wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  expression peculiar to a given language
   
  expression peculiar to a given language
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kontrastywna analiza idiomów :studium przypadku na podstawie powieśći Davida Lodge's The British Museum is Falling Down i jej polskiego tłumaczenia
en The contrastive analysis of idioms:A case study on David Lodge's The British Museum is Falling Down and its Polish translation
pl Angielski jest bogaty w idiomy.
en English abounds in idioms.
pl Wpływ języka ojczystego na użycie idiomów w języku obcym
en The influence of the L1 on the use of L2 idioms
pl Analiza polskiego przekładu elementów humorystycznych w idiomach i grach słownych w serialu "The Big Bang Theory"
en Translation of humour in idioms and idiom-based word plays in the American TV-series "The Big Bang Theory'.
pl Angielskie idiomy szczęścia i smutku w ramach lingwistyki kognitywnej.
en English idioms of happiness and sadness within the framework of Cognitive Linguistics
pl Wybrane techniki nauczania idiomów związanych z kolorami w szkole ponadgimnazjalnej
en Selected techniques of teachning colour idioms in the secondary school
pl Analiza porównawcza angielskich i polskich idiomów związanych ze zwierzętami dotyczących sukcesu i porażki
en A Comparative Study of English and Polish Animal Idioms concerning Success and Failure. A cognitive analysis
pl M. Oakeshotta rozumienie idiomu postępowania.
en Michael Oakeshott`s View on The Idiom of Activity
pl O poszerzaniu słownictwa języka angielskiego u uczniów szkoły średniej poprzez nauczanie idiomów
en On epanding English vocabulary in high school students through teaching idioms
pl Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 lat
en Selected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
pl Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.
en The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
pl Polskie i angielskie idiomy wykorzystujące nazwy zwierząt. W poszukiwaniu ekwiwalentów, tłumaczenia i fałszywych przyjaciół.
en Polish and English ‘animal’ idioms. In search for equivalents, translation and false friends.
pl Wybrane metody nauczania licealistów idiomów zwierzęcych
en Selected methods of teaching animal idioms to secondary school students
pl "Współczesny idiom Splitu ( na podstawie wybranych tekstów regionalnej prozy splickiej )"
en "The modern Split dialect ( based on selected texts of regional Split's literature )"
pl Analiza i klasyfikacja wybranych idiomów języka hindi.
en The analysis and classification of some chosen hindi idioms.
pl W ogrodzie Bolesława Leśmiana: między krytyką instytucji a idiomem poety
en In the garden of Bolesław Leśmian: between the criticism of institution and poet’s idiom
pl Podejście kognitywne do nauczania idiomów i wyrażeń idiomatycznych w gimnazjum
en A cognitive linguistic approach in teaching idioms and idiomatic expressions in lower secondary school.
pl Tłumaczenie idiomów w filmach animowanych. Ice Age - studium przypadku.
en Idiom translation in animated movies. A case study of Ice Age.
pl Różnorodne metody nauczania idiomów w klasie średniozaawansowanej
en Various ways of teaching idioms in intermediate classroom
pl Ale idiomy wskazują na Anglika
en The idiom indicates an Englishman
pl Uczenie słownictwa za pomocą idiomów na poziomie licealnym
en Teaching Vocabulary with Idioms in Senior High School
pl Mam rytuały związania, ale brak mi idiomów
en I have the binding rituals, but I' m completely out of my idiom
pl Idiomy gwary warszawskiej w dziełach Stefana Wiecheckiego - analiza i klasyfikacja.
en Warsaw dialect idioms in the works of Stefan Wiechecki - analysis and classification.
pl Maszyna w tłumaczeniu związków frazeologicznych. Analiza przekładu maszynowego wybranych idiomów angielskich
en A Machine Translating Fixed Phrases. An Analysis of Automatic Translations of Chosen English Idioms
pl Polskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
en Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionary
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,2 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.