wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  expression peculiar to a given language
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wyobraź sobie idiom to poszłoby za tutaj
en Imagine an idiom that would follow here
pl Porównanie angielskich idiomów zawierających częsci ludzkiego ciała i ich polskich odpowiedników z perspektywy kognitywistycznej
en The Comparison of English Body Parts Idnioms and their Polish equivalents through The Cognitive Perspective
pl Projektowanie zadań dotyczących idiomów dla Polskich uczniów języka angielskiego w celach biznesowych
en Designing Tasks Focused on English Idioms for Polish Learners of ESP
pl Poznawcze podejście do nauczania idiomów uczniów na poziomie średniozaawaowanym w szkole średniej
en Cognitive approach to teaching idioms to intermediate students at upper secondary school: how to talk about anger and life uncertainties
pl Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 lat
en Selected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
pl Analiza polskiego przekładu elementów humorystycznych w idiomach i grach słownych w serialu "The Big Bang Theory"
en Translation of humour in idioms and idiom-based word plays in the American TV-series "The Big Bang Theory'.
pl Analiza strategii tłumaczenia idiomów w książce Jeremy'ego Clarksona "Wściekły od urodzenia".
en The analysis of idiom translation strategies on the basis of Jeremy Clarkson’s book "Born to be Riled"
pl Współczesne imiona chińskie pochodzące z idiomów
en Contemporary Chinese personal names derived from idioms
pl Psychologiczne i kulturowe umotywowanie znaczenia idiomów z kolorami.
en Psychological and cultural meaning motivation in colour idioms
pl Język angielski w kolorze. Nauczanie idiomów związanych z kolorami w II klasie szkoły podstawowej. Podejście kognitywne.
en The colours of the English language – teaching colour-related idioms to 2nd-grade students of primary school. A cognitive approach.
pl Analiza kontrastywna wybranych niemieckich i polskich idiomów
en Contrastive Analysis of Selected Polish and German Idioms 4
pl Wpływ języka ojczystego na użycie idiomów w języku obcym
en The influence of the L1 on the use of L2 idioms
pl Analiza i klasyfikacja wybranych idiomów języka hindi.
en The analysis and classification of some chosen hindi idioms.
pl Tłumaczenie idiomów i gier słów opartych na idiomach w wybranych amerykańskich sitcomach
en Translating Idioms and Idiom-based Word Plays in selected American Sitcoms.
pl Skuteczne sposoby i techniki nauczania angielskich idiomów związanych z częściami ciała w grupach dorosłych
en Effective ways and techniques of teaching English idioms based on parts of the body to adults
pl Rodzajniki są z sanskrytu, idiomy są etruskie, z pewnymi....... z pewnymi semantycznymi cechami Víteliú
en The genders are Sanskrit, the phonemes are Etruscan, with certain....Certain semantic features of Víteliú
pl Tłumaczenie idiomów na podstawie polskiego przekładu książki Donny Tartt Tajemna historia
en Translating idioms on the basis of the Polish translation of The Secret History by Donna Tartt.
pl Zjawisko motywacji w rosyjskich i angielskich idiomach z częściami ciała
en The phenomenon of motivation in English and Russian body part idioms
pl M. Oakeshotta rozumienie idiomu postępowania.
en Michael Oakeshott`s View on The Idiom of Activity
pl Tetrady sinojapońskie. Między idiomem a sloganem.
en The Sino-Japanese tetrads. Between idioms and slogans.
pl "Współczesny idiom Zagrzebia w dramacie Borivoja Radakovicia 'Dobrodosli u plavi pakao'. (Problemy socjolingwistyczne)"
en "Contemporary Zagrebian idiom in Borivoj Radaković's drama: Dobrodosli u plavi pakao. (Sociolinguistic problems)"
pl Tłumaczenie idiomów w filmach animowanych. Ice Age - studium przypadku.
en Idiom translation in animated movies. A case study of Ice Age.
pl Analiza strategii tłumaczenia idiomów na podtawie miesięcznika "Kalejdsokop"
en Analysis of idioms translation strategies: the case study of Kaleidoscope
pl metafory szczęścia, miłości i zaskoczenia w angielskich i polskich idiomach. analiza wybranych przykładów
en Metaphors of HAPPINESS,LOVE, and SURPRISE, in English and Polish idioms. Sample analyses
pl Podobieństwa i różnice w przekładzie polskich i niemieckich idiomów, powiedzeń i przysłów, nawiązujących do nazw zwierząt.
en Similarities and Differences in Translations of Polish and German Idioms, Sayings and Proverbs, Referring to the Names of Animals
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.