wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka dziedziczny znak szlachecki;
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Picture dictionary

coat of arms
coat of arms
emblem, coat of arms
emblem, coat of arms

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Herbie, macie tutaj " to coś "?
en you deal with this.- Wait a second, you can' t
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy przedstawiający herb w kolorze dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ (zgłoszenie nr
en Community trade mark concerned: The colour figurative mark representing a coat of arms for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ (Application No
pl To spowoduje, że ludzie będą studiować na tradycyjnych uniwersytetach, zdobywać tam dyplom, a następnie zostanie on zamieniony na nowy dokument z logo UE, z herbem UE, mottem UE, bez żadnego odniesienia do słynnego uniwersytetu lub koledżu, w którym zdobyli wykształcenie.
en It is going to get people to study at their traditional universities, take their qualifications there, and then overstamp them with a new document with the EU logo, the EU crest, the EU motto, with no reference to the great university or college from which they got their learning.
pl brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne lub брют: jeżeli zawartość cukru wynosi mniej niż ‧ gramów na litr
en brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne or брют: if its sugar content is less than ‧ grams per litre
pl A w międzyczasie co stanie się z krajem, Herb?
en Meanwhile, what happens to the country, Herb?
pl Chcę, by herb wisiał tutaj.To pierwsza rzecz, którą muszą widzieć goście
en I want the coat of arms to hang here
pl To jest pan Longin Podbipięta herbu Zerwikaptur, największy w świecie mocarz jakiegom dotąd widział
en This is Sir Longinus, alias the Hoodsnatcher, whose strength has no match
pl Wszędzie można spotkać się tu z motywami sadowniczymi: w herbie powiatu grójeckiego, w herbach wielu gmin (Chynów, Belsk Duży, Błędów, Jasieniec, Kowiesy, Sadkowice) – symbole jabłka, nazwy miejscowości – Sadków, Sadkowice, płaskorzeźba w Domu Ogrodnika w Grójcu przedstawiająca zbiór jabłek, coroczne Święto Kwitnących Jabłoni cieszące się ogromną popularnością, coroczna organizacja w Grójcu Ogólnopolskich spotkań sadowniczych, nazewnictwo miejskie, jak np. osiedle Zielony Sad
en References to fruit-growing are found throughout the area: in the coat of arms of Grójecki County and a number of municipalities (Chynów, Belsk Duży, Błędów, Jasieniec, Kowiesy and Sadkowice), which feature apples; in place-names such as Sadków and Sadkowice (sad being the Polish word for orchard); in a bas-relief in the House of Horticulture in Grójec that depicts apple-picking; in the hugely popular annual apple-blossom festival and in the National Orchard Conference, which takes place every year in Grójec; and in names given to parts of towns, such as the Zielony Sad (Green Orchard) housing estate
pl Gdyby jego ekscelencja dobrze im się przyjrzał, to rozpoznałby herb hiszpańskiego wicekróla z San Domingo
en No doubt.Perhaps if Your Excellency will examine the design... you' il recognize the coat of arms of the Spanish Viceroy of San Domingo
pl No i oczywiście, rzucający obrońca/ drużyny Chicago, Herbie Cohn,/ który urodził się z judaizmem
en and, of course, Chicago shooting guard Herbie Cohn... who was born with Judaism
pl znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. ‧b Konwencji paryskiej, które są przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego
en the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article ‧ ter of the Paris Convention and which are of public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given in conformity with the legislation of the Member State
pl znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. ‧b konwencji paryskiej i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz
en trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article ‧ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given
pl Herb mój zwie się Zerwikaptur
en My family crest is " Hoodsnatcher "
pl To Herb Alpert!
en It' s Herb Alpert!
pl symboli suwerenności narodowej państwa członkowskiego w formie, w jakiej występują na monetach euro, takich jak podobizna głowy państwa, herb, znak mennicy, znak mincerski, nazwa państwa członkowskiego
en those symbols representative of national sovereignty of Member States, as depicted on euro coins, including in particular the effigies of the Head of State, the coat of arms, the Mint marks, the Mint master marks, the name of the Member State
pl znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. ‧bter Konwencji Paryskiej i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz
en trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article ‧ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the appropriate authorities to their registration has been given
pl Sposób wykorzystania i funkcja wizerunku herbu w wybranych stemmatach staropolskich
en The way of exploitation and the function of the image of the coat of arms in the selected stemmata of the old Polish literature.
pl Część wewnętrzna rewersu monety przedstawia herb kardynała kamerlinga, tymczasowego przywódcy Państwa Watykańskiego, z godłem Kamery Apostolskiej w części górnej
en The inner part of the coin shows the coat of arms of Cardinal Chamberlain, the interim leader of the Vatican City State, with the emblem of the Apostolic Chamber in the upper part of the design
pl znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. ‧ter Konwencji Paryskiej, które są przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego
en the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those coved by Article ‧ ter of the Paris Convention and which are of Public interest, unless the consent of the appropriate authorities to its registration has been given in conformity with the legislation of the Member State
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ października ‧ r.- Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg przeciwko OHIM (graficzny znak towarowy przedstawiający herb
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ October ‧- Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg v OHIM (Figurative mark representing a coat of arms
pl Ja ci dam swój herb i wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostaniesz
en I' il give you my crest, and the princes will give you their sister
pl Logo przedstawia Cangrande della Scala na białym koniu, żółtą wiechę ryżu na czarnym tle; w dolnej części znajduje się herb Werony z czerwoną drabiną na żółtym polu
en The logo consists of a representation in white of Cangrande della Scala on a horse, a yellow rice panicle on a black background; the bottom of the logo features a picture of the arms of Verona, with a red ladder on a yellow background
pl Herbie i Angel przydalaby sie praca, tylko boja sie zapytac
en And then I got to talking to Herbie and Angel and they could use a job, only they' re scared to ask you
pl Pięć herbów i siedem znaków rozmieszczone w jednakowych odstępach
en Five coats of arms and seven castles equally spaced
pl Kochanie, Alsop i Herb Block... nie pracowali dla Instytutu Międzynarodowej Edukacji w
en Honey, the Alsops and Herb Block...... didn' t work for the Institute of International Education in
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,396 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.