wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka dziedziczny znak szlachecki;
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  herald. heraldyka godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • blazon   
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • arms       
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • arm           
  (verb, noun   )
 • armorial bearings   
 • armoury   
  (noun   )
 • blazonry   
  (Noun  ) (noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Picture dictionary

coat of arms
coat of arms
coat of arms, emblem
coat of arms, emblem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

król herbów
king of arms

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl No i oczywiście, rzucający obrońca/ drużyny Chicago, Herbie Cohn,/ który urodził się z judaizmem
en and, of course, Chicago shooting guard Herbie Cohn... who was born with Judaism
pl Polska inteligencja pochodzenia szlacheckiego na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie spuścizny archiwalnej Pawłowskich herbu Jastrzębiec
en Polish intelligentsia of noble origin in the late nineteenth and early twentieth century, the example of the legacy archive Pawłowskich crest Jastrzębiec
pl Zasugerował by zaryglować drzwi sypialni, od wewnątrz, a Herb schowa klucz i
en He suggested that we bolt the bedroom door from the inside and Herb hide the key, and erm
pl Pieczęcie i herby klasztoru Bożogrobowców w Miechowie
en Miechów Bożogrobowcy Monastery's seals and coats of arms
pl Pieczęcie i herby mieszczan toruńskich do XV wieku
en The stamps and crests of torun burghers till 15 th century.
pl Zarówno w sensie jakiejś wygranej oraz w sensie herbu
en An acting job.So, have the boys given you a nickname?
pl To herb rodu Attavanti!
en It’ s the Attavanti' s!
pl Herb, czy ty mnie zapraszasz na randkę?
en Herb, are you asking me out?
pl Ja ci dam swój herb i wtedy dziewkę łatwiej od kniaziów dostaniesz
en I' il give you my crest, and the princes will give you their sister
pl To jest pan Longin Podbipięta herbu Zerwikaptur, największy w świecie mocarz jakiegom dotąd widział
en This is Sir Longinus, alias the Hoodsnatcher, whose strength has no match
pl To herb Mondschien..- Mondschien?
en It looks like the Mondschien crest
pl znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. ‧b Konwencji paryskiej, które są przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego
en the trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article ‧ ter of the Paris Convention and which are of public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given in conformity with the legislation of the Member State
pl Herb mój zwie się Zerwikaptur
en My family crest is " Hoodsnatcher "
pl " Przekaż Herbowi Caenowi, że tu jestem, zawsze tu byłem
en Tell Herb Caen I am here, I have always been here
pl herb Wielkiego Księcia
en Coat of Arms of the Grand Duke
pl Europejski Trybunał Praw Człowieka w UE być może narzuci Europie budowę minaretów i noszenie burek; pewne działania w tym kierunku już są podejmowane. Czy też, na odwrót, ze ścian w szkołach, a potem może również z apteczek, pieczęci, herbów i flag narodowych zniknie krzyż?
en The European Court of Human Rights in the EU will perhaps impose minarets and burkas on Europe, and some proceedings are already under way; is, conversely, the crucifix to disappear from school walls and perhaps subsequently from first-aid boxes, seals, coats of arms and national flags?
pl Biblioteka Tarnowskich herbu Leliwa w Dzikowie od I połowy XIX wieku i jej powojenne losy
en The library of the Tarnowski the coat of arms Leliwa in Dzików from the first half of the nineteenth century and its history after The Second World War.
pl U góry, pośrodku umieszczono herb Portugalii, pod którym widnieje tworzące półkole oznaczenie państwa emitującego PORTUGAL
en At the top, the Portuguese coat of arms appears within a semi-circle formed by the name of the issuing country PORTUGAL
pl lub c) gdy wzór widniejący na powierzchni medali i żetonów jest podobny do: i) wzoru lub elementów wzoru widniejącego na powierzchni monet euro, takich jak dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, kontury geograficzne oraz cyfry odzwierciedlone na monetach euro, lub ii) symboli suwerenności narodowej państwa członkowskiego widniejących na monetach euro, takich jak podobizna głowy państwa, herb, znak mennicy, znak mincerski, nazwa państwa członkowskiego, lub iii) kształtu krawędzi lub wzoru na krawędzi monet euro
en or (c) when any design appearing on the surface of medals and tokens is similar to: i) any design, or parts thereof, appearing on the surface of euro coins, including in particular the twelve stars of the European Union, the image of the geographical representation and the numerals, in the way depicted on euro coins, or ii) those symbols representative of national sovereignty of Member States, in the way depicted on euro coins, including in particular the effigies of the Head of State, the coat of arms, the Mint marks, the Mint master marks, the name of the Member State, or iii) the edge shape or the edge design of euro coins
pl To herb waszego ojca
en It' s your father' s crest
pl Bardzo Ci dziękuję, Herb
en We' il get together on it later
pl extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne lub екстра брют: jeżeli zawartość cukru wynosi pomiędzy ‧ a ‧ gramów na litr
en extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne or екстра брют: if its sugar content is between ‧ and ‧ grams per litre
pl Drukuje ona na kręgach sera nazwę Pecorino Romano oraz logo nazwy, herb prowincji pochodzenia, kod producenta serów, miesiąc i rok produkcji
en This prints on the cheese wheel the Pecorino Romano designation and its logo, the initials of the province of origin, the code of the cheesemaker producer and the month and year of production
pl Szwojniccy herbu Leliwa i ich archiwa
en Szwojniccy Leliwa coat of arms and their archives
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96 zdań frazy herb.Znalezione w 0,283 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.