorzystywanych w badaniach nad ochroną przed promieniowaniemSupporting infrastructures: support for the design, refurbishment, construction and/or operation of key research infrastructures required in any of the above thematic areas; for example: underground laboratories for research on geological disposal of radioactive waste, pilot/test facilities for partitioning and transmutation devices, reactor components and subsystems, hot cells, facilities for severe accident testing and thermal hydraulic testing, material testing facilities, numerical simulation tools and radio-biology facilities, databases and tissue banks for use in radiation protection research
Sprzęt mechaniczny i elektryczny oraz instalacjeMechanical and electrical equipment and plant
Instalacje transportu linowegoInstallation guided by cables
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ właściwe organy sprzeciwiają się przemieszczeniom wyszczególnionych w załącznikach ‧ i ‧ odpadów przeznaczonych do odzysku oraz przemieszczeniom niewyszczególnionych w tych załącznikach odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowanym do instalacji, która korzysta z tymczasowego odstępstwa od określonych postanowień dyrektywy ‧/‧/WE, przez okres stosowania tymczasowego odstępstwa wobec instalacji przeznaczeniaBy way of derogation from Article ‧, competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
Nie można wczytać motywu " % ‧ ". Proszę sprawdzić instalacjęFailed to load " %‧ " theme. Please check your installation
Badania przeprowadza się w suchych i stałych warunkach atmosferycznych przy temperaturze otoczenia równej ‧°C ‧°C. Do celów badań kompletny reflektor montuje się na podstawie stanowiącej prawidłowe miejsce jego instalacji na pojeździeThe tests shall be carried out in a dry and still atmosphere at an ambient temperature of ‧ gC ± ‧ gC, the complete headlamp being mounted on a base representing the correct installation on the vehicle
Operator systemu przesyłowego ustanawia i publikuje przejrzyste i skuteczne procedury i taryfy dotyczące niedyskryminacyjnego przyłączania instalacji magazynowych, instalacji regazyfikacji LNG oraz odbiorców przemysłowych do systemu przesyłowegoThe transmission system operator shall establish and publish transparent and efficient procedures and tariffs for non-discriminatory connection of storage facilities, LNG regasification facilities and industrial customers to the transmission system
Rozplanowanie instalacjiLayout of installation
instalacje do odprowadzania dymu z wywiewem naturalnym należy wyposażyć w mechanizm otwierający, uruchamiany ręcznie lub ze źródła energii położonego wewnątrz wyciąguNatural smoke extraction systems shall be fitted with an opening mechanism, operated either manually or by a power source inside the extraction system
Wszystkie badania spryskiwacza szyby przedniej opisane w pkt. ‧.‧.‧ są przeprowadzane na jednej i tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej, albo dołączonej do typu pojazdu, odnośnie którego wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG, albo nie dołączonej do pojazdu, w przypadku instalacji, odnośnie której wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG jako oddzielnego podzespołu technicznegoAll the windscreen-washer tests described in ‧.‧ to ‧.‧ shall be carried out on one and the same windscreen-washer system, either attached to a vehicle of a type for which EEC type-approval has been sought, or not attached to a vehicle, in the case of a system for which EEC type-approval as a separate technical unit has been requested
umiejscowienie instalacji w stosunku do innych tego rodzaju instalacji, z których zrzuty należy uwzględnić w połączeniu ze zrzutami z omawianej instalacjithe location of the installation in relation to such other installations, the discharges from which need to be considered in conjunction with those from the installation in question
Komunikat dotyczący homologacji lub rozszerzenia lub odmowy lub wycofania homologacji lub całkowitego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do montażu instalacji CNG zgodnie z regulaminem nrCommunication concerning the approval or extension or refusal or withdrawal of approval or production definitely discontinued of a vehicle type with regard to the installation of CNG system pursuant to Regulation No
Instalacja urządzeń pomiarowychInstallation of the measuring equipment
Ilość netto mączki surowcowej można określić z empirycznie wyznaczonego dla danej instalacji stosunku mączki surowcowej/klinkieru, który należy aktualizować co najmniej raz do roku z zastosowaniem wytycznych dotyczących najlepszych praktyk tej branżyThe net amount of raw meal may be determined by means of a site specific empirical raw meal/clinker ratio which is to be updated at least once per year applying industry best practice guidelines
Przedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celówThe object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes
zdolność wytłaczania oznacza wydajność, z jaką użytkownik instalacji magazynowej ma prawo pobierać gaz z instalacji magazynowejdeliverability means the rate at which the storage facility user is entitled to withdraw gas from the storage facility
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z okablowaniem budynków, zakupem, wynajmem, leasingiem, instalacją i konserwacją urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń do transmisji danychThis appropriation is intended to cover expenditure on equipping buildings with cabling, purchase, hire, leasing, installation and maintenance of Telecom equipment and data transmission equipment
Statki muszą być wyposażone w instalację radiotelefoniczną do obsługi statek- statekVessels must be fitted with a radiotelephone installation for vessel-to-vessel service
Jest to wynikiem korzystania z kominków oraz małych instalacji opalających wykorzystujących paliwa stałeThis is the result of the use of fireplaces and small firing installations burning solid fuels in households
wymianę lub łączenie, w celu świadczenia usług transportowych, statków, miejsca na statkach lub czasu operacji portowych lub innych środków transportu, personelu, sprzętu lub stałych instalacjithe exchange or pooling for the purpose of operating transport services, of vessels, space on vessels or slots and other means of transport, staff, equipment or fixed installations
Instalacje te mogą być zlokalizowane na terenie obiektu lub poza nimSuch facilities may be located within or outside the installation's premises
Wynajem i leasing wyposażenia i instalacjiRental and leasing of equipment and installations
instalacji zapewniającej odpowiednią dostawę gorącej wody pitnej pod ciśnienieman installation providing an adequate supply of hot potable water under pressure
Do urządzeń objętych niniejszą dyrektywą należy zaliczyć zarówno aparaturę jak i instalacje stacjonarneThe equipment covered by this Directive should include both apparatus and fixed installations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 2,713 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.