wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  expression peculiar to a given language
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 lat
en Selected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
pl Język angielski w kolorze. Nauczanie idiomów związanych z kolorami w II klasie szkoły podstawowej. Podejście kognitywne.
en The colours of the English language – teaching colour-related idioms to 2nd-grade students of primary school. A cognitive approach.
pl Projektowanie zadań dotyczących idiomów dla Polskich uczniów języka angielskiego w celach biznesowych
en Designing Tasks Focused on English Idioms for Polish Learners of ESP
pl Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.
en The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
pl Podobieństwa i różnice w przekładzie polskich i niemieckich idiomów, powiedzeń i przysłów, nawiązujących do nazw zwierząt.
en Similarities and Differences in Translations of Polish and German Idioms, Sayings and Proverbs, Referring to the Names of Animals
pl Wybrane metody nauczania licealistów idiomów zwierzęcych
en Selected methods of teaching animal idioms to secondary school students
pl Nauczanie idiomów związanych z emocjami uczniów na poziomie średniozaawansowanym
en Teaching idioms connected with feelings and emotions by use of multimedia to intermediate-level students
pl Rodzajniki są z sanskrytu, idiomy są etruskie, z pewnymi....... z pewnymi semantycznymi cechami Víteliú
en The genders are Sanskrit, the phonemes are Etruscan, with certain....Certain semantic features of Víteliú
pl Rozpoznawanie idiomów przez Polaków uczących się języka angielskiego
en English idioms recognition by Polish learners of English
pl Wybrane idiomy z morfemem jia 'dom'/'rodzina' we współczesnym języku chińskim - analiza składni, znaczenia i funkcji w zdaniu
en The selected Chinese idioms with the lexeme jia ('family', 'home') in modern Chinese language - the analysis of the syntax, the meaning and the function in a sentence
pl Idiomy angielskie i polskie: analiza semantyczna
en Idioms in English and Polish: a semantic analysis
pl metafory szczęścia, miłości i zaskoczenia w angielskich i polskich idiomach. analiza wybranych przykładów
en Metaphors of HAPPINESS,LOVE, and SURPRISE, in English and Polish idioms. Sample analyses
pl Idiomy gwary warszawskiej w dziełach Stefana Wiecheckiego - analiza i klasyfikacja.
en Warsaw dialect idioms in the works of Stefan Wiechecki - analysis and classification.
pl Poznawcze podejście do nauczania idiomów uczniów na poziomie średniozaawaowanym w szkole średniej
en Cognitive approach to teaching idioms to intermediate students at upper secondary school: how to talk about anger and life uncertainties
pl Analiza porównawcza polskich oraz angielskich idiomów
en The contrastive analysis of Polish and English idioms
pl Idiomy w tekstach psychologicznych dotyczących NLP.
en Idioms in psychological texts related to NLP.
pl Analiza strategii tłumaczenia idiomów w książce Jeremy'ego Clarksona "Wściekły od urodzenia".
en The analysis of idiom translation strategies on the basis of Jeremy Clarkson’s book "Born to be Riled"
pl Wybrane idiomy używane w polityce, dyplomacji i wojskowości we współczesnym języku chińskim - analiza znaczenia, składni idiomu i funkcji w zdaniu
en Selected Idioms Used in Politics, Diplomacy and Military Affairs in the Modern Chinese Language. Meaning, Syntax and Function
pl Skuteczne sposoby i techniki nauczania angielskich idiomów związanych z częściami ciała w grupach dorosłych
en Effective ways and techniques of teaching English idioms based on parts of the body to adults
pl O poszerzaniu słownictwa języka angielskiego u uczniów szkoły średniej poprzez nauczanie idiomów
en On epanding English vocabulary in high school students through teaching idioms
pl Wyobraź sobie idiom to poszłoby za tutaj
en Imagine an idiom that would follow here
pl Ale idiomy wskazują na Anglika
en The idiom indicates an Englishman
pl M. Oakeshotta rozumienie idiomu postępowania.
en Michael Oakeshott`s View on The Idiom of Activity
pl Polskie i angielskie idiomy wykorzystujące nazwy zwierząt. W poszukiwaniu ekwiwalentów, tłumaczenia i fałszywych przyjaciół.
en Polish and English ‘animal’ idioms. In search for equivalents, translation and false friends.
pl zjawisko nieprzetłumaczalności idiomów angielskich
en the phenomenon of untranslatability of english idioms
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.