wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka dziedziczny znak szlachecki;
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Picture dictionary

coat of arms
coat of arms
coat of arms, emblem
coat of arms, emblem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Franciszek Piekosiński i jego poglądy na dzieje polskiego społeczeństwa szlacheckiego i herbu.
en Franciszek Piekosiński and his views on history Polish of social noble and arms.
pl Herby i pieczęcie miast Galicji Zachodniej. Kontynuacja czy przełom?
en Crests and stamps of West Galicia towns.
pl Dokumenty dowodzące legalności używania niektórych elementów zawartych w znaku, takich jak herby, tarcze herbowe, portrety, odznaki honorowe, tytuły, nazwy handlowe, nazwiska osób inne niż nazwisko zgłaszającego lub inne podobne napisy, które mogłyby być wymagane przez urzędy Umawiających się Stron, zwolnione są od wszelkiej legalizacji, jak również od wszelkiego poświadczenia innego niż poświadczenie urzędu pochodzenia
en Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the offices of the contracting parties, shall be exempt from any legalisation as well as from any certification other than that of the office of origin
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ października ‧ r.- Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg przeciwko OHIM (graficzny znak towarowy przedstawiający herb
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ October ‧- Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg v OHIM (Figurative mark representing a coat of arms
pl Geneza herbów szlacheckich w dawnej Polsce a legendy herbowe.
en The origin of coats of arms versus heralidc legends in historical Poland
pl To Herb Alpert!
en It' s Herb Alpert!
pl Ale Herb, ty jesteś stary
en But, Herb, you are an old man
pl Pod koroną dębu z lewej strony pnia widnieje herb Portugalii, a z prawej – słowo „ PORTUGAL ” zapisane sylabami w trzech linijkach
en The Coat of Arms of Portugal is depicted beneath the lower branches to the left of the trunk, while the word « PORTUGAL », written over three lines, appears on the right
pl Ani herbu rodzinnego
en No family crest
pl Losy dóbr Leszczyńskich od lat 90. XVII wieku do przejęcia ich przez Sułkowskich herbu Sulima
en The fate of the Leszczyński family's goods from the 1690s til their take over by the Sułkowski family of Sulima coat of arms
pl Pracuję dla Herb Ritz
en I work for Herb Ritts
pl To herb waszego ojca
en It' s your father' s crest
pl To herb rodu Attavanti!
en It’ s the Attavanti' s!
pl Herb, jaki jest prawdziwy powód twojej przeprowadzki?
en But, Herb, what is the real reason you moved here?
pl Bardzo Ci dziękuję, Herb
en We' il get together on it later
pl Kochanie, Alsop i Herb Block... nie pracowali dla Instytutu Międzynarodowej Edukacji w
en Honey, the Alsops and Herb Block...... didn' t work for the Institute of International Education in
pl Ja ci dam swój herb i wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostaniesz
en I' il give you my crest, and the princes will give you their sister
pl To jest pan Longin Podbipięta herbu Zerwikaptur, największy w świecie mocarz jakiegom dotąd widział
en This is Sir Longinus, alias the Hoodsnatcher, whose strength has no match
pl proporcjonalnie rozmieszczone pięć herbów i siedem zamków
en five coats of arms and seven castles equally spaced
pl To herb Mondschien..- Mondschien?
en It looks like the Mondschien crest
pl Mój wujek Herb był hydraulikiem
en My Uncle Herb was a plumber.I might be able to help
pl Dowodem na to jest fakt, że w herbie Nošovic znajduje się kosz do noszenia na plecach i krajalnica do kapusty
en As evidence one may cite, among other things, the fact that the coat of arms of Nošovice include a pannier and a cabbage-cutter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,513 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.