wymowa: IPA: ˈidjjɔ̃m  

Tłumaczenia na język angielski:

 • idiom         
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  phrase that cannot be understood from its component words
   
  A phrase that cannot be fully understood from the separate meanings of the individual words which form it, but instead must be learned as a whole unit of meaning.
   
  zwrot charakterystyczny dla danego języka, niemożliwy do dosłownego przetłumaczenia na inny język
   
  expression peculiar to a given language
 • expression         
  (Noun  ) (noun   )
   
  colloquialism or idiom
 • phrase       
  (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "idiom", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tłumaczenie idiomów i gier słów opartych na idiomach w wybranych amerykańskich sitcomach
en Translating Idioms and Idiom-based Word Plays in selected American Sitcoms.
pl zjawisko nieprzetłumaczalności idiomów angielskich
en the phenomenon of untranslatability of english idioms
pl Analiza porównawcza angielskich i polskich idiomów związanych ze zwierzętami dotyczących sukcesu i porażki
en A Comparative Study of English and Polish Animal Idioms concerning Success and Failure. A cognitive analysis
pl Idiomy gwary warszawskiej w dziełach Stefana Wiecheckiego - analiza i klasyfikacja.
en Warsaw dialect idioms in the works of Stefan Wiechecki - analysis and classification.
pl Tłumaczenie idiomów na podstawie polskiego przekładu książki Donny Tartt Tajemna historia
en Translating idioms on the basis of the Polish translation of The Secret History by Donna Tartt.
pl Kontrastywna analiza idiomów :studium przypadku na podstawie powieśći Davida Lodge's The British Museum is Falling Down i jej polskiego tłumaczenia
en The contrastive analysis of idioms:A case study on David Lodge's The British Museum is Falling Down and its Polish translation
pl O poszerzaniu słownictwa języka angielskiego u uczniów szkoły średniej poprzez nauczanie idiomów
en On epanding English vocabulary in high school students through teaching idioms
pl Rodzajniki są z sanskrytu, idiomy są etruskie, z pewnymi....... z pewnymi semantycznymi cechami Víteliú
en The genders are Sanskrit, the phonemes are Etruscan, with certain....Certain semantic features of Víteliú
pl Uczenie słownictwa za pomocą idiomów na poziomie licealnym
en Teaching Vocabulary with Idioms in Senior High School
pl Różnorodne metody nauczania idiomów w klasie średniozaawansowanej
en Various ways of teaching idioms in intermediate classroom
pl Język angielski w kolorze. Nauczanie idiomów związanych z kolorami w II klasie szkoły podstawowej. Podejście kognitywne.
en The colours of the English language – teaching colour-related idioms to 2nd-grade students of primary school. A cognitive approach.
pl Japońska frazeologia a problemy przekładu. W poszukiwaniu międzykulturowej ekwiwalencji idiomów i przysłów.
en Japanese phraseology and problems of translation. In search of intercultural equivalence of idioms and proverbs.
pl Projektowanie zadań dotyczących idiomów dla Polskich uczniów języka angielskiego w celach biznesowych
en Designing Tasks Focused on English Idioms for Polish Learners of ESP
pl Idiomy angielskie i polskie: analiza semantyczna
en Idioms in English and Polish: a semantic analysis
pl Skuteczne sposoby i techniki nauczania angielskich idiomów związanych z częściami ciała w grupach dorosłych
en Effective ways and techniques of teaching English idioms based on parts of the body to adults
pl Analiza przekładu idiomów angielskich zawierających imiona i nazwiska
en The analysis of translation of English idioms containing names and surnames
pl Wybrane zastosowania angielskich idiomów zawierających nazwy zwierząt w nauczaniu w grupach uczniów w wieku 16-18 lat
en Selected applications of English animal idioms in teaching students aged 16-18 years
pl W ogrodzie Bolesława Leśmiana: między krytyką instytucji a idiomem poety
en In the garden of Bolesław Leśmian: between the criticism of institution and poet’s idiom
pl Nauczanie idiomów związanych z emocjami uczniów na poziomie średniozaawansowanym
en Teaching idioms connected with feelings and emotions by use of multimedia to intermediate-level students
pl Angielskie idiomy szczęścia i smutku w ramach lingwistyki kognitywnej.
en English idioms of happiness and sadness within the framework of Cognitive Linguistics
pl Analiza i klasyfikacja wybranych idiomów języka hindi.
en The analysis and classification of some chosen hindi idioms.
pl Analiza polskiego przekładu elementów humorystycznych w idiomach i grach słownych w serialu "The Big Bang Theory"
en Translation of humour in idioms and idiom-based word plays in the American TV-series "The Big Bang Theory'.
pl Podobieństwa i różnice w przekładzie polskich i niemieckich idiomów, powiedzeń i przysłów, nawiązujących do nazw zwierząt.
en Similarities and Differences in Translations of Polish and German Idioms, Sayings and Proverbs, Referring to the Names of Animals
pl "Współczesny idiom Zagrzebia w dramacie Borivoja Radakovicia 'Dobrodosli u plavi pakao'. (Problemy socjolingwistyczne)"
en "Contemporary Zagrebian idiom in Borivoj Radaković's drama: Dobrodosli u plavi pakao. (Sociolinguistic problems)"
pl Ale idiomy wskazują na Anglika
en The idiom indicates an Englishman
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy idiom.Znalezione w 0,349 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.