wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka dziedziczny znak szlachecki;
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Picture dictionary

coat of arms
coat of arms
emblem, coat of arms
emblem, coat of arms

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Herb, jaki jest prawdziwy powód twojej przeprowadzki?
en But, Herb, what is the real reason you moved here?
pl Franciszek Piekosiński i jego poglądy na dzieje polskiego społeczeństwa szlacheckiego i herbu.
en Franciszek Piekosiński and his views on history Polish of social noble and arms.
pl To Herb Alpert!
en It' s Herb Alpert!
pl No i oczywiście, rzucający obrońca/ drużyny Chicago, Herbie Cohn,/ który urodził się z judaizmem
en and, of course, Chicago shooting guard Herbie Cohn... who was born with Judaism
pl Herby i pieczęcie miast Galicji Zachodniej. Kontynuacja czy przełom?
en Crests and stamps of West Galicia towns.
pl To herb Mondschien..- Mondschien?
en It looks like the Mondschien crest
pl Herb mój zwie się Zerwikaptur
en My family crest is " Hoodsnatcher "
pl " Przekaż Herbowi Caenowi, że tu jestem, zawsze tu byłem
en Tell Herb Caen I am here, I have always been here
pl Opis: W środkowej części monety po lewej stronie widnieje portret wielkiego księcia Henryka (prawy półprofil). Obok herb książęcy, a nad nim rok emisji &bdquo ‧ ” między znakami mennicy, zachodzące na otok monety
en Description: The inner part of the coin depicts, on the left, a portrait of Grand Duke Henri facing towards the right and, immediately adjacent, the Grand Duke 's coat of arms, above which the year of issue ‧ is featured between mint marks, overlapping slightly into the outer ring
pl Herbie i Angel przydalaby sie praca, tylko boja sie zapytac
en And then I got to talking to Herbie and Angel and they could use a job, only they' re scared to ask you
pl To jest pan Longin Podbipięta herbu Zerwikaptur, największy w świecie mocarz jakiegom dotąd widział
en This is Sir Longinus, alias the Hoodsnatcher, whose strength has no match
pl herb Wielkiego Księcia
en Coat of Arms of the Grand Duke
pl Herb, obudź się!
en Herb, wake up!
pl Sposób wykorzystania i funkcja wizerunku herbu w wybranych stemmatach staropolskich
en The way of exploitation and the function of the image of the coat of arms in the selected stemmata of the old Polish literature.
pl Kiedy Karol sprawdzał uprząż, zauważył coś leżącego na drodze między kopytami; i podniósł haftowaną zielonym jedwabiem cygarnicę, z herbem pośrodku jak na drzwiach karety.
en But Charles, giving a last look to the harness, saw something on the ground between his horse’s legs, and he picked up a cigar-case with a green silk border and beblazoned in the centre like the door of a carriage.
pl Zasugerował by zaryglować drzwi sypialni, od wewnątrz, a Herb schowa klucz i
en He suggested that we bolt the bedroom door from the inside and Herb hide the key, and erm
pl Bardzo Ci dziękuję, Herb
en We' il get together on it later
pl Pieczęcie i herby klasztoru Bożogrobowców w Miechowie
en Miechów Bożogrobowcy Monastery's seals and coats of arms
pl Biblioteka Tarnowskich herbu Leliwa w Dzikowie od I połowy XIX wieku i jej powojenne losy
en The library of the Tarnowski the coat of arms Leliwa in Dzików from the first half of the nineteenth century and its history after The Second World War.
pl U góry, pośrodku umieszczono herb Portugalii, pod którym widnieje tworzące półkole oznaczenie państwa emitującego PORTUGAL
en At the top, the Portuguese coat of arms appears within a semi-circle formed by the name of the issuing country PORTUGAL
pl Dokumenty dowodzące legalności używania niektórych elementów zawartych w znaku, takich jak herby, tarcze herbowe, portrety, odznaki honorowe, tytuły, nazwy handlowe, nazwiska osób inne niż nazwisko zgłaszającego lub inne podobne napisy, które mogłyby być wymagane przez urzędy Umawiających się Stron, zwolnione są od wszelkiej legalizacji, jak również od wszelkiego poświadczenia innego niż poświadczenie urzędu pochodzenia
en Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the offices of the contracting parties, shall be exempt from any legalisation as well as from any certification other than that of the office of origin
pl Ale Herb, ty jesteś stary
en But, Herb, you are an old man
pl Kalinowscy herbu Ślepowron z Kalinowa w ziemi bielskiej jako typowy podlaski ród drobnoszlachecki w XVII w.
en House Kalinowski with coat of arms Ślepowron from Kalinowo in Bielsk Land as a typical family of petty nobility from Podlachia during the 17th century
pl Dowodem na to jest fakt, że w herbie Nošovic znajduje się kosz do noszenia na plecach i krajalnica do kapusty
en As evidence one may cite, among other things, the fact that the coat of arms of Nošovice include a pannier and a cabbage-cutter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,234 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.